Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

22-06-2017

Przerwa technologiczna na Kasztelance

Ilustracja do informacji: Przerwa technologiczna na Kasztelance
21-06-2017

Komisarz Wyborczy zaprasza do udziału w konsultacjach

Ilustracja do informacji: Komisarz Wyborczy zaprasza do udziału w konsultacjach
Szanowni Państwo,
 
Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza osoby chętne do udziału w konsultacjach dotyczących wzoru kart do głosowania w wyborach samorządowych, które odbędą się w dniach od 26 do 28 czerwca br.
w godzinach od 10.00 do 13.00. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego   w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, pokój 703.
 
Ponadto informuję, że w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się w ramach konsultacji dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania dzień otwarty.
 
Osobom biorącym udział w konsultacjach udostępnione zostaną wzory kart do głosowania w postaci zbroszurowanej oraz w postaci 1 dużej karty.
Celem konsultacji jest wyrażenie opinii przez osoby biorące w nich udział na temat praktyczności użycia danego wzoru karty do głosowania.
 
 
                                                                                                                                      Dariusz Hendler
                                                                                                                                   Komisarz Wyborczy
                                                                                                                             w Gorzowie Wielkopolskim
 
21-06-2017

Zmiana ustawy o ochronie przyrody

20-06-2017

Zmieniono nazwy czterech ulic w mieście

Ilustracja do informacji: Zmieniono nazwy czterech ulic w mieście
2 września 2016 r. w życie weszła ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów lub urządzeń użyteczności publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 744). W myśl zapisów tej ustawy właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w terminie 12 miesięcy, zmienia obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy nazwy, m. in. ulic upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm, inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób.
 
W związku z powyższym zaszła konieczność zmiany nazw ulic: Świerczewskiego, Waszkiewicza, Aleksandra Zawadzkiego i Marcelego Nowotki.
 
Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej, radni podjęli uchwały w sprawie zmiany nazw czterech ulic w mieście :
- ul. Świerczewskiego zmieniono na ul. Mieszka I,
- ul. Waszkiewicza zmieniono na ul. Kazimierza Wielkiego,
- ul. Marcelego Nowotki na ul. Stefana Cyraniaka,
- ul. Aleksandra Zawadzkiego na ul. Tadeusza Zawadzkiego.
 
Po wejściu w życie ww. uchwały, tj. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, rozesłane zostaną informacje o dokonanej zmianie do właściwych instytucji, a także zawiadomieni zostaną właściciele nieruchomości o zmianie adresów tychże nieruchomości, zmienione zostaną również tablice z nazwami ulic.
 
Zgodnie z art. 5 ww. ustawy pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
 
Dokumenty i rejestry:
 1. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu (Ewidencja Gruntów i Budynków) – zostanie powiadomione o podjęciu uchwały oraz otrzyma do wiadomości zawiadomienia o zmianie adresów; wprowadzi zmiany z urzędu i zawiadomi o tych zmianach V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu,
 2. Księgi Wieczyste – Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu ma obowiązek dokonania zmiany zapisów w księgach wieczystych zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym ze Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu,
 3. Urząd Statystyczny w Gorzowie Wlkp. i Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu – zostaną powiadomieni o podjęciu uchwały oraz otrzymają do wiadomości zawiadomienia o zmianie adresów,
 4. Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, Urząd Pocztowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych – zostaną powiadomieni o podjęciu uchwały,
 5. dowody osobiste i inne dokumenty zawierające adres – zgodnie z art. 5 ustawy nie ma potrzeby wymiany,
 6. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej – by dokonać zmiany w zakresie adresu wystarczy zgłosić się z dowodem osobistym do Wydziału Spraw Obywatelskich tut. Urzędu Miejskiego, gdzie sporządzony zostanie stosowny wniosek – zmiana następuje nieodpłatnie; zmiana elektronicznie zostaje zgłoszona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego
 7. osoby nie prowadzące działalności gospodarczej przy składaniu najbliższej deklaracji podatkowej winny zgłosić zmianę adresu,
 8. w zakresie podatków zmiany zostaną naniesione z urzędu,
 9. deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych – nadal są obowiązujące,
 10.  koszt wymiany pieczątek, druków, szyldów reklamowych leżą po stronie osób prowadzących działalność gospodarczą,
 11.  wspólnoty mieszkaniowe – zmiana tabliczek z numerem porządkowym jeżeli widnieje na nich nazwa ulicy (tablice montowane przez zarządcę nieruchomośći).
20-06-2017

WYDAWANIE JABŁEK

Ilustracja do informacji: WYDAWANIE JABŁEK
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu informuje, że 21 czerwca 2017 roku (środa) w godz. 10:00 - 11:00 na parkingu naprzeciw basenu przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich będą wydawane jabłka pozyskane w ramach programu EMBARGO.
Jabłka wydawane będą osobom w szczególności z powodu:
 
 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeni gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 • osobom starszym, emerytom, rencistom;
 • osobom korzystającym ze świadczeń rodzinnych.
Szczegółowe informacje - wytyczne odnośnie prowadzenia dokumentacji i zasad wydawania jabłek i innych owoców pozyskanych w ramach programu EMBARGO obowiązujące w OPS w Międzyrzeczu znajdują się na stronie http://www.miedzyrzecz.naszops.pl/n,uwaga-akcja-wydawania-jablek-1. Można się z nimi także zapoznać w siedzibie OPS w Międzyrzeczu przy ul. Wojska Polskiego 13B (sekretariat pokój nr 005 na parterze).
 
Więcej informacji http://www.miedzyrzecz.naszops.pl/n,uwaga-akcja-wydawania-jablek-1
 
20-06-2017

BUDŻET OBYWATELSKI 2018- OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ilustracja do informacji: BUDŻET OBYWATELSKI 2018- OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Drodzy mieszkańcy gminy Międzyrzecz, dziękujemy Wam za miesiące efektywnej współpracy w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2018.
Znamy już zwycięzców, którym serdecznie gratulujemy!
II edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Międzyrzecz cieszyła się ogromną popularnością. Mieszkańcy mogli wybierać spośród 27 przedsięwzięć, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. Ostatecznie wygrało 9 projektów, na które oddano łącznie 16 717 głosów.
W 2018 roku będzie realizowanych łącznie 9 zadań – 1 zadanie oświatowe, 3 zadania sołeckie  małe, 1 zadanie sołeckie duże, 2 zadania miejskie małe i 2 zadania miejskie duże.
Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za niezwykle interesujące przedsięwzięcia, a także mieszkańcom za oddane głosy. Cieszymy się, że dzięki Państwa aktywności w naszej gminie powstaną kolejne inwestycje.
 
16-06-2017

Wystartował II Bieg po Szpik

Ilustracja do informacji: Wystartował II Bieg po Szpik
Punktualnie o 20:00, w słoneczny, świąteczny dzień 15 czerwca wystartował II Bieg po Szpik, którego celem jest promocja walki przeciw leukemii oraz poszerzanie bazy dawców szpiku. Bieg wystartował burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, który biegł z uczestnikami do rogatek miasta. Dystans 215 km na trasie Międzyrzecz-Szczecinek przez trzy województwa, pokonuje 21 zawodników m.in. dawcy, lekarze, przedsiębiorcy, samorządowcy, w tym także burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia.
W Międzyrzeczu zarejestrowanych jest już ponad dwa tysiące osób, którzy mogą pomóc swoim genetycznym bliźniakom.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16-06-2017

Półkolonie w Domu Europy

Ilustracja do informacji: Półkolonie w Domu Europy
W ostatni tydzień czerwca, na dobry początek wakacji, Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej wraz ze stowarzyszeniem Akcja Miasto serdecznie zaprasza dzieci w wieku 9-12 lat na półkolonie do Domu Europy we Wrocławiu. Będą one miały szansę przyjrzeć się tematowi mobilności w mieście: dowiedzieć się, jak poruszać się najbardziej efektywnie, co nam dają różne sposoby przemieszczania się, jak rozkłada się ruch na ulicach między różnych jego uczestników, jakie znaki drogowe go regulują.
 
Zapisy pocztą elektroniczną na adres e-mail (nalezy podać: imię, nazwisko, wiek dziecka, ewentualne alergie pookarmowe w celu ustalenia menu, liczba miejsc: 20, decyduje kolejność zgłoszeń)
 
14-06-2017

Oferta Parafii pw. Św. Wojciecha

Ilustracja do informacji: Oferta Parafii pw. Św. Wojciecha
 
14-06-2017

Konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon i ogród

1 2 3 4 5 6 ... 67