Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

23-12-2015

Promocja książki "Międzyrzecz. Gród i Zamek w wiekach IX-XIV"

Ilustracja do informacji: Promocja książki "Międzyrzecz. Gród i Zamek w wiekach IX-XIV"
10 grudnia br. w Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego odbyła się promocja albumu "Międzyrzecz. Gród i Zamek w wiekach IX-XIV".  Jest to VIII tom książki, która wydana została w ramach serii Origines Polonorum. Redaktorem publikacji jest prof. Stanisław Kurnartowski, a redaktorem naukowym całej serii prof. Przemysław Urbańczyk. 
Wydarzenie rozpoczął Andrzej Kirmiel – dyrektor międzyrzeckiego muzeum, który powitał licznie zgromadzonych gości. Następnie głos zabrał burmistrz Remigiusz Lorenz, który wyraził swoją dumę, że gmina mogła współuczestniczyć w wydaniu tak wspaniałej pozycji książkowej. Zaznaczył jak ogromny wpływ ma powstała publikacja na stan badań i wiedzy o naszym mieście i życzył miłej lektury.
Praca „Międzyrzecz. Gród i zamek w wiekach IX-XIV” przedstawia rezultaty badań wykopaliskowych w Międzyrzeczu z lat 1954-1961: obiekt i jego dzieje, prace terenowe i gabinetowe, stosowane w nich metody, warstwy grodu, podgrodzia i zamku, poszczególne rodzaje znalezisk, zasiedlenie okolic Międzyrzecza we wczesnym i późnym średniowieczu oraz próbę ustalenia lokalizacji klasztoru Pięciu Braci Męczenników.
Seria „Origines Polonorum” została zainicjowana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w 2005 roku. W jej ramach publikowane są monograficzne opracowania naukowe, powstałe w wyniku projektu badawczego „Ziemie polskie na przełomie tysiącleci”, realizowanego przed kilku laty pod auspicjami Komitetu Badań Naukowych. Projekt ten miał na celu zebranie, opracowanie oraz weryfikację rozpoczętych jeszcze w latach 40. i 50. XX wieku archeologicznych prac wykopaliskowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Promocja książki Origines

23-12-2015

Trwa akcja Narodowej Loterii Paragonowej

Ilustracja do informacji: Trwa akcja Narodowej Loterii Paragonowej
Zachęcamy do udziału. Poniżej ważne informacje:
Zgłoszenia do loterii przyjmowane są od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.W loterii można zgłosić dowolną ilość paragonów fiskalnych.Paragon musi być zgłoszony do loterii w miesiącu zakupu.Faktury, rachunki i paragony niefiskalne nie biorą udziału w loterii.Losowania można obejrzeć w TVP Regionalna lub w zakładce "Losowania".Aby wziąć udział w losowaniu nagrody specjalnej – Opla Insigni, należy w czasie określonym w regulaminie dokonać zakupu za minimum 10 zł w premiowanej branży.Premiowana branża zmienia się co 3 miesiące.Organizator kontaktuje się ze zwycięzcami drogą telefoniczną lub za pomocą e-maila.Loteria skierowana jest do osób, które ukończyły 18 lat.Hasłem do Twojego konta jest pierwszy numer zgłoszenia otrzymany po zarejestrowaniu pierwszego paragonu.Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie ».
 
23-12-2015

Nieodpłatna pomoc prawna

Ilustracja do informacji: Nieodpłatna pomoc prawna
Od dnia 1 stycznia 2016 r., Powiat Międzyrzecki będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2015r., o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1255). W związku z art. 9 ust. 2 i 3 w/w ustawy Starosta Międzyrzecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, gdzie będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą. Pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, pomoc prawna będzie udzielana osobiście przez radcę prawnego lub adwokata a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową (tzn. 
w Skwierzynie), porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w lokalach stanowiących własność powiatu. Miejsca udzielania porad:  Międzyrzecz, budynek Starostwa Powiatowego ul. Przemysłowa 2 w godz.: 1000-1400 oraz Skwierzyna, siedziba Domu Pomocy Społecznej, ul. Przemysłowa 42 w godz.: 0800-1200.

Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
- osoby, które ukończyły 65 rok życia,
- osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i stanu wojennego,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 
Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługującym jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postepowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub o ustanowieniu pełnomocnika 
z urzędu.
 
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
23-12-2015

Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi

Ilustracja do informacji: Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi
Pod takim tytułem w międzyrzeckim ratuszu odbyło się dwudniowe szkolenie dla pracowników samorządów z kilku powiatów woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz osób związanych z ochroną środowiska, a odpowiedzialnych za ochronę i pielęgnację drzew. Szkolenie dotyczyło zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew i zrealizowane zostało w ramach ogólnopolskiego projektu LIFE+ „Drogi dla Natury”, w którym uczestniczy gmina Międzyrzecz. Wykładowcami byli naukowcy związani z Federacją Zielonych „GAJA” oraz praktycy z zakresu kształtowania krajobrazu i oceny stanu zdrowotnego drzew.
Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali z nowymi przepisami ustawy o ochronie przyrody. Pokazane zostały w formie slajdów dobre i złe praktyki przy realizacji inwestycji w sąsiedztwie dróg obsadzonych drzewami, czy budowie fabryk i osiedli mieszkaniowych. Człowiek w pędzie „do lepszego życia” betonuje coraz większe powierzchnie ziemi, zapominając o środowisku naturalnym. Wiele inwestycji prowadzonych jest z narażeniem na szkody w drzewostanie. Ekolodzy przytaczają takie proste zdanie – „Wszystko przed człowiekiem z istot żywych ucieknie, ale drzewa nie mają takiej możliwości”. Świat stoi przed problemem zmian klimatycznych, ale człowiek szkodzi sam sobie i innym żywym stworzeniom. Bardzo często słyszy się opinie jak kierowcy narzekają na rosnące wzdłuż dróg drzewa – podobno wypadków było by mniej. Niestety powstaje dylemat filozoficzny „co było pierwsze drzewo przy drodze czy auto z kierowcą bez wyobraźni”.
Drzewa spełniają kilka bardzo ważnych dla życia funkcji, z których nie zdajemy sobie na co dzień sprawy. Okazuje się, że jedno drzewo pochłania w rok dwutlenku węgla ( CO2) w takiej ilości, w jakiej wytwarzają dwa gospodarstwa domowe. W procesie fotosyntezy liście drzew produkują tlen, korzenie drzew oczyszczają wody opadowe. Aleje, czy szpalery drzew, chronią przed hałasem, obniżają temperaturę powietrza i powodują wzrost jego wilgotność. O zaletach drzew pisał w swojej fraszce „Na lipę” J. Kochanowski.
Drzewa to miejsce życia i rozmnażania ptaków, owadów, gryzoni i nietoperzy. Aleje przydrożne, czy śródpolne to dla nich ważne korytarze komunikacyjne. Zbyt łatwo wycinamy stare drzewa i nie prowadzimy nowych nasadzeń. Jest to sytuacja rozebranego mostu na rzece – prowadzi do niej droga, ale nie można jej pokonać. Dla naturalnego środowiska najcenniejsze są drzewa stare. Posiadające dziuple, spróchniałe konary, spękaną korę, z pękniętym pniem czy rosnącymi grzybami. Takie drzewa wtedy „żyją”. Stanowią idealne miejsce np. dla małej kolonii nietoperzy. Dla człowieka te ssaki to ważni sprzymierzeńcy. Jedna mała kolonia potrafi w ciągu nocy skonsumować prawie1 kgowadów.
Decyzja o wycince drzewa jest zawsze pytaniem czy trzeba to zrobić? Obecnie w diagnostyce oceny drzew, by odpowiedzieć na pytanie wyciąć, czy zostawić, wykorzystuje się już narzędzia nieinwazyjne. Szkolący się urzędnicy mieli okazję poznać metodę oceny i prześwietlanie pnia drzewa przy wykorzystaniu tomografii dźwiękowej. Program komputerowy daje tutaj kompletny obraz stanu zdrowotnego przekroju drzewa.
23-12-2015

20 – lecie Środowiskowego Domu Samopomocy

Ilustracja do informacji: 20 – lecie Środowiskowego Domu Samopomocy
W piątek 20.11.2015 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu obchodził swoje 20-lecie istnienia. W pięknie przyozdobionej sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego uczestnicy i pracownicy Środowiskowego Domu podejmowali zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza wraz z sekretarzem gminy Anną Sawką, w-ce starosty Rafała Mikuły, Marii Górnej - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Elżbiety Górnej - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przybył przedstawiciel Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Włodzimierz Szopiński oraz prezes Międzyrzeckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej Artystycznie SZANSA Sylwia Guzicka. Dopisała również duża grupa byłych uczestników wraz z rodzinami,  jak również przyjaciele Domu, z którymi przez ostanie 20 lat współpracowaliśmy. O oprawę kulinarną i obsługę zadbał Ludwik Reinfus  z  restauracji Duet Jacka i Beaty Bełz, co bardzo smacznie dopełniło część oficjalną i artystyczną obchodów. Imprezę rozpoczęła prezentacja wszystkich pracowników i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy przy dźwiękach „Rydwanów Ognia”  Mike’a Oldfielda przedstawili  się zebranym. Następnie kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Katarzyna Nyczak-Walaszek opowiedziała krótko historię Domu, jego osiągnięcia i sukcesy, z których jako największy trzeba uznać ten, że stał się on ośrodkiem rzeczywistego wsparcia i  pomocy oraz ważną częścią życia jego uczestników. Wspominając minione lata przypomniała osoby Jerzego Krysiaka i Haliny Skrzydło, poprzednich kierowników ośrodka. Przedstawiła swoich współpracowników Annę Skotnicką, Ewę Dąbrowską, Irenę Perz, Barbarę Sobańską i Janusza Grządko, z którymi wspólnie realizują cele i zadania domu. Wśród celów nadrzędnym jest wsparcie w zaspokajaniu potrzeb życiowych, usamodzielnienie oraz przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, poprzez treningi: funkcjonowania w codziennym życiu, interpersonalny, ruchem, terapię zajęciową, gdzie dwudziestu trzech uczestników Domu może nabywać nowe umiejętności, rozwijać swoje uzdolnienia i  podnosić  sprawność fizyczną. Na zakończenie kierownik podziękowała swoim współpracownikom oraz przedstawicielom władz za dotychczasową współpracę z nadzieją na dalsze wspólne owocne działania. W części artystycznej uczestnicy zaprezentowali krótkie przedstawienie słowno-muzyczne o przemijaniu, wspólnie zaśpiewaliśmy cover znanego przeboju „40 lat minęło…” jako „20 lat minęło”. Występ uświetniła również laureatka wielu konkursów wokalnych  i uczestniczka Środowiskowego Domu Karolina Maria Szulga. Po zakończeniu części oficjalnej czas nam płynął na rozmowach, wspomnieniach, w międzyczasie zaprezentowaliśmy jeszcze  zdjęcia  z naszej historii przygotowane i opracowane przez Natalię Guzicką, które dowcipnie i z humorem komentowała Ewa Dąbrowska. I tak minął nam nasz jubileusz, w związku z czym składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, na których zawsze możemy liczyć  i zapraszamy do współpracy tych wszystkich, którym bliski jest los osób niepełnosprawnych i  mają serce i chęci do niesienia pomocy. Do zobaczenia na, mamy nadzieję, kolejnej okrągłej rocznicy.          
 
                                                                                             Środowiskowy Dom Samopomocy             

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: 20-lecie SOSW

23-12-2015

Lubuskie Wawrzyny 2015

Ilustracja do informacji: Lubuskie Wawrzyny 2015
23-12-2015

Agencja Rynku Rolnego informuje

Ilustracja do informacji: Agencja Rynku Rolnego informuje
Agencja Rynku Rolnego informuje, że Do magazynów organizacji partnerskich regionalnych trafiło już ponad 80% żywności w ramach programu FEAD. Dostawy artykułów spożywczych są realizowane do magazynów organizacji partnerskich regionalnych (OPR) wskazanych przez organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO). Magazyny są zlokalizowane we wszystkich województwach. Dostawy artykułów spożywczych w Podprogramie 2015  będą realizowane do grudnia 2015, natomiast dystrybucja artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących i działania towarzyszących będą realizowane przez OPR i OPL do kwietnia 2016 roku. Zwracam się prośbą o umieszczenie w/w komunikatu na Państwa stronie internetowej, a także na tablicy ogłoszeń celem dotarcia do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców.
 
                                                                                                                                                                                                          Sekcja Informacji i Promocji
                                                                                                                                                                                                           OT ARR w Gorzowie Wlkp.
                                                                                                                                                                                                                   Tel. 95 720 87 84
23-12-2015

Promocja VIII tomu serii Origines Polonorum - Międzyrzecz. Gród i zamek w wiekach IX-XIV

23-12-2015

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIPIŁKI SIATKOWEJ "CZWÓREK" CHŁOPCÓW im. BOGUSŁAWA KOWALIKA

W dniu 28.11.2015 r. w hali widowiskowo-sportowej  MOSiW w Międzyrzeczu odbył się Ogólnopolski Turniej Minipiłki Siatkowej "Czwórek" Chłopców im. Bogusława Kowalika. Bogusław Kowalik - niedawno zmarły - nauczyciel, trener, wychowawca i działacz sportowy, który całe swoje życie poświęcił budowaniu i umacnianiu podstaw międzyrzeckiej i polskiej siatkówki, był wychowawcą licznej rzeszy siatkarzy. Bogusław Kowalik był pierwszym trenerem Dawida Murka - reprezentanta Polski w piłce siatkowej. W turnieju jego imienia wzięło udział 16 zespołów z Pyrzyc, z Murowanej Gośliny, z Sulechowa, z Gubina, z Gorzowa oraz zespoły z Międzyrzecza: UKS „Orliki” SP 2 Międzyrzecz i  UKS "Trójka" Międzyrzecz.
W uroczystym otwarciu turnieju wzięli udział zaproszeni goście, rodzice uczestników i sympatycy młodzieżowej piłki siatkowej. Zawodników, trenerów, kibiców oraz zaproszonych gości powitał pan Piotr Szanda - zastępca dyrektora szkoły, który w kilku słowach przedstawił cel i podkreślił szczególny charakter tego turnieju. Pani Anna Sawka -  Sekretarz Gminy życzyła wszystkim zawodnikom satysfakcji z udziału w turnieju i sportowej rywalizacji. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonała pani Mirosława Kowalik – żona pana Bogusława - która podziękowała za ideę turnieju i życzyła wszystkim zawodnikom radości z gry oraz udanych rozgrywek. Dla najlepszego zawodnika turnieju ufundowała okazały puchar oraz nagrodę rzeczową. Wszyscy uczestnicy turnieju oraz kibice mieli możliwość wpisania się do okolicznościowej księgi turniejowej poświęconej pamięci Bogusława Kowalika.
   Najlepsze zespoły i najlepsi zawodnicy turnieju zostali nagrodzeni pucharami, medalami, a wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz słodkie upominki.
Upominki sponsorowane były przez Burmistrza Międzyrzecza, Dowódcę 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wlkp. oraz Prezesa UKS „Trójka” SP 3 Międzyrzecz.
Reprezentacja UKS "Trójka" przy SP 3 w Międzyrzeczu: Remigiusz Musialski, Mateusz Sycz, Damian Kostelecki, Damian Matysik, Jan Szczurek, Jakub Skrzek, Maksym Wójcik, Kacper Wik, Adam Makarewicz, Sławomir Turos, Jacek Barański i Nikodem Bulicz.
Najlepsze zespoły turnieju:
KS "Żak Espadon" Pyrzyce 1SP 1 Sulechów 1SP 3 "Volley" Gubin 1UKS ”Trójka” Sulechów 1UKS "Trójka" Sulechów 2SP 3 "Volley" Gubin 3KS "Żak Espadon" Pyrzyce 2Reprezentacja Gorzowa 1UKS "Trójka" Międzyrzecz 1
 
Opiekunem zespołów UKS "Trójka" Międzyrzecz jest p. Piotr Szanda.
 
Turniej został dofinansowany z dotacji Gminy Międzyrzecz dotyczącej wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
23-12-2015

Apel do mieszkańców Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Apel do mieszkańców Międzyrzecza
Drodzy mieszkańcy Międzyrzecza!
 
Uprzejmie proszę, aby nie pozostawali Państwo obojętni na chuligańskie wybryki i reagowali na akty wandalizmu jakie obserwujemy na nowo zagospodarowanym skwerze przy Areszcie Śledczym. Niech sprawcy tych czynów nie czują się bezkarni!
 
Proszę, aby zadali sobie Państwo pytanie czy warto pozwalać na niszczenie zieleni, która ma upiększyć nasze miasto, wprowadzić w nim ład kompozycyjny, a może i nawet zostać jego wizytówką.
 
Drodzy Państwo, zagospodarowany skwer zostanie odtworzony, skradzione rośliny zostaną posadzone na nowo, rozjeżdżone, porozrzucane i skradzione kamienie ułożone na nowo. Pamiętajmy jednak, że pieniądze na jego naprawę zostaną ponownie wydane, a pochodzą one m.in. z Państwa podatków. Nasuwa się więc pytanie czy warto po raz kolejny wykładać pieniądze w już zagospodarowany teren czy nie lepiej przeznaczyć je na kolejne realizacje?
 
Ufam, że nie zostaną Państwo obojętni na nasz apel i wspólnie uda nam się ukrócić akty wandalizmu na terenie miasta, a nowo zagospodarowane zieleńce będą cieszyły Państwa oko.
 
Z wyrazami szacunku,
 
 
Zastępca Burmistrza Międzyrzecza
Agnieszka Śnieg