Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Strona główna

Obwieszczenie o powszechnej deratyzacji

Ilustracja do informacji: Obwieszczenie o powszechnej deratyzacji
OBWIESZCZENIE
O POWSZECHNEJ DERATYZACJI
 
Na podstawie § 27 uchwały Nr XXII/195/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia     25 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 r. poz. 1152.), Burmistrz Międzyrzecza w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu podaje do wiadomości:
 
1. Wszyscy zarządcy, użytkownicy i władający obiektami budowlanymi, węzłami cieplnymi, siecią kanalizacyjną we wszystkich miejscowościach gminy Międzyrzecz powinni przeprowadzić akcję tępienia szczurów i myszy w dniach 2.10.2017 r. do 31.10.2017 r.
 
2 W obiektach należących do Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Zakładu Gospodarki Lokalowej, Spółdzielni Mieszkaniowych i innych, zakładów pracy, deratyzację przeprowadzają specjalistyczne zakłady deratyzacyjne.
W budynkach mieszkalnych i gospodarczych posesji prywatnych dopuszcza się przeprowadzenie deratyzacji we własnym zakresie przy użyciu środków dostępnych w handlu.
 
3. Właściciele i użytkownicy wykonujący zabieg we własnym zakresie zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji wg wskazań podanych na opakowaniach środków biobójczych, w miejscach pojawiania się gryzoni, a w szczególności w śmietnikach, komórkach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp. Miejsca łatwo dostępne, w których zostały wyłożone środki deratyzacyjne powinny być oznakowane znakami i napisami.
 
4. Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości wymienieni w pkt. 2 zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji dokonać w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia oraz usunąć z terenu i pomieszczeń wszelkie odpadki żywnościowe mogące stanowić żer dla gryzoni.
 
5. W czasie trwania akcji deratyzacji należy pouczyć dzieci o grożącym niebezpieczeństwie zatrucia oraz trzymać w zamknięciu żywy inwentarz.
 
6. Kontrola i nadzór nad wykonaniem uchwały należy do upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego oraz Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.
 
Państwowy Powiatowy                                 Burmistrz  Międzyrzecza                                                                                
  Inspektor Sanitarny
   w Międzyrzeczu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją