Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Strona główna

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 25 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz za 2019 rok.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu oraz nadania mu Statutu (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Nietoperek (projekt nr 3).
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kęszycy Leśnej (projekt nr 4).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz (projekt nr 5).
Podjęcie uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023 (projekt nr 6).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 7).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030 (projekt nr 8).
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Międzyrzecza (projekt nr 9).
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej - zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników (projekt nr 10).
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania na piśmie.
Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
         w Międzyrzeczu
 
        Katarzyna Budych

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją