Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Strona główna

Dodatkowy nabór w ramach programu Granty PPGR

Ilustracja do informacji: Dodatkowy nabór w ramach programu Granty PPGR
Gmina Międzyrzecz ogłasza nabór dotyczący przekazania 4 sztuk używanych laptopów z programu Granty PPGR, pochodzących ze zwrotów od osób, które uzyskały wsparcie w br. w ramach nowego programu "Laptop dla czwartoklasisty".
Urządzenia, które będą przedmiotem naboru to ponad roczne laptopy marki HP model G8 o następującej specyfikacji: 8 GB RAM, dysk SSD 256 GB, procesor AMD Ryzen 3 5300U. Stan laptopów określa się jako dobry.
 
Kto może ubiegać się o uzyskanie urządzenia?
 
Do wsparcia pomocą związaną z przekazaniem używanego sprzętu komputerowego kwalifikują się uczniowie zerówek z oddziałów przyszkolnych, uczniowie szkół podstawowych lub średnich:
 • którzy są mieszkańcami miejscowości, na terenie Gminy Międzyrzecz;
 • są członkami rodziny, w której rodzice/opiekunowie prawni, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej;
 • którzy nie uzyskali wsparcia we wcześniejszych naborach przeprowadzanych przez Gminę Międzyrzecz w ramach programu „Granty PPGR”;
 • który nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2022 i 2023), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Laptopy przekazane zostaną nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletnim uczniom na własność, przy czym rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji. Gmina Międzyrzecz zastrzega także, iż będzie wymagała składania w terminie do 14.03.2025 półrocznych oświadczeń (we wskazanych terminach), o użytkowaniu sprzętu (druk oświadczenia udostępniony przez Gminę).
 
Co zrobić, aby uzyskać wsparcie?
 
Aby ubiegać się o wsparcie należy w terminie do 21 maja 2024 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu (hol Ratusza – okienko podawcze) następujące dokumenty:
 • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (składane w przypadku niepełnoletniego dziecka) lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR funkcjonującym niegdyś na terenie Gminy Międzyrzecz (zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie danej osoby);
 • Zaświadczenie ze szkoły.
 • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo między dzieckiem, a osobą będącą zatrudnioną niegdyś w PGR (mogą być kserokopie).
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO).
Dokumenty powinny znajdować się w kopercie, zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletację. Na kopercie należy napisać „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR 2024”.
 
UWAGA!
 1. O przyznaniu pomocy decyduje kolejność i poprawność złożonej dokumentacji.
 2. Za kompletny uznaje się prawidłowo wypełniony wniosek (oświadczenie), do którego wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek, dzięki którym zasadnym jest otrzymanie wsparcia w ramach projektu Granty PPGR, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zaświadczenie ze szkoły.
 3. Gmina po wpływie do Urzędu 4 spełniających wskazane wymogi oświadczeń wraz z załącznikami zamknie nabór przed wyznaczonym powyżej terminem.
 4. Gmina nie przewiduje możliwości uzupełniania i poprawiania złożonej w Urzędzie dokumentacji.
 5. Wnioski złożone po terminie naboru bądź zawierające braki formalne będą pozostawione bez rozpatrzenia.
 6. W przypadku braku wpływu oświadczeń we wskazanym terminie bądź wpływu dokumentów niekompletnych lub niespełniających wymogów projektu „Granty PPGR”, Gmina Międzyrzecz ogłosi nabór otwarty, w którym będą mogli wziąć udział rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczących się w szkołach podstawowych, dla których Gmina Międzyrzecz jest organem prowadzącym.
W razie pytań mogą Państwo dzwonić pod numer 95 742 69 84 do Wydziału Rozwoju Gospodarczego. 
 
Dokumenty do pobrania:
 1. OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO,
  1. OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ
 2. Zaświadczenie ze szkoły.
 3. Zgoda RODO.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją