Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Święty Wojciech

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pieski

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gorzyca

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowiec

Przebudowa ulicy Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu – etap V” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

.

Przebudowa ulicy Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu – etap V” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

W dniu 22 marca 2016 r. gmina Międzyrzecz podpisała umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa zadania pn. „Przebudowa ulicy Waszkiewicza i Świerczewskiego w Międzyrzeczu – etap V” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Całkowita wartość zadania wynosi 3.772.797 zł, dotacja celowa z budżetu wynosi 1.886.398 zł, co stanowi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji. W ramach inwestycji zaplanowano remont i przebudowę drogi gminnej nr 102151F ul. Świerczewskiego w Międzyrzeczu, na odcinku od km 2+440,00 do km 2+927,00.
Realizacja przedmiotowej inwestycji obejmuje swym zakresem pełnobranżowe prowadzenie robót tj. sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, roboty drogowe.
 
 
 
 

Budowa krytej pływalni w Międzyrzeczu

„BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W MIĘDZYRZECZU”

W ramach inwestycji powstała kryta pływalnia wraz z zapleczem. Podstawowe parametry przedsięwzięcia: pow. zabudowy 2.337,00 m2, pow. netto 3.115,17 m2, kubatura brutto 17.046,00 m3, wymiary: dł x szer. x wys. 75,90 x 51,50 x 12,75m. 

czytaj dalej

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz

 
Projekt pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.
Na podstawie zawartej Umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-569/13-00 podpisanej w dniu 28.10.2014r. przyznano Gminie Międzyrzecz dofinansowanie na realizację zadania pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz" w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Całkowita wartość zadania: 41.820 zł
 
Kwota dofinansowania: 35.547 zł
Link do głównego serwisu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl
"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz na lata 2015 - 2020" jest dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety Gminy Międzyrzecz dotyczące poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego gminy. Przedstawia on kierunki działań, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów projektu w perspektywie do 2020 roku.

czytaj dalej

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościaci Święty Wojciech, Wojciechówek, Gorzyca

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI
ŚWIĘTY WOJCIECH, WOJCIECHÓWEK, GORZYCA”.

czytaj dalej

Zintegrowana Koncepcja Rozwoju Turystyki w Gminie Międzyrzecz

„ZINTEGROWANA KONCEPCJA ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE MIĘDZYRZECZ”
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2005-2006

czytaj dalej