Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Inwestycje gminne

20-03-2018

Wykonanie przełożenia istniejącego kanału deszczowego o średnicy 1000 mm na os. Zachodnim

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostanie przełożenia istniejącej rury przelewowej pobliskiego rowu. Obecnie kanał ø 1000 mm przebiega przez działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną co uniemożliwia sprzedaż przedmiotowych działek. Przełożenie przedmiotowego kanału umożliwi doprowadzenie działek do stanu w którym powstanie możliwość ich zbyć bez kolidujących elementów infrastruktury podziemnej. Obecnie trwają prace projektowew zakresie przełożenia ww. kanału.
20-03-2018

Budowa chodnika „na skróty” przez łąkę kolejową z ulicą Chrobrego od kładki drewnianej w Międzyrzeczu

Przedmiotowe zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie wyniesionego (na skarpie) ciągu pieszego łączącego drewnianą kładkę przez rzekę Obrę z ulicą Chrobrego. Ponadto w ramach zadania powstanie również wyniesiony teren (do poziomu ciągu pieszego) z przeznaczeniem pod siłownię zewnętrzną.
Z uwagi na fakt iż teren przez który ma przebiegać projektowany ciąg pieszy jest terenem zagrożonym „podtopieniem” całość ciągu pieszego wykonana zostanie na skarpie wyniesionej względem istniejącej rzędnej. Trwają prace projektowe.
20-03-2018

Budowa chodnika na ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko

Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Dworcowej w miejscowości Bobowicko. Długość planowanego chodnika wynosi około 300,0 mb. Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika i wystąpiono z wnioskiem do właściwego organu administracji budowlanej o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu stosownego zezwolenia ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych.
25-07-2018

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek użyteczności publicznej - budynek byłego Ogniska Muzycznego

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Wykonawcą na realizacje przedmiotowej inwestycji. Obecnie wykonano wycinkę drzew, zdemontowano stolarkę okienną. Dokonano odkrycia ścian fundamentowych w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej. Obecnie przystąpiono do robót ogólnobudowlanych wewnątrz budynku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 18.06.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 28.06.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 30.08.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 20.09.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 04.10.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Budynek byłego Ogniska Muzycznego 05.11.2018r.

25-07-2018

Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku rekreacyjnym przy ul. Poznańskiej, Budowa placu zabaw dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej przy SP6, Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszyca Leśna

Opracowano dokumentację projektową. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Budowa placu zabaw dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Międzyrzeczu

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Budowa placu zabaw wraz z siłownią plenerową w miejscowości Kęszyca Leśna

25-07-2018

Wybieg dla psów z torem agility przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich

Opracowano dokumentację projektową. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
25-07-2018

Wyburzenie nieczynnego szaletu na terenie OW Głębokie

Opracowano dokumentację projektową w zakresie rozbiórki istniejącego szaletu. Po zakończeniu sezonu letniego zostaną wykonane roboty związane z wyburzeniem niniejszego obiektu.
25-07-2018

Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej – ulica Pamiątkowa w Międzyrzeczu

Trwają prace projektowe.
25-07-2018

Wykonanie oświetlenia LED przejść dla pieszych na terenie miasta Międzyrzecz

Podpisano umowę na wykonanie zadania w systemie zaprojektuj-wybuduj. Obecnie trwają prace projektowe.
25-07-2018

Budowa drogi – ul. Ks. Guzowskiego, ul. Sybiraków, ul. Żołnierska w Międzyrzeczu

Trwają prace projektowe.