Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Deklaracja dostępności

31-03-2020

Deklaracja dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie w sprawie dostępności
Urząd Miejski w Międzyrzeczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej miedzyrzecz.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej miedzyrzecz.pl.
 • Status pod względem zgodności
Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa miedzyrzecz.pl jest:
- w częściowo zgodna pod względem technicznym,
- częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:
 • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020 roku.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Miejski w Międzyrzeczu.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 31.03.2024 r.
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
  1. Publikacja strony miedzyrzecz.pl – 06.11.2015
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  3. Dostępna w serwisie miedzyrzecz.pl skróty klawiaturowe (accesskey):
   • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
   • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
   • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
   • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
   • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
  4. Pod adresem https://www.miedzyrzecz.pl/PL/3022/Kontakt/# dostępne są:
   • Dane teleadresowe siedziby Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
   • Informacje o dostępności architektonicznej
   • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
   • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
  5. Pod adresem https://www.miedzyrzecz.pl/PL/kontakt/3031/# dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu w polu Adresat – Dariusz Brożek, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
   Pod adresem https://www.miedzyrzecz.pl/PL/3022/Kontakt/# dostępny jest numer telefonu 95 742 69 41, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
   Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
   Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
  6. Urząd Miejski w Międzyrzeczu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej miedzyrzecz.pl była na poziomie WCAG 2.0.