Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Mieszkaniec

15-05-2024

Dodatkowy nabór w ramach programu Granty PPGR

Ilustracja do informacji: Dodatkowy nabór w ramach programu Granty PPGR
Gmina Międzyrzecz ogłasza nabór dotyczący przekazania 4 sztuk używanych laptopów z programu Granty PPGR, pochodzących ze zwrotów od osób, które uzyskały wsparcie w br. w ramach nowego programu "Laptop dla czwartoklasisty".
Urządzenia, które będą przedmiotem naboru to ponad roczne laptopy marki HP model G8 o następującej specyfikacji: 8 GB RAM, dysk SSD 256 GB, procesor AMD Ryzen 3 5300U. Stan laptopów określa się jako dobry.
 
Kto może ubiegać się o uzyskanie urządzenia?
 
Do wsparcia pomocą związaną z przekazaniem używanego sprzętu komputerowego kwalifikują się uczniowie zerówek z oddziałów przyszkolnych, uczniowie szkół podstawowych lub średnich:
 • którzy są mieszkańcami miejscowości, na terenie Gminy Międzyrzecz;
 • są członkami rodziny, w której rodzice/opiekunowie prawni, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej;
 • którzy nie uzyskali wsparcia we wcześniejszych naborach przeprowadzanych przez Gminę Międzyrzecz w ramach programu „Granty PPGR”;
 • który nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2022 i 2023), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Laptopy przekazane zostaną nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletnim uczniom na własność, przy czym rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za jego utratę bądź uszkodzenie, które nie będzie objęte warunkami gwarancji. Gmina Międzyrzecz zastrzega także, iż będzie wymagała składania w terminie do 14.03.2025 półrocznych oświadczeń (we wskazanych terminach), o użytkowaniu sprzętu (druk oświadczenia udostępniony przez Gminę).
 
Co zrobić, aby uzyskać wsparcie?
 
Aby ubiegać się o wsparcie należy w terminie do 21 maja 2024 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu (hol Ratusza – okienko podawcze) następujące dokumenty:
 • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (składane w przypadku niepełnoletniego dziecka) lub Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR funkcjonującym niegdyś na terenie Gminy Międzyrzecz (zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie danej osoby);
 • Zaświadczenie ze szkoły.
 • Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo między dzieckiem, a osobą będącą zatrudnioną niegdyś w PGR (mogą być kserokopie).
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO).
Dokumenty powinny znajdować się w kopercie, zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletację. Na kopercie należy napisać „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR 2024”.
 
UWAGA!
 1. O przyznaniu pomocy decyduje kolejność i poprawność złożonej dokumentacji.
 2. Za kompletny uznaje się prawidłowo wypełniony wniosek (oświadczenie), do którego wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek, dzięki którym zasadnym jest otrzymanie wsparcia w ramach projektu Granty PPGR, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zaświadczenie ze szkoły.
 3. Gmina po wpływie do Urzędu 4 spełniających wskazane wymogi oświadczeń wraz z załącznikami zamknie nabór przed wyznaczonym powyżej terminem.
 4. Gmina nie przewiduje możliwości uzupełniania i poprawiania złożonej w Urzędzie dokumentacji.
 5. Wnioski złożone po terminie naboru bądź zawierające braki formalne będą pozostawione bez rozpatrzenia.
 6. W przypadku braku wpływu oświadczeń we wskazanym terminie bądź wpływu dokumentów niekompletnych lub niespełniających wymogów projektu „Granty PPGR”, Gmina Międzyrzecz ogłosi nabór otwarty, w którym będą mogli wziąć udział rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczących się w szkołach podstawowych, dla których Gmina Międzyrzecz jest organem prowadzącym.
W razie pytań mogą Państwo dzwonić pod numer 95 742 69 84 do Wydziału Rozwoju Gospodarczego. 
 
Dokumenty do pobrania:
 1. OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO,
  1. OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ
 2. Zaświadczenie ze szkoły.
 3. Zgoda RODO.
08-03-2024

Dodatkowy nabór deklaracji dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych do II edycji Programu „Ciepłe Mieszkanie”

Ilustracja do informacji: Dodatkowy nabór deklaracji dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych do II edycji Programu „Ciepłe Mieszkanie”
Celem naboru jest dodatkowe oszacowanie liczby wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali zainteresowanych udziałem w Programie oraz określenie rodzaju oczekiwanego wsparcia. Gmina Międzyrzecz w okresie od 13.12.2023 r. do 19.01.2024 r. prowadziła nabór deklaracji m.in. dla wspólnot mieszkaniowych, celem złożenia wniosku o pozyskanie dofinansowania w WFOŚiGW. Obecnie wniosek o dofinansowanie jest procedowany przez Fundusz, natomiast w związku z prośbami mieszkańców o możliwość złożenia dodatkowej deklaracji Gmina poprosiła WFOŚiGW o możliwość zmiany wniosku w tym zakresie.
 
W związku z powyższym deklaracje będą przyjmowane do dnia 12.03.2024 r.
Za datę złożenia deklaracji uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
Druki deklaracji znajdują się w załącznikach do ogłoszenia oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Deklarację można złożyć:
1) w okienku podawczym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz
2) wysłać podpisaną skanem w formie pliku pdf na adres e-mail um~@~miedzyrzecz~.~pl
3) wysłać popisaną podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na skrzynkę epuap /d2ko9px31c/skrytka
 
UWAGA! Deklaracja nie stanowi wniosku o udzielenie dofinansowania.
 
Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy dotacji pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Realizacja drugiego naboru do Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Gminę Międzyrzecz dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
CEL PROGRAMU
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).
 
Dodatkowy nabór obejmuje deklaracje dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych w następującym zakresie:
 
1. Przedsięwzięcie obejmujące:
1) demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) tj.:
- podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
- pompa ciepła powietrze / woda,
- pompa ciepła powietrze / powietrze,
- gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
- kocioł gazowy kondensacyjny,
- kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa),
- kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
- kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.
 
2) dodatkowo przedsięwzięcie może obejmować:
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do cwu),
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy (ornitologiczna, chiropterologiczna).
 
2. Przedsięwzięcie obejmujące zakres z pkt 1 + dodatkowo zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
3. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
- zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
Uwaga: Przedsięwzięcie 3 jest możliwe do realizacji wyłącznie w przypadku, gdy w budynku wspólnoty są wymienione wszystkie nieefektywne źródła ciepła na źródła ciepła zgodne z Programem.
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA (zgodnie z załączonym rodzajem kosztów kwalifikowalnych)
 
Część 4 – WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
(w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 350.000 zł gdy przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz kompleksową termomodernizację,
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 360.000 zł gdy przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375.000 zł w przypadku przedsięwzięcia uwzględniającego pompy ciepła),
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 150.000 zł, gdy przedsięwzięcie obejmuje tylko termomodernizację bez wymiany nieefektywnych źródeł ciepła
 
TERMINY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą Międzyrzecz. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 
Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.
 
Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych nie może przekroczyć 31.12.2025 r.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami Programu „Ciepłe Mieszkanie" na nw. stronach: Ciepłe Mieszkanie oraz Ciepłe Mieszkanie II
 
 
W razie pytań zapraszam do kontaktu z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu (ul. Rynek 7, pokój 202A, nr tel. 95 742 69 82, 95 742 69 84).
 
Załączniki do pobrania:
13-12-2023

"Ciepłe mieszkanie" - nabór deklaracji do II edycji Programu - Gmina Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: "Ciepłe mieszkanie" - nabór deklaracji do II edycji Programu - Gmina Międzyrzecz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił zmianę Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” oraz II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla gmin z terenu województwa lubuskiego, który będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie Programem.
 
Celem naboru jest oszacowanie liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określenie rodzaju oczekiwanego wsparcia. Na podstawie złożonych deklaracji Gmina Międzyrzecz będzie mogła złożyć wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Zielonej Górze.
 
Deklaracje będą przyjmowane do dnia 12.01.2024 r.
Za datę złożenia deklaracji uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
Druki deklaracji znajdują się w załącznikach do ogłoszenia oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Deklarację można złożyć:
1) w okienku podawczym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz
2) wysłać podpisaną skanem w formie pliku pdf na adres e-mail 
3) wysłać popisaną podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na skrzynkę epuap /d2ko9px31c/skrytka
 
UWAGA! Deklaracja nie stanowi wniosku o udzielenie dofinansowania.
 
Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy dotacji pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Realizacja drugiego naboru do Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Gminę Międzyrzecz dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
CEL PROGRAMU
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).
 
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Beneficjentem końcowym Programu jest:
1) osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Międzyrzecz wynikający z:
• prawa własności
• ograniczonego prawa rzeczowego
• najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania oraz spełniająca kryteria dochodowe określone w Programie
 
2) wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.
 
ZAKRES WSPARCIA PROGRAMU:
 
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, tj:
- pompa ciepła powietrze / woda,
- pompa ciepła powietrze / powietrze,
- kocioł gazowy kondensacyjny,
- kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
- kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
- ogrzewanie elektryczne lub podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).
 
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
- zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym i/lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
- dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
 
DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
1. Przedsięwzięcie obejmujące:
1) demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) tj.:
- podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
- pompa ciepła powietrze / woda,
- pompa ciepła powietrze / powietrze,
- gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
- kocioł gazowy kondensacyjny,
- kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa),
- kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
- kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.
 
2) dodatkowo przedsięwzięcie może obejmować:
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do cwu),
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy (ornitologiczna, chiropterologiczna).
 
2. Przedsięwzięcie obejmujące zakres z pkt 1 + dodatkowo zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
3. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
- zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub beneficjenta i osób w jego gospodarstwie domowym.
 
Część 1 - Poziom PODSTAWOWY
(dla osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135.000 zł)
 • do 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 16.500 zł.
 
Część 2 - Poziom PODWYŻSZONY
(dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty: 1.894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2.651 zł
w gospodarstwie jednoosobowym)
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 27.500 zł.
 
Część 3 - Poziom NAJWYŻSZY
(dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty: 1.090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1.526 zł
w gospodarstwie jednoosobowym lub gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego)
 • do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 41.000 zł.
 
Część 4 – WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
(w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 350.000 zł gdy przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz kompleksową termomodernizację,
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 360.000 zł gdy przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375.000 zł w przypadku przedsięwzięcia uwzględniającego pompy ciepła),
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 150.000 zł, gdy przedsięwzięcie obejmuje tylko termomodernizację bez wymiany nieefektywnych źródeł ciepła
 
TERMINY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą Międzyrzecz. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 
Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową
o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.
 
Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych nie może
przekroczyć 31.12.2025 r.
 
Więcej szczegółów znajduje się na stronie Programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz podstronie dotyczącej Naboru II.
 
 
W razie pytań zapraszam do kontaktu z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu (ul. Rynek 7, pokój 202A, nr tel. 95 742 69 82, 95 742 69 84).
 
Załączniki do pobrania:
25-10-2023

Kursy dla ósmoklasistów i maturzystów ze zniżką 75%! Jak skorzystać?

Ilustracja do informacji: Kursy dla ósmoklasistów i maturzystów ze zniżką 75%! Jak skorzystać?
Czy wiecie, że w tym roku szkolnym wszyscy ósmoklasiści uczęszczający do szkół na terenie naszej gminy, a także wszyscy maturzyści z terenu powiatu międzyrzeckiego, mogą skorzystać ze świetnych kursów przygotowujących do egzaminów i to z ogromną zniżką wynoszącą aż 75%? Wszystko to dzięki porozumieniu podpisanemu przez Gminę Międzyrzecz z Fundacją Miasto i Lecturus, będącego spin-offem Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Dlaczego warto zainwestować w te kursy?
 
Ekspert w dziedzinie: Kursy są prowadzone przez laureatów konkursu Nauczyciel Roku, którzy posiadają bogate doświadczenie w nauczaniu online.
Jakość: Program kursów jest w pełni zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Wsparcie: Za kursami stoi Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego, gwarantujący najwyższy poziom merytoryczny.
Atrakcyjna cena: Dzięki współpracy z Fundacją Miasto, powołaną przez Związek Miast Polskich, ósmoklasiści z terenu naszej gminy i uczniowie szkół średnich z terenu całego powiatu mogą skorzystać z aż 75% zniżki!
Wsparcie dla potrzebujących: Dla uczniów z ośrodków wychowawczych oraz objętych pieczą zastępczą organizatorzy zapewniają całkowicie bezpłatne kursy.
 
Jak to działa?
 
Dzięki podpisanemu przez władze gminy porozumieniu z Fundacją Miasto, na stronie kursów lecturusjunior.pl została aktywowana specjalna ulga. Wystarczy wprowadzić kod pocztowy 66-300, aby skorzystać z tej niesamowitej oferty.
 
Co zawierają kursy?
Kursy startują 6 listopada i obejmują 25 godzin lekcyjnych dla każdego z trzech przedmiotów: matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w formie online, z dostępem do materiałów VOD z poprzednich lekcji. Podczas kursu uczniowie nie tylko utrwalą wiedzę, ale także poznają strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.
 
Nie przegap tej okazji!
To wyjątkowa szansa, by przygotować się do egzaminów i zainwestować w swoją przyszłość. Zachęcamy do skorzystania z tej oferty i dołączenia do grona tych, którzy postawili na sukces.
Aby dowiedzieć się więcej zapisz się także na WEBINARIUM dla rodziców. Odbędzie się ono 26 października o godzinie 18.00.
 
 
                                                                
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04-04-2023

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjenta końcowego z terenu gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjenta końcowego z terenu gminy Międzyrzecz
Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. "kopciuchów" w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie. Zasady naboru określa dokumentacja, którą publikujemy poniżej.
 
Dokumenty do pobrania:
Zwracamy uwagę, iż koszt dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany stolarki okiennej lub/i drzwiowej stanowią koszt niekwalifikowalny.
29-03-2023

Spotkanie informacyjne dot. programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Spotkanie informacyjne dot. programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w Międzyrzeczu
W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021–2027 przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego organizują wraz z Gminą Międzyrzecz spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. Podczas spotkania obecni będą przedstawiciele Zarządu Województwa Lubuskiego, a poprowadzą je pracownicy departamentów funduszowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zaangażowanych we wdrażanie programu.
Dowiedzą się Państwo w jakich obszarach i terminach planowane są najbliższe konkursy, a także przedstawione zostaną ogólne zasady, które będą obowiązywać w ramach nowego programu regionalnego. 
 
Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Miejskiej w dniu 12 kwietnia, Oddział Dziecięcy na I piętrze
Planowany czas spotkań: godz. 10.00-12.00.
Ramowy program:
 1. Informacje ogólne o programie, wraz z podziałem alokacji.
 2. Harmonogram prac dotyczący uruchomienia pierwszych konkursów.
 3. Założenia dotyczące ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach EFRR.
 4. Założenia dotyczące ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach EFS+.
 5. Podsumowanie spotkania, pytania
Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 
Swój udział muszą Państwo zgłosić poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.
22-11-2021

Granty PPGR - wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Ilustracja do informacji: Granty PPGR - wezwanie do uzupełnienia dokumentów
W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od Wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach.
Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie laptopa/komputera stacjonarnego/tabletu, proszone są o złożenie  następujących dokumentów poświadczających:

1) stopień pokrewieństwa w linii prostej matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (w tym celu należy złożyć odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu lub kopie dowodów osobistych  etc.)

2) fakt zatrudnienia krewnego dziecka w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci, matki/ojca/opiekunów prawnych) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR oraz jego zamieszkiwania w gminie lub miejscowości objętej PPGR (w tym celu należy złożyć np.: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR o zatrudnieniu,  legitymację służbową, książeczka zdrowia, kartę z poradni ogólnej ośrodka zdrowia, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR,  dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dowód osobisty potwierdzające zatrudnienie/lub zamieszkanie w PPGR, dyplomy potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, zaświadczenie o zameldowaniu, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp.).
 
Zwracamy uwagę, iż zeznania osób fizycznych, według zaleceń Centrum Projektów Polska Cyfrowa, nie mogą stanowić podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR

3) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym. Uwaga zaświadczenie należy złożyć wg załączonego wzoru.

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy Międzyrzecz (w tym celu należy złożyć dokumenty wystawione na rodziców/opiekunów prawnych np. kopię rachunku za śmieci, fakturę za media, umowa najmu, poświadczenie zameldowania, zaświadczenie ze szkoły wg załączanego wzoru itp.)
5) Wypełnione oświadczenie wg załączonego wzoru;

Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez Gminę Międzyrzecz w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów” i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Międzyrzecz do instytucji weryfikującej.
 
Uzupełnienia ww. dokumentacji należy składać:
1) w wersji papierowej, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu w kopercie oznaczonej „Uzupełnienie Granty PPGR” :
2) poprzez skany dokumentów, przesłane e-mailem na adres e-mail
3) poprzez skrzynkę ePUAP: /d2ko9px31c/skrytka

w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2021 roku.

UWAGA! Niedostarczenie kompletu w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcie dla ucznia. 
Kontakt w sprawie: 957426984
 
UWAGA! AKTUALIZACJA 23.11.2021 - Gmina Międzyrzecz z katalogu dokumentów potwierdzających zamieszkanie ucznia oraz krewnego pracującego w PPGR wykreśla "Poświadczenie o zameldowaniu". W związku z powyższym prosimy o niedostarczanie powyższego dokumentu.
 
Dokumenty do pobrania:
 
W związku z aktualizacją Regulaminu przez organizatora  Programu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popeegrowskich w Rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”, Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa, i w związku z tym rozszerzeniem zakresu prac Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu związanego z  w/w Programem, niniejszym przedstawiamy zaktualizowaną klauzulę informacyjną:
Zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
 1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: e-mail . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: e-mail lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Celem przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest realizacja zadań
  i obowiązków ciążących na administratorze, w związku z uzyskaniem przez Gminę Międzyrzecz grantu w ramach Programu pn.
  „Wsparcie dzieci z rodzin popeegrowskich
  w Rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”, Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przez organizatora projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w zadania.
 5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym, i w związku
  z realizacją w/w projektu oraz na podstawie przepisów prawa.  
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia w/w zadania i do zakończenia okresu archiwizacji. 
18-10-2021

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Ilustracja do informacji: Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR
Gmina Międzyrzecz przygotowuje się do złożenia wniosku o przyznanie grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa umożliwiającego zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. W tym celu ogłaszamy dla uprawnionych mieszkańców naszej gminy nabór oświadczeń, na podstawie których Gmina będzie ubiegać się o wspomniane dofinansowanie.
 
Kto może ubiegać się o zakup sprzętu?
Do wsparcia pomocą związaną z przekazaniem sprzętu komputerowego kwalifikuje się dziecko lub pełnoletni uczeń szkoły średniej:
 • który jest mieszkańcem miejscowości, na terenie Gminy Międzyrzecz, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • jest członkiem rodziny, w której rodzice/opiekunowie prawni, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.
O wsparcie nie mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczniowie szkół średnich, którzy uzyskali w roku 2020 lub 2021 na własność lub w drodze użyczenia komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrot kosztów lub dofinansowanie zakupu tych rzeczy.
 
O jaki sprzęt można się ubiegać?
Osoby uprawnione mogą ubiegać się o zakup laptopa/komputeru stacjonarnego lub o zakup tabletu. Sprzęt zostanie zakupiony przez Gminę po uzyskaniu Grantu. Osoby składające oświadczenia proszone są także o wypełnienie „Informacji o wyborze sprzętu”, to pozwoli oszacować Gminie realne zapotrzebowanie na konkretny rodzaj sprzętu.
 
Co zrobić, aby uzyskać wsparcie?
Aby ubiegać się o wsparcie należy w terminie do 29 października 2021 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu (hol Ratusza – okienko podawcze) następujące dokumenty:
 • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (składane w przypadku niepełnoletniego dziecka),
 • Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Informację o wybranym rodzaju sprzętu komputerowego.
 • Nieobligatoryjnie - Potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR (zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie danej osoby).
Dokumenty powinny znajdować się w kopercie, zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletację. Na kopercie należy napisać „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”.
 
UWAGA! Potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR nie jest załącznikiem obligatoryjnym. Jeśli jednak dysponują Państwo takim dokumentem, prosimy o załączenie kopii lub oryginału. Ułatwi to weryfikację Oświadczeń.
 
UWAGA 2! Jeżeli nie posiadają Państwo dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w PPGR, prosimy na Oświadczeniu oprócz nazwy gospodarstwa wskazać także (w dowolnym miejscu) orientacyjne lata pracy w PPGR oraz, jeżeli jest taka możliwość, rodzaj stanowiska pracy. Ułatwi to weryfikację wskazanej osoby w spisach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie.
 
Dokumenty do pobrania:
 
13-08-2021

Seniorze! Spisz się, to proste.

Ilustracja do informacji: Seniorze! Spisz się, to proste.
Seniorze, pamiętaj, że zawsze możesz zweryfikować tożsamość rachmistrza spisowego. Poproś go, aby wylegitymował się identyfikatorem. Jeśli nadal masz wątpliwości możesz zweryfikować jego tożsamość poprzez:
 
• specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/,
• kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.
 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent należy niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
 
Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet lub nie realizowały spisu przez wywiad telefoniczny na infolinii spisowej.
 
Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.
 
11-08-2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. do 30 września 2021 r.

Ilustracja do informacji: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. do 30 września 2021 r.
Do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisz się jak najszybciej samodzielnie przez Internet lub poprzez Infolinię. Jest to twój obowiązek. Pamiętaj masz na to czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z tobą rachmistrz.
 
Rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne. Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie wypełniły obowiązku spisowego za pomocą jednej w powyższych metod.
 
W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.
 
Rachmistrz może również zapukać do drzwi naszego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.
 
Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.
1 2 3