Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

19-06-2024

Oferta pracy

Ilustracja do informacji: Oferta pracy
Ośrodek Pomocy Społecznej szuka asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością- mieszkania wspomagane/treningowe.
 
 
Projekt realizowany jest w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024, finansowanego w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego
 
Kryteria doboru kandydatów na stanowisko asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością
I. Wymagania niezbędne:
Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada:
1)  dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2)  co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;
4) ma nieposzlakowaną opinię, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 
1 Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 
dodatkowo: posiadający prawo jazdy kat. B
 
II. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością:
 
1. Umiejętności skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
3. empatia;
4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
5. odporność na sytuacje stresowe;
6. dyspozycyjność.
 
III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:
 
Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:
1. społecznego (np.; wsparcia w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asystenta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),
2. zawodowego (np.; wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asystenta w tych miejscach i zajęciach),
3. edukacyjnego (np.; wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).
4. wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymania higieny osobistej ( np. korzystanie z toalety, mycie głowy, mycie ciała, kąpiel, czesanie, golenie, obcinanie paznokci rąk i nóg, zmiana pozycji, np. przesiadanie się z łóżka lub na łóżko, z krzesła lub na krzesło, fotel, ułożenie się w łóżku, usadzenie w wózku, zapobieganie powstania odleżyn lub odparzeń, zmiana pieluchomajtek i wkładów higienicznych, przygotowanie i spożywanie posiłków i napojów(w tym poprzez PEG i sondę), słanie łóżka i zmiana pościeli
5.wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego ( np. sprzątanie mieszkania w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci, dokonywanie bieżących zakupów (towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością w sklepie – np. informowanie jej  o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka, prowadzenie wózka osoby z niepełnosprawnością lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie, w przypadku samodzielnego zamieszkiwania – mycie okien maksymalnie 2 razy w roku, utrzymywanie w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.), pranie i prasowanie odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni (w obecności osoby z niepełnosprawnością)
6.wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania: pchanie wózka osoby z niepełnosprawnością ( np. pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi osobom chodzącym , pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym, słabowidzącym i głuchoniemym, pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu i innych środków transportu, asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób z niepełnosprawnościami oraz taksówkami, transport samochodem będącym własnością osoby z niepełnosprawnością, członka jej rodziny lub asystenta 
7.Prowadzenie niezbędnej dokumentacji
8.Współpraca z pracownikami socjalnymi i innymi pracownikami OPS w Międzyrzeczu.
Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych.
 
IV. Wymagane dokumenty:
 
1. życiorys (CV);
2. list motywacyjny;
3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż;
4. druk kwestionariusza osobowego;
5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
7. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 
 Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę poświadczoną własnoręcznym podpisem:
,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z przepisami:
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781)
- Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530)
 
V. Forma zatrudnienia:
 
 1. Umowa o pracę,
 2. Miejsce pracy Kęszyca Leśna
 3. Czas pracy – w systemie 2 zmianowym.
 
Pytania kierować można do  Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu osobiście 
 Kierownik Sekcji ds. usług, realizacji programów i projektów Marlena Czekała- Dąbrowska lub pod nr telefonu 95-742-78-22.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie OPS w Międzyrzeczu, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia oferty pracy na stanowisko – asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością- mieszkania wspomagane/treningowe” lub listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13 B, 66-300 Międzyrzecz w terminie od dnia 10.06.2024 r. do dnia 21.06.2024 r. do godziny 14:00 lub pocztą elektroniczną na adres: e-mail
 
Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani telefonicznie i zaproszeni na rozmowę
18-06-2024

Ostrzeżenie przed burzami z silnym wiatrem i gradem

Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie przed burzami z silnym wiatrem i gradem
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że dziś wieczorem oraz w nocy z wtorku na środę w naszym regionie mogą wystąpić burze z silnym wiatrem, ulewnym deszczem i gradem.
 
 
Zadbajcie o bezpieczeństwo swoje i bliskich, zabezpieczcie rzeczy, które może porwać wiatr.
18-06-2024

Oferta pracy w OPS

Ilustracja do informacji: Oferta pracy w OPS
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ogłasza nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. realizacji programów i projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
 
I Nazwa i adres jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ul. Wojska Polskiego 13 B, 66-300 Międzyrzecz
II Określenie stanowiska urzędniczego
Nabór dotyczy zatrudnienia na stanowisko Specjalisty ds. realizacji programów i projektów w pełnym wymiarze czasu pracy, przeciętnie  40 godzin  tygodniowo
III. Określenie wymagań na stanowisku:
Wymagania niezbędne:
 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 2. wykształcenie:
   -wyższe lub  średnie
 3. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszonym konkursie;
 6. obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Doświadczenie zawodowe:
Preferowane: doświadczenie zawodowe,
 1. doświadczenie związane z pracą przy realizacji projektów, programów,
 2. doświadczenie w pracy z seniorami, osobami niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi.
 
Dodatkowe umiejętności:
 1. wysoki poziom umiejętności społecznych,
 2. umiejętność organizowania pracy własnej poprzez wykorzystywanie dostępnych narzędzi,
 3. umiejętność obsługi komputera, programów Office, Excel, internetu,
 4. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,
 5. umiejętność budowania dobrych relacji z klientami oraz podmiotami zewnętrznymi,
 6. umiejętność budowania dobrych relacji wewnątrz Ośrodka,
 7. wysoki poziom kultury osobistej w obsłudze klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 8. wysoki poziom zaangażowania,
 9. wysokie poczucie odpowiedzialności,
 10. samodzielność, elastyczność, kreatywność  i nastawienie na innowacje w wykonywaniu zadań,
 11. otwartość na nowe rozwiązania,
 12. odporność na stres,
 13. umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych.
   
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Wykonywanie zadań związanych z realizowanymi  przez Ośrodek Pomocy Społecznej  programami w tym:  „Opieka Wytchnieniowa”, „ Asystent osobisty osoby z Niepełnosprawności”,  „Korpus Wsparcia Seniorów” oraz innych krajowych oraz projektów zagranicznych.
 2. Opracowywanie koncepcji projektów/programów we współpracy z dyrektorem, kierownikiem sekcji bądź wyznaczonymi pracownikami.
 3. Bieżący monitoring programów i projektów w celu pozyskiwania dodatkowych możliwości finansowych, zapoznawanie się z wytycznymi, i ich przedstawianie.
 4. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.
 5. Zadania związane z opracowaniem dokumentacji rekrutacyjnej w realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej programach i projektach unijnych we współpracy z dyrektorem, kierownikiem sekcji bądź wyznaczonymi pracownikami.
 6. Udzielanie informacji w zakresie realizowanych programów i projektów.
 7. Opracowywanie sprawozdawczości z programów rządowych i projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.
 8. Promowanie programów i projektów m.in.  poprzez przygotowanie i umieszczanie bieżących informacji na stronach internetowych, tablicach informacyjnych i współpracę z prasą lokalną, w zakresie realizowanych działań.
 9. Realizacja zadań związanych z wolontariatem.
 10. Współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia mieszkańców.
 11. Współpraca w realizacji zadań dotyczących zamówień publicznych.
 12. Archiwizowanie i przekazywanie dokumentów do składnicy akt.
 13. Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania.
 14. Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.
 15. Przygotowanie informacji, wezwań, zawiadomień, zaświadczeń i pism z zakresu prowadzonych programów i projektów.
 16. Prace pomocnicze w zakresie spraw związanych z obsługą systemu ePUAP, CAS, obiegiem elektronicznym korespondencji, wysyłką, segregacją i rejestracją korespondencji w ramach zadań sekcji.
 17. Podejmowanie odpowiednich działań zapewniających osiągnięcie założonych wyników.
 18. Pełnienie zastępstwa w razie nieobecności pracownika z sekcji.
 19. Wykonywanie innych wynikających z zakresu obowiązków służbowych, czynności zleconych przez Dyrektora lub Kierowników Sekcji oraz stała współpraca ze współpracownikami.
 
V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej: poniedziałek- piątek 7:00 do 15:00
 3. miejsce pracy :  Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13 b
 4. wymiar czasu pracy to 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym,
 5. zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika,
 6. charakter stanowiska pracy: praca biurowa, stanowisko związane z pracą przy komputerze, a także pracą w terenie,
 7. wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagradzanie pracowników samorządowych.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi ?.

VII. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 3. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie lub opinia na potwierdzenie spełniania wymagań określonych w pkt III ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2,
 4. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszonym konkursie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia,
 5. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia,
 6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Ogłoszenia,
 7. opinie, referencje, jeśli kandydat takie posiada,
 
 1. w przypadku wskazania kwalifikacji innych niż określone w wymaganiach niezbędnych - inne dokumenty (w tym np. zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, opinie) dokumentujące posiadane umiejętności, kwalifikacje,
 
 1. Dokument potwierdzający znajomość jęz. Polskiego- dotyczy obcokrajowców,
 
 1. Kopia dokumentów potwierdzająca niepełnosprawność- dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a  ustawy o pracownikach samorządowych, ( t.j Dz.U z 2022 r., poz. 530)
 
UWAGA:
 
Komisja powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko ds. realizacji programów i projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu uprawniona będzie do ewentualnego żądania dostarczenia brakujących lub uzupełnienia dokumentów złożonych w ofercie pracy w trakcie trwania procesu naboru.

Prosimy nie załączać dokumentów zawierających dane osobowe wykraczające poza określone w niniejszym Ogłoszeniu.

VIII Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych zostaną poinformowani pisemnie ze wskazaniem przyczyny odrzucenia kandydatury.

IX Osoba wyłoniona w drodze naboru, z którą będzie nawiązany stosunek pracy jest zobowiązana przed dniem zatrudnienia przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

X. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do dnia 01.07.2024r. do godz. 14.00
Oferty należy składać w OPS w Międzyrzeczu w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach pracy Ośrodka lub przesyłać pocztą do dnia 01.07.20234. r. włącznie (liczy się data wpływu do Ośrodka). Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs stanowisko ds. realizacji programów i projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu” oraz podać imię i nazwisko.
Adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej 66-300 Międzyrzecz, ul. Wojska Polskiego 13 B

Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone przez powołaną zarządzeniem Dyrektora OPS w Międzyrzeczu Komisję w dwóch etapach:
 1. etap I – ocena spełniania przez kandydatów wymagań niezbędnych oraz wyłonienie kandydatów do II etapu naboru,
 2. etap II – rozmowa kwalifikacyjna w celu oceny stopnia spełniania wymagań dodatkowych, określonych w ogłoszeniu o naborze oraz wyłonienie kandydata w najwyższym stopniu spełniającego wymagania dodatkowe
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (etapu II), ponadto termin ten zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy , Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Oferty odrzucone kandydaci mogą odebrać w terminie do dnia 08.07.2024r. w punkcie Obsługi Klienta OPS w Międzyrzeczu. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy. Po tym terminie nieodebrane oferty zostaną zniszczone.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w Międzyrzeczu tj. na stronie
 
VII. Informacje dodatkowe:
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w załączonych dokumentach przez kandydata
 • Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu oraz Gminy Międzyrzecz.
18-06-2024

Gra z adrenaliną i… pysznymi hamburgerami!

Ilustracja do informacji: Gra z adrenaliną i… pysznymi hamburgerami!
Reprezentacje „Jedynki” i Technikum nr 2 wygrały grę miejską „Strażnicy życia”, zorganizowaną dziś przez Młodzieżową Radę Miejską. – Jej głównym tematem było bezpieczeństwa – informuje przewodniczący MRM Erwin Jaruta.
 
W grze wystartowało dziesięć kilkuosobowych zespołów reprezentujących szkoły podstawowe i śr3ednie z naszej gminy. Uczestnicy musieli dotrzeć do wyznaczonych punktów oraz wykonać zadania, przygotowane dla nich przez funkcjonariuszy policji i służby więziennej, strażaków zawodowych, leśników z Nadleśnictwa Międzyrzecz, zbrojnych z bractwa rycerskiego Chorągiew Ziemi Międzyrzeckiej oraz harcerzy międzyrzeckiego hufca Z|HP.
 
- Zadania związane były z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Uczestnicy musieli pokonać tory przeszkód, wykazać się wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz siłą i wytrzymałością, trzymając na czas rycerskie miecze - mówi Erwin Jaruta, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej, która była pomysłodawcą i głównym organizatorem gry miejskiej „Strażnicy życia”.
 
Przewodniczący zaznacza, że organizatorów wsparli przedstawiciele służb mundurowych oraz pracownice biblioteki i urzędniczki z ratusza, na czele z sekretarzem Urzędu Miejskiego Ewą Walkowską, która opiekuje się MRM. – Ufundowali nam drobne nagrody, wypieki oraz pyszne hamburgery, przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” z Kaławy – wylicza.
 
W oficjalnym podsumowaniu gry oprócz jej organizatorów, uczestników i przedstawicieli służb mundurowych wzięli udział także burmistrz Remigiusz Lorenz i nadleśniczy Leszek Ankudo.
 
Wśród podstawówek pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 z  Oddziałami Sportowymi, druga była ekipa z SP 3, a trzecie z SP w Bukowcu. W kategorii szkół ponadpodstawowych wygrali przedstawiciele Technikum nr 2 z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, drugie zawodnicy Liceum Ogólnokształcącego, a trzecie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku.
 
Gratulacje oraz podziękowania organizatorom, uczestnikom i zwycięzcom złożył m.in. burmistrz R. Lorenz. – Dziękuję Wam wszystkim za zaangażowanie w sprawy społeczne naszego miasta i trzymam kciuki za  Wasze kolejne pomysły – komentuje burmistrz.   
18-06-2024

Gminne zawody pod dyktando strażaków z Kaławy

Ilustracja do informacji: Gminne zawody pod dyktando strażaków z Kaławy
Strażacy z OSP KSRG Kaława kolejny raz z rzędu wygrali Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Na turniej powiatowy razem z nimi pojadą też ochotnicy z Kęszycy Leśnej, którzy zajęli drugie miejsce podczas gminnych zawodów.
 
 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się w sobotę, 15 czerwca, w Bukowcu. Wystartowały w nich męskie drużyny reprezentujące wszystkie jednostki OSP z naszej gminy: Obrzyce, Wyszanowo, Kaławę, Bukowiec, Kursko, Gorzycę i Kęszycę Leśną, a także cztery drużyny kobiece i kilka młodzieżowych.
 
Turniej otworzył burmistrz Remigiusz Lorenz, który jest prezesem straży ochotniczych w naszej gminie i zasiada w prezydium zarządu powiatowego OSP. Życzył uczestnikom sukcesów i sportowej rywalizacji w duchu fair play. Podziękował też wszystkim druhom oraz sołectwom Bukowiec i Kaława, które zadbały o to, by nikt nie wyjechał z Bukowca głodny.
 
Uczestnicy zaczęli rywalizację od biegu sztafetowego, podczas którego za przysłowiową pałeczkę służyła im prądownica. Kolejnym wyzwaniem było dla nich ćwiczenie bojowe, podczas którego musieli rozwinąć strażackie węże oraz poprzewracać strumieniem wody specjalne pachołki i wprawić w ruch obrotowy wiatraczek. Liczył się czas, ale także precyzja, gdyż za każdy błąd sędziowie przyznawali punkty karne.
 
Imprezę w równie profesjonalny, co dowcipny sposób prowadził komendant gminny OSP druh Dariusz Surma. Kolejny raz z rzędu wygrali strażacy z Kaławy, którzy mają na koncie wiele podobnych sukcesów – zarówno na szczeblu gminnym, jak i powiatowym i nawet wojewódzkim. Na zawody powiatowe pojadą razem z nimi druhowie i druhny z Kęszycy Leśnej, którzy zajęli drugie miejsce. Na trzecim uplasowali się ochotnicy z Gorzycy. – Umiejętności nabyte podczas przygotowań do zawodów ułatwiają nam prowadzenie akcji ratowniczo gaśniczych – zaznaczał prezes OSP KSRG Kaława Andrzej Obst.
 
Gratulacje zwycięzcom złożył m.in. burmistrz R. Lorenz. – Bardzo się cieszę z licznego udziału naszych strażaków w tych zmaganiach. Zapraszam już na przyszłoroczne zawody, podczas których będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak nasi druhowie i druhny są przygotowani do udziału w trudnych i częstokroć niebezpiecznych akcjach – mówił R. Lorenz.
18-06-2024

Zaproszenie do udziału w targach Eko-Natura Glisno 2024

Ilustracja do informacji: Zaproszenie do udziału w targach Eko-Natura Glisno 2024
Organizatorzy wydarzenia zapraszają wystawców, producentów, usługodawców wszystkich zainteresowanych do udziału w I edycji Europejskich Targów Łowiectwa, Winiarstwa i Produktu Regionalnego ,,EKO – NATURA” Glisno 2024.
 
 
Wydarzenie odbędzie się 24 sierpnia (od godziny 11:00) i 25 sierpnia (od godziny 12:00)  2024 rna terenie pałacowo-parkowym Pałacu w Gliśnie
na terenie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku Oddział w Gliśnie.
 
Celem organizacji Targów jest ukazanie dziedzictwa przyrodniczego i promocja Ziemi Lubuskiej, jej walorów przyrodniczych połączona z funkcją ekologiczną, społeczną i gospodarczą oraz promocja i integracja regionalnych i lokalnych producentów.
 
 
W ramach Targów EKO-NATURA zaplanowano:
 
 • Strefy Produktów Regionalnych
 • Strefy Lokalności
 • Ścieżka młodego odkrywcy - edukacja i innowacje w ochronie środowiska
 • Konferencje tematyczne
 • Warsztaty branżowe
 • Pokazy
 • Survival w turystyce
 • Strefy kibica KS Stal Gorzów
 • Atrakcje i konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych
 • Wiele innych
 
Ponadto w oba dni każdy uczestnik będzie miał możliwość wysłuchania konferencji i wzięcia udziału w warsztatach poświęconych stworzeniu przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz umocnienia współpracy przy rozwiązywaniu problemów występujących na styku rolnictwo-gospodarka łowiecka i leśna.
 
Dodatkowo uwieńczeniem Targów EKO-NATURA będą koncerty zespołów: DESSERT ROSE (Holandia) i PECTUS.
 
Uwaga! Nabór wystawców i zgłoszeń konkursowych prowadzą tylko Organizatorzy do dnia 30 czerwca 2024r. (niedziela) – adres mailowy e-mail
 
Serdecznie zapraszamy:
Organizatorzy
Koło łowieckie ,,CIS” w Ośnie Lubuskim
Koło Łowieckie ,,Bory Lubuskie” w Gorzowie Wielkopolskim
 
14-06-2024

Uwaga, ważna informacja dla Mieszkańców wsi Wysoka

Ilustracja do informacji: Uwaga, ważna informacja dla Mieszkańców wsi Wysoka
W związku z remontem drogi w miejscowości Wysoka w poniedziałek, 17 czerwca 2024 r. nie zostaną odebrane odpady biodegradowalne z powodu braku przejazdu. W/w. odpady zostaną odebrane zgodnie z obowiązującym harmonogramem w dniu 24 czerwca 2024 r.
 
 
Przepraszamy za utrudnienia.
13-06-2024

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
Informujemy, że 20 czerwca 2024 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
 
 
Porządek obrad:
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Porządek obrad.
3.Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzyrzecz za 2023 rok.
4.Raport o stanie Gminy Międzyrzecz za 2023 rok.
5.Debata nad raportem.
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania (projekt nr 1).
7.Przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Międzyrzecz.
8.Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o przedstawionym przez Burmistrza Międzyrzecza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2023.
9.Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu o udzielenie Burmistrzowi Międzyrzecza absolutorium za 2023 rok.
10.Odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Międzyrzecza z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
11.Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz oraz informacją o stanie mienia Gminy.
12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2023 (projekt nr 2).
13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza (projekt nr 3).
14.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Międzyrzecz (projekt nr 4).
15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy drogą ekspresową S3 i ulicą Malczewskiego w Międzyrzeczu (projekt nr 5).
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 6).
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 7).
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa działki położonej na terenie m. Międzyrzecz (projekt nr 8).
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 5 lat (projekt nr 9).
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Międzyrzecz w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta (projekt nr 10).
21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Centrum Usług Społecznych w Międzyrzeczu (projekt nr 11).
22.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Gminy Międzyrzecz na lata 2024-2027 (projekt nr 12).
23.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz (projekt nr 13).
24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Międzyrzecz (projekt nr 14).
25.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024 (projekt nr 15).
26.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2024-2056 (projekt nr 16).
27.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (projekt nr 17).
28.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu (projekt nr 18).
29.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
30.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
31.Interpelacje i zapytania na piśmie.
32.Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
33.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Marek Cieloch
 
13-06-2024

Dwa dni atrakcji

Ilustracja do informacji: Dwa dni atrakcji
Za nami dwudniowe święto miasta. Mieszkańcy i nasi goście bawili się na koncertach, korzystali z wesołego miasteczka i licznych atrakcji, przygotowanych przez pracowników Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury.
 

Doroczne Dni Międzyrzecza/Święto Między Rzekami zainaugurowały zawody wędkarskie, które rozpoczęły się w sobotę, 8 czerwca, wczesnym rankiem nad Obrą. Wystartowało w nich 34 miłośników moczenia kija – w tym jedna pani i dwóch juniorów, których przed startem odwiedził burmistrz Remigiusz Lorenz. Samorządowiec życzył uczestnikom wędkarskiego szczęścia, natomiast po zakończaniu zawodów wręczył nagrody i złożył gratulacje zwycięzcom.
 
Kolejną odsłoną święta miasta była Euforia Dźwięku, czyli występy DJ-ów, które przyciągnęły i rozgrzały tłumy młodych fanów tego gatunku muzyki.
W niedzielę, 9 czerwca, mieszkańcy bawili się razem z występującymi na scenie miejscowymi tancerzami i wokalistami. Na licznych stoiskach czekało na nich wiele atrakcji: od kulinarnych przysmaków i wyrobów rękodzielniczych, po rozmaite zabawy i gry na stanowiskach policji, sanepidu, wojska i Urzędu Miejskiego.
Najmłodsi mieli okazję skorzystać z darmowych przejażdżek strażackimi quadami i ochłodzić się podczas kąpieli w pianie. - Jest energetyczne i radośnie – komentowała jedna z mam.  

Organizatorzy nie zapomnieli o dorosłych. Przygotowali dla nich utwory Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Mirosława Deredasa, a na koniec także koncerty Nowatora i Czadomana. –  Gorąco dziękuję pracownikom ośrodka kultury, na czele z dyrektorką tej placówki panią Eweliną Izydorczyk-Lewy oraz przedstawicielom wszystkich instytucji zaangażowanych w organizację tej imprezy, ale przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy i licznym gościom z pobliskich miejscowości za wspaniałą zabawę – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
13-06-2024

Prosimy o dane do nowego informatora!

Ilustracja do informacji: Prosimy o dane do nowego informatora!
Urząd Miejski planuje wydać nowy, zaktualizowany Informator, zawierający m.in. informacje o hotelach, usługach noclegowych, gospodarstwach agroturystycznych, polach biwakowych i  kempingowych, usługach turystycznych, lokalach gastronomicznych i restauracjach, bankach i lokalizacjach bankomatów na terenie Gminy Międzyrzecz (ich nazwy, adresy, nr telefonów).
 
 
 
W związku z powyższym, prosimy wszystkim mieszkańców, firmy i instytucje zajmujące się takimi usługami o mailowy kontakt z Urzędem Miejskim i podanie aktualnych danych na temat w/w działalności w terminie do 7 lipca (adres e-mail)
1 2 3 4 5 6 ... 386