Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Organizacje pozarządowe

25-01-2023

Zarządzenie Burmistrza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie Burmistrza
Zarządzenie nr 11/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w 2023 roku.
 
Na podstawie art. 11 ust. 2  oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812.), uchwały Nr LVI/552/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 20 września 2022  r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 oraz Zarządzenia Nr 159/2022 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2023 roku
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie:
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- zakresie ochrony i promocji zdrowia.
2. Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotów, którym zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
§ 3.
Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.
 
Burmistrz
(-) mgr inż. Remigiusz Lorenz