Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Konsultacje społeczne

03-11-2022

Zakończenie konsultacji „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz 2030”

Ilustracja do informacji: Zakończenie konsultacji „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz 2030”
W dniach od 21.09 do 11.10.2022 trwały konsultacje „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz 2030”. Informujemy, iż w ramach konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi.
20-09-2022

Konsultacje społeczne "Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz 2030"

Ilustracja do informacji: Konsultacje społeczne "Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz 2030"
Burmistrz Międzyrzecza informuje, iż na podstawie art. 39, 40 oraz art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 poz. 1029)  w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko w dniach od 21.09.2022r. do 11.10.2022r. przeprowadzane będą konsultacje społeczne „Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy  Międzyrzecz 2030".
Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
  1. w formie pisemnej poprzez: formularz konsultacyjny – stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Punkcie Podawczym ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz. Wypełniony i podpisany formularz uwag wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych należy przesłać na adres mailowy: kszadkowska~@~miedzyrzecz~.~pl, poprzez platformę ePUAP przesyłając na skrytkę: /d2ko9px31c/skrytka, pocztą na adres: Urząd Miejski w Międzyrzeczu ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu do Punktu Podawczego.
  2. w formie ustnej – u pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego (ul. Rynek 7), poprzez przekazanie uwag do protokołu.
 
Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są:
16-08-2022

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz

Burmistrz Gminy Międzyrzecz informuje o zakończeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030.
Konsultacje prowadzone były w na podstawie: art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2021,poz.1057 z poźn. zm), a także UCHWAŁY NR XLIX/493/22 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Międzyrzecz.
Uwagi i opinie zbierane były od dnia 10 czerwca do 15 lipca 2022 r. za pomocą przygotowanego formularza zbierania uwag, który można było przesłać na adres mailowy: kszadkowska~@~miedzyrzecz~.~pl, poprzez platformę ePUAP przesyłając na skrytkę: /d2ko9px31c/skrytka, pocztą na adres: Urząd Miejski w Międzyrzeczu ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu do Punktu Podawczego.
Dokumenty poddawane konsultacjom dostępne były w serwisach internetowych Gminy Międzyrzecz: https://www.miedzyrzecz.pl/ oraz na stronach BIP.
W trakcie trwania konsultacji społecznych przeprowadzono spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 4 lipca 2022 r. na Sali Rady Miejskiej w godz. od 15.00 – 17.00.
Równolegle do konsultacji społecznych Burmistrz Międzyrzecza wystąpił z prośbą o opinię nt. projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030 do sąsiednich gmin oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Ponadto projekt Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030 poddany został opiniowaniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego odnośnie spójności ze Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030. Zarząd Województwa odstąpił od wydania opinii ze względu na opracowanie Strategii Rozwoju Województwa Lubskiego 2030 z wykorzystaniem przepisów przejściowych, co uniemożliwia ocenę spójności zapisów opiniowanej Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030 z dokumentem Strategii Rozwoju Województwa Lubskiego 2030.
 
28-06-2022

Trwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy

Ilustracja do informacji: Trwają konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy
Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz. Uwagi do projektu można składać do 15 lipca br. Więcej informacji na temat konsultacji, formularz konsultacyjny oraz projekt Strategii znajdą Państwo w informacji z 10 czerwca znajdującej się w zakładce Mieszkaniec/konsultacje społeczen, a także poniżej.
 
10-06-2022

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz

Burmistrz Międzyrzecz ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz na lata 2021 - 2030, które zostaną przeprowadzone w terminie od 10 czerwca do 15 lipca 2022 r.
 
Konsultacje są prowadzane w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz na lata 2021 - 2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są sąsiednie gminy i ich związki, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, mieszkańcy gminy Międzyrzecz, a także dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 
Ogłoszenie o konsultacjach podawane jest do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, na tablicach informacyjnych sołectw, na stronie internetowej gminy www.miedzyrzecz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. Gminy sąsiednie oraz dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawiadamiani są o konsultacjach w formie pisemnej.
Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
  1. w formie pisemnej poprzez:
  • formularz konsultacyjny – stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Punkcie Podawczym ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz
Wypełniony i podpisany formularz uwag wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych należy przesłać na adres mailowy: e-mail, poprzez platformę ePUAP przesyłając na skrytkę: /d2ko9px31c/skrytka, pocztą na adres: Urząd Miejski w Międzyrzeczu ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu do Punktu Podawczego.
2) w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkania, które odbędzie się:
  • 4 lipca 2022 r. na Sali Rady Miejskiej w godz. od 15.00 – 17.00 - otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem mieszkańców.
 
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz, na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl oraz zostanie wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w godzinach jego pracy.
 
Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są w terminie do 15 lipca 2022 r. Nieprzekazanie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.
Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza konsultacyjnego.
 
Podstawy prawne:
  • Art. 6 ust. 3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dziennik Ustaw z 2021 r. poz. 1057)
  • Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr XXXVII/344/21
Do pobrania: