Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Ewidencja obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie

29-12-2015

Ewidencja obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie

Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku burmistrza, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu (art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196).
 
Każdy kwaterodawca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłosić w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu obiekt do ewidencji zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o usługach  turystycznych.
 
Usługi hotelarskie mogą być świadczone w innych obiektach, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy o usługach  turystycznych. Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych. Obiekty te również muszą spełniać ww. minimalne wymagania.
 
Do wniosku o wpis do ewidencji załącza się informacje o obiekcie (kwaterze agroturystycznej) oraz załącznik z minimalnymi wymaganiami co do wyposażenia dla innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
 
Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzona jest niezależnie od ewidencji działalności gospodarczej.
 
Dokumenty do pobrania znajdziecie Państwo na samym dole artykułu.
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) 
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196)
 
 
Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie
 
Wymagane opłaty:
Opłata skarbowa wynosi 17 zł
Opłatę można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu (pok. 103, ul. Rynek 7) lub bezgotówkowej na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz – BGŻ S.A. o/Międzyrzecz
57 2030 0045 1110 0000 0129 8200
 
Sposób i miejsce odbioru dokumentów:
Osobiście wnioskodawca lub osoba upoważniona 
Wydział Spraw Społecznych
Urząd Miejski w Międzyrzeczu 
ul. Rynek 1, pok. nr 103 
tel. 95 742 69 80 
tel. 95 742 69 73 
Godziny urzędowania:                        
poniedziałek 9:00 – 17:00, wtorek – piątek 7:00 – 15:00.
 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca
 
Do pobrania: