Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Ciepłe Mieszkanie

12-07-2024

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjenta końcowego z terenu gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze uzupełniającym wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjenta końcowego z terenu gminy Międzyrzecz
Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” realizowanego na terenie gminy Międzyrzecz.  Program dotyczy wymiany tzw. "kopciuchów" w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie. Zasady naboru określa dokumentacja, którą publikujemy poniżej.
 
Dokumenty do pobrania:
 
12-02-2024

Stan wdrażania programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Międzyrzecz

Stan wdrażania Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Międzyrzecz na dzień 30.06.2024
 
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych  Kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym
10 2 10.464,43 zł
 

Podstawowe informacje o projekcie

Realizacja przedsięwzięcia na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Międzyrzecz w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
Wysokość dotacji z WFOŚiGW: 197.500,00 zł łącznie dla 11 beneficjentów końcowych.
Cel programu:
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).
Więcej szczegółów znajduje się na stronie Programu 
 
04-04-2023

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjenta końcowego z terenu gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjenta końcowego z terenu gminy Międzyrzecz
Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. "kopciuchów" w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie. Zasady naboru określa dokumentacja, którą publikujemy poniżej.
 
Dokumenty do pobrania:
Zwracamy uwagę, iż koszt dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany stolarki okiennej lub/i drzwiowej stanowią koszt niekwalifikowalny.
04-10-2022

Informacja dla Mieszkańców

Ilustracja do informacji: Informacja dla Mieszkańców
Gmina Międzyrzecz informuje o przedłużeniu terminu na składanie wstępnych deklaracji w Programie Cieple Mieszkanie.
 
 
Wstępny nabór deklaracji potrwa do 31 października.
08-09-2022

Program Ciepłe Mieszkanie

Ilustracja do informacji: Program Ciepłe Mieszkanie
Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił nabór wniosków dla gmin o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
 
Gmina Międzyrzecz zamierza wziąć udział w naborze. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Przy współpracy z Międzyrzeckim TBS deklaracja ta zostanie rozpowszechniona wśród zainteresowanych właścicieli lokali znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.
 
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Międzyrzecz.
 
Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, tj. budynku, w których wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.
 
Wsparciem objęte będzie przedsięwzięcie polegające na wymianie nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe (poniżej 5 klasy – tzw. „kopciucha”) służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego, na:
 1. Indywidualne źródło ciepła:
 • kocioł gazowy kondensacyjny;
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie;
 • ogrzewanie elektryczne;
 • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze.
 1. Podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła - Zakup / montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej pomiędzy źródłem ciepła działającym na potrzeby budynku a lokalem mieszkalnym (w tym podlicznika ciepła w lokalu).
 2. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym.
 
Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej:
- modernizacji instalacji wewnętrznej co lub cwu,
- wymiany źródła ciepła,
- wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- budowy wewnętrznej instalacji gazowej,
pod warunkiem, że prace będące przedmiotem dokumentacji, zostaną zrealizowane w ramach złożonego wniosku dofinansowanie przedsięwzięcia, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.
 
W ramach programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego.
 
Ponadto otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.
 
Zasady naboru
 
W pierwszej kolejności Gmina Międzyrzecz ma za zadanie oszacować liczbę osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określić rodzaj oczekiwanego wsparcia. W tym celu organizujemy nabór wstępnych  deklaracji od mieszkańców Gminy Międzyrzecz, którzy będą chcieli skorzystać z Programu. Będzie to podstawą do wystąpienia o dofinansowanie, w określonej wysokości, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Wstępny nabór Deklaracji potrwa do 30.09.2022 roku.
Wzór Deklaracji do pobrania tutaj.
Deklarację należy składać w okienku podawczym  Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz,
lub wysłać podpisane skanem w formie pliku pdf na adres e-mail
lub wysłać popisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na skrzynkę epuap /d2ko9px31c/skrytka
 
Deklaracja nie jest zobowiązaniem do udziału w programie a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania.
 
Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców Gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez stronę internetową www.miedzyrzecz.pl w zakładce Mieszkaniec – podzakładka Ciepłe Mieszkanie.
 
Gmina wypłaci beneficjentom końcowym dofinansowanie w postaci refundacji po zrealizowaniu przez nich inwestycji i  po otrzymaniu dotacji z WFOŚiGW.
 
Realizacja Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Gminę Międzyrzecz dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Międzyrzeczu.
 
Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi „Ciepłe Mieszkanie”:
oraz po numerem telefonu (95) 742 69 84 lub 83
 
 
Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:
Poziom 1 – podstawowy:
Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).
 
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.
 
Poziom 2 – podwyższony:
Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:
 • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.
 
Poziom 3 – najwyższy:
w przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.                      Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
 
WAŻNE !
 1. Deklarację mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym nieefektywnym (poniżej 5 klasy) źródłem ciepła na paliwo stałe służącym do ogrzewania mieszkania znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Międzyrzecz.
 2. Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 3. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 4. Beneficjenci końcowi po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą mogli zainstalować żadnego innego źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

  Deklaracja