Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

11-04-2022

Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy Інформаційний пункт для біженців з України

Ilustracja do informacji: Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy Інформаційний пункт для біженців з України
Пункт працює з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 12.00 у Ратуші (вул. Ринек 1). Телефон: +48 730 332 050 (з 9.00 до 12.00).
 
 
 
Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 12.00 w Urzędzie Miejskim (ul. Rynek 1). Nr tel. +48 730 332 050 (w godz. od 9.00 do 12.00).
11-04-2022

Zarządzenie Burmistrza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie Burmistrza
Zarządzenie Burmistrza Nr 37/ 2022 z dnia 11 kwietnia  2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2022 r.
 
 
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, 8, 10 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 poz. 559) oraz art. 4 ust. 1 pkt 15 i 32, art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2020 poz. 1057) w związku z uchwałą.
 
Nr XLIII/423/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2021r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie na rok 2022 oraz uchwałą Nr XLIX/500/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 zarządza się, co następuje:
 
 
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ogłaszam nabór ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku – treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Ustalam treść ogłoszenia jak w załączniku do zarządzenia.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
§ 4.
Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.
 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr  …..  / 2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia ….. kwietnia 2022 r.
 
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz
w 2022 roku.
 
Burmistrz Międzyrzecza na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2020 poz.1057) oraz stosownie do uchwały
Nr XLIII/423/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 oraz uchwały Nr XLIX/500/22 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez wyżej wymienione organizacje i podmioty poprzez:
 
Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
 
Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Międzyrzecz z realizacją programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – cyberuzależnienia, zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Międzyrzecz na rok 2022. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w budżecie Gminy na rok 2022 wynosi 100 000 zł (sto tysięcy złotych)
Warunkiem realizacji zadania jest:
–    organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzyrzecz
na terenie kraju w formie obozów, kolonii,
–    prowadzenie w trakcie wypoczynku działań edukacyjnych i profilaktycznych mających
na celu kształtowanie w młodych ludziach postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i innych substancji oraz bodźców psychoaktywnych – jako czynnik wpływający na zmniejszenie ryzyka występowania różnego rodzaju patologii społecznych.
objęcie zadaniem uczestników (dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat, zameldowanych
na terenie gminy i uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie gminy Międzyrzecz),
ilość uczestników zależy od złożonych ofert,
czas trwania destynacji minimum 10 dni,
zachowanie wysokiej jakości realizacji zadania.
 
Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
 
Zadania można zrealizować mniejszym kosztem.
Złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Międzyrzecza w zakresie wnioskowanej kwoty dotacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań
z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
 
 
Zasady przyznania dotacji
 
1.Realizacja zadań nastąpi w trybie powierzenia zadań publicznych, o których mowa
w art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 
 
 i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057  z późn.zm.).
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w  art. 3  ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057   z późn.zm.).
Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057  z późn.zm.).
Zlecone zadanie musi być przedmiotem działalności statutowej oferenta.
Szczegółowe zasady, sposób realizacji i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego określa uchwała
Nr XLIII/423/21  Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi.
Burmistrz Międzyrzecza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
1)oferta jest niezgodna z zakresem zadania opisanego w konkursie,
2)podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
3)zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
7.  Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne organizacje  pozarządowe.
8.  Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach    reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Międzyrzecz.
9.  Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Międzyrzecz.
10. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
11. Za błąd formalny przyjmuje się:
1) potwierdzenie złożenia oferty po terminie;
2) złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;
3) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;
4) złożenie oferty bez wymaganych załączników;
12. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 3 dni   roboczych od dnia  dokonania oceny formalnej danej oferty, następujących błędów formalnych:
        1) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;
        2) złożenie oferty bez wymaganych załączników.
W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych ofert, które je zawierają, zostaną one odrzucone.
13.  Oprócz potwierdzenia złożenia oferty w opisanych poniżej przypadkach wymagane są następujące dokumenty:
       a) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym-  potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru
lub ewidencji.;
       b) w przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenia o osobie/ osobach upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań  finansowych w imieniu tego podmiotu.
14. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji. Oddziały terenowe organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieposiadające osobowości prawnej, mogą samodzielnie ubiegać się o dotację, na podstawie pełnomocnictwa zarządu głównego organizacji (załączonego do potwierdzenia złożenia oferty i potwierdzonego za zgodność z oryginałem).
 
 
15. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz formułą „ za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej
do reprezentowania podmiotu- na każdej stronie dokumentu).
 
 
 
Termin i warunki realizacji zadania publicznego
 
Zadanie publiczne powinno być zrealizowane do dnia 31.08.2022r.
z  zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.
Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością i zachowaniem zasady wysokiej jakości, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
Zadania powinny być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Międzyrzecz.
Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe po podpisaniu umowy.
Przy wykonaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062 z późń. zm.)   w ramach realizowanego zadania publicznego.
Zleceniobiorca składając sprawozdanie po zakończeniu realizacji zadania publicznego jest zobligowany dołączyć „Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego do kontroli, które stanowi załącznik nr 2 do ww. ogłoszenia.
W ofercie odstępuje się od wypełnienia w części III oferty pkt 6, tj. dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.
       8.  Burmistrz Międzyrzecza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania       dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
     -rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie ,
     -podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
     -zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną
     lub finansową oferenta.
      9. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów  określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w następujących wielkościach:
- zwiększenie kosztów nie więcej niż 30%,
- zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.
     10. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
      1) Zadania można zrealizować mniejszym kosztem.
       2) Złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Międzyrzecza w zakresie wnioskowanej  kwoty dotacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
       3) Zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań
z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 
 
Termin i sposób składania ofert
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert”
w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz (biuro podawcze)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2022 r. do godz. 15:00.
Oferta złożona po wskazanym terminie będzie odrzucona.
W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym  składają pisemnie (wypełnione czytelnie ręcznie bądź komputerowo) oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
z dnia 29 października 2018 r w sprawie wzoru  oferty i ramowych  wzorów umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 poz. 2057) wraz z wymaganymi załącznikami.
 
 
Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez komisję konkursową, powołaną przez Burmistrza Międzyrzecza odrębnym Zarządzeniem.
Wybór oferty nastąpi w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
 
 
Oferty, które przeszły ocenę formalną zostają poddane ocenie merytorycznej.
Podstawowymi kryteriami udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.
Komisja Konkursowa przeanalizuje złożone oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
     1)możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;
     2)rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji;
     3)jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie zostanie zrealizowane;
     4)udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł;
     5)planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
     6)dotychczasową realizację zleconych zadań publicznych przez Gminę Międzyrzecz
w powyższym zakresie (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
    7)posiadanie przez oferenta doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju;
  6.  Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Międzyrzecza ocenia złożone oferty, sporządza pisemny protokół i przedstawia propozycje wraz z uzasadnieniem do otrzymania dotacji.
  7.   Ocena Komisji przekazywana jest Burmistrzowi Międzyrzecza, który podejmuje ostateczną decyzję.
 
Przetwarzanie danych osobowych
 
Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1 , tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: um~@~miedzyrzecz~.~pl. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym można się skontaktować poprzez email: ido~@~miedzyrzecz~.~pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Celem zbierania danych jest realizacja obowiązków gminy w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności administracyjnych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych czynności
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania potrzeby ich przechowywania
i przetwarzania.
 
Postanowienia końcowe
 
Druk oferty – wraz z wymienionymi w ogłoszeniu załącznikami – dostępny jest
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipmiedzyrzecz.pl oraz na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl  oraz w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu,
ul. Rynek 1,66-300 Międzyrzecz.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bipmiedzyrzecz.pl oraz na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu.
 
 
 
 
Pliki do pobrania
 
07-04-2022

Zarządzenie Burmistrza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie Burmistrza
Zarządzenie nr z-40/2022 burmistrza Międzyrzecza z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla rocznika 2007 i 2008 w Gminie Międzyrzecz” w 2022 roku.
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.1)) oraz Uchwały Nr XLIX/499/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla rocznika 2007 i 2008 w Gminie Międzyrzecz w 2022 roku”
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2022 roku.
2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Formularz oferty na realizację programu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. 1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert, o którym mowa w § 1, powołuję komisję konkursową, zwaną dalej Komisją, w składzie:
1) Łukasz Ruta – Przewodniczący Komisji
2) Maciej Kubowicz – Członek Komisji
3) Tomasz Dembowy – Członek Komisji
2. Członek Komisji podlega wykluczeniu z udziału w Komisji, jeżeli:
1) ubiega się o udzielenie tego zamówienia,
2) jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia,
3) osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej,
4) osoba pozostająca w wspólnie prowadzonym gospodarstwie domowym,
5) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, pozostaje wobec niego w nadrzędności służbowej.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, dokonuje się wyłączenia i powołuje się nowego członka Komisji.
4. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
5. Rozstrzygnięcia Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
6. Komisja przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno następujących czynności:
1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,
2) otwiera koperty z ofertami,
3) ustala, które podmioty spełniają warunki określone w ogłoszeniu konkursu,
4) wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w otwartym konkursie ofert, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania,
5) odrzuca oferty, które nie odpowiadają warunkom określonym w przedmiotowym konkursie, lub które wpłynęły po wyznaczonym terminie,
6) wybiera najkorzystniejszą ofertę albo unieważnia postępowanie.
7. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który zatwierdza Burmistrz Międzyrzecza.
8. Po zatwierdzeniu protokołu, Burmistrz Międzyrzecza powiadamia oferentów o rozstrzygnięciu konkursu.
9. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
10. Od decyzji Burmistrza Międzyrzecza nie przysługuje odwołanie.
11. Komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Zastępca Burmistrza


mgr Agnieszka Śnieg
 
1) Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270, z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655.
 
 
08-04-2022

Kolejna dotacja dla Gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Kolejna dotacja dla Gminy Międzyrzecz
Przy Szkole Podstawowej nr 3 powstanie bieżnia rekreacyjna i tor do skoków w dal. – Nowe obiekty powstaną dzięki dotacji przyznanej naszej gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – informuje burmistrz Remigiusz Lorenz.

Koszt inwestycji oszacowano na 240 tys. zł, natomiast dotacja przyznana gminie wynosi 100 tys. zł. – Otrzymaliśmy ją w ramach programu Lubuska Baza Sportowa – dodaje Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie.
 
Bieżnia będzie miała sztuczną nawierzchnię. Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że z nowych obiektów sportowych korzystać będą przede wszystkim uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, a także dzieci z pobliskiego przedszkola  - Prace rozpoczną się w czerwcu, a ich finał planujemy na jesień – zapowiada samorządowiec. – To kolejna inwestycja, której celem jest rozbudowa infrastruktury sportowej w naszej gminie i poprawa jakości życia mieszkańców.
08-04-2022

Obchody 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej

Ilustracja do informacji: Obchody 12 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
Przedstawiciele stacjonującej w naszym mieście 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i Urzędu Miasta złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przy Pomniku Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na cmentarzu miejskim.
 
Władze Międzyrzecza reprezentowali zastępca burmistrza Tomasz Markiewicz i sekretarz urzędu Łukasz Ruta.

Przypominamy, że 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie lotniczej koło Smoleńska zginęło 96 osób – w tym prezydent RP Lech Kaczyński i jego małżonka Maria.
 
Cześć ich pamięci!
08-04-2022

Jest umowa, będą nowe drogi

Ilustracja do informacji: Jest umowa, będą nowe drogi
Mamy to! Burmistrz Remigiusz Lorenz i wojewoda Władysław Dajczak podpisali umowę na dotację na wybudowanie trzech ulic: Norwida, Konopnickiej i Malczewskiego. To kolejna inwestycja drogowa w naszej gminie. – Dostaliśmy na nią 2 mln. 466 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zaznacza samorządowiec.

O dotacji na utwardzenie trzech ulic w zachodniej części miasta regionalne media informowały już ponad miesiąc temu. Teraz mamy już pewność, że gmina dostanie te pieniądze! Gwarancją jest umowa, podpisana dziś w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim przez wojewodę Władysława Dajczaka i burmistrza Remigiusza Lorenza.

- Niebawem rozpoczniemy procedury związane z rozpoczęciem prac. Ich koszt oszacowaliśmy na 4 mln. 111 tys. zł. Dotacja wynosi aż 60 proc. tej kwoty – zaznacza burmistrz.

Podobne umowy podpisało z wojewodą kilkunastu innych samorządowców z naszego województwa. -  Wojewoda złożył przy okazji życzenia wielkanocne mieszkańcom naszej gminy dodaje R. Lorenz.
 
Gruntowa nawierzchnia ulic Cypriana K. Norwida, Marii Konopnickiej i Jacka Malczewskiego jest obecnie poszatkowana dziurami, które w dodatku po deszczach zamieniają się w bajora błota. Jesienią przyszłego roku piesi przestaną tam niszczyć swoje obuwie, a zmotoryzowani podwozia samochodów.  Dzięki rządowej dotacji drogi zostaną utwardzone, a następne pokryte asfaltowym dywanikiem. – Wzdłuż dróg wybudujemy też chodniki, lampy i wpusty kanalizacji deszczowej – dodaje Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim magistracie. 

Burmistrz podkreśla, że to kolejna dotacja na budowę dróg w naszej gminie. Dzięki rządowym pieniądzom jesienią  ub.r. rozpoczęła się budowa ul. Długiej, a przed kilkoma tygodniami dostaliśmy unijną dotację na utwardzenie gminnej drogi w Żółwinie. – W tej kadencji wybudujemy co najmniej dziewięć dróg. To rekord w historii gminy. Niestety, w ciągu kilku lat nie nadrobimy wieloletnich zaległości. Mamy jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii, ale nie odpuszczamy i składamy nowe wnioski o dotacje na remonty kolejnych dróg – zapowiada R. Lorenz.
08-04-2022

Szukasz działki pod inwestycję? Mamy dla Ciebie ciekawą ofertę

Ilustracja do informacji: Szukasz działki pod inwestycję? Mamy dla Ciebie ciekawą ofertę
Wyciąg z ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie nr 24/3 pow. 2,7495 ha, obręb 0002 Międzyrzecz, teren Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego II, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00053093/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 2.700.000,00 zł, w tym:
Cena gruntu netto: 2.195.121,95 zł, podatek VAT (23%) 504.878,05 zł
Wysokość wadium: 270.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 09 czerwca 2022 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 08 kwietnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
05-04-2022

Nagrodzeni za wrażliwość i plastyczne uzdolnienia

Ilustracja do informacji: Nagrodzeni za wrażliwość i plastyczne uzdolnienia
W ratuszu podsumowano konkurs, którego celem jest promocja adopcji bezpańskich kotów i psów z naszej gminy, przebywających obecnie w schronisku w Młodolinie. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody ufundowane i wręczone przez burmistrza Remigiusza Lorenza.
 
 
Konkurs odbył się z inicjatywy Ireny Buzarewicz, która od lat pomaga bezpańskim zwierzakom i kieruje Fundacją Cztery Łapki. Pomysł bardzo spodobał się burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi, który objął wydarzenie swoim patronatem i ufundował nagrody dla autorów najładniejszych prac.  .
 
- Nie spodziewaliśmy się aż tak dużego zainteresowania. Wpłynęło sto prac, których autorami są uczniowie naszej gminy – komentował burmistrz.
 
Celem konkursu była promocja wśród mieszkańców adopcji bezpańskich psów i kotów z naszej gminy, przebywających obecnie w schronisku w Młodolinie. W czasie podsumowania konkursu burmistrz pogratulował uczestnikom oraz podziękował im za wrażliwość na los bezpańskich zwierzaków. – Gratuluje Wam także kreatywności i plastycznych uzdolnień – mówił R. Lorenz.
 
Jurorki Irena Buzarewicz, Sylwia Najderek i Katarzyna Ejsmont nie miały łatwego zadania z wybraniem najładniejszych prac. Po drugiej naradzie pierwsze miejsce przyznały Hannie Czyż z klasy VB z SP3, drugie Oli Topolskiej z klasy VIA z SP3, a trzecie Hubertowi Forszt z klasy VIIA z SP1. Komisja postanowiła wyróżnić też 20 innych prac, których autorami są: Julia Chamarczuk (SP 1), Aleksandra Szynal (SP 3), Wojtek Kozanecki (SP 3), Maciej Waltrowski (SP 3), Kacper Puławski (SP 3), Oliwia Kwiatkowska (SP 3), Roksana Hałuszczak (SP 3), Gabryela Nędzi (SP Kaława), Julia Olbrych (SP 1), Wojciech Rożek (SP 3), Milena Retkiewicz (SP Kaława), Nadia Brylewska (SP 2), Liliana Przyrodzka (SP 1), Wojtek Ginowicz (SP Kaława), Kesja Kędrak (SP 3), Nikodem Moraczyński (SP 1), Pola Markiewicza (SP 1), Szymon Kozłowski (SP 3), Dorota Prymas (SP Kaława), Kinga Mikołajska (SP 1).
 
Burmistrz podziękował też i złożył gratulacje pomysłodawczyni konkursu. – Dziękuje Pani za wielkie serce dla zwierząt – mówił wręczając I. Buzarewicz list gratulacyjny.  
05-04-2022

Akademia Jakuba z Paradyża zaprasza studentów z Ukrainy

Ilustracja do informacji: Akademia Jakuba z Paradyża zaprasza studentów z Ukrainy
Informacja dla studentów uchodźców z Ukrainy chcących kontynuować studia
w Akademii im. Jakuba z Paradyża
 
Jeśli jesteś studentem uczelni działającej na terytorium Ukrainy i przybyłeś do Polski od 24 lutego 2022 roku oraz chcesz kontynuować naukę w Akademii im. Jakuba z Paradyża, to powinieneś:
  1. zapoznać się z ofertą kształcenia w AJP, wybrać studia w dyscyplinie, którą studiujesz
    na Ukrainie;
  2. zebrać wszystkie możliwe dokumenty na temat swojego wykształcenia (świadectwo maturalne, dyplomy, zaświadczenia, indeks, inne dokumenty poświadczające okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe) oraz swój paszport;
  3. skontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej w celu ustalenia indywidualnej ścieżki postępowania - ul. Teatralna 25, pokój 109, telefon 95 721-60-70, e-mail: e-mail;
  4. złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej wniosek o przyjęcie na studia z uczelni zagranicznej;
  5. jeżeli jesteś studentem uczelni na Ukrainie, ale nie posiadasz dokumentów poświadczających ten stan i chcesz kontynuować naukę w AJP, zgłoś się do Działu Współpracy Międzynarodowej w celu ustalenia indywidualnej ścieżki postępowania.
Twój wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni przez właściwą Komisję powołaną przez Rektora,
o decyzji zostaniesz powiadomiony na adres podany do korespondencji.
 
Jeżeli jesteś uchodźcą z Ukrainy, korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, masz Kartę Polaka, jesteś małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium RP – jesteś zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim.
 
 
 
Informacja dla uchodźców z Ukrainy – kandydatów na studia
w Akademii im. Jakuba z Paradyża
 
Jeśli przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 roku i chcesz rozpocząć studia na pierwszym roku w Akademii im. Jakuba z Paradyża, to powinieneś:
  1. zapoznać się z ofertą kształcenia w AJP na rok akademicki 2022/2023 na stronie www.ajp.edu.pl/Kandydaci, wybrać kierunek studiów;
  2. wypełnić podanie na studia dostępne na stronie internetowej www.ajp.edu.pl w systemie e-rekrutacja, który będzie uruchomiony w czerwcu 2022;
  3. wydrukowane podanie wraz z wymaganymi dokumentami złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej ul. Teatralna 25, pokój 109.
Szczegółowych informacji udziela mgr Aleksandra Piotrowiak, Dział Współpracy Międzynarodowej –
 ul. Teatralna 25, pokój 109, telefon 95 721-60-70, e-mail: e-mail
Jeżeli jesteś  uchodźcą z Ukrainy, korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, masz Kartę Polaka, jesteś małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium RP – jesteś zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim.
04-04-2022

Mieszkańcy Międzyrzecza otworzyli serca dla chorej nastolatki

Ilustracja do informacji: Mieszkańcy Międzyrzecza otworzyli serca dla chorej nastolatki
Ponad 800 osób obejrzało dwa charytatywne koncerty, które odbyły się 3 kwietnia w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Wszystkich zachwyciła młodzieńcza energia, radość oraz perfekcyjnie wykonane układy taneczne i utwory muzyczne.
 
 
Zorganizowane przez znany w regionie Zespół Taneczny Trans i jego instruktorkę Annę Bubnowską doroczne koncerty „Dzieci Dzieciom” miały dobroczynny cel – zbiórkę pieniędzy na ratowanie zdrowia i życia nastolatki z Międzyrzecza Klaudii Koniecznej, która od kilku lat dzielnie walczy z ciężką chorobą.
 
Oprócz tancerzy Transu na scenie wystąpiła też pochodząca z naszego miasta piosenkarka Kasia Muszyńska która zaznaczała, że pierwsze kroki na drodze do artystycznej kariery stawiała właśnie na gościnnej scenie naszego ośrodka kultury.
 
Imprezy odbyły się pod patronatem burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza, który oklaskiwał z widowni taneczno-muzyczne widowisko. – Wszyscy życzymy Klaudii powrotu do zdrowia – zaznaczał samorządowiec.