Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

20-04-2022

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 26 kwietnia 2022 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
 4. Sprawozdania z działalności spółek gminnych: Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zakładu Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR” za 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt nr 1).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt nr 2).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej Sołectwa Bobowicko (projekt nr 3).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022 (projekt nr 4).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2022 – 2033 (projekt nr 5).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu (projekt nr 6).
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” (projekt nr 7).
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania  (projekt nr 8).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Wsparcie Seniora 2022” (projekt nr 9).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (projekt nr 10).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza (projekt nr 11).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu (projekt nr 12).
 17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji gospodarki finansowej, organizacji pracy, zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników w roku 2021 w wybranym przedszkolu gminnym.
 18. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 19. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 20. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 21. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Katarzyna Budych
20-04-2022

Uwaga, ważny komunikat dla uchodźców z Ukrainy

Ilustracja do informacji: Uwaga, ważny komunikat dla uchodźców z Ukrainy
Komunikat dotyczy handlu ludźmi (w języku ukraińskim)
 
 
 
 
15-04-2022

Życzenia Wielkanocne

Ilustracja do informacji: Życzenia Wielkanocne
Życzenia od burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza.
 
 
 
 
 
 
Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą i nadzieją.
Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu
doda Państwu sił, otuchy i wiary w przyszłość.
Pogodnego wiosennego nastroju,
wzajemnej życzliwości, miłości i wesołego Alleluja
życzy Mieszkańcom:
Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz
14-04-2022

Zarządzenie Burmistrza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie Burmistrza
Zarządzenie Nr 40/2022  Burmistrza Międzyrzecza z dnia  14   kwietnia  2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz na rok 2022.
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 1057  z późn.zm.) oraz § 14-16 uchwały Nr XLIII/423/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XLIX/500/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
zarządzam
 
§ 1.
Powołuję Komisję Konkursową opiniującą oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań  publicznych Gminy Międzyrzecz na rok 2022.
 
§ 2.
Do komisji powołuję osoby:
Sylwia Najderek - Przewodnicząca komisji,
Maciej Kubowicz- członek,
Renata Król – członek,
Ewelina Błaszczyk – członek.
§ 3.
Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2022 r. określony został zarządzeniem Nr 39/2022
Burmistrza Międzyrzecza z dnia 14 kwietnia 2022 r.
 
§ 4.
Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.
 
 
 
14-04-2022

Zarządzenie Burmistrza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie Burmistrza
Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 14  kwietnia 2022 r. w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2022 roku.
 
 
Na podstawie § 30 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Międzyrzecz (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2013 r. poz. 2234) oraz § 14,16 uchwały Nr XLIII/423/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr XLIX/500/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
 1. Wprowadza się Regulamin dotyczący zasad działania Komisji Konkursowej w trakcie otwartego konkursu ofert, mającego na celu wyłonienie podmiotów, które złożyły najkorzystniejsze oferty na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego.
 
§ 2.
 
 1. Komisja pracuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057        z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLIII/423/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia        26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 
§3.
 
 1. W Skład Komisji  Konkursowej wchodzą:
 1. pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, którzy zostaną powołani na podstawie odrębnego zarządzenia;
 2. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje  pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, biorące udział w konkursie;
 1. w pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedze w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 1. Komisja konkursowa może działać  bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, jeżeli:
 1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
 2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub
 3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
§4.
 
 1.  Zasady działania komisji konkursowych:
 1. pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, wskazany przez Burmistrza Międzyrzecza , a w przypadku jego nieobecności Członek Komisji wyznaczony przez Burmistrza Międzyrzecza;
 2. posiedzenie komisji organizuje pracownik merytoryczny odpowiedzialny za dany zakres zadań publicznych. Wskazuje on miejsce oraz termin otwarcia i rozpatrzenia ofert;
 3. na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Sekretarza;
 4. prace komisji powinny być przeprowadzone  w składzie co najmniej trzyosobowym;
 5. komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału Oferentów.
 6. po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych ofert, każdy członek komisji składa pisemne oświadczenie (zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu) że:
 1. nie jest oferentem, nie pozostaje  w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinnowactwa w linii prostej oraz ze nie jest związany
  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem,  jego zastępcą  prawnym lub członkiem władz prawnych, ubiegających się o realizację zadania publicznego;
 2. nie pozostaje z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, może to budzić uzasadnione wątpliwości co  do jego bezstronności;
  1. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
 1. Komisja dokonuje otwarcia ofert w obecności co najmniej połowy składu powołanej Komisji i podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów    decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 2. Komisja sprawdza czy oferty spełniają  warunki formalne określone w ustawie                i ogłoszeniu.
 3. w razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostaje tylko jedna oferta, komisja może ją rozpatrzyć, jeżeli stwierdzi, że spełnia ona wymagania określone          w ogłoszeniu konkursowym.
 4.  Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej, według kryteriów określonych w ustawie i ogłoszeniu:
 1. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (0-10 pkt),
 2. ocena rodzaju i celowości przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji (0-10 pkt),
 3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne (0-10 pkt),
 4. w przypadku oferty o wsparcie zadania, planowany przez Oferenta, udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-10 pkt),
 5. ocena planowanego przez Oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-10 pkt),
 6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku  Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
  (0-10 pkt).
 7. posiadane przez oferenta doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju
  (0-10 pkt).
 1. Komisja sporządza protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji lub nieprzyjęcia  żadnej z ofert (wzór protokołu załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu).
 2. Komisja opracowuje opinie wobec wszystkich ofert i przedstawia je Burmistrzowi Międzyrzecza w formie Zbiorczej Karty Oceny Merytorycznej Ofert wraz z propozycją wysokości dotacji.
 3. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest dla Burmistrza Międzyrzecza wiążące.
 4. Ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmuje Burmistrz Międzyrzecza.
 5. Dopuszcza się możliwość przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana,
co będzie skutkowało koniecznością korekty kosztorysu przed zawarciem umowy.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
§ 5.
 
Do obowiązków Członków Komisji należy w szczególności:
 1. Rzetelne i obiektywne wykonanie powierzonych czynności kierując się wyłącznie przepisami prawa oraz posiadaną wiedzą.
 2. Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji.
 3. Nieujawnianie żadnych informacji i wiadomości związanych z pracami Komisji.
                                                                                                       
§ 6.
 
 1. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
   (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
 
 
§ 7.
 
 1. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza Międzyrzecza wyniki otwartego konkursu ofert ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
  w Międzyrzeczu 
 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
 1. nazwę Oferenta lub Oferentów,
 2. nazwę zadania publicznego,
 3. wysokość przyznanych środków publicznych.
 
§ 8.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 9.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu.
 
14-04-2022

Uwaga. Ważny komunikat dla Mieszkańców!

Ilustracja do informacji: Uwaga. Ważny komunikat dla Mieszkańców!
Dyżury pracowników Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podczas Świąt Wielkanocnych.
 
Telefony i godziny dyżurów na załączonym zdjęciu:
14-04-2022

Przewodnik dla uchodźców z Ukrainy poszukujących pracy

Ilustracja do informacji: Przewodnik dla uchodźców z Ukrainy poszukujących pracy
Jesteś uchodźcą z Ukrainy i szukasz pracy? Skorzystaj z przewodnika poszukiwania pracy przez obywatela Ukrainy zamieszkującego województwo Lubuskie, w wersji polskiej i ukraińskiej (Посібник із пошуку роботи  для громадян україни, котрі проживають у воєвудстві любуським).
 
 
13-04-2022

Kolejny sukces mistrzyni z Kaławy!

Ilustracja do informacji: Kolejny sukces mistrzyni z Kaławy!
Podczas Mistrzostw Polski w Sumo zawodniczka UKS Korona z Kaławy pod Międzyrzeczem Aleksandra Waroch wywalczyła brązowy medal! Gratulujemy!
 
 
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów, Juniorek i Juniorów rozegrane zostały 2 i 3 kwietnia w Krotoszynie. Gminę Międzyrzecz reprezentowali tam zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego Korona, działającego przy Szkołe Podstawowej i Przedszkolu w Kaławie
Trzecie miejsce i brązowy medal w kat. +80 wywalczyła Aleksandra Waroch , która ma na swoim koncie kilka złotych, srebrnych i brązowych medali zdobytych na Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Europy.
 
Gratulacje dla medalistki i jej trenera Krzysztofa Idzikowskiego.
13-04-2022

Badania ankietowe Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAM

Ilustracja do informacji: Badania ankietowe Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAM
W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Dlatego ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc o podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.
 
To już V etap badań - poprzednie były prowadzone na przełomie marca i kwietnia 2021 roku. Efektem III pierwszych etapów badań była publikacja:
 
Jeśli zechcielibyście Państwo odpowiedzieć na kilka pytań, będziemy
niezwykle zobowiązani. Całość badań nie przekracza 4-6 minut.
 
Badania będą prowadzone w okresie od 13 kwietnia do 30 kwietnia 2022 roku.
 
Link do ankiety:
11-04-2022

Wielkanocne spotkanie w Kęszycy Leśnej

Ilustracja do informacji: Wielkanocne spotkanie w Kęszycy Leśnej
Mieszkańcy Kęszycy Leśnej spotkali się na wielkanocnym obiedzie. Rodzinnych i spokojnych świat Wielkiej Nocy życzył im burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Wielkanocne spotkanie obyło się w remizie strażackiej w centrum Kęszycy Leśnej. Uczestników przywitał sołtys Andrzej Paszkowski, który złożył im wielkanocne życzenia. Rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy życzył im także burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
– Niech zbliżające się święta będą dla Was okresem wytchnienia, optymizmu i nadziei na lepsze jutro – mówił burmistrz.
 
Pyszne, tradycyjne potrawy – m.in. żurek, białą kiełbasę z ćwikłą i chrzanem, jajka w majonezie i słodkości – przygotowały panie z Kęszycy Leśnej.
 
Spotkanie było też okazją do rozmów o bieżących i nadchodzących wydarzeniach. M.in. budowie sali wiejskiej i przypadającej w przyszłym roku 30. rocznicy przejęcia sołectwa przez władze Międzyrzecza i rozpoczęcia zasiedlania byłych koszarowców przez cywilnych mieszkańców (Kęszyca Leśna powstała w latach 20. minionego wieku jako baza wojsk niemieckich, w latach 1945-1957 stacjonowali w niej polscy żołnierze, a od 1957 do1993 r. rosyjscy łącznościowcy).
 
- Następne nasze spotkanie, mam nadzieję, odbędzie się już we wrześniu podczas otwarcia sali wiejskiej, która powstaje przy boisku Orlik – mówił R. Lorenz żegnając się z uczestnikami spotkania.
1 2 3 4 5 6 ... 285