Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Inwestycje gminne

20-03-2018

Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej nr 3

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na ww. zadania podpisano umowę z Wykonawcą na realizacje przedmiotowej inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zakres robót objętych niniejszym zadaniem obejmował będzie wykonanie termoizolacji przegród zewnętrznych całego obiektu, wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych wraz z pompą ciepła. Ponadto przebudowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania i elektryczna. Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej nr 3

Zakończono prace związane z wykonaniem docieplenia oraz malowania ścian sali gimnastycznej i łącznika. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem docieplenia ścian budynku głównego szkoły. Ponadto przystąpiono do demontażu grzejników wewnątrz całego obiektu w celu ich wymiany na nowe.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą

20-03-2018

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gorzyca

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje remont i przebudowę odcinka drogi gminnejo długości około 380,00 mb od przystanku autobusowego w kierunku folwarku „Maja”. Na przedmiotową inwestycję uzyskano decyzję zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. W ramach przedmiotowego zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi z kostki betonowej typ POLBRUK, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Szerokość drogi wynosić będzie po przebudowie 5,50 m. Obecnie trwają roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Gorzyca

Zakończono wszystkie roboty związane z budową drogi gminnej w miejscowości Gorzyca. W ramach zadania powstała droga o nawierzchni z kostki betonowej typ POLBRUK o długości około 370,0 mb z chodnikiem, oświetleniem i kanalizacją deszczową.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Gorzyca

Zakończenie inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Oficjalne otwarcie drogi w Gorzycy 20.08.2018r.

20-03-2018

Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny

W ramach przedmiotowego zadania powstanie dwu kondygnacyjny obiekt z przeznaczeniem pod przedszkole. Wykonanych zostanie 5 sal przedszkolnych wraz z węzłem kuchennym umożliwiającym przygotowanie posiłków na potrzeby przedszkola. Obecnie dobiegają końca roboty w zakresie wykonania fundamentów. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Rozbudowa SP 3 o oddział przedszkolny

Zakończono roboty murarskie parteru i I piętra, zakończono zbrojenia i betonowania słupów i podciągów I piętra oraz montaż okien na parterze. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych oraz roboty tynkarskie i instalacyjne wewnątrz budynku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z montażem OZE Szkoły Podstawowej nr 3 w Międzyrzeczu, Rozbudowa Szkoły Podstawowej o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Uroczyste otwarcie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 - 13.10.2018r.

20-03-2018

Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu

Obecnie przebudowywany jest obiekt Stadionu Miejskiego w zakresie części lekkoatletycznej. Przedmiotowe zadanie swym zakresem obejmuje wykonanie prefabrykowanej bieżni lekkoatletycznej 6-cio torowej o nawierzchni poliuretanowej, ponadto powstaną rozbiegi do skoku o tyczce, skoku wzwyż, w dal i trójskoku, klatka do rzutu młotem/dyskiem, rozbieg do rzutu oszczepem, pchnięcie kulą. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania zostanie wykonane nowe ogrodzenie wewnętrzne płyty głównej Stadionu oraz nowe trybuny od strony kortów tenisowych.
Na chwilę obecną wykonano roboty ziemne, warstwę podbudowy z tłucznia oraz odwodnienie liniowe, rozpoczęto budowę chodnika w zakolu południowym obiektu. Ponadto zakupiono cały osprzęt lekkoatletyczny. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest przy pomocy środków zewnętrznychw ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej – edycja 2016.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Remont i przebudowa Stadionu Miejskiego w Międzyrzeczu

Obecnie trwają roboty budowlane w zakresie wykonania podbudowy bitumicznej pod prefabrykowaną nawierzchnię syntetyczną bieżni.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Stadion

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Stadion 27.08.2018r.

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Uroczytse otwarcie Stadionu Miejskiego 15.09.2018r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

16Galeria zdjęć: Uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego 15.09.2018r.

20-03-2018

Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej nr 6

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych z pompą ciepła. Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwają prace projektowe.Przedmiotowa inwestycja dofinansowana jest Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Zakończono prace związane z wymianą stolarki okiennej oraz zakończono docieplenie storpodachu. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem docieplenia ścian budynku szkoły.
Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej nr 6 - 03.07.2018r.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Zakończenie inwestycji Termomodernizacja wraz z instalacją Odnawialnych Źródeł Energii Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz nowy plac zabaw

20-03-2018

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Bukowiec

Przedmiotowa inwestycja swym zakresem obejmuje wykonanie nowego odcinka drogi gminnejw miejscowości Bukowiec (odcinek od drogi powiatowej w kierunku Wyszanowa do bloków). Uzyskano stosowne zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Droga wykonana zostanie o nawierzchniz kostki betonowej typ POLBRUK. Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji wykonane zostanie odwodnienie drogi po przez kanalizację deszczową wraz z oświetleniem i chodnikiem. Łączna długość drogi objętej remontem wynosi około 420,0 mb a jej szerokość 5,50 m. Inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Kolejny etap inwestycji

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Bukowiec

Zakończenie inwestycji.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

20-03-2018

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaława

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. W ramach inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi (bitumiczna), kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie. Na realizacje przedmiotowego zadania ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem składania ofert na dzień 09.03.2018 roku. Przedmiotowe zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.
Pięciokrotnie ogłaszano przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi w miejscowości Kaława. Każde z postępowań nie przyniosły rozstrzygnięcia w związku z czym gmina Międzyrzecz postanowiła podjąć próbę dokonania wyboru wykonawcy w ramach negocjacji z jednym Wykonawcą, co również nie przyniosło zamierzonego efektu.
20-03-2018

Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swym zakresem remont pokrycia dachowego budynku zlokalizowanego przy ul. Młyńskiej 2 w Międzyrzeczu wraz z wymianą stropu. Przewidziano wymianę istniejącego pokrycia na nowe z dachówki karpiówki oraz wymianą elementów konstrukcyjnych dachu nie nadających się do ponownego użytkowania. Termin realizacji zadania określono do dnia 31.05.2018 roku. Inwestycję zakończono.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Remont dachu (z wymianą stropu) w budynku przy ul. Młyńskiej w Międzyrzeczu

20-03-2018

Wykonanie przełożenia istniejącego kanału deszczowego o średnicy 1000 mm na os. Zachodnim

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostanie przełożenia istniejącej rury przelewowej pobliskiego rowu. Obecnie kanał ø 1000 mm przebiega przez działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną co uniemożliwia sprzedaż przedmiotowych działek. Przełożenie przedmiotowego kanału umożliwi doprowadzenie działek do stanu w którym powstanie możliwość ich zbyć bez kolidujących elementów infrastruktury podziemnej. Obecnie trwają prace projektowew zakresie przełożenia ww. kanału.
20-03-2018

Budowa chodnika „na skróty” przez łąkę kolejową z ulicą Chrobrego od kładki drewnianej w Międzyrzeczu

Przedmiotowe zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie wyniesionego (na skarpie) ciągu pieszego łączącego drewnianą kładkę przez rzekę Obrę z ulicą Chrobrego. Ponadto w ramach zadania powstanie również wyniesiony teren (do poziomu ciągu pieszego) z przeznaczeniem pod siłownię zewnętrzną.
Z uwagi na fakt iż teren przez który ma przebiegać projektowany ciąg pieszy jest terenem zagrożonym „podtopieniem” całość ciągu pieszego wykonana zostanie na skarpie wyniesionej względem istniejącej rzędnej. Trwają prace projektowe.