Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Strona główna

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Urząd Miejski w Międzyrzeczu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
 
 
 1. Określenie stanowiska urzędniczego:
 
 1. nazwa stanowiska: podinspektor ds. inwestycji w Wydziale Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,
 2. wymiar czasu pracy: pełny etat.
 
 1. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku:
 
 1. wymagania niezbędne:
  1. wymagania kwalifikacyjne:
*wykształcenie wyższe,
* wykształcenie średnie i co najmniej – 3 letni staż pracy;
(Mile widziane osoby z wykształceniem kierunkowym: rewitalizacja, budownictwo, architektura, nieruchomości i pokrewne, jak również osoby
w trakcie studiów zaocznych i wieczorowych studiujący ww. kierunki);
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwo z winy umyślnej;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. stan zdrowia, pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 
 1. wymagania dodatkowe:
  1. znajomość aktów prawnych:
 • ustawa o samorządzie gminnym,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • ustawa kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa Prawo budowlane,
 • ustawa Prawo zamówień publicznych,
  1. wiedza z dziedziny prawa budowlanego, warunków technicznych;
  2. znajomość zasad funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego;
  3. umiejętność biegłej obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych;
  4. zdolności interpersonalne: komunikatywność, samodzielność
   w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy zespołowej;
  5. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność
   i staranność, terminowość;
  6. umiejętność pracy pod presją czasu.
 
 
 
 1. Zakres zadań (czynności) wykonywanych na stanowisku podinspektora:
 
 1. Elektroniczna obsługa dokumentów.
 2. Udział w przygotowaniu oraz przygotowanie dokumentów do przetargów związanych z zakresem działania Wydziału.
 3. Przygotowywanie umów związanych z inwestycjami prowadzonymi przez Wydział.
 4. Zgłaszanie Projektantowi zastrzeżeń do projektów, zgłaszanych przez Wykonawców lub inwestora oraz dokonywanie z nim stosownych wyjaśnień.
 5. Uczestniczenie w procesie związanym z uzyskaniem pozwoleń na budowę
  i rozbiórkę.
 6. Dokonywanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą,
 7. Przygotowywanie ocen, analiz, informacji i projektów dla Burmistrza i Rady Miejskiej oraz innych uprawnionych organów,
 8. Przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
 
 1. Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
 
Stanowisko pracy znajduje się w budynku użyteczności publicznej – administracyjnym
w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu przy Rynek 1.
Pomieszczenie pracy znajduje się na II piętrze, wyposażone jest w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Podstawowym narzędziem pracy będzie komputer wraz
z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie ponad 4 godz. dziennie.
W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.
W przeważającej części dnia pracy, praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku.
Okresowe przebywanie na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych.
 
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w kwietniu 2023 r. wyniósł 9,17%.
 2. Wymagane dokumenty:
 
 1. list motywacyjny;
 2. curriculum Vitae, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 3. klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy - RODO dostępna pod adresem:
  http://bip.miedzyrzecz.pl/system/pobierz.php?plik=WOA-klauzula-rodo-praca.pdf&id=7427&stats=true;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagany staż pracy (kopie świadectw szkolnych, dyplomów, świadectw pracy, w przypadku zatrudnienia – zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie;
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności;
 7. oświadczenia o:
 • stanie zdrowia,
 • niekaralności,
 • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • korzystaniu z pełni praw publicznych;
  1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.
 
Wszystkie dokumenty przedkładane przez kandydata w naborze muszą być sporządzone
w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie, a dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 
 
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
w zamkniętych kopertach z dopiskiem podinspektor WRI w terminie do 16 czerwca
2023 r.
do godziny 1400 (liczy się data wpływu do Urzędu).
 
 
Konkurs przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Międzyrzecza.
Nadesłane oferty z załącznikami nie będą zwracane.
 
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane/dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania niezbędne i złożą komplet dokumentów będą informowane telefonicznie lub pisemnie o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji orazo terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Kandydaci proszeni są o podanie numeru kontaktowego.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.miedzyrzecz.pl) oraz tablicy informacyjnej tut. Urzędu.
Kontakt: Urząd Miejski Wydział Organizacyjno - Administracyjny - tel. 95 742 69 40.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją