Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

13-08-2021

Seniorze! Spisz się, to proste.

Ilustracja do informacji: Seniorze! Spisz się, to proste.
Seniorze, pamiętaj, że zawsze możesz zweryfikować tożsamość rachmistrza spisowego. Poproś go, aby wylegitymował się identyfikatorem. Jeśli nadal masz wątpliwości możesz zweryfikować jego tożsamość poprzez:
 
• specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/,
• kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.
 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent należy niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
 
Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet lub nie realizowały spisu przez wywiad telefoniczny na infolinii spisowej.
 
Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.
 
11-08-2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. do 30 września 2021 r.

Ilustracja do informacji: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. do 30 września 2021 r.
Do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisz się jak najszybciej samodzielnie przez Internet lub poprzez Infolinię. Jest to twój obowiązek. Pamiętaj masz na to czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z tobą rachmistrz.
 
Rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne. Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie wypełniły obowiązku spisowego za pomocą jednej w powyższych metod.
 
W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.
 
Rachmistrz może również zapukać do drzwi naszego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.
 
Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.
10-08-2021

Rachmistrz Spisowy to funkcjonariusz państwowy!

Ilustracja do informacji: Rachmistrz Spisowy to funkcjonariusz państwowy!
Rachmistrz spisowy to funkcjonariusz państwowy, którego zadaniem jest pomóc Ci zrealizować obowiązek spisowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
 
Rachmistrz może odwiedzić Cię w mieszkaniu lub zadzwonić do Ciebie, aby przeprowadzić wywiad spisowy. W czasie kontaktów bezpośrednich rachmistrzowie przestrzegają procedur sanitarnych rekomendowanych przez MZ i GIS.
 
Informacje, które przekazujesz rachmistrzowi są bezpieczne i zostaną wykorzystane jedynie do celów statystycznych. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie możesz odmówić rachmistrzowi realizacji wywiadu i przekazania danych w ramach spisu powszechnego.
 
Udział w Spisie Powszechnym, to obowiązek każdego z nas.
14-05-2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

Ilustracja do informacji: Narodowy Spis Powszechny 2021
Usługa tłumacza języka migowego poprzez aplikację.
 
Certyfikowany tłumacz języka migowego dostępny będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
 
Dostęp do tłumacza języka migowego w poniższym linku:
 

 
23-11-2020

Uwaga: Konsultacje społeczne

Ilustracja do informacji: Uwaga: Konsultacje społeczne
Rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzeczna lata 2021-2030. Uwagi do opracowania mieszkańcy Gminy  i organizacje pozarządowe mogą przekazywać do 15 grudnia 2020 r.
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030 to dokument, w którym są zawarte najważniejsze kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych występujących w Gminie. Strategia będzie materiałem wyjściowym do opracowania i finansowania szczegółowych programów i projektów z zakresu polityki społecznej Gminy w latach 2021-2030.
 
W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy i organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz mieszkańców. Mieszkańcy mogą się wypowiedzieć na trzy sposoby. Po pierwsze: poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej i przesłanie jej w wersji nieedytowalnej (plik pdf lub jpg) na adres: ops~@~miedzyrzecz~.~pl do 15 grudnia 2020r. Po drugie: przekazując informacje i opinie podczas dyżurów telefonicznych: do 15 grudnia  w godz. 12.00-14.00 pod numerem telefonu 95 742 78 27. Po trzecie: wypełnioną wersję papierowa można wrzucić do skrzynki pocztowej na budynku OPS lub pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13B. 
 
ANKIETA KONSULTACYJNA
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2021-2030
 
 
Szanowni Państwo,
Gmina Międzyrzecz/Ośrodek Pomocy Społecznej  przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030. Jednym z etapów prowadzonych prac jest analiza efektów działań podejmowanych w ramach dotychczas obowiązującej Strategii.
Zebrane od Państwa informacje posłużą do opracowania nowego dokumentu, który zacznie obowiązywać od 2021 roku.
Wypełnioną ankietę należy przesłać w wersji nieedytowalnej (plik .pdf lub .jpg) na adres: ops@miedzyrzecz.pl
Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.
Aby udział w konsultacjach był ważny należy wypełnić i przesłać tylko jedną ankietę.
 
Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania poprzez zaznaczenie wybranej odpowiedzi oraz wpisanie znaku X w poniższych tabelach.
 1. Jak ocenia Pan/i aktualne ogólne warunki życia mieszkańców naszej gminy?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź
 • Bardzo dobre
 • Dobre
 • Dostateczne
 • Złe
 • Nie mam zdania
 
 1. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących warunków życia w Gminie? gdzie 5 = b. dobre, 4 = dobre, 3 = przeciętne, 2 = złe, 1 = b. złe
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
 
wyszczególnienie
1
2
3
4
5
Poziom opieki społecznej
 
 
 
 
 
Dostęp do opieki zdrowotnej (lekarze specjaliści, ośrodki zdrowia)
 
 
 
 
 
Bezpieczeństwo publiczne
 
 
 
 
 
Warunki mieszkaniowe
 
 
 
 
 
Oferta edukacyjna placówek oświatowych
 
 
 
 
 
Dostęp do oferty kulturalnej (biblioteka, koncerty, wystawy itp.)
 
 
 
 
 
Organizacja czasu wolnego (koła, kluby sportowe, sport i rekreacja)
 
 
 
 
 
Dostęp do internetu
 
 
 
 
 
 
 1. Które problemy społeczne występujące na terenie Gminy Międzyrzecz Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
 
Ubóstwo
 
Bezrobocie
 
Długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność
 
Problemy związane ze starzeniem się
 
Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zaniedbanie dzieci
 
Rozpad więzi rodzinnych, samotne wychowywanie dzieci
 
Przemoc w rodzinie
 
Uzależnienia (alkoholizm, narkomania)
 
Przestępczość
 
Złe warunki mieszkaniowe
 
Bezdomność
 
Bezradność życiowa
 
Inne, jakie?
 
 1. Które problemy społeczne dzieci i młodzieży, występujące na terenie Gminy Międzyrzecz, Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
 
Przemoc rówieśnicza
 
Przemoc domowa
 
Uzależnienia
 
Choroby psychiczne/zaburzenia osobowości
 
Niewystarczające działania instytucji publicznych (takie jak szkoły, świetlice środowiskowe, itp.)
 
Niedobór zorganizowanych form spędzania wolnego czasu
 
Brak pozytywnych wzorców i autorytetów
 
Inne (jakie?)
 
 1. Które problemy społeczne osób z niepełnosprawnościami, występujące na terenie Gminy Międzyrzecz, Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
 
Bariery architektoniczne
 
Problemy finansowe
 
Problemy natury psychologicznej
 
Utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych / usług opiekuńczych
 
Brak ofert pracy
 
Inne, jakie?
 
 
 1. Które problemy społeczne osób starszych, występujące na terenie Gminy Międzyrzecz Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi. (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
 
Brak opieki ze strony rodziny
 
Problemy zdrowotne
 
Brak odpowiedniej opieki medycznej
 
Samotność
 
Brak ofert spędzania wolnego czasu
 
Problemy mieszkaniowe
 
Problemy finansowe
 
Inne, jakie/
 
 
 1. Czy Pani/Pana zdaniem istnieją w Gminie Międzyrzecz inne istotne problemy społeczne (nieujęte w tej ankiecie) wymagające priorytetowego potraktowania?
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Rodzina – najlepszym środowiskiem rozwoju uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 5 odpowiedzi.)
 
Rozwój środowiskowych form wsparcia dziecka i rodziny w tym asystenta rodziny (np. świetlice środowiskowe, wychowawca podwórkowy)
 
Budowanie wczesnego systemu wspomagania dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych i emocjonalnych i edukacyjnych (np. rehabilitacja fizyczna, psychologiczna)
 
Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych
 
Podejmowanie działań pomocowych mających na celu podniesienie poziomu życia rodzin z dziećmi
 
Zapewnienie zastępczych form opieki nad dzieckiem oraz tworzenie warunków do ich usamodzielnienia (rodziny zastępcze, „domy dziecka”)
 
Realizacja programów rządowych oraz tworzenie i realizacja lokalnych programów z zakresu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej
 
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej (rodziny zastępcze)
 
Wspieranie rodzin zastępczych w wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych
 
Podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających ze stosowania przemocy
 
Podejmowanie działań ograniczających zjawisko przemocy w rodzinie oraz środowisku rówieśniczym
 
Działania pomocowe ukierunkowane na wychodzenie rodzin z kryzysu
 
Realizacja programów profilaktycznych oraz promowanie prawidłowych metod wychowawczych
 
Promocja dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
 
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadr (świetlice środowiskowe, rodziny zastępcze, „domy dziecka”)
 
Rozwijanie bazy informacyjnej o podmiotach wspierających rodzinę
 
Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami i organizacjami (praca z rodziną)
 
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania?
 • nie
 •  raczej nie
 • raczej tak
 • tak
 
 1. Jeśli nie, to jakie są przyczyny braku bezpieczeństwa?
 • zagrożenia na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy)
 • słabe oświetlenie
 • brak patroli policyjnych
 • niewłaściwe zachowania pijących alkohol w miejscach publicznych
 • częste włamania i kradzieże
 • inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Bezpieczne społeczeństwo uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 4 odpowiedzi.)
Prowadzenie systematycznego monitoringu występujących i potencjalnych zagrożeń
 
Przygotowywanie i wdrażanie projektów eliminacji zagrożeń
 
Współdziałanie instytucji na rzecz zapobiegania zagrożeniom (służby socjalne, policja, szkoły, itp.)
 
Edukacja i aktywizacja w zakresie eliminowania zagrożeń
 
Określanie potrzeb w zakresie reagowania w sytuacjach wystąpienia różnorodnych rodzajów zagrożeń
 
Szacowanie i przygotowanie pomocy potrzebującym w stanach zagrożeń ich bezpieczeństwa
 
Tworzenie planów i procedur współdziałania dla określonych rodzajów zagrożeń zapewniających niezbędny ratunek i pomoc zagrożonym
 
Prowadzenie skutecznych działań interwencyjnych i ratowniczych w sytuacjach zagrożeń zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska
 
Zapewnienie warunków przetrwania i życia dla osób potrzebujących pomocy
 
Zapewnienie ludności ochrony i bezpieczeństwa na wypadek zagrożeń cywilizacyjnych i powodowanych przez siły natury
 
Budowa zintegrowanego systemu reagowania na występujące zagrożenia
 
Wsparcie i pomoc w przetrwaniu po doznanych stratach spowodowanych zaistniałym zdarzeniem
 
Tworzenie materialnego zabezpieczenia potrzeb ludzi, którzy utracili w wyniku zdarzeń warunki mieszkalne i materialne
 
Zapewnienie opieki i możliwości radzenia po urazach traumatycznych (pomoc psychologiczna i terapeutyczna)
 
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
 
 •  
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Wysoka aktywność zawodowa uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
Opracowywanie kierunków szkoleń w oparciu o analizę lokalnego rynku pracy
 
Pomoc w diagnozowaniu predyspozycji zawodowych bezrobotnych w ramach usług doradczych
 
Zwiększenie aktywności biernych zawodowo oraz innych grup, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
 
Promowanie idei uczenia się przez całe życie
 
Kreowanie postaw przedsiębiorczych
 
Wsparcie finansowe, prawne i doradcze osób bezrobotnych w samozatrudnieniu
 
Wsparcie finansowe przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy
 
Współpraca z organizacjami pracodawców
 
Obejmowanie programami osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (np. osoby
z niepełnosprawnościami, osoby starsze)
 
Pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację projektów
 
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Troska o kondycję zdrowotną uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
Realizacja programów profilaktycznych oraz działań edukacyjnych w zakresie zdrowia
 
Realizacja kampanii społecznych wzmacniających odpowiedzialność za swoje zdrowie
 
Wspieranie działań zachęcających mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu
 
Rozwój środowiskowych form wsparcia seniora
 
Wspieranie rozwoju lecznictwa odwykowego
 
Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i rodzinnych związanych z uzależnieniami (kluby AA, pomoc rodzinom osób uzależnionych)
 
Działania edukacyjne skierowane do pracowników ochrony zdrowia
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Przyjazna polityka mieszkaniowa i przeciwdziałanie bezdomności uważa Pani/Pan za najważniejsze?
Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednie pola w poniższej tabeli. Można wybrać max. 3 odpowiedzi.
 
Budowa gminnych lokali mieszkalnych
 
Pozyskiwanie lokali socjalnych
 
Racjonalne wykorzystanie gminnego zasobu mieszkaniowego
 
Dodatki mieszkaniowe
 
Obniżka czynszu najmu lokali mieszkalnych
 
Ułatwienie spłaty zadłużenia
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Wysoki poziom świadomości i aktywności społecznej mieszkańców w każdym wieku uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
Współpraca różnych środowisk na rzecz rozwoju społecznego
 
Promowanie edukacji i aktywności społecznej
 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tożsamości narodowej i lokalnej
 
Poszerzanie możliwości kształcenia dorosłych
 
Finansowanie rozwoju kształcenia ustawicznego adekwatne do lokalnych potrzeb (zmiana zawodu)
 
Rozwój współpracy osób i instytucji na rzecz edukacji społecznej i aktywności lokalnej
 
Kształtowanie odpowiedzialności społecznej w obszarze funkcjonowania osób niepełnosprawnych i starszych (wrażliwość społeczna)
 
Rozwój działań na rzecz integracji międzypokoleniowej
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Skuteczny system społecznego wsparcia oraz integracja środowiska lokalnego uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych
 
Pomoc w zapewnieniu środków na leki i leczenie
 
 
 
Pomoc w zapewnieniu opieki społecznej
 
Zbieranie informacji nt. sytuacji i potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 
Likwidacja barier architektonicznych, transportowych, technicznych, cyfrowych i w komunikowaniu się
 
Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami
 
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 
Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami
 
Opracowanie i realizacja gminnego standardu wychodzenia z bezdomności
 
Rozwój infrastruktury umożliwiającej czasowy pobyt osobom bezdomnym i pomoc
w odzyskiwaniu samodzielności życiowej (noclegownie, schroniska dla bezdomnych)
 
Wspieranie zatrudnienia socjalnego (np. praca dla osób z niepełnosprawnościami, osób wychodzących z bezdomności)
 
Wspieranie różnych form aktywności seniorów
 
Rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej dla osób starszych
 
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa osobistego i socjalnego osób starszych
 
Integracja cudzoziemców
 
Działania zmierzające do ograniczenia wszelkich form dyskryminacji
 
 
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14-11-2020

Ruszyła druga edycja programu „Czyste Powietrze”

Ilustracja do informacji: Ruszyła druga edycja programu „Czyste Powietrze”
21 października rozpoczął się nabór wniosków do drugiej części programu „Czyste powietrze”, przygotowanej dla osób o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował też nowe udogodnienia: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem.
 
 
Jak podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka z początkiem października weszły w życie przepisy umożliwiające wsparcie uboższej części społeczeństwa w ramach programu „Czyste Powietrze”.
„Otwiera nam to drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami, które są zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych beneficjentów programu do podwyższonego poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok w walce ze smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii” – mówi szef resortu klimatu i środowiska.
 
Przydatna pomoc
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień inauguracji drugiej części programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotował także kalkulator dotacji. To nowe narzędzie – na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji – ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.
 
Innym udogodnieniem dla beneficjentów „Czystego Powietrza” jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie sześć miesięcy. To rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19. Chcąc wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który oceni jego zasadność i podejmie decyzję. Zmiana dotyczy umów zawartych w ramach wszystkich dotychczasowych wersji programu.
 
NFOŚiGW przypomina też, że od niedawna dostępna jest – na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl – nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”. Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców w wyborze kwalifikujących się do dofinansowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzeń wykorzystujących OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz materiałów izolacyjnych i stolarki okiennej i drzwiowej. Jednocześnie to narzędzie dla producentów, których Narodowy Fundusz zaprasza do współtworzenia listy przez zgłaszanie urządzeń i materiałów. Ogólnopolski wykaz ma charakter informacyjny i powstaje, przy współpracy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, na bazie dotychczasowej strony (www.czyste-urzadzenia.ios.edu.pl) obejmującej tylko część urządzeń kwalifikowanych w programie „Czyste Powietrze”, która jest widoczna w okresie przejściowym, czyli do czasu zapełnienia się nowej listy ZUM.
 
Wydawanie zaświadczeń dla mieszkańców naszej gminy.
Zaświadczenia o dochodach dla mieszkańców gminy Międzyrzecz wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. W razie pytań dotyczących wydania takich zaświadczeń prosimy dzwonić pod numer tel. 95 742 78 27.
05-10-2020

Konkurs plastyczny

Ilustracja do informacji: Konkurs plastyczny
Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 02 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego kartka z kalendarza „Wiem jak segregować” oraz ustalenia regulaminu konkursu.
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2020 poz. 713 t. j.)
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
W celu propagowania wiedzy o potrzebie segregowania odpadów komunalnych i rodzajach odpadów zbieranych selektywnie, ogłasza się konkurs plastyczny na kartkę z kalendarza „Wiem jak segregować”.
§2.
Określa się regulamin konkursu plastycznego w załączniku do zarządzenia.
§ 3.
 
Zarządzenie obowiązuje z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.
 
                                                                                                               Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Markiewicz
                                                                                                              Zastępca Burmistrza
                                                                                               
 
 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
 
Kartka z kalendarza „Wiem jak segregować”
 
 
 
I. Organizator
 
            Gmina Międzyrzecz
 
II. Cel konkursu
 
            Konkurs organizowany jest w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej.
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności sposobu segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyrzecz. Uczniowie mają za zadanie stworzyć indywidualną pracę plastyczną przedstawiającą zasady prawidłowej segregacji odpadów i korzyści z tego płynące.
 
III. Warunki uczestnictwa
 
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
 • Format prac plastycznych wyłącznie A4 papier typu brystol.
 • Technika wykonania praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 • Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę.
 • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
 • Pracę należy podpisać czytelnie podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny
 • Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z udziałem w konkursie.
 
IV. Termin i miejsce nadsyłania prac
 
Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 31 października 2020 roku
na poniższy adres z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”
 
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Ocena prac
 
 • Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 • Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród , jak również prawo do nieprzyznania nagród.
 • Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 • Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 
VI. Ogłoszenie wyników konkursu
 
            O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani.
 
VII. Publikacja prac
 
Wybrane najciekawsze prace zostaną wykorzystane do stworzenia kalendarza na 2021 rok. Z chwilą nadesłania prace przechodzą one na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.
 
VIII. Uwagi dodatkowe
 
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie rozdania nagród.
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
Karta uczestnika w konkursie plastycznym
 
 
 
Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Klasa: . . . . . . . . .
 
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Szkoła – adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na nieodpłatne wykorzystanie  nadesłanej  pracy jako jednej z najlepszych w kalendarzu wydanym przez Organizatora.
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
             Miejscowość, data                                         Podpis opiekuna prawnego autora prac
 
 
 
Zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
 1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: um~@~miedzyrzecz~.~pl . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: ido~@~miedzyrzecz~.~pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań i obowiązków ciążących na administratorze.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności administracyjnych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych czynności.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania potrzeby ich przechowywania i przetwarzania.
02-10-2020

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Ilustracja do informacji: Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Nowy regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 
 
 
Rada Miejska w Międzyrzeczu w dn. 23 czerwca 2020 roku uchwałą Nr XXIV/202/20 uchwaliła nowy regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Reymonta 5 dla mieszkańców Gminy Międzyrzecz wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.
 
Treść regulaminu zamieszczamy poniżej:
Załącznik do uchwały Nr XXIV/202/20
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 23 czerwca 2020 r
 
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Reymonta 5 dla mieszkańców Gminy Międzyrzecz wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych
 
§ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) znajdującego się w Międzyrzeczu przy ul. Reymonta 5.
§ 2. 1. PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane.
3. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów w prowadzący PSZOK poinformuje z dwudniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: www.pszokmiedzyrzecz.pl.
§ 3. 1. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik, jednakże do rozładowania i samodzielnego umieszczenia odpadów we właściwym miejscu lub pojemnikach zobowiązana jest osoba dostarczająca odpady.
2. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz w następujących ilościach:
 1. papier – bez ograniczeń;
 2. szkło – bez ograniczeń;
 3. tworzywa sztuczne i metale – bez ograniczeń;
 4. opakowania wielomateriałowe – bez ograniczeń;
 5. przeterminowane leki i chemikalia – bez ograniczeń;
 6. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki – bez ograniczeń;
 7. zużyte baterie i akumulatory – bez ograniczeń;
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – bez ograniczeń;
 9. odpady niebezpieczne – bez ograniczeń;
 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe – 400 kg / rok / gospodarstwo domowe;
 11. odpady budowlane i rozbiórkowe – 1000 kg / rok / gospodarstwo domowe;
 12. zużyte opony – 8 szt / rok / gospodarstwo domowe;
 13. odzież i tekstylia – bez ograniczeń;
 14. odpady zielone – bez ograniczeń.
3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, zgodnie z kategoriami wymienionymi w ust. 2, w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie.
§ 4. 1. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK (punkt wagowy) celem:
 1. podania z jakiej nieruchomości (adres) odpady pochodzą;
 2. podania rodzaju wwożonych odpadów;
 3. ustalenia wagi wwożonych odpadów.
2. Obsługa PSZOK sprawdza rodzaj wwożonych odpadów oraz określa ich wagę, jeśli odpowiadają rodzajom odpadów wymienionych w §3, ust. 2, a następnie wskazuje wwożącemu miejsce, gdzie należy je złożyć, bądź w którym pojemniku czy kontenerze umieścić.
3. Pracownicy Wykonawcy, bądź inne osoby działające na jego zlecenie ustalają adres powstania odpadów na podstawie oświadczenia osoby je przywożącej.
4. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK w zakresie postępowania z wwiezionymi odpadami.
5. Obsługa PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający przyjęcie odpadów do PSZOK, zawierający:
 1. informację o rodzaju pojazdu, którym wwożone są odpady oraz jego nr rejestracyjny;
 2. adres nieruchomości, z której pochodzą odpady;
 3. ilość dostarczonych odpadów, oddzielnie dla każdego ich rodzaju;
 4. datę dostarczenia odpadów;
 5. własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK, z których jeden wydaje wwożącemu odpady, a drugi pozostaje w dokumentacji Wykonawcy.
§ 5. 1. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, których miejsca wytworzenia wwożący odpady nie podał albo odpady, które ze względu na ich rodzaj, ilość, skład bądź inne cechy wskazują, że nie pochodzą z nieruchomości zamieszkałych lub nie pochodzą z terenu gminy Międzyrzecz.
2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do natychmiastowego ich zabrania w przypadku:
 1. stwierdzenia przez obsługę PSZOK, iż dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych;
 2. stwierdzenia zmieszania dostarczonych odpadów;
 3. stwierdzenia braku możliwości identyfikacji dostarczonych odpadów.
3. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady przywiezione samochodami dostawczymi o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
14-07-2020

Gorzowski Orange Światłowód w naszej gminie – szybki internet dla szkół i mieszkańców

Ilustracja do informacji: Gorzowski Orange Światłowód w naszej gminie – szybki internet dla szkół i mieszkańców
Nikogo nie trzeba przekonywać, że szeroki dostęp do szybkiego i wydajnego internetu jest obecnie bardzo ważną sprawą. Dobitnie to udowodnił czas pandemii COVID-19, w którym internet umożliwił wielu z nas wykonywanie obowiązków służbowych w ramach pracy zdalnej, a naszym dzieciom dał możliwość do kontynuacji nauki szkolnej w domu. Pomimo tego, iż dostęp do interentu jest już dość powszechny, wciąż jednak istnieją miejsca nazywane przez fachowców „białymi plamami”, w których tego internetu najzwyczajniej w świecie brak. Dzięki środkom z Funduszy Europejskich, Orange Polska realizuje ambitny projekt likwidacji wspomnianych „białych plam” na mapie całej Polski, także na terenie naszej gminy.
 
 
W ramach realizowanego przez Orange projektu (finansowanego ze środków Programu Polska Cyfrowa) przewidziano doporowadzenie internetu światłowodowego do 530 gmin i 3752 szkół. Dostęp do światłowodu uzyskać ma dzięki niemu 363 600 gospodarstw domowych w 878 miejscowościach.
W odniesieniu do naszej gminy Orange zakończyło pierwszy etap inwestycji, którym było doprowadzenie internetu do szkół w Kaławie, Bobowicku i w Bukowcu.
 
Placówki te mogą już teraz korzystać za pośrednictwem firmy NASK z dostępu do internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, co gwarantuje im rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://ose.gov.pl/.
Drugim etapem realizacji projektu jest budowa sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw domowych. Inwestycje realizowane są sukcesywnie.
 
Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej - regulatora rynku telekomunikacyjnego, zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji.
 
Wykaz adresów, objętych projektem realizowanym przez Orange Polska, dostępny jest na stronie: https://www.orange.pl/view/popc.
 
Informacje o kolejnych odbiorach będą przekazywane przez Orange po zakończeniu prac.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, inwestycja realizowana jest do granicy działek na których znajdują się budynki jednorodzinne oraz do części wspólnej budynków wielorodzinnych. W drugim przypadku konieczna jest zgoda zarządcy lub współwłaścicieli nieruchomości. Odmowa ze strony właścicieli budynków wielorodzinnych na doprowadzenie sieci do budynku uniemożliwi jej wykonanie.
 
Serdecznie zachęcamy Państwa do potwierdzania zgody na realizację inwestycji.
Pytania dotyczące inwestycji prosimy kierować na adres email: e-mail
26-05-2020

Informacja o pracy Urzędu Miejskiego

Ilustracja do informacji: Informacja o pracy Urzędu Miejskiego
Komunikat w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Międzyrzeczu
 
Na podstawie § 12 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 878), ogłaszam co następuje:
 
      W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania ograniczony zostaje dostęp interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, z wyłączeniem Biura Obsługi Funduszu Alimentacyjnego przy ulicy Reymonta 5 (budynek PUBR) i punktu podawczego w holu budynku ratusza, przy ulicy Rynek 1 oraz sali ślubów, w przypadkach wymagających dokonania czynności z udziałem interesantów, a w szczególności z udziałem świadków i biegłych.
 
      Ograniczony zostaje czas, w którym pracownicy Urzędu mogą przyjmować interesantów do godzin od 9.00 do 14.00 w każdy dzień pracy Urzędu z wyjątkiem biura podawczego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Staniu Cywilnego, w których obsługa interesantów realizowana jest w godzinach pracy Urzędu.
 
      Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania w Urzędzie, z uwzględnieniem terminarza dostępności sali ślubów.
     
      Pisma kierowane do urzędu będą przyjmowane na adres podany w Biuletynie Informacji Publicznej drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub złożenie do wyznaczonego pojemnika w holu Urzędu.
 
 
 
 
                                                                                               Burmistrz Międzyrzecz
                                                                                              
                                                                                                   Remigiusz Lorenz
1 2