Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Mieszkaniec

04-04-2023

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjenta końcowego z terenu gminy Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" dla beneficjenta końcowego z terenu gminy Międzyrzecz
Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. "kopciuchów" w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie. Zasady naboru określa dokumentacja, którą publikujemy poniżej.
 
Dokumenty do pobrania:
Zwracamy uwagę, iż koszt dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany stolarki okiennej lub/i drzwiowej stanowią koszt niekwalifikowalny.
29-03-2023

Spotkanie informacyjne dot. programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Spotkanie informacyjne dot. programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w Międzyrzeczu
W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021–2027 przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego organizują wraz z Gminą Międzyrzecz spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem środków z Unii Europejskiej. Podczas spotkania obecni będą przedstawiciele Zarządu Województwa Lubuskiego, a poprowadzą je pracownicy departamentów funduszowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, zaangażowanych we wdrażanie programu.
Dowiedzą się Państwo w jakich obszarach i terminach planowane są najbliższe konkursy, a także przedstawione zostaną ogólne zasady, które będą obowiązywać w ramach nowego programu regionalnego. 
 
Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Miejskiej w dniu 12 kwietnia, Oddział Dziecięcy na I piętrze
Planowany czas spotkań: godz. 10.00-12.00.
Ramowy program:
 1. Informacje ogólne o programie, wraz z podziałem alokacji.
 2. Harmonogram prac dotyczący uruchomienia pierwszych konkursów.
 3. Założenia dotyczące ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach EFRR.
 4. Założenia dotyczące ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach EFS+.
 5. Podsumowanie spotkania, pytania
Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. 
Swój udział muszą Państwo zgłosić poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY.
22-11-2021

Granty PPGR - wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Ilustracja do informacji: Granty PPGR - wezwanie do uzupełnienia dokumentów
W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od Wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach.
Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie laptopa/komputera stacjonarnego/tabletu, proszone są o złożenie  następujących dokumentów poświadczających:

1) stopień pokrewieństwa w linii prostej matki/ojca/opiekuna prawnego, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (w tym celu należy złożyć odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu lub kopie dowodów osobistych  etc.)

2) fakt zatrudnienia krewnego dziecka w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci, matki/ojca/opiekunów prawnych) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR oraz jego zamieszkiwania w gminie lub miejscowości objętej PPGR (w tym celu należy złożyć np.: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR o zatrudnieniu,  legitymację służbową, książeczka zdrowia, kartę z poradni ogólnej ośrodka zdrowia, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR,  dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, dowód osobisty potwierdzające zatrudnienie/lub zamieszkanie w PPGR, dyplomy potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, zaświadczenie o zameldowaniu, legitymacja ubezpieczeniowa, w której jest zapis o adresie zamieszkania itp.).
 
Zwracamy uwagę, iż zeznania osób fizycznych, według zaleceń Centrum Projektów Polska Cyfrowa, nie mogą stanowić podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PPGR

3) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym. Uwaga zaświadczenie należy złożyć wg załączonego wzoru.

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy Międzyrzecz (w tym celu należy złożyć dokumenty wystawione na rodziców/opiekunów prawnych np. kopię rachunku za śmieci, fakturę za media, umowa najmu, poświadczenie zameldowania, zaświadczenie ze szkoły wg załączanego wzoru itp.)
5) Wypełnione oświadczenie wg załączonego wzoru;

Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez Gminę Międzyrzecz w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów” i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Międzyrzecz do instytucji weryfikującej.
 
Uzupełnienia ww. dokumentacji należy składać:
1) w wersji papierowej, w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu w kopercie oznaczonej „Uzupełnienie Granty PPGR” :
2) poprzez skany dokumentów, przesłane e-mailem na adres e-mail
3) poprzez skrzynkę ePUAP: /d2ko9px31c/skrytka

w nieprzekraczalnym terminie do 6 grudnia 2021 roku.

UWAGA! Niedostarczenie kompletu w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcie dla ucznia. 
Kontakt w sprawie: 957426984
 
UWAGA! AKTUALIZACJA 23.11.2021 - Gmina Międzyrzecz z katalogu dokumentów potwierdzających zamieszkanie ucznia oraz krewnego pracującego w PPGR wykreśla "Poświadczenie o zameldowaniu". W związku z powyższym prosimy o niedostarczanie powyższego dokumentu.
 
Dokumenty do pobrania:
 
W związku z aktualizacją Regulaminu przez organizatora  Programu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin popeegrowskich w Rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”, Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa, i w związku z tym rozszerzeniem zakresu prac Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu związanego z  w/w Programem, niniejszym przedstawiamy zaktualizowaną klauzulę informacyjną:
Zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:
 1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: e-mail . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: e-mail lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Celem przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest realizacja zadań
  i obowiązków ciążących na administratorze, w związku z uzyskaniem przez Gminę Międzyrzecz grantu w ramach Programu pn.
  „Wsparcie dzieci z rodzin popeegrowskich
  w Rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”, Działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przez organizatora projektu jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w zadania.
 5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym, i w związku
  z realizacją w/w projektu oraz na podstawie przepisów prawa.  
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia w/w zadania i do zakończenia okresu archiwizacji. 
18-10-2021

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Ilustracja do informacji: Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR
Gmina Międzyrzecz przygotowuje się do złożenia wniosku o przyznanie grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa umożliwiającego zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej. W tym celu ogłaszamy dla uprawnionych mieszkańców naszej gminy nabór oświadczeń, na podstawie których Gmina będzie ubiegać się o wspomniane dofinansowanie.
 
Kto może ubiegać się o zakup sprzętu?
Do wsparcia pomocą związaną z przekazaniem sprzętu komputerowego kwalifikuje się dziecko lub pełnoletni uczeń szkoły średniej:
 • który jest mieszkańcem miejscowości, na terenie Gminy Międzyrzecz, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 • jest członkiem rodziny, w której rodzice/opiekunowie prawni, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.
O wsparcie nie mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczniowie szkół średnich, którzy uzyskali w roku 2020 lub 2021 na własność lub w drodze użyczenia komputer stacjonarny lub laptop zakupiony ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrot kosztów lub dofinansowanie zakupu tych rzeczy.
 
O jaki sprzęt można się ubiegać?
Osoby uprawnione mogą ubiegać się o zakup laptopa/komputeru stacjonarnego lub o zakup tabletu. Sprzęt zostanie zakupiony przez Gminę po uzyskaniu Grantu. Osoby składające oświadczenia proszone są także o wypełnienie „Informacji o wyborze sprzętu”, to pozwoli oszacować Gminie realne zapotrzebowanie na konkretny rodzaj sprzętu.
 
Co zrobić, aby uzyskać wsparcie?
Aby ubiegać się o wsparcie należy w terminie do 29 października 2021 r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu (hol Ratusza – okienko podawcze) następujące dokumenty:
 • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (składane w przypadku niepełnoletniego dziecka),
 • Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Informację o wybranym rodzaju sprzętu komputerowego.
 • Nieobligatoryjnie - Potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR (zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie danej osoby).
Dokumenty powinny znajdować się w kopercie, zszyte w sposób uniemożliwiający dekompletację. Na kopercie należy napisać „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”.
 
UWAGA! Potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w PPGR nie jest załącznikiem obligatoryjnym. Jeśli jednak dysponują Państwo takim dokumentem, prosimy o załączenie kopii lub oryginału. Ułatwi to weryfikację Oświadczeń.
 
UWAGA 2! Jeżeli nie posiadają Państwo dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w PPGR, prosimy na Oświadczeniu oprócz nazwy gospodarstwa wskazać także (w dowolnym miejscu) orientacyjne lata pracy w PPGR oraz, jeżeli jest taka możliwość, rodzaj stanowiska pracy. Ułatwi to weryfikację wskazanej osoby w spisach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie.
 
Dokumenty do pobrania:
 
13-08-2021

Seniorze! Spisz się, to proste.

Ilustracja do informacji: Seniorze! Spisz się, to proste.
Seniorze, pamiętaj, że zawsze możesz zweryfikować tożsamość rachmistrza spisowego. Poproś go, aby wylegitymował się identyfikatorem. Jeśli nadal masz wątpliwości możesz zweryfikować jego tożsamość poprzez:
 
• specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/,
• kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.
 
W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent należy niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.
 
Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet lub nie realizowały spisu przez wywiad telefoniczny na infolinii spisowej.
 
Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.
 
11-08-2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. do 30 września 2021 r.

Ilustracja do informacji: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r. do 30 września 2021 r.
Do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spisz się jak najszybciej samodzielnie przez Internet lub poprzez Infolinię. Jest to twój obowiązek. Pamiętaj masz na to czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z tobą rachmistrz.
 
Rachmistrzowie spisowi przeprowadzają wywiady bezpośrednie oraz wywiady telefoniczne. Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które dotychczas nie wypełniły obowiązku spisowego za pomocą jednej w powyższych metod.
 
W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa, rachmistrzowie dzwonią z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.
 
Rachmistrz może również zapukać do drzwi naszego mieszkania w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.
 
Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy skontaktuje się z nami rachmistrz.
10-08-2021

Rachmistrz Spisowy to funkcjonariusz państwowy!

Ilustracja do informacji: Rachmistrz Spisowy to funkcjonariusz państwowy!
Rachmistrz spisowy to funkcjonariusz państwowy, którego zadaniem jest pomóc Ci zrealizować obowiązek spisowy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.
 
Rachmistrz może odwiedzić Cię w mieszkaniu lub zadzwonić do Ciebie, aby przeprowadzić wywiad spisowy. W czasie kontaktów bezpośrednich rachmistrzowie przestrzegają procedur sanitarnych rekomendowanych przez MZ i GIS.
 
Informacje, które przekazujesz rachmistrzowi są bezpieczne i zostaną wykorzystane jedynie do celów statystycznych. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie możesz odmówić rachmistrzowi realizacji wywiadu i przekazania danych w ramach spisu powszechnego.
 
Udział w Spisie Powszechnym, to obowiązek każdego z nas.
14-05-2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

Ilustracja do informacji: Narodowy Spis Powszechny 2021
Usługa tłumacza języka migowego poprzez aplikację.
 
Certyfikowany tłumacz języka migowego dostępny będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
 
Dostęp do tłumacza języka migowego w poniższym linku:
 

 
23-11-2020

Uwaga: Konsultacje społeczne

Ilustracja do informacji: Uwaga: Konsultacje społeczne
Rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzeczna lata 2021-2030. Uwagi do opracowania mieszkańcy Gminy  i organizacje pozarządowe mogą przekazywać do 15 grudnia 2020 r.
 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030 to dokument, w którym są zawarte najważniejsze kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych występujących w Gminie. Strategia będzie materiałem wyjściowym do opracowania i finansowania szczegółowych programów i projektów z zakresu polityki społecznej Gminy w latach 2021-2030.
 
W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy i organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz mieszkańców. Mieszkańcy mogą się wypowiedzieć na trzy sposoby. Po pierwsze: poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej i przesłanie jej w wersji nieedytowalnej (plik pdf lub jpg) na adres: ops~@~miedzyrzecz~.~pl do 15 grudnia 2020r. Po drugie: przekazując informacje i opinie podczas dyżurów telefonicznych: do 15 grudnia  w godz. 12.00-14.00 pod numerem telefonu 95 742 78 27. Po trzecie: wypełnioną wersję papierowa można wrzucić do skrzynki pocztowej na budynku OPS lub pocztą na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu, ul. Wojska Polskiego 13B. 
 
ANKIETA KONSULTACYJNA
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
GMINY MIĘDZYRZECZ NA LATA 2021-2030
 
 
Szanowni Państwo,
Gmina Międzyrzecz/Ośrodek Pomocy Społecznej  przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030. Jednym z etapów prowadzonych prac jest analiza efektów działań podejmowanych w ramach dotychczas obowiązującej Strategii.
Zebrane od Państwa informacje posłużą do opracowania nowego dokumentu, który zacznie obowiązywać od 2021 roku.
Wypełnioną ankietę należy przesłać w wersji nieedytowalnej (plik .pdf lub .jpg) na adres: ops@miedzyrzecz.pl
Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.
Aby udział w konsultacjach był ważny należy wypełnić i przesłać tylko jedną ankietę.
 
Proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania poprzez zaznaczenie wybranej odpowiedzi oraz wpisanie znaku X w poniższych tabelach.
 1. Jak ocenia Pan/i aktualne ogólne warunki życia mieszkańców naszej gminy?
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź
 • Bardzo dobre
 • Dobre
 • Dostateczne
 • Złe
 • Nie mam zdania
 
 1. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony z następujących warunków życia w Gminie? gdzie 5 = b. dobre, 4 = dobre, 3 = przeciętne, 2 = złe, 1 = b. złe
Podpowiedź do pytania: Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce
 
wyszczególnienie
1
2
3
4
5
Poziom opieki społecznej
 
 
 
 
 
Dostęp do opieki zdrowotnej (lekarze specjaliści, ośrodki zdrowia)
 
 
 
 
 
Bezpieczeństwo publiczne
 
 
 
 
 
Warunki mieszkaniowe
 
 
 
 
 
Oferta edukacyjna placówek oświatowych
 
 
 
 
 
Dostęp do oferty kulturalnej (biblioteka, koncerty, wystawy itp.)
 
 
 
 
 
Organizacja czasu wolnego (koła, kluby sportowe, sport i rekreacja)
 
 
 
 
 
Dostęp do internetu
 
 
 
 
 
 
 1. Które problemy społeczne występujące na terenie Gminy Międzyrzecz Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
 
Ubóstwo
 
Bezrobocie
 
Długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność
 
Problemy związane ze starzeniem się
 
Bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zaniedbanie dzieci
 
Rozpad więzi rodzinnych, samotne wychowywanie dzieci
 
Przemoc w rodzinie
 
Uzależnienia (alkoholizm, narkomania)
 
Przestępczość
 
Złe warunki mieszkaniowe
 
Bezdomność
 
Bezradność życiowa
 
Inne, jakie?
 
 1. Które problemy społeczne dzieci i młodzieży, występujące na terenie Gminy Międzyrzecz, Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
 
Przemoc rówieśnicza
 
Przemoc domowa
 
Uzależnienia
 
Choroby psychiczne/zaburzenia osobowości
 
Niewystarczające działania instytucji publicznych (takie jak szkoły, świetlice środowiskowe, itp.)
 
Niedobór zorganizowanych form spędzania wolnego czasu
 
Brak pozytywnych wzorców i autorytetów
 
Inne (jakie?)
 
 1. Które problemy społeczne osób z niepełnosprawnościami, występujące na terenie Gminy Międzyrzecz, Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
 
Bariery architektoniczne
 
Problemy finansowe
 
Problemy natury psychologicznej
 
Utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych / usług opiekuńczych
 
Brak ofert pracy
 
Inne, jakie?
 
 
 1. Które problemy społeczne osób starszych, występujące na terenie Gminy Międzyrzecz Pani/Pana zdaniem wymagają szczególnej uwagi. (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
 
Brak opieki ze strony rodziny
 
Problemy zdrowotne
 
Brak odpowiedniej opieki medycznej
 
Samotność
 
Brak ofert spędzania wolnego czasu
 
Problemy mieszkaniowe
 
Problemy finansowe
 
Inne, jakie/
 
 
 1. Czy Pani/Pana zdaniem istnieją w Gminie Międzyrzecz inne istotne problemy społeczne (nieujęte w tej ankiecie) wymagające priorytetowego potraktowania?
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Rodzina – najlepszym środowiskiem rozwoju uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 5 odpowiedzi.)
 
Rozwój środowiskowych form wsparcia dziecka i rodziny w tym asystenta rodziny (np. świetlice środowiskowe, wychowawca podwórkowy)
 
Budowanie wczesnego systemu wspomagania dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych i emocjonalnych i edukacyjnych (np. rehabilitacja fizyczna, psychologiczna)
 
Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych
 
Podejmowanie działań pomocowych mających na celu podniesienie poziomu życia rodzin z dziećmi
 
Zapewnienie zastępczych form opieki nad dzieckiem oraz tworzenie warunków do ich usamodzielnienia (rodziny zastępcze, „domy dziecka”)
 
Realizacja programów rządowych oraz tworzenie i realizacja lokalnych programów z zakresu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej
 
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju rodzinnych form opieki zastępczej (rodziny zastępcze)
 
Wspieranie rodzin zastępczych w wypełnianiu funkcji opiekuńczych i wychowawczych
 
Podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających ze stosowania przemocy
 
Podejmowanie działań ograniczających zjawisko przemocy w rodzinie oraz środowisku rówieśniczym
 
Działania pomocowe ukierunkowane na wychodzenie rodzin z kryzysu
 
Realizacja programów profilaktycznych oraz promowanie prawidłowych metod wychowawczych
 
Promocja dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie
 
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadr (świetlice środowiskowe, rodziny zastępcze, „domy dziecka”)
 
Rozwijanie bazy informacyjnej o podmiotach wspierających rodzinę
 
Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami i organizacjami (praca z rodziną)
 
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania?
 • nie
 •  raczej nie
 • raczej tak
 • tak
 
 1. Jeśli nie, to jakie są przyczyny braku bezpieczeństwa?
 • zagrożenia na drodze (piractwo drogowe, nietrzeźwi kierowcy)
 • słabe oświetlenie
 • brak patroli policyjnych
 • niewłaściwe zachowania pijących alkohol w miejscach publicznych
 • częste włamania i kradzieże
 • inne (jakie?)…………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Bezpieczne społeczeństwo uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 4 odpowiedzi.)
Prowadzenie systematycznego monitoringu występujących i potencjalnych zagrożeń
 
Przygotowywanie i wdrażanie projektów eliminacji zagrożeń
 
Współdziałanie instytucji na rzecz zapobiegania zagrożeniom (służby socjalne, policja, szkoły, itp.)
 
Edukacja i aktywizacja w zakresie eliminowania zagrożeń
 
Określanie potrzeb w zakresie reagowania w sytuacjach wystąpienia różnorodnych rodzajów zagrożeń
 
Szacowanie i przygotowanie pomocy potrzebującym w stanach zagrożeń ich bezpieczeństwa
 
Tworzenie planów i procedur współdziałania dla określonych rodzajów zagrożeń zapewniających niezbędny ratunek i pomoc zagrożonym
 
Prowadzenie skutecznych działań interwencyjnych i ratowniczych w sytuacjach zagrożeń zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska
 
Zapewnienie warunków przetrwania i życia dla osób potrzebujących pomocy
 
Zapewnienie ludności ochrony i bezpieczeństwa na wypadek zagrożeń cywilizacyjnych i powodowanych przez siły natury
 
Budowa zintegrowanego systemu reagowania na występujące zagrożenia
 
Wsparcie i pomoc w przetrwaniu po doznanych stratach spowodowanych zaistniałym zdarzeniem
 
Tworzenie materialnego zabezpieczenia potrzeb ludzi, którzy utracili w wyniku zdarzeń warunki mieszkalne i materialne
 
Zapewnienie opieki i możliwości radzenia po urazach traumatycznych (pomoc psychologiczna i terapeutyczna)
 
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
 
 •  
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Wysoka aktywność zawodowa uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
Opracowywanie kierunków szkoleń w oparciu o analizę lokalnego rynku pracy
 
Pomoc w diagnozowaniu predyspozycji zawodowych bezrobotnych w ramach usług doradczych
 
Zwiększenie aktywności biernych zawodowo oraz innych grup, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
 
Promowanie idei uczenia się przez całe życie
 
Kreowanie postaw przedsiębiorczych
 
Wsparcie finansowe, prawne i doradcze osób bezrobotnych w samozatrudnieniu
 
Wsparcie finansowe przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy
 
Współpraca z organizacjami pracodawców
 
Obejmowanie programami osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (np. osoby
z niepełnosprawnościami, osoby starsze)
 
Pozyskiwanie dodatkowych środków na realizację projektów
 
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Troska o kondycję zdrowotną uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
Realizacja programów profilaktycznych oraz działań edukacyjnych w zakresie zdrowia
 
Realizacja kampanii społecznych wzmacniających odpowiedzialność za swoje zdrowie
 
Wspieranie działań zachęcających mieszkańców do aktywnego spędzania wolnego czasu
 
Rozwój środowiskowych form wsparcia seniora
 
Wspieranie rozwoju lecznictwa odwykowego
 
Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i rodzinnych związanych z uzależnieniami (kluby AA, pomoc rodzinom osób uzależnionych)
 
Działania edukacyjne skierowane do pracowników ochrony zdrowia
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Przyjazna polityka mieszkaniowa i przeciwdziałanie bezdomności uważa Pani/Pan za najważniejsze?
Prosimy o wpisanie znaku X w odpowiednie pola w poniższej tabeli. Można wybrać max. 3 odpowiedzi.
 
Budowa gminnych lokali mieszkalnych
 
Pozyskiwanie lokali socjalnych
 
Racjonalne wykorzystanie gminnego zasobu mieszkaniowego
 
Dodatki mieszkaniowe
 
Obniżka czynszu najmu lokali mieszkalnych
 
Ułatwienie spłaty zadłużenia
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Wysoki poziom świadomości i aktywności społecznej mieszkańców w każdym wieku uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
Współpraca różnych środowisk na rzecz rozwoju społecznego
 
Promowanie edukacji i aktywności społecznej
 
Podtrzymywanie i upowszechnianie tożsamości narodowej i lokalnej
 
Poszerzanie możliwości kształcenia dorosłych
 
Finansowanie rozwoju kształcenia ustawicznego adekwatne do lokalnych potrzeb (zmiana zawodu)
 
Rozwój współpracy osób i instytucji na rzecz edukacji społecznej i aktywności lokalnej
 
Kształtowanie odpowiedzialności społecznej w obszarze funkcjonowania osób niepełnosprawnych i starszych (wrażliwość społeczna)
 
Rozwój działań na rzecz integracji międzypokoleniowej
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
 
 1. Które z podanych elementów realizacji obszaru Skuteczny system społecznego wsparcia oraz integracja środowiska lokalnego uważa Pani/Pan za najważniejsze? (Można wybrać max. 3 odpowiedzi.)
Pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb bytowych
 
Pomoc w zapewnieniu środków na leki i leczenie
 
 
 
Pomoc w zapewnieniu opieki społecznej
 
Zbieranie informacji nt. sytuacji i potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 
Likwidacja barier architektonicznych, transportowych, technicznych, cyfrowych i w komunikowaniu się
 
Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami
 
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami
 
Integracja społeczna osób z niepełnosprawnościami
 
Opracowanie i realizacja gminnego standardu wychodzenia z bezdomności
 
Rozwój infrastruktury umożliwiającej czasowy pobyt osobom bezdomnym i pomoc
w odzyskiwaniu samodzielności życiowej (noclegownie, schroniska dla bezdomnych)
 
Wspieranie zatrudnienia socjalnego (np. praca dla osób z niepełnosprawnościami, osób wychodzących z bezdomności)
 
Wspieranie różnych form aktywności seniorów
 
Rozwijanie i promowanie oferty kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej dla osób starszych
 
Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa osobistego i socjalnego osób starszych
 
Integracja cudzoziemców
 
Działania zmierzające do ograniczenia wszelkich form dyskryminacji
 
 
 
 1. Co Pani/Pana zdaniem należy zrobić, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w realizacji powyższego obszaru?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14-11-2020

Ruszyła druga edycja programu „Czyste Powietrze”

Ilustracja do informacji: Ruszyła druga edycja programu „Czyste Powietrze”
21 października rozpoczął się nabór wniosków do drugiej części programu „Czyste powietrze”, przygotowanej dla osób o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował też nowe udogodnienia: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem.
 
 
Jak podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka z początkiem października weszły w życie przepisy umożliwiające wsparcie uboższej części społeczeństwa w ramach programu „Czyste Powietrze”.
„Otwiera nam to drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami, które są zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych beneficjentów programu do podwyższonego poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok w walce ze smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii” – mówi szef resortu klimatu i środowiska.
 
Przydatna pomoc
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień inauguracji drugiej części programu „Czyste Powietrze” 2.0, przygotował także kalkulator dotacji. To nowe narzędzie – na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji – ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.
 
Innym udogodnieniem dla beneficjentów „Czystego Powietrza” jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie sześć miesięcy. To rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19. Chcąc wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, który oceni jego zasadność i podejmie decyzję. Zmiana dotyczy umów zawartych w ramach wszystkich dotychczasowych wersji programu.
 
NFOŚiGW przypomina też, że od niedawna dostępna jest – na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl – nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”. Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców w wyborze kwalifikujących się do dofinansowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzeń wykorzystujących OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz materiałów izolacyjnych i stolarki okiennej i drzwiowej. Jednocześnie to narzędzie dla producentów, których Narodowy Fundusz zaprasza do współtworzenia listy przez zgłaszanie urządzeń i materiałów. Ogólnopolski wykaz ma charakter informacyjny i powstaje, przy współpracy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, na bazie dotychczasowej strony (www.czyste-urzadzenia.ios.edu.pl) obejmującej tylko część urządzeń kwalifikowanych w programie „Czyste Powietrze”, która jest widoczna w okresie przejściowym, czyli do czasu zapełnienia się nowej listy ZUM.
 
Wydawanie zaświadczeń dla mieszkańców naszej gminy.
Zaświadczenia o dochodach dla mieszkańców gminy Międzyrzecz wydawane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu. W razie pytań dotyczących wydania takich zaświadczeń prosimy dzwonić pod numer tel. 95 742 78 27.
1 2