Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Gospodarka odpadami

24-08-2023

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Ilustracja do informacji: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Harmonogram dotyczy okresu od września 2023 r. do sierpnia 2024 r.
 
 
 
30-12-2020

Prace młodych ekologów trafiły do kalendarza

Ilustracja do informacji: Prace młodych ekologów trafiły do kalendarza
W ratuszu podsumowano ekologiczny konkurs plastyczny. Wszyscy jego uczestnicy otrzymali nagrody i wyróżnienia. Zastępca burmistrza Tomasz Markiewicz wręczył im m.in. kalendarze na 2021 r., ilustrowane pracami finalistów konkursu.  
 

Uczniowie międzyrzeckich podstawówek wiedzą, dlaczego i jak należy segregować odpady, a w dodatku wielu z nich ma plastyczne uzdolnienia. Dowodem są rysunki i malunki, nadesłane na ogłoszony przez władze gminy konkurs „Kartka z kalendarza – Wiem jak segregować”. W artystyczno-ekologiczne szranki stanęło 20 uczniów z klas od IV do VI szkół podstawowych.
 
Komisja miała spore problemy z wyłonieniem finalistów, gdyż wszystkie prace były bardzo ładne i pomysłowe. Ostatecznie tytuły laureatów przyznano 12 uczniom, natomiast ich prace zdobią wydany przez gminę kalendarz na 2021 r. Pozostałych ośmiu uczestników uhonorowano wyróżnieniami.
 
Konkurs podsumowano podczas wtorkowego spotkania w ratuszu. Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z epidemia koronawirusa, jego uczestnicy odbierali nagrody i gratulacje w trzyosobowych grupach. Kalendarze i gadżety promocyjne gminy wręczali im zastępca burmistrza Tomasz Markiewicz i kierowniczka Wydziału Gospodarki Komunalnej Anna Lubaczewska.
 
- Jestem pod wrażeniem ich artystycznych uzdolnień oraz wiedzy na temat segregacji odpadów – zaznaczał T. Markiewicz.
 
Laureatami konkursu zostali: Jagoda Cieślak, Lena Jasiówka, Otylia Ziębakowska, Maja Kuczyńska, Laura Kusik, Aleksandra Borzobohata, Dorota Zygmunt, Nina Kawałek, Miłosz Myć, Wojciech Bil, Róża Słodowy i Amelia Michalska.
 
Ośmioro uczestników konkursu - Milena Jakubowska, Martyna Gałecka, Hanna Rogala, Paulina Stępień, Remik Zimowski, Krystian Sosulski, Karolina Ceglarz i Iga Kasprzak – zostało uhonorowanych wyróżnieniami.
20-10-2020

Ekologiczny konkurs plastyczny „Wiem jak segregować”

Ilustracja do informacji: Ekologiczny konkurs plastyczny „Wiem jak segregować”
Zapraszamy uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych do udziału w konkursie plastycznym Kartka z kalendarza „Wiem jak segregować”.
 
 
Regulamin konkursu plastycznego:  Kartka z kalendarza „Wiem jak segregować”
 
I. Organizator: Gmina Międzyrzecz
 
II. Cel konkursu
 
- Konkurs organizowany jest w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej.
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności sposobu segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyrzecz. Uczniowie mają za zadanie stworzyć indywidualną pracę plastyczną przedstawiającą zasady prawidłowej segregacji odpadów i korzyści z tego płynące.
 
III. Warunki uczestnictwa
 
 
- W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
- Format prac plastycznych wyłącznie A4 papier typu brystol.
- Technika wykonania praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
- Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę.
- Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
- Pracę należy podpisać czytelnie podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.
- Udział w konkursie jest bezpłatny
- Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z udziałem w konkursie.
 
IV. Termin i miejsce nadsyłania prac
 
- Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 31 października 2020 roku
na poniższy adres z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”
 
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
08-10-2020

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ilustracja do informacji: Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020 
 
05-10-2020

Konkurs plastyczny

Ilustracja do informacji: Konkurs plastyczny
Zarządzenie Nr 96/2020 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 02 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego kartka z kalendarza „Wiem jak segregować” oraz ustalenia regulaminu konkursu.
 
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. 2020 poz. 713 t. j.)
 
zarządza się, co następuje:
 
§ 1.
W celu propagowania wiedzy o potrzebie segregowania odpadów komunalnych i rodzajach odpadów zbieranych selektywnie, ogłasza się konkurs plastyczny na kartkę z kalendarza „Wiem jak segregować”.
§2.
Określa się regulamin konkursu plastycznego w załączniku do zarządzenia.
§ 3.
 
Zarządzenie obowiązuje z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.
 
                                                                                                               Z up. BURMISTRZA
mgr Tomasz Markiewicz
                                                                                                              Zastępca Burmistrza
                                                                                               
 
 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
 
Kartka z kalendarza „Wiem jak segregować”
 
 
 
I. Organizator
 
            Gmina Międzyrzecz
 
II. Cel konkursu
 
            Konkurs organizowany jest w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej.
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności sposobu segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyrzecz. Uczniowie mają za zadanie stworzyć indywidualną pracę plastyczną przedstawiającą zasady prawidłowej segregacji odpadów i korzyści z tego płynące.
 
III. Warunki uczestnictwa
 
 • W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
 • Format prac plastycznych wyłącznie A4 papier typu brystol.
 • Technika wykonania praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 • Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę.
 • Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
 • Pracę należy podpisać czytelnie podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny
 • Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z udziałem w konkursie.
 
IV. Termin i miejsce nadsyłania prac
 
Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 31 października 2020 roku
na poniższy adres z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”
 
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Ocena prac
 
 • Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 • Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród , jak również prawo do nieprzyznania nagród.
 • Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 • Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 
VI. Ogłoszenie wyników konkursu
 
            O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani.
 
VII. Publikacja prac
 
Wybrane najciekawsze prace zostaną wykorzystane do stworzenia kalendarza na 2021 rok. Z chwilą nadesłania prace przechodzą one na własność Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora.
 
VIII. Uwagi dodatkowe
 
 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 • Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 • Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie rozdania nagród.
 • Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
 
Karta uczestnika w konkursie plastycznym
 
 
 
Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Klasa: . . . . . . . . .
 
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Szkoła – adres : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……….
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w/w dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na nieodpłatne wykorzystanie  nadesłanej  pracy jako jednej z najlepszych w kalendarzu wydanym przez Organizatora.
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
             Miejscowość, data                                         Podpis opiekuna prawnego autora prac
 
 
 
Zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
 1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: um~@~miedzyrzecz~.~pl . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: ido~@~miedzyrzecz~.~pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań i obowiązków ciążących na administratorze.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności administracyjnych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych czynności.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania potrzeby ich przechowywania i przetwarzania.
02-10-2020

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

Ilustracja do informacji: Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Nowy regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
 
 
 
Rada Miejska w Międzyrzeczu w dn. 23 czerwca 2020 roku uchwałą Nr XXIV/202/20 uchwaliła nowy regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Reymonta 5 dla mieszkańców Gminy Międzyrzecz wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.
 
Treść regulaminu zamieszczamy poniżej:
Załącznik do uchwały Nr XXIV/202/20
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 23 czerwca 2020 r
 
Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Międzyrzeczu przy ul. Reymonta 5 dla mieszkańców Gminy Międzyrzecz wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych
 
§ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanego dalej PSZOK) znajdującego się w Międzyrzeczu przy ul. Reymonta 5.
§ 2. 1. PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane.
3. O wstrzymaniu przyjmowania odpadów w prowadzący PSZOK poinformuje z dwudniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej: www.pszokmiedzyrzecz.pl.
§ 3. 1. Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik, jednakże do rozładowania i samodzielnego umieszczenia odpadów we właściwym miejscu lub pojemnikach zobowiązana jest osoba dostarczająca odpady.
2. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz w następujących ilościach:
 1. papier – bez ograniczeń;
 2. szkło – bez ograniczeń;
 3. tworzywa sztuczne i metale – bez ograniczeń;
 4. opakowania wielomateriałowe – bez ograniczeń;
 5. przeterminowane leki i chemikalia – bez ograniczeń;
 6. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki – bez ograniczeń;
 7. zużyte baterie i akumulatory – bez ograniczeń;
 8. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – bez ograniczeń;
 9. odpady niebezpieczne – bez ograniczeń;
 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe – 400 kg / rok / gospodarstwo domowe;
 11. odpady budowlane i rozbiórkowe – 1000 kg / rok / gospodarstwo domowe;
 12. zużyte opony – 8 szt / rok / gospodarstwo domowe;
 13. odzież i tekstylia – bez ograniczeń;
 14. odpady zielone – bez ograniczeń.
3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, zgodnie z kategoriami wymienionymi w ust. 2, w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie.
§ 4. 1. Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest zgłosić się do obsługi PSZOK (punkt wagowy) celem:
 1. podania z jakiej nieruchomości (adres) odpady pochodzą;
 2. podania rodzaju wwożonych odpadów;
 3. ustalenia wagi wwożonych odpadów.
2. Obsługa PSZOK sprawdza rodzaj wwożonych odpadów oraz określa ich wagę, jeśli odpowiadają rodzajom odpadów wymienionych w §3, ust. 2, a następnie wskazuje wwożącemu miejsce, gdzie należy je złożyć, bądź w którym pojemniku czy kontenerze umieścić.
3. Pracownicy Wykonawcy, bądź inne osoby działające na jego zlecenie ustalają adres powstania odpadów na podstawie oświadczenia osoby je przywożącej.
4. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK w zakresie postępowania z wwiezionymi odpadami.
5. Obsługa PSZOK przyjmując odpady sporządza, w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający przyjęcie odpadów do PSZOK, zawierający:
 1. informację o rodzaju pojazdu, którym wwożone są odpady oraz jego nr rejestracyjny;
 2. adres nieruchomości, z której pochodzą odpady;
 3. ilość dostarczonych odpadów, oddzielnie dla każdego ich rodzaju;
 4. datę dostarczenia odpadów;
 5. własnoręczne czytelne podpisy osoby dostarczającej odpady oraz osoby reprezentującej PSZOK, z których jeden wydaje wwożącemu odpady, a drugi pozostaje w dokumentacji Wykonawcy.
§ 5. 1. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów, których miejsca wytworzenia wwożący odpady nie podał albo odpady, które ze względu na ich rodzaj, ilość, skład bądź inne cechy wskazują, że nie pochodzą z nieruchomości zamieszkałych lub nie pochodzą z terenu gminy Międzyrzecz.
2. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest do natychmiastowego ich zabrania w przypadku:
 1. stwierdzenia przez obsługę PSZOK, iż dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych;
 2. stwierdzenia zmieszania dostarczonych odpadów;
 3. stwierdzenia braku możliwości identyfikacji dostarczonych odpadów.
3. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady przywiezione samochodami dostawczymi o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
09-10-2019

Uwaga! Ważna informacja dla mieszkańców

Ilustracja do informacji: Uwaga! Ważna informacja dla mieszkańców
Przypominamy o obowiązku, złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, wynikającym  z art. 6m ust. 1 i 2  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 tj ze zm.)
 
Deklarację należy złożyć Burmistrzowi w terminie 14 dni  od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
 
 
06-09-2019

Zmiana terminu mycia pojemników na odpady w rejonie III

Ilustracja do informacji: Zmiana terminu mycia pojemników na odpady w rejonie III
Informujemy, że z przyczyn technicznych, termin mycia pojemników na odpady komunalne w rejonie III zostaje przesunięty z 04.09.2019 r. na 11.09.2019 r.
 
03-06-2019

Informacja o zmianie dni pracy PSZOK w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Informacja o zmianie dni pracy PSZOK w Międzyrzeczu
Uwaga mieszkańcy
 
 
Informuję, że w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy
ul. Reymonta 5 w Międzyrzeczu będzie nieczynny. Odpady z selektywnej zbiórki będą dodatkowe obierane w dniu 15 czerwca 2019 r. (sobota) w godz. od 7.00 do 15.00.
30-05-2019

Ważna informacja dla mieszkańców. Nie płać za śmieci sąsiada

Ilustracja do informacji: Ważna informacja dla mieszkańców. Nie płać za śmieci sąsiada
1 2