Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

28-10-2020

Pobiegniemy przez przeszkody

Ilustracja do informacji: Pobiegniemy przez przeszkody
Lubicie aktywny wypoczynek? Mamy dla Was świetną informację. Na os. Kasztelańskim powstał tor przeszkodowy, na którym już niebawem mieszkańcy będą mogli trenować zwinność, siłę i kondycję fizyczną!
 
Tor treningowy powstał między boiskiem Orlik i ul. Zachodnią. Składa się z ośmiu urządzeń, dzięki którym dzieci, młodzież i dorośli będą mogli rozwijać swoją sprawność fizyczną. Zamontowano tam także ławeczki i specjalne leżaki, na których będą mogli odpoczywać po sforsowaniu przeszkód. Takie obiekty służą do uprawiania Street Workout, który robi furorę na całym świecie, a ostatnio dotarł także do Polski. Łączy elementy gimnastyki i parkouru.
 
- Z tych urządzeń będą mogli korzystać zarówno amatorzy, którzy dbają o kondycję fizyczną, jak i uczestnicy biegów ekstremalnych – wyjaśnia burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Burmistrz zaznacza, że tor przeszkodowy jest jednym z elementów programu rozwoju zieleni i miejsc rekreacyjnych. W ramach tego projektu na łące kolejowej wybudowano już m.in. plenerową siłownię, a na os. Kasztelańskim – koło toru przeszkodowego – urządzenia do uprawiania minigolfa. W 11 różnych miejscach miasta zasadzono też około 40 tys. krzewów i drzew ozdobnych, powstały też dwie łąki kwietne, dwie ścieżki i elementy małej architektury – ławeczki, zegar słoneczny, pergole i budki dla ptaków.
 
Program powoli dobiega już końca. Jego ostatnią odsłoną są prace prowadzone na plantach w centrum miasta, gdzie zamontowana zostanie m.in. ławeczka z rzeźbą założyciela międzyrzeckiego muzeum Alfa Kowalskiego oraz kamień z makietą miasta z końca XVIII w. To największa tegoroczna inwestycja w naszej gminie. Jej łączny koszt wyniesie 10,2 mln zł, przy czym aż 4,6 mln zł  to dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
- Na efekty będziemy musieli poczekać do wiosny przyszłego roku, kiedy miasto zazieleni się i zakwitnie – dodaje burmistrz.
22-10-2020

Uwaga: Ważna informacja dla mieszkańców

Ilustracja do informacji: Uwaga: Ważna informacja dla mieszkańców
Od dnia 21 października do odwołania punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane na terenie powiatu międzyrzeckiego w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego będą funkcjonowały za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.
 
 
Punkt zlokalizowany w Międzyrzeczu w budynku Starostwa Powiatowego
 
Kontakt: z adwokatami i radcami prawnymi możliwy jest w następujący sposób:
Telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej w godzinach pracy punktu
Poniedziałek 12.00 – 16.00 tel. 570 256 378 e-mail sobk~%~C3~%~B3w~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
Wtorek 10.00 – 14.00 tel. 784 121 444 e-mail e-mail
Środa 09.00 – 13.00 tel. 501 852 399 e-mail e-mail
Czwartek 08.30 – 12.30 tel. 570 256 378 e-mail
Piątek 07.00 – 11.00 tel. 781 510 477 e-mail
 
Punkt powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej zlokalizowany w Skwierzynie i Trzcielu.
 
Skwierzyna budynek Zakładu Usług Komunalnych ul. Chrobrego 5
Poniedziałek, Wtorek, Piątek 15.00 – 19.00 tel. 784 121 444
e-mail e-mail
 
Trzciel budynek Ośrodka Pomocy Społecznej Plac Zjednoczenia Narodowego 9
Środa, Czwartek 14.00-18.00 tel. 784 121 444 e-mail e-mail
20-10-2020

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
W dniu 27 października o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Sesja przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym.
 
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze. zm.) oraz art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) informuję, że 27 października 2020 r.
o godz. 9.00 odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
 
 
Porządek obrad:
           
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Porządek obrad.
3.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 (projekt nr 1).
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz (projekt nr 2).
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie 0002 Kalsko (projekt nr 3).
7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej
w obrębie 0015 Bukowiec (projekt nr 4).
8.Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 5).
9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata  2020-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 (projekt nr 6).
10.Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości (projekt nr 8).
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia  (projekt nr 9).
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (projekt nr 10).
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 11).
14.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz (projekt nr 12).
15.Podjęcie Oświadczenia Rady Miejskiej.
16.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
17.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
18.Interpelacje i zapytania na piśmie.
19.Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
20.Zamknięcie obrad.
                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej 
                                                       
w Międzyrzeczu
                                                     Katarzyna Budych
20-10-2020

Ekologiczny konkurs plastyczny „Wiem jak segregować”

Ilustracja do informacji: Ekologiczny konkurs plastyczny „Wiem jak segregować”
Zapraszamy uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych do udziału w konkursie plastycznym Kartka z kalendarza „Wiem jak segregować”.
 
 
Regulamin konkursu plastycznego:  Kartka z kalendarza „Wiem jak segregować”
 
I. Organizator: Gmina Międzyrzecz
 
II. Cel konkursu
 
- Konkurs organizowany jest w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej.
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności sposobu segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Międzyrzecz. Uczniowie mają za zadanie stworzyć indywidualną pracę plastyczną przedstawiającą zasady prawidłowej segregacji odpadów i korzyści z tego płynące.
 
III. Warunki uczestnictwa
 
 
- W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
- Format prac plastycznych wyłącznie A4 papier typu brystol.
- Technika wykonania praca wykonana samodzielnie przy zastosowaniu dowolnie wybranych technik plastycznych (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika itp.). Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
- Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę.
- Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
- Pracę należy podpisać czytelnie podając imię, nazwisko, klasę, miejscowość oraz nazwę szkoły.
- Udział w konkursie jest bezpłatny
- Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z udziałem w konkursie.
 
IV. Termin i miejsce nadsyłania prac
 
- Pracę należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 31 października 2020 roku
na poniższy adres z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY”
 
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
19-10-2020

Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci. Edycja czwarta

Ilustracja do informacji: Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci. Edycja czwarta
Zapraszamy do udziału w czwartej edycji międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci JASNOWIDZE!
 
 
Dziedzina książki dziecięcej to intrygująca i niewyczerpana przestrzeń, w której wiele pozostało jeszcze do odkrycia. My zaś chcemy wspierać twórców, dla których ważne jest, aby do dzieci trafiały nowe piękne książki, wartościowe zarówno ze względu na treść, jak i formę. Dlatego kolejny raz zapraszamy autorów, ilustratorów, grafików i wszystkich książkotwórców z Polski i zagranicy do udziału w międzynarodowym konkursie na projekt ilustrowanej książki dla dzieci Jasnowidze!
 
Ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne ta edycja będzie nieco inna niż poprzednie. Zmieniamy nieznacznie zasady zgłaszania prac i formułę obrad jury, a dla laureatów mamy nową, atrakcyjną niespodziankę!
 
Jest to już czwarta edycja konkursu. Do trzech poprzednich edycji zgłoszonych zostało w sumie ponad 1500 prac z całego świata! Na podstawie zwycięskich projektów powstają książki, które sukcesywnie trafiają na księgarskie półki, a z wybranymi twórcami wydawnictwo nawiązuje współpracę przy kolejnych książkowych projektach.
 
Poza książkami owocem każdej edycji konkursu jest wystawa złożona z kilkudziesięciu najciekawszych projektów. Wystawy pokonkursowe udostępniane są szkołom, bibliotekom i instytucjom kulturalnym. Te z poprzednich edycji można było oglądać w kilkunastu miastach w Polsce.
 
Celem konkursu jest inicjowanie procesu tworzenia nowych wartościowych książek dla dzieci, a także stwarzanie utalentowanym projektantom, ilustratorom i autorom tekstów możliwości zaistnienia na rynku wydawniczym. Chcemy pobudzić wyobraźnię drzemiącą w twórcach i zachęcić ich do stworzenia przemyślanego i dopracowanego projektu książki dla najmłodszych czytelników, który ma realne szanse na wydanie. Osoby biorące udział w konkursie muszą wykazać się pomysłowością, dobrym warsztatem oraz wrażliwością na dziecięcy świat. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do projektantów książek, studentów uczelni artystycznych, ilustratorów i autorów, jednak serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich chętnych.
 
Jak wyglądać będzie czwarta – pandemiczna – edycja konkursu JASNOWIDZE?
 
Do udziału w konkursie zapraszamy debiutantów i doświadczonych twórców, z Polski i z zagranicy, występujących indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.
 
Przedmiotem Konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Praca konkursowa powinna zawierać scenorys (storyboard) lub scenariusz (konspekt) całej książki, streszczenie w języku polskim i angielskim (w wypadku tekstów napisanych po angielsku – tylko w języku angielskim) oraz 3 gotowe rozkładówki.
 
Nowością tej edycji jest to, że zgłoszenia przyjmowane będą tylko drogą elektroniczną!
Zgłoszenia należy dokonać do 15 grudnia 2020 poprzez
  1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie Konkursu
oraz
  1. załączenie do formularza online plików cyfrowych zawierających pracę konkursową lub zamieszczenie w formularzu linku umożliwiającego ściągnięcie tych plików.
 
Nie przyjmujemy prac konkursowych wysłanych tradycyjną pocztą lub kurierem. Prace konkursowe należy złożyć wyłącznie w formie plików.
Proces zgłoszenia do konkursu opisany jest szczegółowo w sekcji FAQ na stronie Konkursu.
Wszystkich, którzy szukają ilustratora/ilustratorki lub autora/autorki tekstu do współpracy przy tworzeniu konkursowego projektu zapraszamy do facebookowej grupy „JASNOWIDZE, łączcie się! / CLAIRVOYANTS, get together!”, w której możecie łączyć się w twórcze pary: https://www.facebook.com/groups/392610665034495/
 
Prace konkursowe będą oceniane przez dwa niezależne jury:
  • Jury międzynarodowe w składzie: Jutta Bauer, Romana Romanyszyn, Joanna Olech i Piotr Socha.
  • Jury Wydawnictwa Dwie Siostry w składzie: Ewa Stiasny, Jadwiga Jędryas i Maciej Byliniak.
Ocenie podlegać będą przede wszystkim jakość artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzgledniająca dziecięcą wrażliwość. Inaczej niż w poprzednich edycjach, tym razem jurorzy będą obradować zdalnie, za pośrednictwem internetu.
 
W Konkursie tradycyjnie przewidziane są 3 kategorie nagród:
  • Nagroda główna w wysokości 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe – przyznawane przez jury międzynarodowe.
  • Nagroda w postaci wydania książki przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry.
  • Udział najlepszych nadesłanych projektów w wystawie pokonkursowej.
Tym razem na laureatów czeka dodatkowa niespodzianka!
W drugiej połowie maja 2021 odbędzie się wernisaż wystawy ponkonkursowej, a zaraz po nim zaprosimy autorów nagrodzonych i wyróżnionych w tej edycji prac na warsztaty masterclass, które poprowadzą jurorzy czwartej edycji konkursu!
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej konkursu.
 
Strona internetowa konkursu:
 
 
Formularz zgłoszeniowy online: https://bit.ly/jasnowidze2020
 
Kontakt:
e-mail: e-mail
tel. (+48) 22 115 44 10
 
Jury konkursu JASNOWIDZE 2020
 
Jury międzynarodowe:
 
Jutta Bauer – wybitna niemiecka autorka i ilustratorka licznych książek dla dzieci. Dwukrotna laureatka Deutscher Jugendliteraturpreis, najważniejszej niemieckiej nagrody w dziedzinie książki dziecięcej: w  2001 otrzymała ją za książkę „Schreimutter”, a w 2009 za całokształt pracy ilustratorskiej. W 2010 roku została uhonorowana najwyższym wyróżnieniem dla autorów i ilustratorów książek dla dzieci – nagrodą im. Hansa Christiana Andersena przyznawaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych (IBBY International). Jej książki tłumaczone są na wiele języków i nagradzane na całym świecie.
 
Romana Romanyszyn – wielokrotnie nagradzana ukraińska artystka. Razem z Andrijem Łesiwem tworzy Art Studio Agrafka, które ma na koncie kilka autorskich książek – w tym „Wojnę, która zmieniła Rondo” (wyd. pol. 2016) – i ilustracje do wielu innych. Projekty Agrafki trzykrotnie zdobyły prestiżowe laury w Bolonii: dwa razy były to wyróżnienia, raz – nagroda główna BolognaRagazzi.
 
Joanna Olech – ceniona autorka i ilustratorka książek dla dzieci i młodzieży. Publikuje artykuły i recenzje na temat literatury dziecięcej. Jest także współautorką podręczników szkolnych do języka polskiego i ekspertką Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jej liczne książki cieszą się ogromną sympatią czytelników i zdobyły wiele nagród i wyróżnień (m.in. Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego oraz tytuł Dziecięcego Bestselleru Roku). Jest mamą trojga dzieci – Miziołka, Kaszydła i Małego Potwora.
 
Piotr Socha – grafik, projektant, ilustrator. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jeden z najpopularniejszych polskich ilustratorów prasowych, znany z rysunków pełnych poczucia humoru. Współpracuje z wieloma znaczącymi pismami, dziennikami i telewizją. Zajmuje się także projektowaniem książek, gier planszowych i logotypów. Jest twórcą wydanych przez Dwie Siostry książek „Pszczoły” i „Drzewa”, które zostały przetłumaczone na ponad 30 języków i zebrały wiele nagród w Polsce i na świecie.
 
 
Jury Wydawnictwa Dwie Siostry:
 
Ewa Stiasny – współwłaścicielka Wydawnictwa Dwie Siostry. Ukończyła warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Projektuje i ilustruje książki. 

Jadwiga Jędryas – współwłaścicielka Wydawnictwa Dwie Siostry i tłumaczka wielu książek z jego katalogu. Absolwentka Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim.

Maciej Byliniak – redaktor, tłumacz, autor książek dla dzieci. Od 2007 roku sprawuje opiekę redaktorską nad publikacjami Dwóch Sióstr. 
 
Trójka jurorów wchodzących w skład jury wydawniczego działa od lat na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym, współtworząc zespół Wydawnictwa Dwie Siostry i tworząc jego profil wydawniczy. Dzięki ich pracy wydawnictwo znane jest ze szczególnej dbałości o jakość estetyczną książek ilustrowanych dla dzieci oraz ze współpracy z wybitnymi twórcami projektów i ilustracji książkowych.
16-10-2020

Ogłoszenie o licytacji

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o licytacji
Ogłoszenie o drugiej licytacji nieruchomości.
 
 
16-10-2020

Ogłoszenie o licytacji

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o licytacji
Ogłoszenie o licytacji nieruchomości.
 
 
 
16-10-2020

Nasi sołtysi w plebiscycie „Mistrzowie Agro - Sołtys Roku”

Ilustracja do informacji: Nasi sołtysi w plebiscycie „Mistrzowie Agro - Sołtys Roku”
Organizatorem plebiscytu „Mistrzowie Agro” jest regionalny dziennik „Gazeta Lubuska”. W kategorii „Sołtys Roku” nominowano trzy osoby z Gminy Międzyrzecz: Anielę Brodzińską z Bobowicka, Jarosława Tomaszewskiego z Wyszanowa i Mariusza Sieratowskiego z Kalska.  
 
 
Więcej informacji na stronie; www.gazetalubuska.pl 
 
15-10-2020

CZG-12 zaprasza placówki oświatowe do udziału w XXIV edycji akcji „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”

Ilustracja do informacji: CZG-12 zaprasza placówki oświatowe do udziału w XXIV edycji akcji „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”
Celowy Związek Gmin CZG-12 ogłasza kolejną edycję akcji polegającej na zbiórce surowców wtórnych w placówkach oświatowych i innych placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.
 
 
W tegorocznej edycji obejmującej rok szkolny 2020/2021 wprowadzono kilka ważnych zmian – w każdej kategorii frakcyjnej będzie można walczyć o atrakcyjne nagrody rzeczowe, wprowadzono nową kategorię EDUKACJA EKOLOGICZNA oraz zmieniono zasady wyboru Super Zbieracza.
 
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem XXIV edycji akcji, który można pobrać ze strony Celowego Związku Gmin CZG-12: www.czg12.pl/EDUKACJA/Akcja edukacyjna Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole 2020/2021
 
Zgłoszenia do akcji należy przesłać do 31 października br.
 
Szczegółowe informacje na temat akcji i działań edukacyjnych podejmowanych przez Celowy Związek Gmin CZG-12: Katarzyna Radej  - tel. 95 755 93 71 wew. 27/ edukacja~@~czg12~.~pl
15-10-2020

Akcja „Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie. Podpisz petycje”

Ilustracja do informacji: Akcja „Centrum Zdrowia Psychicznego w każdym powiecie. Podpisz petycje”
Petycja w sprawie przyszłości Centrów Zdrowia Psychicznego  –  do podpisania online!
 
 
Prosimy o podpisanie online –  petycja-kliknij  na petycjeonline.com
oraz wysłanie jej mailem pod adres:  e-mail 
Wersja do druku lub dopisania swoich danych i przesłania mailem Petycja CZP do druku 
 
Petycja od pacjentów psychiatrycznych o wsparcie rozwijania leczenia środowiskowego w Centrach Zdrowia Psychicznego, o przedłużenie ich pilotażu do końca 2022 roku, by potem stworzyć je w każdym powiecie.
 
Będziemy bardzo wdzięczni jeśli Państwo wydrukujecie, podpiszecie (w miarę możliwości z adresem korespondencyjnym pod podpisem)  wyślecie pocztą tradycyjną tę petycję:
petycja do druku  tu –  Petycja pacjentów 09.10.2020   po podpisaniu, kierować poczta tradycyjną:  Pan Adam Niedzielski, Minister Zdrowia   ul. Miodowa 15,  00-952 Warszawa
dodatkowo! można też wysłać mailem pod adres:  e-mail 
 
Petycje podpisać mogą również osoby bliskie, rodzina, przyjaciele opisując swoją rolę na końcu przy podpisie.
prosimy o udostępnianie znajomym.
1 2 3 4 5 6 ... 212