Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

17-02-2020

Międzyrzecz zacieśnia międzynarodową współpracę

Ilustracja do informacji: Międzyrzecz zacieśnia międzynarodową współpracę
Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej wzięli udział w międzynarodowym sympozjum w Berlinie. W sobotę odwiedzili ich przedstawiciele władz miejskich, którzy spotkali się m.in. z burmistrzem berlińskiej dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf

 
Podczas międzynarodowego sympozjum w dzielnicy Charlottenburg-Wilmersdorf w Berlinie młodzi Międzyrzeczanie debatowali o problemach młodzieży z rówieśnikami z kilku państw – m.in. Niemiec, Litwy i Słowacji. Panele dyskusyjne odbywały się w ośrodku młodzieżowym im. Anny Frank. W ostatnim dniu sympozjum odwiedzili ich przedstawiciele międzyrzeckich władz – burmistrz Remigiusz Lorenz, dyrektor Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury Ewelina Izydorczyk-Lewy i kierownik Wydziału Spraw Społecznych w ratuszu Łukasz Ruta.
 
Międzyrzeczanie spotkali się m.in. z burmistrzem Charlottenburg-Wilmersdorf Reinhardem Naumannem. – Rozmawialiśmy o dalszej współpracy i sprawach społecznych – podkreśla burmistrz.
 
Delegacja z Międzyrzecza wzięła udział w okolicznościowym koncercie oraz przekazaniu młodym Niemcom specjalnej budki na książki, przygotowanej kilka miesięcy wcześniej przez międzyrzeczan podczas polsko-niemieckich warsztatów w Berlinie.
 
- W marcu Niemcy przekażą nam podobną budkę, z której będą mogli korzystać mieszkańcy naszego miasta – dodaje R. Lorenz.
17-02-2020

Co z rondem w centrum miasta? Burmistrz nie mówi „nie”

Ilustracja do informacji: Co z rondem w centrum miasta? Burmistrz nie mówi „nie”
Dyskusja na temat ronda w centrum miasta toczy się w przestrzeni publicznej już od kilku lat. Ostatnio ożyła w portalach internetowych za sprawą publikacji w „Gazecie Lubuskiej”. Burmistrz Remigiusz Lorenz zwraca uwagę na pominięty w artykule bardzo ważny fakt, że gminne drogi krzyżują się tam z wojewódzkimi. – Przepisy mówią wyraźnie, że w takich sytuacjach inwestorem musi być Zarząd Dróg Wojewódzkich - zaznacza burmistrz. 
 
 
Po publikacji w „Gazecie Lubuskiej” i na portalu miedzyrzecz.naszemiasto.pl w internecie ożyła dyskusja na temat ewentualnej budowy ronda w centrum miasta na skrzyżowaniu ulic Młyńskiej, Mieszka I, 30 Stycznia i Kazimierza Wielkiego. Wielu internautów widzi potrzebę takiej inwestycji, choć niektórzy są jej przeciwni. Co na to władze miejskie? Burmistrz wsłuchuje się w głosy mieszkańców i nie mówi „nie”. Zaznacza jednak, że dwie gminne ulice – Kazimierza Wielkiego i Mieszka I – krzyżują się tam z ulicami Młyńską i 30 Stycznia, którymi administruje Zarząd Dróg Wojewódzkich.
 
- Drogi wojewódzkie są nadrzędne wobec dróg gminnych. Zgodnie z przepisami, w takich sytuacjach za ewentualną przebudowę odpowiada właściciel ważniejszych dróg, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich. Szkoda, że autor artykułu pominął ten ważny fakt w swoim artykule – dodaje R. Lorenz.
 
Burmistrz zaznacza, że problemy komunikacyjne powinna rozwiązać wschodnia obwodnica miasta, a jednym z jej ogniw ma być właśnie rondo, które ma powstać na skrzyżowaniu ulicy Piastowskiej – za ostatnimi budynkami przy tej ulicy – i przyszłej drogi obwodowej, która ma połączyć ulice Poznańską z Rokitniańską. Rozpoczęcie inwestycji zależy jednak od tego, czy gmina otrzyma dotację na budowę mostu drogowego na Obrze z rządowego programu Mosty dla Regionów.
 
- Analizując obie inwestycję pod względem ich wpływu na rozwój gminy, wykonanie obwodnicy jest bardziej uzasadnione, niż rondo. Ułatwi nam uzbroić tereny pobliskiego osiedla Nad Obrą i przyciągnie inwestorów, a po drugiej stronie rzeki pozwoli na uzbrojenie powstającego tam Międzyrzeckiego Parku Przemysłowego nr 2, gdzie powstaną nowe miejsca pracy. Obwodnica nie tylko odciąży ruch kołowy w centrum miasta, ale również będzie jednym z filarów jego rozwoju gospodarczego. Dlatego dla jest znacznie ważniejsza dla mieszkańców, niż rondo w centrum – akcentuje samorządowiec.  
 
Wniosek o dotację na most i drogi dojazdowe został złożony w marcu ub.r. i od tej pory Urząd Miejski czeka na decyzję. Jeśli gmina będzie zmuszona do odstąpienia od inwestycji, lub odłożenia jej w czasie, jej władze rozważają budowę ronda w centrum miasta. – Jak już wcześniej wyjaśniałem, inwestorem musi być jednak właściciel ważniejszych dróg, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich. Gmina może tylko udzielić mu wsparcia, co też chętnie uczynimy – dodaje.
 
Burmistrz zaznacza, że podobne problemy występują w innych miejscach. Np. na skrzyżowaniach ulicy Konstytucji 3 Maja ze Stoczniowców Gdańskich i Marcinkowskiego., gdzie kierowcy ciężarówek z długimi naczepami mają problemy z manewrem skrętu i stwarzają zagrożenie dla innych pojazdów. Wielu mieszkańców domaga się wybudowania tam rond i wskazuje na fakt, że jest tam wystarczająco dużo miejsca na takie rozwiązania. To drogi powiatowe, dlatego ruch należy do powiatu.
17-02-2020

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 25 lutego 2020 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz za 2019 rok.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu oraz nadania mu Statutu (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Nietoperek (projekt nr 3).
Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kęszycy Leśnej (projekt nr 4).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz (projekt nr 5).
Podjęcie uchwały w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023 (projekt nr 6).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 7).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030 (projekt nr 8).
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Międzyrzecza (projekt nr 9).
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej - zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników (projekt nr 10).
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania na piśmie.
Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
         w Międzyrzeczu
 
        Katarzyna Budych
14-02-2020

Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 6 lutego 2020 r. zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu – 2 osoby. Termin zgłaszania kandydatów 11 marca 2020 r.
 
Przy wyborach łaników zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 52 ze zm.)
Ustawa stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1.  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3.  ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
 4.  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 357 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Karnego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 §7 i § 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 §7a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu i nie spełniają wymagań formalnych określonych w ustawie pozostawia się bez dalszego biegu.
 
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu http://www.bip.miedzyrzecz.pl, w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne).
Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
 
Biuro Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
Rynek 1, pok. 203, tel. (095) 742 69 34 lub (095) 742 69 88
Poniedziałek 9.00 - 17.00 Wtorek - Piątek 7.00 - 15.00 
14-02-2020

Biały Most doczeka się gruntownego liftingu

Ilustracja do informacji: Biały Most doczeka się gruntownego liftingu
Władze gminy przymierzają się do remontu mostu między os. Kasztelańskim i Winnicą. Udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych i kobiet z wózkami mają być nasypy po obu stronach Obry.
 
Most na Obrze łączy os. Kasztelańskie z prawobrzeżną częścią miasta. Mieszkańcy nazywają go Białym Mostem. Korzysta z niego wielu pieszych i rowerzystów. – Jego stan techniczny wciąż się pogarsza, dlatego przymierzamy się do remontu. Chcemy wymienić drewniane deski pokładu na nowe, a spróchniałe balustrady z drewna zastąpić stalowymi – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.

Burmistrz rozważa też budowę nasypów, które ułatwią korzystanie z mostu osobom niepełnosprawnym i kobietom z dziećmi w wózkach. – Obecnie od strony ulicy Zamoyskiego trzeba wpierw zejść po betonowych schodach na dół, a potem wejść po drewnianych schodkach na most, co jest sporym wyzwaniem dla osób na wózkach. Dlatego planujemy wybudować tam nasyp. Kolejny powstanie z drugiej strony mostu. Od strony Winnicy schody zrobimy na wprost, natomiast nasyp ze zjazdem i wjazdem będzie z lewej strony – zdradza szczegóły inwestycji.
 
Przy przejściu między mostem i ul. Zamoyskiego znajduje się wejście do parku zamkowego. – Teren przed furtką należy do muzeum. Dlatego przed rozpoczęciem remontu musimy uregulować sprawy własnościowe, czyli przejąć grunt od muzeum – zapowiada R. Lorenz.
13-02-2020

Zarządzenie burmistrza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie burmistrza
Zarządzenie burmistrza w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz na rok 2020.
 
13-02-2020

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Spółka z o.o. w Międzyrzeczu ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż: kamienicy położonej na ul. Chłodna 7 w Międzyrzeczu o powierzchni użytkowej mieszkań 207,25 m2 wraz ze sprzedażą prawa własności działki oznaczonej ewid. nr 404/8 o łącznej pow. 149 m2, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych  w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00029705/1.
 
Działka gruntowa po obrysie budynku .
Kamienica na ul. Chłodnej 7 w Międzyrzeczu jest czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym, w zabudowie szeregowej w technologii tradycyjnej, dach dwuspadowy pokryty dachówką, wyposażony w sieć: energetyczną, wodno-kanalizacyjną. Lokale w budynku ogrzewane piecami tradycyjnymi. Budynek wewnątrz do remontu.
Budynek ma wydzielonych 5 lokali mieszkalnych.
Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Chłodnej i od strony podwórza.
Międzyrzeckie TBS sp. z o. o. nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynków (tj. Dz. U. z 2018r.,poz. 1984) dla ww. budynku mieszkalnego.
Nieruchomość gruntowa jest obciążona wnoszeniem corocznej opłaty przekształceniowej prawa wieczystego użytkowania do własności w kwocie 43 zł/rok przez 18 lat. Brak innych obciążeń związanych z prawami osób trzecich.
Budynek datowany na ok.1875 rok, wpisany do rejestru zabytków KOK-I-153/76 .
 
            Cena wywoławcza ……………………….. 296 000,00 zł
            w tym:
            Wysokość wadium ………………………… 10 000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2020r. r. o godz. 11ºº w siedzibie MTBS w Międzyrzeczu przy ul. Krótkiej 2 (świetlica).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto MTBS Sp. z o.o. ,
nr 19 1240 3578 1111 0000 4444 2235 Bank PEKAO S.A. I Oddział w Międzyrzeczu
najpóźniej do dnia 13.03.2020r. (liczy się data wpływu na rachunek bankowy).
Aby uczestniczyć w przetargu należy uiścić określoną kwotę wadium, w tytule przelewu podając: ,,wadium-przetarg na sprzedaż kamienicy przy ul. Chłodnej 7 w Międzyrzeczu” .
 
Wpłacone wadium będzie zwrócone do 20.03.2020r. na podane konto oferenta.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
 
Termin uiszczenia kwoty sprzedaży upływa w dniu zawarcia umowy, nie później jednak jak w ciągu 30 dni od daty odbycia przetargu.
Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
Budynek wewnątrz można oglądać w dniu 09.03.2020r. w godz. od 14ºº do 16ºº.
Informacji na temat przetargu udziela MTBS sp. z o.o w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2 tel. (95) 721 11 03   (pok. nr 15) oraz (95) 741 27 30.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu za podaniem przyczyn, unieważnienia  przetargu lub uznania, że przetarg nie dał rezultatów.
13-02-2020

Zarządzenie burmistrza w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej

Ilustracja do informacji: Zarządzenie burmistrza w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej
 
Zarządzenie burmistrza w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2020 r.
 
 
 
13-02-2020

Zarządzenie burmistrza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie burmistrza
Zarządzenie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 11/2020 Burmistrza Międzyrzeczaz dnia 3 lutego 2020 r.
 
13-02-2020

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców w Międzyrzeczu
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców, które odbędzie się w Międzyrzeczu.
 
 
O spotkaniu
 
Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców.
Podczas spotkania zostaną omówione możliwości uzyskania dofinasowania na szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw udzielane w ramach Programu Regionalnego Lubuskie 2020 (tzw. bony szkoleniowe), jak i w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (program krajowy). Zostaną także przedstawione aktualne możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorców w zakresie rozwoju działalności gospodarczej.
Spotkanie odbędzie się:
 • 21 lutego 2020 r. w godzinach od 10:00 - 13:00 w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, Sala Rady Miasta
Więcej informacji
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w ww. spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim pod numerem telefonu: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wielkopolskim).
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!
 
1 2 3 4 5 6 ... 173