Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

04-08-2020

Zapraszamy na polski ebazarek

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na polski ebazarek
 
Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów -  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.
 
Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.
 
W załączeniu list Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
 
31-07-2020

Oferta organizacji pozarządowej

Ilustracja do informacji: Oferta organizacji pozarządowej
Burmistrz Międzyrzecza informuje,  że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Lubuski Region Turystyczny” na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. Festiwal kulinarny „Smaczne Międzyrzeckie”. 
 
 
31-07-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Lubuska informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020.
 
 1. Zakres tematyczny operacji:                
Podejmowanie działalności gospodarczej  w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).
Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” obejmuje zakres:
 • usług turystycznych, co odpowiada celowi ogólnemu 3.0 „Turystyka źródłem dochodu dla mieszkańców obszaru STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA”.
 1. Limit środków dostępnych w naborze:             467 094,00 zł  -  116 774,31 euro
 
 1. Termin składania wniosków:                 12.08.2020 r. – 26.08.2020 r.
 
 1. Miejsce  składania wniosków:                Biuro STOWARZYSZENIA LGD  BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1,  66-200 Świebodzin
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 – 14:00
piątek w godzinach 9:00 – 13:00
V.    Forma i tryb złożenia wniosku:             3 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi
załącznikami  (1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność
            z oryginałem) w wersji papierowej i wersja elektroniczna
wniosku wraz z biznesplanem (tożsama z wersją papierową) na płycie CD/DVD składa się bezpośrednio w Biurze LGD BL – osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną
 
 1. Formy wsparcia:                                    premia w wysokości  100 000,00 zł
 
 1. Warunki udzielenia wsparcia:
 1. Spełnienie wymogów oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 4 (Karta oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia) do ogłoszenia, w tym:
 1. złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu;
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
 3. zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi  
  w PROW na lata 2014-2020.
 1. Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia).
 2. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów
  w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
 3. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego w ramach oceny według kryteriów wyboru operacji, obowiązujących w STOWARZYSZENIU LGD BRAMA LUBUSKA, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.).
 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 
 1. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
 
 1. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:
Dokumenty takie jak:
 • „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” (LSR),
 • formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz biznesplanu,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia,
 • formularz wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów wyboru operacji wraz  
  z załącznikami,
 • kryteria wyboru operacji wraz z opisem,
 • procedura oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia
udostępnione są na stronie internetowej STOWARZYSZENIA LGD BL: www.bramalubuska.pl.
 
Kryteria wyboru operacji wraz z opisem umieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia:
 
Informacje na temat naboru udzielane są w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA:
ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin.
Pytania można również kierować na adres e-mail: e-mail lub telefonicznie:
68 475 46 23.
 
 
 
 
 
31-07-2020

Przy wejściu do ogródka jordanowskiego wybudowana zostanie nowoczesna toaleta

Ilustracja do informacji: Przy wejściu do ogródka jordanowskiego wybudowana zostanie nowoczesna toaleta
Rozstrzygnięto przetarg na budowę szaletów miejskich. Będą komfortowe i w pełni zautomatyzowane, a do tego przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
 
Ogłoszony przez władze miejskie przetarg wygrało konsorcjum dwóch firm – Tombud z Jagielnika pod Międzyrzeczem oraz Ecogigant z Gorzowa Wlkp. Gmina zapłaci im 238 tys. 620 zł, czyli o ponad tysiąc złotych mniej, niż zakładał kosztorys inwestorski. Przypominamy, że to był już trzeci przetarg. Dwa pierwsze unieważniono, gdyż oferty znacznie przekraczały kosztorys.
 
– Warto było poczekać. Podobnie było z drogą w Kaławie, którą wybudowaliśmy przed rokiem. Po drugim przetargu wybraliśmy ofertę, która była o milion złotych niższa od tej z pierwszego przetargu – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Umowa zostanie podpisana na początku sierpnia. – Prace mają się zakończyć 28 grudnia – informuje Tomasz Dembowy z Wydziału Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim ratuszu.
 
Obiekt powstanie przy wejściu do ogródka jordanowskiego od strony ul. Ściegiennego.  Będzie w pełni zautomatyzowany. Komputer ma sterować drzwiami, podajnikami wody i mydła, spłukiwaniem i…  myciem podłogi, która w dodatku będzie podgrzewana.
 
Toaleta ma zastąpić szalety z czasów PRL, które znajdowały się przy głównym skrzyżowaniu i zostały wyburzone wiosną br.
 
31-07-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020
 
Zakres tematyczny operacji:             
Podejmowanie działalności gospodarczej  w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).
 
Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” obejmuje zakres:
- handlu i usług konsumenckich, co odpowiada celowi ogólnemu 1.0 „Obszar STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przyjaznym do życia” lub
 
Limit środków dostępnych w naborze:         977 602,08 zł  - 244 400,52 euro
 
Termin składania wniosków:                         12.08.2020 r. – 26.08.2020 r.
 
Miejsce  składania wniosków:                       Biuro STOWARZYSZENIA LGD  BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1,  66-200 Świebodzin
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 – 14:00
piątek w godzinach 9:00 – 13:00
 
V.    Forma i tryb złożenia wniosku:              3 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi
załącznikami  (1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność
            z oryginałem) w wersji papierowej i wersja elektroniczna
wniosku wraz z biznesplanem (tożsama z wersją papierową) na płycie CD/DVD składa się bezpośrednio w Biurze LGD BL – osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną
 
 
Formy wsparcia:                                premia w wysokości  100 000,00 zł
 
Warunki udzielenia wsparcia:
Spełnienie wymogów oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 4 (Karta oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia) do ogłoszenia, w tym:
 
złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu;
zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi  
w PROW na lata 2014-2020.
 
Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia).
 
Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów
w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
 
Uzyskanie wymaganego minimum punktowego w ramach oceny według kryteriów wyboru operacji, obowiązujących w STOWARZYSZENIU LGD BRAMA LUBUSKA, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 
Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.).
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 
Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
 
Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:
Dokumenty takie jak:
„Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” (LSR),
formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
formularz wniosku o płatność,
formularz biznesplanu,
formularz umowy o udzielenie wsparcia,
formularz wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów wyboru operacji wraz  
z załącznikami,
kryteria wyboru operacji wraz z opisem,
procedura oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia
udostępnione są na stronie internetowej STOWARZYSZENIA LGD BL: www.bramalubuska.pl.
 
Kryteria wyboru operacji wraz z opisem umieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia:
 
Informacje na temat naboru udzielane są w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA:
ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin.
Pytania można również kierować na adres e-mail: e-mail lub telefonicznie: 68 475 46 23.
 
Załączniki:
Cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia LSR wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
Lista wymaganych dokumentów
Kryteria wyboru operacji
Karta oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia
RODO
 
 
 
 
31-07-2020

Gorzowski Orange Światłowód w Gminie Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Gorzowski Orange Światłowód w Gminie Międzyrzecz
Jak już informowaliśmy, Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy MIĘDZYRZECZ, w ramach projektu „Gorzowski Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).
 
Celem inwestycji jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego internetu. W ten sposób zmniejszymy technologiczny dystans w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów kraju.
 
Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej - regulatora rynku telekomunikacyjnego, zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji.
 
Wykaz adresów, objętych projektem realizowanym przez Orange Polska, dostępny jest na stronie: https://www.orange.pl/view/popc.
 
Pierwszym zadaniem było doprowadzenie światłowodu do szkół i placówek edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu w miejscowościach: KAŁAWA, BOBOWICKO, BUKOWIEC.
 
Placówki te mogą już korzystać za pośrednictwem firmy NASK z dostępu do internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, co gwarantuje im rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://ose.gov.pl/.
Drugi etap realizacji projektu POPC obejmuje budowę sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw domowych. Inwestycje realizowane są sukcesywnie.
 
Poniżej załączamy aktualizację miejscowości, które już zostały podłączone do sieci szerokopasmowej:
KAŁAWA - podłączono szkołę
BOBOWICKO - podłączono szkołę
BUKOWIEC - podłączono szkołę
 
Informacje o kolejnych odbiorach będą przekazywane po zakończeniu prac.
 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, inwestycja realizowana jest do granicy działek na których znajdują się budynki jednorodzinne oraz do części wspólnej budynków wielorodzinnych. W drugim przypadku konieczna jest zgoda zarządcy lub współwłaścicieli nieruchomości. Odmowa ze strony właścicieli budynków wielorodzinnych na doprowadzenie sieci do budynku uniemożliwi jej wykonanie.
 
Serdecznie zachęcamy Państwa do potwierdzania zgody na realizację inwestycji.
Pytania dotyczące inwestycji prosimy kierować na adres email: e-mail
 
29-07-2020

Zmiana warty w międzyrzeckiej brygadzie

Ilustracja do informacji: Zmiana warty w międzyrzeckiej brygadzie
Dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. dr Robert Kosowski awansował na stanowisko rektora-komendanta Akademii Sztuki Wojennej. Jego obowiązki przejął dotychczasowy zastępca płk Wojciech Ziółkowski. Gratulacje i życzenia złożył im burmistrz Remigiusz Lorenz.
 

W koszarach wojskowych odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy stacjonującej w naszym mieście 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Po 855 dniach dowodzenia elitarną jednostką gen. bryg. dr Robert Kosowski awansował na stanowisku rektora-komendanta Akademii Sztuki Wojennej. Obowiązki dowódcy przejął jego zastępca płk Wojciech Ziółkowski.
 
Gen. bryg. R. Kosowski podziękował za dotychczasową współpracę przełożonym – m.in.  dowódcy 11. Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. dr Dariuszowi Parylakowi, dowódcom innych jednostek Czarnej Dywizji oraz żołnierzom „siedemnastej”. Podkreślał też doskonałą współpracę brygady z władzami gminy i burmistrzem Remigiuszem Lorenzem. O realizowanych przez miasto i żołnierzy 17 WBZ rozmaitych przedsięwzięciach mówił też burmistrz, który jako jedyny samorządowiec z regionu wziął udział w uroczystości.
 
–  Serdecznie Panu dziękuję za ponad dwa lata dowodzenia 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną. W historii Międzyrzecza był to okres wzorowej współpracy jednostki wojskowej ze środowiskiem cywilnym miasta i gminy, co zaowocowało wieloma wspólnymi inicjatywami. Przykładem są na przykład  festyny dla mieszkańców, ale także budowa mostów na Paklicy I Obrze, w czym udział mieli saperzy z dowodzonej przez Pana Brygady – mówił R. Lorenz.
 
Burmistrz przekazał generałowi okolicznościowy ryngraf oraz życzył mu dalszych sukcesów zawodowych oraz powodzenia i satysfakcji w życiu osobistym. Złożył też gratulacje i życzenia płk W. Ziółkowskiemu, którego minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył na stanowisko pełniącego obowiązki dowódcy 17 WBZ.
 
Płk W. Ziółkowskiego doskonale znają nie tylko żołnierze międzyrzeckiej brygady, ale także cywilni mieszkańcy naszej gminy. Służy w brygadzie od 2003 r. (z kilkuletnią przerwą) oraz bardzo aktywnie uczestniczy w życiu miasta.
 
29-07-2020

Konkurs o Bitwie Warszawskiej

Ilustracja do informacji: Konkurs o Bitwie Warszawskiej
Biuro Programu „Niepodległa” wspólnie z Polskim Radiem S.A. przygotowały wyjątkowy serwis internetowy poświęcony Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
 
 
Przygotowany w formie nowoczesnej encyklopedii multimedialnej portal nie tylko opowiada o wojnie polsko-bolszewickiej, ale przede wszystkim pokazuje życie Polaków, istotne wydarzenia, fakty i postaci tamtego okresu. Do korzystania ze strony zapraszamy szczególnie szkoły, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz lokalnych pasjonatów historii. 
 
Serwis internetowy  bitwa1920.gov.pl  został opracowany wspólnie z historykami i specjalistami Polskiego Radia. Za wartość merytoryczną portalu odpowiada prof. Grzegorz Nowik z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W serwisie znalazły się m.in. materiały z archiwów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA) i archiwów dźwiękowych Polskiego Radia. Serwis udostępnia multimedialne plansze poświęcone poszczególnym wydarzeniom czy postaciom, które są uzupełnione o archiwalne zdjęcia, animacje, mapy, nagrania filmowe i dźwiękowe.
 
Nowy serwis jest dostępny w kilku wersjach językowych również pod adresem www.battle1920.eu, dla ułatwienia komunikacji dla użytkowników zagranicznych.
 
 
Wystawa to niejedyny projekt Biura Programu  Niepodległa  realizowany w związku z obchodami stulecia wojny polsko-bolszewickiej. Samorządy, samorządowe instytucje kultury, szkoły i wszystkich zainteresowanych zapraszamy  do pobrania tematycznej wystawy  Bitwa Warszawska.
 
Stulecie Zwycięstwa   przygotowanej we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego. Można ją ściągnąć w wersji do druku lub do internetu ze strony
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/bitwa-warszawska-stulecia-zwyciestwa-bezplatna-wystawa-do-pobrania/.
 
Trwa także  konkurs literacki  1920, którego celem jest stworzenie literackiej panoramy tamtych niezwykłych czasów. Prace nieprzekraczające 30 tys. znaków ze spacjami można przesyłać do 15 sierpnia 2020 roku na adres konkurs niepodlegla.gov.pl. Regulamin oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie
 
Najlepsze prace zostaną opublikowane w pokonkursowej antologii. Przewidziano także 10 finansowych nagród równoważnych, w wysokości 4000 złotych brutto każda.
 
17 kwietnia ruszył także wyjątkowy  cykl historyczny poświęcony wojnie polsko-bolszewickiej pt. „Wiktoria 1920” - zapiski z czasów wojny.
 
Przez najbliższe miesiące, co tydzień w piątek, na stronie niepodlegla.gov.pl oraz na łamach prasy, publikujemy materiały, które pokazują, jak wyglądały kolejne tygodnie 1920 roku. Na zbiór, ilustrowany archiwalnymi zdjęciami, składają się starannie dobrane fragmenty listów, wspomnień, oficjalnych not, odezw i wycinki z prasy.
 
Więcej informacji o projekcie i sposobach korzystania z niego znajduje się na stronie:
https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/wiktoria-1920-zapiski-z-czasow-wojny-przypomniane-w-roku-bitwy-warszawskiej/.
 
Zapraszamy do czytania i korzystania z udostępnionych materiałów na stronach internetowych instytucji samorządowych, a także w lokalnej prasie.
29-07-2020

Konkurs na temat zapobiegania przestępczości

Ilustracja do informacji: Konkurs na temat zapobiegania przestępczości
Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości ogłosiła temat i zasady dorocznego międzynarodowego konkursu na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości.
 
 
Tegoroczna edycja konkursu ukierunkowana została na projekty z obszaru zapobiegania przestępczości w grupach, których struktura jest oparta na relacjach rodzinnych, wspólnym pochodzeniu etnicznym czy migracyjnym, będących w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej czy marginalizowanych.
 
Jednostki czy instytucje, które realizowały działania mające na celu m.in. resocjalizację młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem tego typu przestępczości (np. poprzez działalność sportową, kulturalną czy edukacyjną), mogą zgłosić do konkursu maksymalnie 3 projekty.
 
Za wyłonienie spośród zgłoszeń polskiego kandydata do nagrody odpowiada specjalna komisja powołana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Nagroda główna wynosi 10.000 Euro, a nagrody dla 2 wyróżnionych projektów – po 5.000 Euro.
Zgłoszenia należy przysyłać do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: MSWIA/domyślna; /MSWIA/SkrytkaESP) w terminie do 7 września 2020r.
 
Informacja nt. konkursu ECPA wraz z załącznikami zostanie wkrótce zamieszczona
na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN: https://www.gov.pl/web/mswia/europejska-siec-zapobiegania-przestepczosci-eucpn.
 
29-07-2020

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Ilustracja do informacji: Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”
Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.
 
Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości, izolacja - to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków. Mogą one prowadzić do wzmożonego napięcia emocjonalnego, z którym bardzo trudno jest sobie poradzić.
 
Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w grupach wsparcia w ramach projektu „Równoważnia”. Do udziału w grupie może zgłosić się każdy, kto odczuwa wyżej wymienione trudności. Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu potkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą.
– Aktywne uczestnictwo w grupie to pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów, także dodatkowo również praca nad sobą i rozwój osobisty. To często pierwszy krok na drodze do nowego życia – komentuje Magda Matuszewska, koordynator akcji z Fundacji ADRA Polska.
 
Grupy wsparcia „Równoważnia” będą odbywać się pod opieką specjalistów - psychologów, trenerów, doradców zawodowych, terapeutów i coachów. Grupy działać będą w oparciu o model, dzięki któremu pod „skrzydłami” jednego mentora wsparciem mogą zostać objęte nawet 144 osoby. – Już teraz otrzymujemy dużo zgłoszeń, co pokazuje, jak wielkie jest zapotrzebowanie na tego typu pomoc. – dodaje Magda Matuszewska z Fundacji ADRA Polska.
Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny.
 
Co zrobić, aby dołączyć do grupy wsparcia „Równoważnia”?
 • wejść na stronę www.adra.pl/kryzys
 • wypełnić krótki formularz
 • poczekać na kontakt ze strony Fundacji.
1 2 3 4 5 6 ... 203