Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

21-11-2019

Miasto przejęło dwie działki i chce je zagospodarować

Ilustracja do informacji: Miasto przejęło dwie działki i chce je zagospodarować
Gmina przejęła dwie działki koło rodzinnego ogródka Piastowski przy ul Reymonta. Burmistrz Remigiusz Lorenz zapowiada, że władze miejskie uporządkują teren na potrzebny działkowców.

Przejęte przez gminę działki mają ponad 1,3 tys. metrów kwadratowych powierzchni.  Sąsiadują z Rodzinnym Ogrodem Działkowym Piastowski. Ich poprzednim właścicielem był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – dawna Agencji Nieruchomości Rolnych.

– Od kilku dni są już własnością gminy. Dostaliśmy je za darmo– zaznacza Dorota Nowak z Wydziału Gospodarki Mieniem w międzyrzeckim ratuszu.

Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że procedury związane z przejęciem nieruchomości trwały kilka lat. – Będziemy szukać pieniędzy na ich zagospodarowanie  na potrzeby działkowców.  Do tej pory nic nie mogliśmy tam zrobić, bo nie byliśmy właścicielami gruntów – dodaje R. Lorenz.
21-11-2019

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej III Kadencji Konrad Obst  zwołuję I sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbędzie się 25 listopada 2019 r. o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Zawiadomienie o sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu. 
 
Zgodnie z § 8 pkt 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu zwołuję I sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbędzie się 25 listopada 2019 r. o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu IV kadencji.
       2, Podsumowanie pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej III kadencji.
       3. Złożenie ślubowania przez radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej.
4. Porządek obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
7. Wybór  Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
       8. Wolne wnioski i informacje.
       9. Zamknięcie obrad.


 
21-11-2019

Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. na kadencję 2020-2023

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. na kadencję 2020-2023
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 15 listopada 2019 r. zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp.  – 1 osoba.
 
Termin zgłaszania kandydatów 19 grudnia 2019 r.
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy kandydaci na ławników powinni wykazywać się szczególną znajomością spraw pracowniczych.
 
Przy wyborach łaników zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 52 ze zm.)
Ustawa stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1.  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3.  ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
 4.  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 357 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Karnego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 §7 i § 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 §7a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu i nie spełniają wymagań formalnych określonych w ustawie pozostawia się bez dalszego biegu.
 
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu http://www.bip.miedzyrzecz.pl, w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne).
Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:

Biuro Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
Rynek 1, pok. 203, tel. (095) 742 69 34 lub (095) 742 69 88
Poniedziałek 9.00 - 17.00 Wtorek - Piątek 7.00 - 15.00 
 
(-) Burmistrz Międzyrzecza
    Remigiusz Roch Lorenz
21-11-2019

Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 12 listopada 2019 r. zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu – 2 osoby.
 
 
Termin zgłaszania kandydatów 14 grudnia 2019 r.
 
Przy wyborach łaników zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 52 ze zm.)
 
Ustawa stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1.  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3.  ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
 4.  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być:
 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 357 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Karnego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 §7 i § 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 §7a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu i nie spełniają wymagań formalnych określonych w ustawie pozostawia się bez dalszego biegu.
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu http://www.bip.miedzyrzecz.pl, w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne).
Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
 
Biuro Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
Rynek 1, pok. 203, tel. (095) 742 69 34 lub (095) 742 69 88
Poniedziałek 9.00 - 17.00 Wtorek - Piątek 7.00 - 15.00 
 
 
(-) Burmistrz Międzyrzecza
      Remigiusz Roch Lorenz
20-11-2019

Indywidualne, bezpłatne konsultacje na temat Funduszy Europejskich

Ilustracja do informacji: Indywidualne, bezpłatne konsultacje na temat Funduszy Europejskich
Pracownicy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., zapraszają na bezpłatne konsultacje. Będzie to okazja do rozmów ze specjalistą na temat wsparcia m.in. na założenie firmy lub jej rozwój. Dla organizacji pozarządowych i gmin to szansa na przegląd aktualnych konkursów na dofinansowanie ich projektów. Ponadto każdy chętny dowie się o bezpłatnych projektach, w których może uczestniczyć. 
 
Konsultacje odbędą się 26 listopada 2019 r. w godz. od 12.30 do 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzyrzeczu przy ulicy Rynek 1.
 
Szczegółowe informacje na temat konsultacji udziela:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp.
ul. Władysława Sikorskiego, pokój nr 115
tel. 95 7390-377, -378, -380, -386;
e-mail: lpi~@~lubuskie~.~pl
 
 
 
20-11-2019

Dotacja z Programu „Niepodległa”

Ilustracja do informacji: Dotacja z Programu „Niepodległa”
Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku. O dotacje mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do 9 grudnia br. do godziny 15.59. 
 
Środki z Programu Dotacyjnego  Niepodległa  są przeznaczone na wydarzenia, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania  niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. 
 
Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.
 
Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2020 roku wynosi 6 mln zł, a  dofinansowanie może wynieść od 10 tys. do 100 tys. złotych . Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85 proc. całości  budżetu zadania.  Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 1 lutego do 20 listopada 2020 r. 
 
Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl
20-11-2019

Uwaga: Darmowe bilety po Europie

Ilustracja do informacji: Uwaga: Darmowe bilety po Europie
Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli informuje, iż Komisja Europejska otworzyła kolejny nabór zgłoszeń do inicjatywy DiscoverEU - skierowanej do 18-letnich Europejczyków, w ramach której, mogą ubiegać się o darmowy bilet na nawet 30 dniową podróż po Europie w 2020 roku.
 
Celem DiscoverEU jest stworzenie młodym ludziom okazji do odkrywania bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, poznawania nowych ludzi, innych kultur, poczucia, co to znaczy być Europejczykiem, ale także budowania pewności siebie czy odpowiedzialności. W ramach programu zwycięzcy otrzymają bilet kolejowy na podróż między 1 kwietnia 2020 roku a 31 października 2020 r., mogąc podróżować przez okres od jednego do trzydziestu dni. Młodzi ludzie mogą też podróżować w grupie do 5 osób. W otwartym naborze przyznanych zostanie 20 tys. biletów.
 
Do udziału w DiscoverEU mogą zgłaszać się obywatele krajów członkowskich UE urodzeni pomiędzy 1 stycznia 2001 r. (włącznie) a 31 grudnia 2001 r. (włącznie).
 
Osoby niepełnosprawe lub z problemami zdrowotnymi , które mogą utrudnić podróżowanie, otrzymają pomoc i wsparcie umożliwiające udział w konkursie DiscoverEU.
 
Więcej informacji oraz warunki uczestnictwa w DiscoverEU znajdą Państwo na Europejskim Portalu Młodzieżowym: https://europa.eu/youth/discovereu_pl
 
 
 
 
 
19-11-2019

Piesi i rowerzyści mogą już korzystać z nowej ścieżki na łące kolejowej

Ilustracja do informacji: Piesi i rowerzyści mogą już korzystać z nowej ścieżki na łące kolejowej
Nowa ścieżka połączyła już ul. Piastowską z drewnianym mostkiem na Obrze. Robotnikom zostały jeszcze kosmetyczne porządki, ale mieszkańcy mogą już korzystać ze skrótu na łące kolejowej. Kolejnym etapem inwestycji będzie plenerowa siłownia oraz obsadzenie łąki drzewami i krzewami ozdobnymi. Podobne prace trwają, lub niebawem rozpoczną się w dziesięciu innych miejscach. 
 
Ścieżka powstała na nasypie o wysokości ponad jednego metra. Ma 160 m. długości i 2,5 m. szerokości. Skróciła mieszkańcom drogę z ul. Piastowskiej do mostku na Obrze oraz szkół i instytucji znajdujących się w lewobrzeżnej części miasta. Inwestycja zaczęła się w maju, ale po kilku tygodnia prace zostały wstrzymane. Dlaczego?
 
– Projekt zakładał, że jej nawierzchnia wykonana zostanie ze żwiru. Uznaliśmy jednak, że to zły pomysł. Deszcze mogły rozmywać jej nawierzchnię i nasyp, na którym została wybudowana. Dlatego postanowiliśmy utwardzić ją kostką. Niestety, formalności związane z tą zmianą trwały ponad cztery miesiące. Tyle czasu czekaliśmy na zgodę Ministerstwa Środowiska – wyjaśnia Katarzyna Szadkowska, która kieruje wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim ratuszu.
 
 
Burmistrz Remigiusz Lorenz zwraca uwagę na fakt, że w żwirowej nawierzchni mogły grzęznąć koła wózków, którymi niepełnosprawni dojeżdżają na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy, znajdującym się w budynku Barki po drugiej stronie Obry. – Po utwardzeniu kostką nie będzie takich problemów – zapewnia.
 
Po uzyskaniu zgody ministerstwa na nasypie ponownie pojawiły się maszyny budowlane i robotnicy, którzy w rekordowym tempie kilku dni utwardzili ścieżkę kostką. Przy ścieżce powstanie plenerowa siłownia, a kolejnym etapem inwestycji będą krzewy i drzewa, którymi obsadzone zostaną obrzeża łąki kolejowej. Prowadzone tam prace są jedną z odsłon programu rozwoju zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych. Gruntownego liftingu doczeka się dziesięć innych miejsc w Międzyrzeczu. M.in. park przy ul. Stoczniowców Gdańskich, bulwar Jana Pawła II oraz  skwery i w ogródek jordanowski przy ul. Staszica.
 
- Obecnie prace trwają przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich oraz między tak zwanym białym mostkiem na Obrze i dawnym folwarkiem na Winnicy. Ich ostatnim akordem będzie rewitalizacja skwerów przy ulicy Młyńskiej przed jej skrzyżowaniem z ulicami Mieszka I i Kazimierza Wielkiego. Projekt zakłada likwidacje szaletów miejskich. Chcemy tam wybudować fontannę, ale realizacja tych planów zależy od tego, czy zgodzi się na nie wojewódzki konserwator zabytków – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
W ramach programu rewitalizacji zieleni i terenów rekreacyjnych zasadzonych zostanie 40 tys. drzew i krzewów. Powstaną też ławeczki, zegary słoneczne i wiele innych elementów tzw. małej architektury.
 
Koszt inwestycji wyniesie 10 mln. 185 tys. zł. Jak podkreśla burmistrz Remigiusz Lorenz, gmina wywalczyła na nią dotację w wysokości 4 mln. 641 tys. zł.
19-11-2019

Uwaga! Ostatni dzwonek dla ewentualnych wystawców!

Ilustracja do informacji: Uwaga! Ostatni dzwonek dla ewentualnych wystawców!
Chcesz wystawić swoje wyroby rękodzielnicze, lub świąteczne przysmaki na Jarmarku Mikołajkowym? Zgłoś swój udział w imprezie. Masz czas do jurta, to już ostatnia szansa!
 
Jarmark Mikołajkowy odbędzie się 6 i 7 grudnia na rynku wokół Ratusza. Impreza cieszy się rekordowym zainteresowaniem wystawców. Zgłosiło się już kilkadziesiąt osób, instytucji i firm. Dla chętnych zostało już tyko kilka miejsc.
 
Zgłoszenia przyjmowane są do środy, 20 listopada, włącznie do godz. 15.00 w Wydziale Spraw Społecznych (pokój nr 103 na parterze Urzędu Miejskiego).
 
19-11-2019

Trzy śliczne kotki czekają na opiekunów

Ilustracja do informacji: Trzy śliczne kotki czekają na opiekunów
Szukamy domów dla trzech bezpańskich kotków. 
 
Osoby zainteresowane przygarnięciem kotków proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim: Nr tel. 95 742 69 85, 511 199 924.
 
1 2 3 4 5 6 ... 158