Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

09-06-2020

Dostaliśmy kolejną dotację na zakup komputerów dla uczniów podstawówek

Ilustracja do informacji: Dostaliśmy kolejną dotację na zakup komputerów dla uczniów podstawówek
Gmina otrzymała 95 tys. zł na komputery, które umożliwią tzw. zdalną naukę uczniom Szkół Podstawowych. Urzędnicy chcą kupić dla nich 40 laptopów ze specjalistycznym oprogramowaniem. To kolejna dotacja, przyznana naszej gminie przez Ministerstwo Cyfryzacji. Wcześniej do szkół i następnie do uczniów trafiło 37 laptopów.
 
Epidemia koronawirusa spowodowała, że zajęcia szkolne odbywają się zdalnie za pomocą internetu. – Niestety, niektórzy z uczniów nie mają komputerów, ani dostępu do sieci. Zdalną naukę umożliwią im laptopy, które zakupimy za dotację przyznaną nam przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach rządowego programu „Zdalna Szkoła” – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Ministerstwo przyznało nam 95 tys. zł. – To maksymalna kwota, którą mogła otrzymać gmina wielkości Międzyrzecza. Zamierzamy za nią zakupić 40 laptopów ze specjalistycznym oprogramowaniem – informuje Katarzyna Szadkowska, która kieruje Wydziałem Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim ratuszu.
 
Urząd Miejski ogłosił już przetarg na dostawę laptopów, Jego wyniki poznamy już w najbliższą środę. – Może się okazać, że za rządową dotację uda się kupić więcej laptopów, niż planujemy. Tak było poprzednim razem, kiedy pierwszy przetarg ogłosiliśmy na dostawę 32 laptopów, a ostatecznie kupiliśmy ich o pięć więcej – dodaje K. Szadkowska.
 
To kolejna dotacja, którą Międzyrzecz dostał na zakup komputerów dla uczniów szkół podstawowych, podlegających władzom gminy. – Wcześniej otrzymaliśmy 80 tys. zł, za które kupiliśmy 37 laptopów. Jeśli ministerstwo ogłosi kolejny nabór, natychmiast wystąpimy z wnioskiem o następną dotację – zapowiada R. Lorenz. 
09-06-2020

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Ilustracja do informacji: Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej
 
 
Celem wdrażanych procedur jest:
Wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku.
Minimalizowanie ryzyka zakażenia poprzez wprowadzenie zrozumiałego regulaminu dla uczestników wypoczynku oraz ich rodziców/ prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczestników chcących uczestniczyć w wypoczynku.
Ograniczenie liczby kontaktów na terenie miejsca wypoczynku w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
Stosowanie się w miejscu wypoczynku do wymogów określających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
Kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego.
Wytyczne zostały podzielone na cztery części:
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną koronawirusem.
I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku
Uczestnicy wypoczynku:
Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów lub pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego (co najmniej 2 m) oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.
 Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:
 1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
Zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
II. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku
Warunki zakwaterowania:
 1. Wypoczynek może być organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
 2. Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, powinny być przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierać strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku.
 3. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu 4 m w. powierzchni noclegowej na 1 osobę. 
 4. Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu/obozowiska umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 5. Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi być dostosowana i zapewniająca dystans społeczny podczas pobytu, w tym podczas prowadzenia zajęć.
 6. Dystans społeczny musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.
 7. Zakwaterowanie uczestników w obiekcie powinno odbywać się na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników pomiędzy zmieniającymi się turnusami.
 8. Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 9. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.
 10. Należy zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic.
 11. Należy zapewnić stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki lub ratownika medycznego lub lekarza.
 12. Należy przygotować regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego.
 13. Należy zaplanować bezpieczny sposób zakwaterowania uczestników wypoczynku według podziału przygotowanego przez organizatora i kierownika wypoczynku na grupy wychowawcze, bez gromadzenia się w jednym miejscu.
 14. Przed rozpoczęciem wypoczynku należy zorganizować szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19. Jeżeli jest to możliwe, szkolenie mogą prowadzić specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas szkolenia należy przestrzec przed dotykaniem dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, zwrócić uwagę na unikanie komunikacji miejskiej w celu przemieszczenia się w czasie wypoczynku, dbanie o odporność, kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie).
 15. Należy upewnić się, że pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 16. Należy wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji (ograniczyć stosowanie środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. życia).
 17. Należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.
 18. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników.
 19. Jeżeli kierownik wypoczynku otrzyma zalecenie od inspektora sanitarnego, należy wyznaczyć osobę do pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się za zgodą wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika wypoczynku (honorowane może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku).
Wyżywienie:
 1. Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywienia powinna zapewniać zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii.
 2. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.
 3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C lub je wyparzać.
 4. Stosować bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.
 5. W kuchni, w miarę możliwości, należy zwiększyć odległość stanowisk pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 6. Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie miały kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie oraz nie mają infekcji.
 7. W przypadku korzystania z cateringu należy wymagać jednorazowych pojemników i sztućców.
Transport uczestników:
 1. Dojazd na miejsce wypoczynku (kolonie, obóz) powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym (także transportem publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach.
 2. Postój w trakcie transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami trzecimi.
 3. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.
Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i obozów lub innych form wypoczynku):
 1. Organizator zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowego regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku.
 2. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur.
 3. Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność.
 4. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
 5. Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków).
 6. Personel kuchni i obsługi technicznej nie powinien kontaktować się z uczestnikami i kadrą wypoczynku poza niezbędnymi czynnościami.
 7. Organizator zapewnia stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem.
 8. Dostęp do termometru bezdotykowego oraz regularny pomiar temperatury uczestnikom wypoczynku i kadrze wypoczynku.
 9. Pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby.
 10. Zapewnienie szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 11. Należy ograniczyć w obiekcie/obozowisku przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych).
 12. W miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku i innej kadry powyżej 60. roku życia. W przypadku występowania u kadry wcześniejszych chorób lub chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy podczas wypoczynku.
Realizacja programu:
 1. Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
 2. Wyłączone z programu lub ograniczone do minimum powinny być wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych.
 3. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy, pływający powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 4. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m kw. na 1 osobę.
 5. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 6. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować.
 7. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
 8. Organizacja zajęć musi uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się grup.
 9. Przebywanie na plażach i kąpieliskach ogólnie dostępnych powinno być zapewnione w sposób ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.
Higiena:
 1. Kadra i uczestnicy muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.
 2. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 4. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji.
Kadra wypoczynku dzieci i młodzieży:
 1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 3. Organizator zobowiązany jest zakwaterować kadrę w obiektach lub namiotach spełniających warunki bezpieczeństwa (opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
 4. Umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 5. Przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników wypoczynku.
 6. Należy ustalić szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem i organizatorem wypoczynku, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.
 7. Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie.
III. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku
 1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem, ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
 2. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
 3. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 4. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, powinna zostać poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem na wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 5. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.
 6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
IV. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby
z zewnątrz zakażenia koronawirusem
 1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.
Załączniki – instrukcje:
 
 
09-06-2020

Konkurs „Lubuski Mister Budowy”

Ilustracja do informacji: Konkurs „Lubuski Mister Budowy”
Lubuska Izba Budownictwa  w Zielonej Górze  organizuje już 26 edycję konkursu  na najlepszy obiekt budowlany naszego województwa - "Lubuski Mister Budowy"- 2019.
 
Konkurs objęty jest patronatem  honorowym przez  Marszałka Województwa  Lubuskiego, natomiast patronat medialny sprawuje „Gazeta Lubuska" . Głównym celem konkursu jest popularyzacja budownictwa,  zaprezentowanie obiektów ciekawych architektonicznie, jak i konstrukcyjnie, pokazanie dobrego wykonawstwa. Zachęcanie uczestników procesu inwestycyjnego  do stałego podnoszenia jakości budownictwa zarówno na etapie projektowania jak  i realizacji.
 
W imieniu własnym jak i Marszałka Województwa zapraszamy do o udziału w konkursie  wyróżniających się inwestorów, wykonawców i projektantów działających na terenie województwa lubuskiego.
 
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lipca 2020r  listownie i elektronicznie – adres 65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23 pok. 114, emali : izba~@~lubuskaizbabudownictwa~.~pl  .
 
Z Regulaminem Konkursu można zapoznać się na stronie internetowej  Lubuskiej Izby Budownictwa www.lubuskaizbabudownictwa.pl, Kontakt telefoniczny 600 85 10 11; 68 444 00 05.
09-06-2020

Szkoła Podstawowa w Bukowcu dostała ponad 67 tys. zł na meble i urządzenia do stołówki i kuchni

Ilustracja do informacji: Szkoła Podstawowa w Bukowcu dostała ponad 67 tys. zł na meble i urządzenia do stołówki i kuchni
Mamy dobrą informację dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bukowcu. Dzięki rządowej dotacji oraz finansowej pomocy rodziców i mieszkańców wsi, do szkolnej kuchni i stołówki trafią nowe urządzenia kuchenne i meble, które ułatwią pracę kucharkom i podniosą estetykę pomieszczeń.
 
Nowe urządzenia i gastronomiczne oraz meble zostaną zakupione dzięki dotacji z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W całym województwie podobne dotacje otrzymało zaledwie 13 podstawówek.
 
– Dostaliśmy ponad 67,1 tysięcy złotych, które przeznaczymy na doposażenie szkolnej kuchni i stołówki w przybory kuchenne ułatwiające przygotowywanie posiłków oraz stoły i krzesełka – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
Koszt urządzeń oszacowano na 83 tys. 934 zł. Brakującą część – ponad 16,7 tys. zł - sfinansują szkoła, Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie Wsi Bukowiec „Działajmy Razem”.
 
 
Podobną dotację otrzymała wcześniej Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu-Obrzycach. Na początku br. do szkolnej kuchni i stołówki trafiły urządzenia kuchenne – m.in. zmywarka gastronomiczna, naleśnikarka, patelnia gastronomiczna, a także szafki i stoły ze stali nierdzewnej, przybory kuchenne oraz stoły i krzesełka.
09-06-2020

Perłowe Gody pomocy społecznej

Ilustracja do informacji: Perłowe Gody pomocy społecznej
Od 30 lat wiele rodzin z naszej gminy korzysta ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej. Z okazji Perłowych Godów placówki burmistrz Remigiusz Lorenz złożył gratulacje i życzenia jej dyrektorce Marii Górnej.
 
 
„Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Pomocy Społecznej składam Pani i Pracownikom Ośrodka najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania za równie ofiarną, co trudną pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy. Państwa wysiłek i zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka budzą szacunek i podziw, ale nade wszystko wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Międzyrzecz. Każdego dnia troskliwie i ofiarnie pochylacie się Państwo nad ludzkimi dramatami, niosąc ulgę potrzebującym i dając im nadzieję na lepsze jutro” – czytamy w liście gratulacyjnym, który burmistrz wręczył dyrektorce OPS podczas spotkania w ratuszu.
 
 
Burmistrz wręczył też M. Górnej kwiaty oraz złożył jej gratulacje i życzenia.- Życzę Wam, aby dotychczasowe osiągnięcia były dla Państwa inspiracją do dalszych działań, a słowa wdzięczności za ofiarowaną pomoc i wsparcie motywowały Was do pokonywania trudów codziennej pracy, której celem jest dobro drugiego człowieka - mówił.
 
OPS utworzony został w czerwcu 1990 r. Obecnie z jego świadczeń, zasiłków i rozmaitych form wsparcia korzysta ponad 2 tys. rodzin z naszej gminy. Jak podkreślał burmistrz, trudno przecenić znaczenie ośrodka dla mieszkańców, zwłaszcza tych najuboższych.
08-06-2020

Jak uratować jez. Głębokie? Władze gminy mają pomysł!

Ilustracja do informacji: Jak uratować jez. Głębokie? Władze gminy mają pomysł!
Podczas spotkania z wiceprezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krzysztofem Wosiem zastępca burmistrza Agnieszka Śnieg przedstawiła pomysł na podniesienie poziomu wody w jeziorze Głębokie.
 

Spotkanie odbyło się w piątek, 5 czerwca, w poznańskiej siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Oprócz A. Śnieg i K. Wosia uczestniczyli w nim m.in. posłowie Marta Kubiak i Jacek Kurzępa, dyrektor gorzowskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Roman Jabłoński i dyrektor biura starosty międzyrzeckiego Czesław Toczyński. Tematem było „Odtworzenie zasobów wodnych Obry i jezior położonych w jej zlewni”.
- Liczymy na odbudowę jazów na Obrze. Spiętrzenie rzeki będzie miało wpływ na podniesienie poziomu wód gruntowych na naszym terenie. To jeden z elementów rządowego programu walki z suszą – zaznacza Agnieszka Śnieg.
Władze gminy mają nadzieję, że dzięki rządowym pieniądzom uda się uratować jezioro Głębokie przed dalszym wysychaniem. O spadku poziomu wody w tym akwenie wiele razy informowaliśmy mieszkańców na naszych stronach internetowych oraz w lokalnych i regionalnych mediach. Przypominamy, że w ostatnich latach lustro wody w tym jeziorze gwałtownie się obniżyło. Dalszy ubytek wody może się okazać ogromnym ciosem w ruch turystyczny w naszej gminie, gdyż nad jeziorem znajduje się jedno z największych i najbardziej popularnych kąpielisk na lubusko-wielkopolskim pograniczu.
– To globalny problem, który dotyczy także innych akwenów w naszym kraju. Zwłaszcza w województwach lubuskim i wielkopolskim. Dlatego dobrze się stało, że doszło do porozumienia w tej sprawie między samorządami i w dodatku zajęły się nią również rządowe instytucje – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
Zastępczyni burmistrza przestawiła uczestnikom spotkania pomysł radnego Edwarda Toczyńskiego, który postuluje zasilenie terenów przy jeziorze wodą z Obry. – Umówiliśmy się na kolejne spotkanie, podczas którego omówimy szczegóły tej koncepcji – dodaje.
Przed kilkoma tygodniami burmistrz przedstawił pomysł radnego posłowi J. Kurzępie, który podczas wizyty w międzyrzeckim ratuszu obiecał władzom naszej gminy swoją pomoc i wsparcie w rządowych instytucjach. 
08-06-2020

Uwaga: Ważny komunikat!

Ilustracja do informacji: Uwaga: Ważny komunikat!
 
Informujemy, że w najbliższy piątek, 12 czerwca, Międzyrzecki Ośrodek Kultury będzie nieczynny.
05-06-2020

Nie wylewaj nieczystości na pola i działki!

Ilustracja do informacji: Nie wylewaj nieczystości na pola i działki!
Apel Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
 
05-06-2020

Praca czeka. Może na Ciebie?

Ilustracja do informacji: Praca czeka. Może na Ciebie?
Burmistrz informuje o możliwości zatrudnienia na stanowisku robotnika gospodarczego w Urzędzie Miejskim.
 
05-06-2020

Sztandar dla wojskowych krwiodawców

Ilustracja do informacji: Sztandar dla wojskowych krwiodawców
Apel Komitetu Fundatorów Sztandaru dla Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Żołnierska Krew”.