Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

10-08-2020

Informacja dla mieszkańców

Ilustracja do informacji: Informacja dla mieszkańców
 
W dniu 17 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) Urząd Miejski będzie nieczynny (dzień wolny za święto 15 sierpnia br. przypadające w sobotę).
 
 
10-08-2020

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Burmistrz Międzyrzecza ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Mieszka I 7 w Międzyrzeczu.
 
09-08-2020

Ostrzeżenie przed burzami

Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie przed burzami
W niedzielę, 9 sierpnia, we wszystkich powiatach woj. lubuskiego od godz. 13.00 do godz. 23.00 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.
06-08-2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Ilustracja do informacji: Powszechny Spis Rolny 2020
Czy wiesz w jaki sposób będzie można wziąć udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020⁉️
 
Spisz się poprzez specjalną interaktywną aplikację, która umożliwi dokonanie SAMOSPISU internetowego. ???? Aplikacja dostępna będzie na naszej stronie internetowej od 1 września.
Aplikacja jest intuicyjna, a przez to łatwa w obsłudze. Dzięki niej można wziąć udział w badaniu w dogodnym dla siebie czasie, bez udziału osób trzecich. Nie masz w domu dostępu do Internetu? Jest na to sposób! W gminnych biurach spisowych zapewnimy Ci bezpłatny dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy.
 
Spisz się przez telefon❗️ ???? Od 1 września na infolinii spisowej (pod numerem 22 279 99 99) będzie możliwość połączenia z naszym rachmistrzem - osobą doskonale przygotowaną do przeprowadzenia wywiadu i spisania przez telefon. Koszt połączenia będzie zgodny z cennikiem operatora.
 
Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Zrobią to telefonicznie lub bezpośrednio - w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego.
 
Więcej o PSR2020 ➡️ https://spisrolny.gov.pl/
 
Pamiętaj, że udział w PSR2020 jest obowiązkowy!!!
#rolnictwo #LiczySięRolnictwo #SpiszSięJakNaRolnikaPrzystało"
 
04-08-2020

Zapraszamy na polski ebazarek

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na polski ebazarek
 
Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów -  pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.
 
Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.
 
W załączeniu list Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
 
31-07-2020

Oferta organizacji pozarządowej

Ilustracja do informacji: Oferta organizacji pozarządowej
Burmistrz Międzyrzecza informuje,  że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Lubuski Region Turystyczny” na realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. Festiwal kulinarny „Smaczne Międzyrzeckie”. 
 
 
31-07-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Lubuska informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020.
 
 1. Zakres tematyczny operacji:                
Podejmowanie działalności gospodarczej  w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).
Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” obejmuje zakres:
 • usług turystycznych, co odpowiada celowi ogólnemu 3.0 „Turystyka źródłem dochodu dla mieszkańców obszaru STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA”.
 1. Limit środków dostępnych w naborze:             467 094,00 zł  -  116 774,31 euro
 
 1. Termin składania wniosków:                 12.08.2020 r. – 26.08.2020 r.
 
 1. Miejsce  składania wniosków:                Biuro STOWARZYSZENIA LGD  BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1,  66-200 Świebodzin
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 – 14:00
piątek w godzinach 9:00 – 13:00
V.    Forma i tryb złożenia wniosku:             3 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi
załącznikami  (1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność
            z oryginałem) w wersji papierowej i wersja elektroniczna
wniosku wraz z biznesplanem (tożsama z wersją papierową) na płycie CD/DVD składa się bezpośrednio w Biurze LGD BL – osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną
 
 1. Formy wsparcia:                                    premia w wysokości  100 000,00 zł
 
 1. Warunki udzielenia wsparcia:
 1. Spełnienie wymogów oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 4 (Karta oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia) do ogłoszenia, w tym:
 1. złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu;
 2. zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
 3. zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi  
  w PROW na lata 2014-2020.
 1. Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia).
 2. Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów
  w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
 3. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego w ramach oceny według kryteriów wyboru operacji, obowiązujących w STOWARZYSZENIU LGD BRAMA LUBUSKA, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  
24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.).
 1. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 
 1. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
 
 1. Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:
Dokumenty takie jak:
 • „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” (LSR),
 • formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz biznesplanu,
 • formularz umowy o udzielenie wsparcia,
 • formularz wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów wyboru operacji wraz  
  z załącznikami,
 • kryteria wyboru operacji wraz z opisem,
 • procedura oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia
udostępnione są na stronie internetowej STOWARZYSZENIA LGD BL: www.bramalubuska.pl.
 
Kryteria wyboru operacji wraz z opisem umieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia:
 
Informacje na temat naboru udzielane są w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA:
ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin.
Pytania można również kierować na adres e-mail: e-mail lub telefonicznie:
68 475 46 23.
 
 
 
 
 
31-07-2020

Przy wejściu do ogródka jordanowskiego wybudowana zostanie nowoczesna toaleta

Ilustracja do informacji: Przy wejściu do ogródka jordanowskiego wybudowana zostanie nowoczesna toaleta
Rozstrzygnięto przetarg na budowę szaletów miejskich. Będą komfortowe i w pełni zautomatyzowane, a do tego przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
 
Ogłoszony przez władze miejskie przetarg wygrało konsorcjum dwóch firm – Tombud z Jagielnika pod Międzyrzeczem oraz Ecogigant z Gorzowa Wlkp. Gmina zapłaci im 238 tys. 620 zł, czyli o ponad tysiąc złotych mniej, niż zakładał kosztorys inwestorski. Przypominamy, że to był już trzeci przetarg. Dwa pierwsze unieważniono, gdyż oferty znacznie przekraczały kosztorys.
 
– Warto było poczekać. Podobnie było z drogą w Kaławie, którą wybudowaliśmy przed rokiem. Po drugim przetargu wybraliśmy ofertę, która była o milion złotych niższa od tej z pierwszego przetargu – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Umowa zostanie podpisana na początku sierpnia. – Prace mają się zakończyć 28 grudnia – informuje Tomasz Dembowy z Wydziału Rozwoju Gospodarczego w międzyrzeckim ratuszu.
 
Obiekt powstanie przy wejściu do ogródka jordanowskiego od strony ul. Ściegiennego.  Będzie w pełni zautomatyzowany. Komputer ma sterować drzwiami, podajnikami wody i mydła, spłukiwaniem i…  myciem podłogi, która w dodatku będzie podgrzewana.
 
Toaleta ma zastąpić szalety z czasów PRL, które znajdowały się przy głównym skrzyżowaniu i zostały wyburzone wiosną br.
 
31-07-2020

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  BRAMA LUBUSKA informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020
 
Zakres tematyczny operacji:             
Podejmowanie działalności gospodarczej  w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” w rozumieniu art. 2 pkt. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).
 
Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” obejmuje zakres:
- handlu i usług konsumenckich, co odpowiada celowi ogólnemu 1.0 „Obszar STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przyjaznym do życia” lub
 
Limit środków dostępnych w naborze:         977 602,08 zł  - 244 400,52 euro
 
Termin składania wniosków:                         12.08.2020 r. – 26.08.2020 r.
 
Miejsce  składania wniosków:                       Biuro STOWARZYSZENIA LGD  BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1,  66-200 Świebodzin
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 – 14:00
piątek w godzinach 9:00 – 13:00
 
V.    Forma i tryb złożenia wniosku:              3 egzemplarze wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi
załącznikami  (1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność
            z oryginałem) w wersji papierowej i wersja elektroniczna
wniosku wraz z biznesplanem (tożsama z wersją papierową) na płycie CD/DVD składa się bezpośrednio w Biurze LGD BL – osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną
 
 
Formy wsparcia:                                premia w wysokości  100 000,00 zł
 
Warunki udzielenia wsparcia:
Spełnienie wymogów oceny formalnej i zgodności z PROW, zgodnie z załącznikiem nr 4 (Karta oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia) do ogłoszenia, w tym:
 
złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu;
zgodność operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
zgodność operacji z LSR, w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi  
w PROW na lata 2014-2020.
 
Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie wskaźników zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia).
 
Złożenie wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, które są wymienione w formie listy dokumentów
w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
 
Uzyskanie wymaganego minimum punktowego w ramach oceny według kryteriów wyboru operacji, obowiązujących w STOWARZYSZENIU LGD BRAMA LUBUSKA, które stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 
Pozostałe warunki udzielania wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.).
Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji stanowią załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 
Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji zawarta jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
 
Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów:
Dokumenty takie jak:
„Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” (LSR),
formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
formularz wniosku o płatność,
formularz biznesplanu,
formularz umowy o udzielenie wsparcia,
formularz wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie kryteriów wyboru operacji wraz  
z załącznikami,
kryteria wyboru operacji wraz z opisem,
procedura oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia
udostępnione są na stronie internetowej STOWARZYSZENIA LGD BL: www.bramalubuska.pl.
 
Kryteria wyboru operacji wraz z opisem umieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia:
 
Informacje na temat naboru udzielane są w biurze STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA:
ul. Wałowa 1, 66-200 Świebodzin.
Pytania można również kierować na adres e-mail: e-mail lub telefonicznie: 68 475 46 23.
 
Załączniki:
Cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia LSR wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
Lista wymaganych dokumentów
Kryteria wyboru operacji
Karta oceny wstępnej operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia
RODO
 
 
 
 
31-07-2020

Gorzowski Orange Światłowód w Gminie Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Gorzowski Orange Światłowód w Gminie Międzyrzecz
Jak już informowaliśmy, Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy MIĘDZYRZECZ, w ramach projektu „Gorzowski Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC).
 
Celem inwestycji jest likwidacja internetowych „białych plam” na mapie Polski i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego internetu. W ten sposób zmniejszymy technologiczny dystans w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów kraju.
 
Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej - regulatora rynku telekomunikacyjnego, zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej na bazie przeprowadzonej inwentaryzacji.
 
Wykaz adresów, objętych projektem realizowanym przez Orange Polska, dostępny jest na stronie: https://www.orange.pl/view/popc.
 
Pierwszym zadaniem było doprowadzenie światłowodu do szkół i placówek edukacyjnych zakwalifikowanych do projektu w miejscowościach: KAŁAWA, BOBOWICKO, BUKOWIEC.
 
Placówki te mogą już korzystać za pośrednictwem firmy NASK z dostępu do internetu oraz Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, co gwarantuje im rozwój nowoczesnych form kształcenia oraz zdobywanie nowych kompetencji, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://ose.gov.pl/.
Drugi etap realizacji projektu POPC obejmuje budowę sieci światłowodowej do wytypowanych gospodarstw domowych. Inwestycje realizowane są sukcesywnie.
 
Poniżej załączamy aktualizację miejscowości, które już zostały podłączone do sieci szerokopasmowej:
KAŁAWA - podłączono szkołę
BOBOWICKO - podłączono szkołę
BUKOWIEC - podłączono szkołę
 
Informacje o kolejnych odbiorach będą przekazywane po zakończeniu prac.
 
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, inwestycja realizowana jest do granicy działek na których znajdują się budynki jednorodzinne oraz do części wspólnej budynków wielorodzinnych. W drugim przypadku konieczna jest zgoda zarządcy lub współwłaścicieli nieruchomości. Odmowa ze strony właścicieli budynków wielorodzinnych na doprowadzenie sieci do budynku uniemożliwi jej wykonanie.
 
Serdecznie zachęcamy Państwa do potwierdzania zgody na realizację inwestycji.
Pytania dotyczące inwestycji prosimy kierować na adres email: e-mail