Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

04-06-2020

List Wojewody Lubuskiego

Ilustracja do informacji: List Wojewody Lubuskiego
List wojewody Władysława Dajczaka w sprawie 30. rocznicy samorządu terytorialnego.
 
 
 
04-06-2020

Gratulacje od poseł Krystyny Sibińskiej

Ilustracja do informacji: Gratulacje od poseł Krystyny Sibińskiej
Gratulacje z okazji 30-lecia samorządu terytorialnego. 
 
 
04-06-2020

Połącz pasję ze służbą: Zostań policjantem!

Ilustracja do informacji: Połącz pasję ze służbą: Zostań policjantem!
Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. poszukuje chętnych do pracy w policji . Szczegóły na plakatach.
 
 
 
04-06-2020

Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym w lasach

Ilustracja do informacji: Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym w lasach
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wprowadziła na terenach leśnych woj. lubuskiego trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
 
 
03-06-2020

Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników na kadencję 2020 - 2023
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. pismem z dnia 12 maja 2020 r. zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020-2023 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu – 2 osoby. Termin zgłaszania kandydatów 18 czerwca 2020 r.
Przy wyborach łaników zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 365 ze zm.)
 
Ustawa stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
6)posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być:
1)osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)duchowni;
7)żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1)informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 357 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Karnego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 §7 i § 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 §7a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po upływie terminu i nie spełniają wymagań formalnych określonych w ustawie pozostawia się bez dalszego biegu.
 
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu http://www.bip.miedzyrzecz.pl, w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, www.ms.gov.pl (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne).
Szczegółowych informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
 
Biuro Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
Rynek 1, pok. 203, tel. (095) 742 69 34 lub (095) 742 69 88
Poniedziałek 9.00 - 17.00 Wtorek - Piątek 7.00 - 15.00 
 
 
(-) Burmistrz Międzyrzecza
      Remigiusz Roch Lorenz
03-06-2020

Kolejny etap „odmrażania” naszego kraju

Ilustracja do informacji: Kolejny etap „odmrażania” naszego kraju
 
Złagodzono przepisy dotyczące m.in. zgromadzeń publicznych. 
 

 
03-06-2020

Jednostki nieodpłatnego poradnictwa w powiecie międzyrzeckim

Ilustracja do informacji: Jednostki nieodpłatnego poradnictwa w powiecie międzyrzeckim
 
Lista jest co roku aktualizowana, a udostępnienie jej wynika z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej , nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 
03-06-2020

Informacja o portalu Agro-Market24.pl

Ilustracja do informacji: Informacja o portalu Agro-Market24.pl
Uprzejmie informujemy o portalu Agro-Market24.pl. Serwis został stworzony, aby ułatwić producentom rolnym znalezienie odbiorców na swoje produkty.
 
 
Zachęcamy również do kupowania przez osoby fizyczne bezpośrednio od rolników. W ten sposób wspólnie wspieramy polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.
 
Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/
02-06-2020

Uwaga mieszkańcy: Ważny komunikat!

Ilustracja do informacji: Uwaga mieszkańcy: Ważny komunikat!
 
Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy, informujemy, że w zamian za 15 sierpnia 2020 r. w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Reymonta 5 w Międzyrzeczu będzie nieczynny.
02-06-2020

Władze gminy nie zapomniały o najmłodszych mieszkańcach w dniu ich święta

Ilustracja do informacji: Władze gminy nie zapomniały o najmłodszych mieszkańcach w dniu ich święta
 Z okazji Dnia Dziecka kierownik Wydziału Spraw Społecznych w międzyrzeckim magistracie Łukasz Ruta odwiedził dziś gminne przedszkola i szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi. Nie przyjechał tam z pustymi rękoma. Przywiózł dzieciom łakocie i złożył im życzenia w imieniu burmistrza Remigiusza Lorenza, który nie mógł spotkać się z maluchami ze względu na pilne obowiązki służbowe (przebywał w tym czasie na spotkaniu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim).

- Dzieci są naszą i radością i przyszłością. Staramy się, aby miały jak najlepsze warunki do zabawy, nauki oraz rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień. Z myślą o nich i ich rodzicach przed dwoma laty otworzyliśmy nowe przedszkole przy szkole podstawowej nr 3, jeszcze w tym roku wybudujemy nowy żłobek przy przedszkolu „Bajkowa Kraina” – akcentuje R. Lorenz.