Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

20-05-2022

W niedzielę zapraszamy Mieszkańców na patriotyczną uroczystość

Ilustracja do informacji: W niedzielę zapraszamy Mieszkańców na patriotyczną uroczystość
W niedzielę, 22 maja, przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego i na zamku odbędą się obchody jubileuszu 100-lecia Związku Polaków w Niemczech.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego. Po wygłoszeniu przemówień i złożeniu kwiatów, uczestnicy przejdą na zamkowy dziedziniec, gdzie o godz. 11.00 rozpocznie się msza święta.
 
W programie także pokazy rekonstruktorów, prezentacja sprzętu wojskowego, prelekcje historyczne i występy artystyczne.
20-05-2022

Oferta organizacji pozarządowej

Ilustracja do informacji: Oferta organizacji pozarządowej
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział „Ziemi Międzyrzeckiej” na  realizację zadania publicznego obejmującego działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn.
 
„Biuro informacji turystycznej w Międzyrzeczu”
 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. ) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w  art.  3  ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 
Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do tutejszego Urzędu: tel. 95 7426960 lub  pocztą elektroniczną rkrol~@~miedzyrzecz~.~pl
 
 
19-05-2022

Kolejna inwestycja w naszej gminie

Ilustracja do informacji: Kolejna inwestycja w naszej gminie
Mamy dobrą informację dla mieszkańców Żółwina. Do końca roku gminna droga od skrzyżowania w centrum wsi w kierunku Obry zostanie utwardzona i oświetlona nowymi lampami. – To kolejna inwestycja realizowana na terenach wiejskich – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.

Za kilka miesięcy mieszkańcy Żółwina przestaną narzekać na dziury w gruntowej drodze, brak chodnika i oświetlenia. Do końca roku zostanie ona wykorytowana, utwardzona i wyłożona kostką. – Nowa droga będzie mieć pięć i pół metra szerokości. Wzdłuż niej wybudujemy też oświetlenie i chodnik o szerokości dwóch metrów – informuje Sylwester Suchowski, który kieruje Wydziałem Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim magistracie.

Ogłoszona przez gminę przetarg na utwardzenie drogi wygrała międzyrzecka firma Brubet, która zrealizowała już wiele podobnych inwestycji w Międzyrzeczu i okolicach. – Niebawem podpiszemy umowę z jej właścicielką – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz. – Inwestycja zostanie zrealizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj. Jej finał planujemy na koniec bieżącego roku.

Gmina zapłaci wykonawcy 1 mln. 290 tys. zł. Burmistrz zaznacza, że realizacja tej ważnej dla mieszkańców inwestycji jest możliwa dzięki dotacji, przyznanej gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. – Dostaliśmy na ten cel ponad 786 tysięcy złotych. To kolejna inwestycja realizowana z myślą o mieszkańcach naszych sołectw – zaznacza R. Lorenz.
18-05-2022

W ratuszu o dożynkach

Ilustracja do informacji: W ratuszu o dożynkach
Planowane na wrzesień gminne dożynki były tematem roboczego spotkania, które odbyło się 16 maja w ratuszu. – Dla mieszkańców sołectw będzie to okazja do odpoczynku i zabawy po żniwach, ale także promocji swoich miejscowości – zaznacza burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
To już pewne, Gminne dożynki odbędą się 10 września. Ich gospodarzami będą mieszkańcy Nietoperka na czele z Radą Sołecką i sołtysem Grzegorzem Górgurewiczem.
 
Program święta plonów był tematem spotkania, które odbyło się 16 maja w sali narad w ratuszu. Uczestniczyli w nim m.in. burmistrz Remigiusz Lorenz, sołtys Nietoperka G. Gorgurewicz i jego żona Wioleta, która kieruje Kołem Gospodyń Wiejskich, jak również Paulina Bancewicz z Rady Sołeckiej, dyrektorka Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury Ewelina Izydorczyk-Lewy oraz odpowiedzialni za sprawy wsi urzędnicy z magistratu.

- Wracamy do tej pięknej tradycji po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa. Liczymy na udział mieszkańców naszych sołectw, ale także Międzyrzecza – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
18-05-2022

Wybory uzupełniające w Bobowicku

Ilustracja do informacji: Wybory uzupełniające w Bobowicku
W dniu 25 maja (środa) o godz. 17.00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbędą się wybory uzupełniające Sołtysa i członka Rady Sołeckiej w Bobowicku.
 
 
Informujemy jednocześnie, że od 10 maja w pokoju nr 101 w Urzędzie Miejskim przy Rynku w Międzyrzeczu wyłożony został spis wyborców. Spis jest dostępny w godzinach pracy Urzędu. 
17-05-2022

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję LI sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbędzie się 18 maja 2022 r. o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Porządek obrad:
                       
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Porządek obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2022 (projekt nr 1).
  4. Zamknięcie obrad sesji
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
 
            Katarzyna Budych
17-05-2022

Informacja dla przedsiębiorców, właścicieli sklepów i restauratorów

Ilustracja do informacji: Informacja dla przedsiębiorców, właścicieli sklepów i restauratorów
Przypominamy, że 31 maja mija termin wniesienia drugiej raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.
 
Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Międzyrzecz, że 31 maja 2022 r. upływa ustawowy termin dokonania wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wnieść w wysokości naliczonej na podstawie złożonego świadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2021 r.
 
W przypadku niedokonania opłaty w ustalonej wysokości i we wskazanym wyżej terminie, można dopełnić tej czynności w ciągu 30 kolejnych dni, jednak wówczas należy dodatkowo wnieść opłatę w wysokości 30 proc. kwoty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
 
Brak opłaty II raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
 
Opłaty prosimy dokonywać na rachunek gminy.
16-05-2022

Ogłoszenie o przetargu

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż: nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Długiej, obręb 0001 Międzyrzecz, złożonej z działek oznaczonych ewidencyjnie nr 675/115 i 675/125 o łącznej pow. 0,5415 ha, zapisanej w księdze wieczystej GW1M/00041507/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi: 600.000,00 zł, w tym:
 
Cena gruntu netto: 487.804,88 zł, podatek VAT (23%) 112.195,12 zł
 
Wysokość wadium: 60.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza parter).
 
Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 w  BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. do dnia 15 lipca 2022 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (w tytule proszę podać nr działki, dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
 
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż ww. nieruchomości, wywieszone zostało w dniu 16 maja 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu w budynku Ratusza (ul. Rynek 1 w Międzyrzeczu) oraz zamieszczono je na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz: www.bip.miedzyrzecz.pl.
 
 Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu , tel. 95 742 6947 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek od 7:00 – 15:00.
16-05-2022

Na cmentarzu powstało kolumbarium

Ilustracja do informacji: Na cmentarzu powstało kolumbarium
Na cmentarzu komunalnym zakończyła się budowa kolumbarium. – To pierwsza część inwestycji, drugą zakończymy jesienią – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Kolumbarium składa się z dwóch specjalnych ścian ze 108 komorami. – Mieszkańcy będą mogli składać w nich urny z prochami swoich bliskich. Trwają pracę nad regulaminem korzystania z tego obiektu – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz. 
 
Burmistrz zaznacza, że budowa kolumbarium to pomysł radnych, zgłoszony przez Marię Kijak i Eugeniusza Sawińskiego. - Kremowanie zwłok jest coraz bardziej popularne w naszym kraju.  Dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców - dodaje.
 
Teren wokół kolumbarium utwardzono kostka, wybudowano też ławeczki i zasadzono drzewa. Prace poprzedziła budowa ścieżki, która łączy obiekt z centrum cmentarza miejskiego.
 
– Niebawem przystąpimy do kolejnej części tej inwestycji, czyli budowy trzeciego segmentu na 54 urny. Łącznie za ścieżkę i kolumbarium zapłacimy około 700 tysięcy złotych  - wylicza Sylwester Suchowski, który kieruje Wydziałem Realizacji Inwestycji w międzyrzeckim magistracie.
17-05-2022

Wystawa prac Filipa Pielesiaka

Ilustracja do informacji: Wystawa prac Filipa Pielesiaka
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w wernisażu wystawy znanego międzyrzeckiego fotografa Filipa Pielesiaka.
 
 
Wystawa otwarta została w sobotę, 14 maja, w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury. Fotografik wystawił kilkadziesiąt portretów, nad którymi pracował przez ostatnie kilka miesięcy. Sportretował swoich uczniów oraz licznych przyjaciół i znajomych – m.in. burmistrza Remigiusza Lorenza. Jego dzieła podziwiało kilkadziesiąt osób, w tym silna reprezentacja władz miasta w osobach zastępców burmistrza Agnieszki Śnieg i Tomasza Markiewicza, sekretarza Urzędu Miejskiego Anny Sawki, wiceprzewodniczącego rady miejskiej Andrzeja Chmielewskiego i radnego Edwarda Toczyńskiego.
 
Autor jest znanym w mieście i regionie artystą-fotografikiem. Jest nauczycielem w dawnym Technikum Ekonomicznym i prowadzi działającą w MOK sekcję fotograficzną. Nazwał wystawę „Srebro”. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Nazwa nawiązuje do użytej przez niego techniki wywołania zdjęć, w której wykorzystywane jest srebro. Portrety wykonane zostały techniką mokrego kolodionu, która stosowana była na szeroką skalę w latach 1850-1880.  Polega na naświetleniu w aparacie fotograficznym szklanej płyty pokrytej warstwą kolodionu z zawieszonym w niej halogenkami srebra.
 
– Naświetlanie jednego ujęcia trwało 15 sekund. Portretowana osoba nie mogła nawet drgnąć w tym czasie – mówił podczas otwarcia wystawy.
 
Wystawa będzie czynna do początku czerwca. Można ją oglądać w godzinach pracy ośrodka kultury. – Przygotowujemy dla mieszkańców i naszych gości kolejne imprezy.
 
Pracownicy MOK przygotowują już kolejne wydarzenia artystyczne. – Już dziś zapraszam Mieszkańców i Gości na imprezy w ramach Dnia Dziecka, występ popularnego kabaretu Smile i wernisaż wystawy prac młodych artystów z sekcji plastycznej, działającej w naszym ośrodku – zaprasza dyrektorka placówki Ewelina Izydorczyk-Lewy.