Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Ciepłe Mieszkanie II

08-03-2024

Dodatkowy nabór deklaracji dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych do II edycji Programu „Ciepłe Mieszkanie”

Ilustracja do informacji: Dodatkowy nabór deklaracji dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych do II edycji Programu „Ciepłe Mieszkanie”
Celem naboru jest dodatkowe oszacowanie liczby wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali zainteresowanych udziałem w Programie oraz określenie rodzaju oczekiwanego wsparcia. Gmina Międzyrzecz w okresie od 13.12.2023 r. do 19.01.2024 r. prowadziła nabór deklaracji m.in. dla wspólnot mieszkaniowych, celem złożenia wniosku o pozyskanie dofinansowania w WFOŚiGW. Obecnie wniosek o dofinansowanie jest procedowany przez Fundusz, natomiast w związku z prośbami mieszkańców o możliwość złożenia dodatkowej deklaracji Gmina poprosiła WFOŚiGW o możliwość zmiany wniosku w tym zakresie.
 
W związku z powyższym deklaracje będą przyjmowane do dnia 12.03.2024 r.
Za datę złożenia deklaracji uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
Druki deklaracji znajdują się w załącznikach do ogłoszenia oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Deklarację można złożyć:
1) w okienku podawczym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz
2) wysłać podpisaną skanem w formie pliku pdf na adres e-mail um~@~miedzyrzecz~.~pl
3) wysłać popisaną podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na skrzynkę epuap /d2ko9px31c/skrytka
 
UWAGA! Deklaracja nie stanowi wniosku o udzielenie dofinansowania.
 
Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy dotacji pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Realizacja drugiego naboru do Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Gminę Międzyrzecz dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
CEL PROGRAMU
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).
 
Dodatkowy nabór obejmuje deklaracje dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych w następującym zakresie:
 
1. Przedsięwzięcie obejmujące:
1) demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) tj.:
- podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
- pompa ciepła powietrze / woda,
- pompa ciepła powietrze / powietrze,
- gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
- kocioł gazowy kondensacyjny,
- kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa),
- kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
- kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.
 
2) dodatkowo przedsięwzięcie może obejmować:
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do cwu),
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy (ornitologiczna, chiropterologiczna).
 
2. Przedsięwzięcie obejmujące zakres z pkt 1 + dodatkowo zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
3. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
- zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
Uwaga: Przedsięwzięcie 3 jest możliwe do realizacji wyłącznie w przypadku, gdy w budynku wspólnoty są wymienione wszystkie nieefektywne źródła ciepła na źródła ciepła zgodne z Programem.
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA (zgodnie z załączonym rodzajem kosztów kwalifikowalnych)
 
Część 4 – WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
(w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 350.000 zł gdy przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz kompleksową termomodernizację,
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 360.000 zł gdy przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375.000 zł w przypadku przedsięwzięcia uwzględniającego pompy ciepła),
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 150.000 zł, gdy przedsięwzięcie obejmuje tylko termomodernizację bez wymiany nieefektywnych źródeł ciepła
 
TERMINY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą Międzyrzecz. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 
Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.
 
Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych nie może przekroczyć 31.12.2025 r.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami Programu „Ciepłe Mieszkanie" na nw. stronach: Ciepłe Mieszkanie oraz Ciepłe Mieszkanie II
 
 
W razie pytań zapraszam do kontaktu z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu (ul. Rynek 7, pokój 202A, nr tel. 95 742 69 82, 95 742 69 84).
 
Załączniki do pobrania:
27-12-2023

Ciepłe Mieszkanie: nabór deklaracji do II edycji Programu - Gmina Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Ciepłe Mieszkanie: nabór deklaracji do II edycji Programu - Gmina Międzyrzecz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił zmianę Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” oraz II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla gmin z terenu województwa lubuskiego, który będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie Programem.
 
Celem naboru jest oszacowanie liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określenie rodzaju oczekiwanego wsparcia. Na podstawie złożonych deklaracji Gmina Międzyrzecz będzie mogła złożyć wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Zielonej Górze.
 
Deklaracje będą przyjmowane do dnia 12.01.2024 r.
Za datę złożenia deklaracji uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
Druki deklaracji znajdują się w załącznikach do ogłoszenia oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Deklarację można złożyć:
1) w okienku podawczym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz
2) wysłać podpisaną skanem w formie pliku pdf na adres n05p~@~m117n05p~@~m45n05p~@~m116n05p~@~m45n05p~@~m52n05p~@~m109n05p~@~m45n05p~@~m101n05p~@~m45n05p~@~m54n05p~@~m64n05p~@~m45n05p~@~m105n05p~@~m45n05p~@~m57n05p~@~m109n05p~@~m45n05p~@~m103n05p~@~m45n05p~@~m56n05p~@~m105n05p~@~m45n05p~@~m105n05p~@~m45n05p~@~m49n05p~@~m101n05p~@~m45n05p~@~m99n05p~@~m45n05p~@~m51n05p~@~m100n05p~@~m45n05p~@~m99n05p~@~m45n05p~@~m51n05p~@~m122n05p~@~m45n05p~@~m113n05p~@~m45n05p~@~m48n05p~@~m121n05p~@~m45n05p~@~m100n05p~@~m45n05p~@~m52n05p~@~m114n05p~@~m45n05p~@~m99n05p~@~m45n05p~@~m53n05p~@~m122n05p~@~m45n05p~@~m98n05p~@~m45n05p~@~m49n05p~@~m101n05p~@~m45n05p~@~m112n05p~@~m45n05p~@~m52n05p~@~m99n05p~@~m45n05p~@~m120n05p~@~m45n05p~@~m55n05p~@~m122n05p~@~m46n05p~@~m112n05p~@~m108
3) wysłać popisaną podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na skrzynkę epuap /d2ko9px31c/skrytka
 
UWAGA! Deklaracja nie stanowi wniosku o udzielenie dofinansowania.
 
Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy dotacji pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Realizacja drugiego naboru do Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Gminę Międzyrzecz dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
CEL PROGRAMU
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).
 
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Beneficjentem końcowym Programu jest:
1) osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Międzyrzecz wynikający z:
• prawa własności
• ograniczonego prawa rzeczowego
• najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania oraz spełniająca kryteria dochodowe określone w Programie
 
2) wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.
 
ZAKRES WSPARCIA PROGRAMU:
 
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, tj:
- pompa ciepła powietrze / woda,
- pompa ciepła powietrze / powietrze,
- kocioł gazowy kondensacyjny,
- kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
- kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
- ogrzewanie elektryczne lub podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).
 
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
- zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym i/lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
- dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
 
DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
1. Przedsięwzięcie obejmujące:
1) demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) tj.:
- podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
- pompa ciepła powietrze / woda,
- pompa ciepła powietrze / powietrze,
- gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
- kocioł gazowy kondensacyjny,
- kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa),
- kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
- kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.
 
2) dodatkowo przedsięwzięcie może obejmować:
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do cwu),
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy (ornitologiczna, chiropterologiczna).
 
2. Przedsięwzięcie obejmujące zakres z pkt 1 + dodatkowo zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
3. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
- zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub beneficjenta i osób w jego gospodarstwie domowym.
 
Część 1 - Poziom PODSTAWOWY
(dla osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135.000 zł)
 • do 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 16.500 zł.
 
Część 2 - Poziom PODWYŻSZONY
(dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty: 1.894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2.651 zł
w gospodarstwie jednoosobowym)
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 27.500 zł.
 
Część 3 - Poziom NAJWYŻSZY
(dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty: 1.090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1.526 zł
w gospodarstwie jednoosobowym lub gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego)
 • do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 41.000 zł.
 
Część 4 – WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
(w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 350.000 zł gdy przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz kompleksową termomodernizację,
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 360.000 zł gdy przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375.000 zł w przypadku przedsięwzięcia uwzględniającego pompy ciepła),
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 150.000 zł, gdy przedsięwzięcie obejmuje tylko termomodernizację bez wymiany nieefektywnych źródeł ciepła
 
TERMINY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:
• Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą Międzyrzecz. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 
• Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową
o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.
 
• Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych nie może
przekroczyć 31.12.2025 r.
 
Więcej szczegółów znajduje się na stronie Programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz podstronie dotyczącej Naboru II.
 
 
W razie pytań zapraszam do kontaktu z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu (ul. Rynek 7, pokój 202A, nr tel. 95 742 69 82, 95 742 69 84).
 
Załączniki do pobrania:
13-12-2023

"Ciepłe mieszkanie" - nabór deklaracji do II edycji Programu - Gmina Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: "Ciepłe mieszkanie" - nabór deklaracji do II edycji Programu - Gmina Międzyrzecz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił zmianę Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” oraz II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dla gmin z terenu województwa lubuskiego, który będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie Programem.
 
Celem naboru jest oszacowanie liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie oraz określenie rodzaju oczekiwanego wsparcia. Na podstawie złożonych deklaracji Gmina Międzyrzecz będzie mogła złożyć wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW w Zielonej Górze.
 
Deklaracje będą przyjmowane do dnia 12.01.2024 r.
Za datę złożenia deklaracji uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
Druki deklaracji znajdują się w załącznikach do ogłoszenia oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Deklarację można złożyć:
1) w okienku podawczym Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz
2) wysłać podpisaną skanem w formie pliku pdf na adres e-mail 
3) wysłać popisaną podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na skrzynkę epuap /d2ko9px31c/skrytka
 
UWAGA! Deklaracja nie stanowi wniosku o udzielenie dofinansowania.
 
Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy dotacji pomiędzy Gminą Międzyrzecz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Realizacja drugiego naboru do Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Gminę Międzyrzecz dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
 
CEL PROGRAMU
Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).
 
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Beneficjentem końcowym Programu jest:
1) osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Międzyrzecz wynikający z:
• prawa własności
• ograniczonego prawa rzeczowego
• najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania oraz spełniająca kryteria dochodowe określone w Programie
 
2) wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.
 
ZAKRES WSPARCIA PROGRAMU:
 
DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, tj:
- pompa ciepła powietrze / woda,
- pompa ciepła powietrze / powietrze,
- kocioł gazowy kondensacyjny,
- kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
- kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
- ogrzewanie elektryczne lub podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).
 
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
- zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym i/lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
- dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
 
DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
1. Przedsięwzięcie obejmujące:
1) demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) tj.:
- podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
- pompa ciepła powietrze / woda,
- pompa ciepła powietrze / powietrze,
- gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej,
- kocioł gazowy kondensacyjny,
- kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa),
- kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie,
- kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.
 
2) dodatkowo przedsięwzięcie może obejmować:
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do cwu),
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż)
- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy (ornitologiczna, chiropterologiczna).
 
2. Przedsięwzięcie obejmujące zakres z pkt 1 + dodatkowo zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
3. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące:
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
- zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach Programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub beneficjenta i osób w jego gospodarstwie domowym.
 
Część 1 - Poziom PODSTAWOWY
(dla osób o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135.000 zł)
 • do 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 16.500 zł.
 
Część 2 - Poziom PODWYŻSZONY
(dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty: 1.894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2.651 zł
w gospodarstwie jednoosobowym)
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 27.500 zł.
 
Część 3 - Poziom NAJWYŻSZY
(dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty: 1.090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1.526 zł
w gospodarstwie jednoosobowym lub gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego)
 • do 90% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 41.000 zł.
 
Część 4 – WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
(w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 350.000 zł gdy przedsięwzięcie obejmuje wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz kompleksową termomodernizację,
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 360.000 zł gdy przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375.000 zł w przypadku przedsięwzięcia uwzględniającego pompy ciepła),
 • do 60% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 150.000 zł, gdy przedsięwzięcie obejmuje tylko termomodernizację bez wymiany nieefektywnych źródeł ciepła
 
TERMINY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA:
Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą Międzyrzecz. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 
Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową
o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.
 
Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych nie może
przekroczyć 31.12.2025 r.
 
Więcej szczegółów znajduje się na stronie Programu „Ciepłe Mieszkanie” oraz podstronie dotyczącej Naboru II.
 
 
W razie pytań zapraszam do kontaktu z Wydziałem Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu (ul. Rynek 7, pokój 202A, nr tel. 95 742 69 82, 95 742 69 84).
 
Załączniki do pobrania: