Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

PROGRAM REGIONALNY - EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Nowy Start

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Gminie Międzyrzecz - Etap II

Informacja o projekcie "Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Międzyrzecz"

Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki

 
Przedmiotem projektu pn. Utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci z obszaru Gminy Międzyrzecz w tym wsparcie dla przedszkola prowadzonego przez Powiat Międzyrzecki  jest poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarze miasta i powiatu międzyrzeckiego poprzez: -zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej w Międzyrzeczu, poprzez utworzenie na obszarze gminy 80 nowych miejsc -rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 168 dzieci (83 dziewczynki) -doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym przez 31 nauczycieli z przedszkoli objętych wsparciem. Cel zostanie osiągnięty w okresie: XI.2017 - VIII.2018 r. Zajęcia dodatkowe dla uczniów realizowane w zakresie stwierdzonych deficytów oraz w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej. Kursy zawodowe dla nauczycieli obejmą wykorzystanie zakupionego w projekcie sprzętu TIK w pracy nauczyciela, emisję głosu oraz zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej i będą prowadziły do rozwijania kompetencji/kwalifikacji dydaktycznych. Wszystkie działania w projekcie na podstawie diagnozy dokonanej przez każdą placówkę i zatwierdzoną przez organ prowadzący oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości uczestników projektu. Dzięki realizacji projektu zminimalizowany zostanie problem dostępności do miejsc przedszkolnych na obszarze gminy Międzyrzecz oraz problem dostępności do miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami z powiatu międzyrzeckiego w woj. lubuskim.
 
W dniu 17.07.2018 r. Burmistrz Międzyrzecza podpisał Umowę nr RPLB.08.01.01-08-0033/17-00 o dofinansowanie projektu z kwotą dofinansowania 1.264.817,89 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Droga do sukcesu


 

Nowoczesne przedszkola w Gminie Międzyrzecz

 
Projekt pn. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz" realizowany był w okresie od 2017-04-01 do 2018-03-31 na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPLB.08.01.01-08-008/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Liderem Projektu była firma SYNTEA S.A., partnerem Gmina Międzyrzecz.
 
Efekty projektu:
- utworzenie na obszarze gminy 60 nowych miejsc przedszkolnych;
- rozszerzenie oferty edukacyjnej dla 158 dzieci o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne tj.: psychoruchowe, logopedyczne, terapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne, informatyczne.
- podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 23 nauczycieli poprzez realizację kursów zawodowych i szkoleń z emisji głosu, pedagogiki specjalnej, z wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy z dziećmi, zastosowania koncepcji pedagogicznej opartej na metodzie F. Froebla w pracy z dziećmi oraz przeszkolenie 1 nauczyciela z obsługi aparatu umożliwiającego prowadzenie terapii metodą EEG Biofeedback pozwalającą na doskonalenie funkcji poznawczych mózgu i poprawę jego pracy, a tym samym lepsze funkcjonowanie całego organizmu;
- wyposażenie oddziałów przedszkolnych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, aparat EEG Biofeedback, sprzęt informacyjno-komunikacyjny (tablice interaktywne, laptopy, odtwarzacze CD, sprzęt nagłośnieniowy), meble, zabawki, książki, materiały plastyczne, wyposażenie 1 oddziału w plac zabaw za ponad 300 tys. zł.
 
Zasięg projektu: projekt był realizowany w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 3, Nr 4 w Międzyrzeczu i Kaławie.
 
Budżet projektu: Koszt całkowity projektu: 881 680,48 zł, w tym dofinansowanie 749 428,40 zł.