Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

23-11-2020

Sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Sesja Rady Miejskiej
We wtorek, 24 listopada 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Ze względu na pandemię koronawirusa, sesja przeprowadzona zostanie zdalnie. Będzie transmitowana w internecie na stronie www.miedzyrzecz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Sesje Rady Miejskiej – transmisja obrad Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze. zm.) oraz art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) informuję, że 24 listopada 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
 
Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę (projekt nr 3).
Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 4).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu oraz nadania mu Statutu (projekt nr 5).
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/174/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (projekt nr 6).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Międzyrzecz na lata 2016-2030” (projekt nr 7).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 8).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 9).
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania na piśmie.
Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
Katarzyna Budych
 
---------------------------------------------------------
UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
 
Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) wprowadzam do porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu zaplanowanej na 24 listopada 2020 r. o godz. 9.00 (zdalny tryb obradowania) następujące  projekty:
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia (projekt nr 10), który będzie stanowił punkt 13 porządku obrad.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Międzyrzecz (projekt nr 11), który będzie stanowił punkt 14 porządku obrad.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 12), który będzie stanowił punkt 15 porządku obrad.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Międzyrzecz (projekt nr 13), który będzie stanowił punkt 16 porządku obrad
Tym samym poprzednie punkty porządku obrad od numeru 12. otrzymają numerację o cztery wyższą.
 
 
PRZEWODNICZĄCA RADY
Katarzyna Budych
10-09-2020

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
We wtorek, 15 września 2020 r., o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.
Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2020–2023 - przedstawienie opinii Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Skrutacyjnej.
Przedstawienie regulaminu głosowania i jego przyjęcie.
Głosowanie na ławników.
Przedstawienie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję w latach 2020-2023 (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz” (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (projekt nr 3).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (projekt nr 4).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej (projekt nr 5).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie 0004 Święty Wojciech w m. Jagielnik (projekt nr 6).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 7).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 8).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 9).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 10).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 11).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 12).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat (projekt nr 13).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat (projekt nr 14).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat (projekt nr 15).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres o 10 lat (projekt nr 16).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Międzyrzecz (projekt nr 17).
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Międzyrzecz (projekt nr 18).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 19).
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020 – 2031 (projekt nr 20).
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu (projekt nr 21).
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny 1 litra paliwa w gminie Międzyrzecz na rok szkolny 2020-2021 (projekt nr 22).
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania na piśmie.
Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząc Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
 
             Katarzyna Budych
23-06-2020

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi

Ilustracja do informacji: Radni jednogłośnie udzielili absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi
Podczas dzisiejszej sesji radni jednogłośnie zagłosowali za wotum zaufania dla burmistrza Remigiusza Lorenza, a potem równie jednomyślnie udzielili mu absolutorium za ubiegły rok. Samorządowiec podziękował i radnym i urzędnikom. Zaznaczał, że już niebawem rozpocznie się jedna z najważniejszych inwestycji w historii gminy – modernizacja oczyszczalni ścieków.

W dzisiejszej sesji wzięli udział wszyscy radni. Wszyscy poparli też projekty uchwał dotyczących pracy burmistrza. Wpierw udzielili mu wotum zaufania, a potem absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Po zakończeniu głosowań R. Lorenz podziękował i radnym i urzędnikom. M.in. swoim zastępcom Agnieszce Śnieg i Tomaszowi Makiewiczowi, skarbniczce Kamili Anioł-Szymańskiej, a także sekretarzowi urzędu Annie Sawce. Podkreślał ich zaangażowanie w pracę nad raportem o stanie gminy, który został wcześniej zaprezentowany radnym.

- Dzięki ich profesjonalizmowi, przy współpracy kierowników wydziałów i szeregowych pracowników urzędu powstał dokument, który ma ogromne znaczenie dla przyszłości naszej gminy. Nie tylko celnie diagnozuje jej atuty i możliwości, ale wyznacza kierunki rozwoju na przyszłość  - zaznaczał samorządowiec. 
 
Burmistrz podkreślał, że niebawem rozpocznie się jedna z największych i najważniejszych inwestycji w historii gminy – modernizacja oczyszczalni ścieków we wsi Św. Wojciech, co potwierdził w swojej wypowiedzi Kazimierz Puchan, prezes Międzyrzeckiego przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
 
– Po zakończeniu prac oczyszczalnia zabezpieczy potrzeby gminy w tym zakresie na wiele lat – zapewniał R. Lorenz.
Podczas sesji samorządowiec podziękował też dwóm prezesom miejskich spółek – M. Puchanowi i Tomaszowi Szmytkiewiczowi z Zakładu Energetyki Cieplnej, którzy odchodzą właśnie na zasłużone emerytury.
 
25-05-2020

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 26 maja 2020 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek za 2019 rok: Gminnego Zespołu Oświaty, Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, MRU Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz (projekt nr 1).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia  (projekt nr 2).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów Gminy Międzyrzecz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w m. Międzyrzecz, w trybie nieodpłatnym, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (projekt nr 3).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 4).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego (projekt nr 5).
 11. Podjęcie uchwały o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok (projekt nr 6).
      12.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady   Miejskiej.
      13. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
      14. Interpelacje i zapytania na piśm
      15. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
      16. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
 
               Katarzyna Budych
05-04-2020

Koronawirus: Ministerstwo Edukacji zaostrza przepisy

Ilustracja do informacji: Koronawirus: Ministerstwo Edukacji zaostrza przepisy
Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. zostanie ograniczona działalność następujących jednostek systemu oświaty: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
 
 
Minister Edukacji Narodowej podpisał 3 kwietnia  rozporządzenie w tej sprawie. Ograniczone funkcjonowanie przedszkoli i szkół specjalnych w podmiotach leczniczych
 
01-04-2020

Informacja o sesji Rady Miejskiej i pracy Urzędu Miejskiego w piątek 3 kwietnia

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej i pracy Urzędu Miejskiego w piątek 3 kwietnia
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z  2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego (projekt nr 3).
Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Katarzyna Budych
 
Informujemy jednocześnie, że w związku z sesją Rady Miejskiej w piątek, 3 kwietnia, Urząd Miejski czynny będzie w godzinach od 7.00 do 13.30.
25-03-2020

Uwaga: Sesja Rady Miejskiej została odwołana!

Ilustracja do informacji: Uwaga: Sesja Rady Miejskiej została odwołana!
Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Katarzyna Budych odwołała planowaną na wtorek, 31 marca, sesję Rady Miejskiej.
 
 
24-03-2020

Informacja o sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o sesji Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 31 marca 2020 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, zakaz zgromadzeń
zachęcam, by wziąć udział w sesji poprzez transmisję online.
 
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz (projekt nr 3).
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
               Katarzyna Budych
17-03-2020

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej zostały odwołane

Ilustracja do informacji: Posiedzenia komisji Rady Miejskiej zostały odwołane
Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Katarzyna Budych informuje o odwołaniu posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej, które miały się odbyć w dniach 23, 24 i 25 marca.
03-02-2020

Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej Katarzyny Budych

Ilustracja do informacji: Dyżur Przewodniczącej Rady Miejskiej Katarzyny Budych
Przewodnicząca Rady Miejskiej Katarzyna Budych zaprasza zainteresowane osoby na dyżur w Urzędzie Miejskim. 
 
Dyżur przewodniczącej odbędzie się w poniedziałek, 3 lutego, w godz. od 16.00 do 17.00 w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.
1 2