Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu

Międzyrzecz kwitnie i zachwyca

Ilustracja do informacji: Międzyrzecz kwitnie i zachwyca
Zakwitła łąką przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich. Mieszkańcy są zachwyceni barwnym kobiercem z kwiatów.
 
 
Łąka między obwodnicą i pływalnią miejską Kasztelanka mieni się wszystkimi barwami tęczy. Kierowniczka Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim Katarzyna Szadkowska informuje, że łąkę obsadzono 25 gatunkami roślin. M.in. makami, chabrami i bławatkami.
 
– Są też inne rośliny, które mają między innymi właściwości lecznicze. Informujemy o tym na specjalnych tablicach. To kolejne ulubione miejsce spacerowe mieszkańców naszego miasta – dodaje.
 
Jak podkreśla burmistrz Remigiusz Lorenz, łąka kwietna powstała w ramach zakończonego w ub.r. programu rozwoju zieleni i miejsc rekreacji, na którego realizację gmina dostała ponad 4,6 mln zł.  
 

Informacja o dofinansowaniu

Informacja o mechanizmie sygnalizowania nieprawidłowości i podstawowe informacje o projekcie

 
Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. 
 
Gmina Międzyrzecz, jako beneficjent projektu pn.:„Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu” nr POIS.02.05.00-00-00-0145/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych  nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.
 
Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
  1. specjalny adres e-mail: e-mail lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.plnieprawidlowosci
 
 

Podstawowe informacje o projekcie

W dniu 27.11.2017 r. Burmistrz Międzyrzecza podpisał Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój i zagospodarowanie zielni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu” nr POIS.02.05.00-00-00-0145/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
 
Cele projektu:
I. Cele główny projektu to zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście oraz zwiększenie obszarów zielonych dla potrzeb wypoczynku i rekreacji poprzez Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej i terenów rekreacyjnych w Międzyrzeczu.
II. Cele szczegółowe określone zostały następująco:
  1. Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez odnowę zieleni miejskiej oraz zwiększenie powierzchni terenów zieleni.
  2. Zachowanie istniejącej różnorodności biologicznej oraz jej wzbogacenie ze szczególnym uwzględnieniem roślinności rodzimej.
  3. Poprawa jakości powietrza oraz warunków przewietrzania miasta poprzez zwiększenie ilości tlenu oraz oczyszczenia powietrza z toksyn i kurzu.
  4. Zwiększenie liczby miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców i turystów.
  5. Tworzenie dogodnych warunków dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków poprzez wykorzystanie wielogatunkowych i wielopiętrowych rozwiązań oraz wyposażenie w elementy korzystne dla ochrony przyrody.
III. Cel społeczny: Poprawa standardu życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza w mieście oraz udostępnienie terenów zieleni przystosowanych do wypoczynku i rekreacji, co pozytywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców miasta.
Cel środowiskowy: Poprawa jakości powietrza, zahamowanie degradacji zieleni oraz zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście poprzez zagospodarowanie terenów miasta poprawiając stan zieleni miejskiej i zwiększając jej obszar. 
 
Opis projektu, w tym zakres rzeczowy i koszt przedsięwzięcia 
Planuje się zagospodarować tereny miejskie ulegające obecnie degradacji. Zaplanowano odnowę obecnych walorów przyrodniczych oraz nasadzenie nowych gatunków rodzimych odpowiadających lokalnym warunkom, co wpłynie na zachowanie i rozwój różnorodności biologicznej. Zastosowane zostaną wielopiętrowe i wielogatunkowe rozwiązania, które utworzą dogodne warunki życia dla ptaków, owadów i drobnych ssaków. Kompleksowo zaprojektowana oaza zieleni w kilku miejscach miasta będzie pozytywnie wpływać na jakość życia mieszkańców. Parki będzie służyć indywidualnym użytkownikom, głównie mieszkańcom miasta, korzystającym z zasobów środowiska m.in. w celu poprawy zdrowia.Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:
Zadanie 1: Rozwój zieleni - Park przy ul. Stoczniowców Gdańskich
Zadanie 2: Rozwój zieleni - Ogródek Jordanowski  i Skwery wzdłuż ul. Staszica    
Zadanie 3: Rozwój zieleni - Promenada nad Obrą   
Zadanie 4: Rozwój zieleni - Bulwar Jana Pawła II    
Zadanie 5: Rozwój zieleni - Skwer „Kaczy Dołek”    
Zadanie 6: Rozwój zieleni - Tereny zieleni przy ul. Podzamcze     
Zadanie 7: Rozwój zieleni - Tereny zieleni „Łąka kolejowa”    
Zadanie 8: Rozwój zieleni - Teren zieleni przy ul. Pięciu Świętych Braci Międzyrzeckich     
Zadanie 9: Rozwój zieleni - Skwer przy ulicy Jacka Malczewskiego
Zadanie 10: Rozwój zieleni -Teren zieleni przy folwarku
Zadanie 11: Rozwój zieleni - Planty w Międzyrzeczu 
 
Koszty przedsięwzięcia kształtują się następująco:
Całkowity koszt przedsięwzięcia: 5 461 040,30zł brutto.
Koszty kwalifikowane: 5 461 040,30 zł brutto.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej : 4.641.884,25 zł brutto.Wskaźniki projektu:
 
Wskaźniki projektu
Nazwa wskaźnika Typ wskaźnika
(produkt/rezultat bezpośredni)
Jednostka pomiaru Wartość docelowa w odniesieniu do projektu Rok docelowy
Dodatkowa powierzchniabiologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów rezultat ha 17,80 2020
Łączna powierzchniaterenów zieleni objętychprojektami /pracami wramach projektów rezultat ha 15,05 2020
 
Realizację projektu zaplanowana na 3 lata od 2018 do 2020 r.