Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

07-02-2024

Komunikat burmistrza Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Komunikat burmistrza Międzyrzecza
Zgłoszenie do komisji konkursowej z dnia 7 lutego 2024 r.
 
W oparciu  o §13 uchwały Nr LXXI/696/23 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na  rok 2024, Burmistrz Międzyrzecza powołuje komisję konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert.
 
Zgłoszenia osób (przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty
w wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie) do komisji konkursowej będzie można dokonywać pisemnie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.
Wzór zgłoszenia – w załączeniu.
 
Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny posiadać pisemne upoważnienie
do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowania osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
 
W przypadku braku chętnych osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, komisja konkursowa zostanie powołana jedynie z przedstawicieli Burmistrza Międzyrzecza.
 
Niniejszy komunikat zamieszcza się na stronie internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
 
05-02-2024

Wpierw siorbali, potem zaśpiewali!

Ilustracja do informacji: Wpierw siorbali, potem zaśpiewali!
W sobotę, 3 lutego, Międzyrzecz był ogólnopolską stolicą piosenki harcerskiej. Ponad 260 zuchów i harcerzy z zachodniej Polski wzięło udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Siorba 2024”. Grand Prix i ufundowaną przez burmistrza Remigiusza Lorenza gitarę klasyczną wyśpiewali harcerze z Drezdenka.
 
Jubileuszowy, XV Festiwal Piosenki Harcerskiej „Siorba 2024” odbył się w sali kinowo-widowiskowej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Organizatorami byli międzyrzeccy harcerze. Uczestników przywitał komendant Hufca Międzyrzecz ZHP Robert Piela, który podziękował za wsparcie dyrektorce MOK Ewelinie Izydorczyk-Lewy oraz lokalnym władzom – m.in. burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi, sekretarzowi Urzędu Miejskiego Ewie Walkowskiej oraz wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej Andrzejowi Chmielewskiemu po czym zaprosił harcerzy i samorządowców do wspólnego siorbania kisielu, które od lat rozpoczyna harcerski festiwal.
 
Imprezę w równie profesjonalny, co dowcipny sposób prowadził konferansjer Bartłomiej Orzeł z Przytocznej. Na scenie wystąpiło 18 zespołów, które rywalizowały w trzech kategoriach: piosenki zuchowej, piosenki harcerskiej i turystycznej oraz piosenki patriotyczno-powstańczej. W ostatniej aż trzy Siorby wyśpiewali harcerze z Międzyrzecza: brązową 2. DH „Iskry”, srebrną 22 DSH „Krzesiwo”, a złotą 13. DH „Błysk”. Grand Prix festiwalu jurorzy przyznali harcerzom z Drezdenka, którzy w nagrodę dostali gitarę klasyczną, ufundowaną i wręczoną przez burmistrza R. Lorenza.
 
Na zakończenie burmistrz podziękował wykonawcom i organizatorom muzycznej imprezy oraz życzył im kolejnych sukcesów. Zapewniał ich również o dalszym wsparciu ze strony gminy. – Dziękuję Wam także za ogromną aktywność i udział w życiu społecznym naszej gminy – mówił R. Lorenz.
02-02-2024

Ankieta Ośrodka Pomocy Społecznej

Ilustracja do informacji: Ankieta Ośrodka Pomocy Społecznej
Zapraszamy do wypełnienia ankiety Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
 
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w badaniu, którego skutkiem będzie opracowanie Lokalnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych  Gminy Międzyrzecz na lata 2024-2026. Chcemy go opracować we współpracy z Państwem, stąd prośba o wypełnienie tej krótkiej ankiety.
 
Dzięki wynikom ankiety będziemy wiedzieć jakie są zasoby i wyzwania związane z rozwojem usług społecznych w naszej gminie.
 
Badanie jest dobrowolne i w pełni anonimowe, co oznacza, że Państwa  odpowiedzi będą przedstawiane jedynie w formie zbiorczej dla  wszystkich uczestników tego sondażu. Bardzo prosimy o podzielenie się z nami Państwa opinią i udzielenie szczerych odpowiedzi.
 
01-02-2024

Zarządzenie burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ilustracja do informacji: Zarządzenie burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 01 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Międzyrzecz w 2024 roku.
 
Na podstawie art. 11 ust. 2  oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), uchwały Nr LXXI/696/23 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 31 października 2023  r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 oraz Zarządzenia Nr Z-13/2024 Burmistrza Międzyrzecza z dnia26 stycznia 2024 r. w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2024 roku zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie:
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- ochrony i promocji zdrowia
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
2. Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru podmiotów, którym zostanie przyznana dotacja, będzie przeprowadzone zgodnie z ogłoszeniem konkursowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
§ 3.
Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.
 
01-02-2024

Zarządzenie burmistrza

Ilustracja do informacji: Zarządzenie burmistrza
Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
 
 
Na podstawie § 10 ust. 1 uchwały nr XLV/403/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia
30 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Powołuję Komisję Stypendialną opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym
i międzynarodowym na rok 2024.
 
§ 2.
Do komisji powołuję:
 1. Milenę Robaszyńską jako Przewodniczącą Komisji,
 2. Krzysztofa Kochana – członka,
 3. Ewelinę Błaszczyk – członka,
 4. Annę Frycz-Bielińską – członka.
 
§ 3.
 1. Do obowiązków Komisji Stypendialnej w szczególności należy:
 1. zapoznanie się ze złożonymi wnioskami i załączonymi dokumentami;
 2. ustalenie, które z wniosków spełniają warunki formalne określone w uchwale nr XLV/403/14 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży;
 3. rozpatrzenie merytoryczne wniosków spełniających warunki określone w ww. uchwale;
 4. sporządzenie opinii o zgłoszonych wnioskach oraz wskazanie osób, którym proponuje się udzielić stypendium wraz z proponowaną wysokością stypendium;
 5. sporządzenie protokołu z prac komisji.
 1. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmuje Burmistrz Międzyrzecza po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej biorąc pod uwagę w szczególności osiągnięcia sportowe zawodnika oraz § 4 ust. 1 i 2 ww. uchwały.
 
§ 4. 
Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.
01-02-2024

Harcerze uczcili rocznicę powrotu Międzyrzecza do Macierzy

Ilustracja do informacji: Harcerze uczcili rocznicę powrotu Międzyrzecza do Macierzy
Z okazji 79 rocznicy powrotu Międzyrzecza do Polski harcerze Hufca ZHP wraz z drużynowymi Hanną Barczewską i Marią Sobczak-Siutą oraz wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Chmielewskim zapalili znicze i złożyli kwiaty przed obeliskiem upamiętniającym Pionierów Ziemi Międzyrzeckiej.
 
 
Uroczystość odbyła się 30 stycznia po południu przed obeliskiem poświęconym Pionierom Ziemi Międzyrzeckiej w parku przy ul. Staszica. Przed złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed obeliskiem harcerze 2. Dryżyny Harcerskiej „Iskry” wraz z drużynową phm. Hanna Barczewską i drużynową 2. Gromady Zuchowej „Słoneczna Gromada”  Marią Sobczak-Siutą wysłuchali wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej i jednocześnie regionalisty Andrzeja Chmielewskiego, który opowiedział im o okolicznościach powrotu miasta do Polski.
 
– Mówimy o powrocie, gdyż przed zaborami przez kilkaset lat Międzyrzecz znajdował się w granicach państwa polskiego i był ważnym ośrodkiem administracji królewskiej – zaznaczał A. Chmielewski.
01-02-2024

Magistrala Zachodnia

Ilustracja do informacji: Magistrala Zachodnia
Lubuscy samorządowcy i eksperci od spraw transportu od kilku lat postulują i zabiegają o  utworzenie Magistrali Zachodniej, czyli nowego połączenia kolejowego z Gorzowa do Zielonej Góry - przez Międzyrzecz i Świebodzin, które ma skrócić czas przejazdów pociągów między obiema stolicami naszego województwa. Pomysł popiera m.in. burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz, który uczestniczył w kilku spotkaniach dotyczących magistrali. Poruszył ten temat m.in. podczas konsultacji nad strategią województwa, które odbyły się 25 stycznia 2024 r. w bibliotece wojewódzkiej w Gorzowie.
 
 
 
- Obecnie pociągi z Gorzowa do Zielonej Góry kursują przez położony na uboczu Zbąszynek, co wydłuża czas przejazdu. Magistralę Zachodnią wytyczono natomaist wzdłuż drogi ekspresowej S 3. Jej nowyum ogniwem i zwornikiem ma być linia z Międzyrzeczu do Świebodzinas i dalej do Sulechowa – mówi R. Lorenz.
 
Międzyrzecz nie ma bezpośredniego połączenia kolejowego ze Świebodzinem. Zdaniem burmistrza Międzyrzecza, budując torowisko między sąsiadującymi ze sobą miastami można wykorzystać dawną linię z Międzyrzecza do Toporowa, która obecnie jest przejezdna tylko na kilkukilometrowym odcinku do Nietoperka. Podkreśla przy tym, że na nowej linii oprócz pociągów pasażerskich kursować będą także składy towarowe. - To bardzo ważne dla mieszkańców naszego miasta i turystów, ale przede wszystkim dla międzyrzeckich zakładów pracy. Transport kolejowy będzie sporym ułatwieniem dla miejscowych firm oraz magnesem dla inwestorów – podkreśla.
 
Magistrala ma być alternatywą dla ruchu kołowego. - Mamy znakomite położenie i musimy w pełni je wykorzystać. Naszymi atutami są obecnie trasa S3 i pobliskie węzły na autostradzie A2. Wybudowanie magistrali będzie kolejnym oknem na świat dla miasta i naszych firm. Ożywi stację kolejową w Międzyrzeczu, a przedsiębiorcom ułatwi import materiałów oraz eksportc swoich produktów. Jej wybudowanie wymaga jednak decyzji na szczeblu centralnym – zaznacza samorządowiec.
31-01-2024

Rocznica powrotu Międzyrzecza do Macierzy

Ilustracja do informacji: Rocznica powrotu Międzyrzecza do Macierzy
W dniu 30 stycznia, z okazji 79. rocznicy powrotu Międzyrzecza do Polski, przedstawiciele władz miejskich złożyli kwiaty przed Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego.
 
Ważną rocznicę uczcili burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z zastępcami Agnieszką Śnieg i Tomaszem Markiewiczem oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Chmielewski. Burmistrz podkreśla, że dzień 30 stycznia to jedna z najważniejszych dat w historii miasta.
 
Międzyrzecz jest jedną z najstarszych miejscowości w Polsce. Pierwsza wzmianka o międzyrzeckim grodzie pochodzi z Kroniki Thietmara z 1005 r. Przez kilkaset lat gród i następnie zamek były silnymi ośrodkami administracji królewskiej oraz broniły zachodnich rubieży Wielkopolski i Rzeczpospolitej.
 
Po drugim rozbiorze Polski w 1793 r. Międzyrzecz został przyłączony do Prus. W okresie wojen napoleońskich na krótko powrócił do Polski po przyłączeniu do Księstwa Warszawskiego, ale w 1815 r. po Kongresie Wiedeńskim ponownie znalazł się pod zaborem pruskim, a następnie w granicach Cesarstwa Niemieckiego. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej do Polski powróciły tylko wschodnie skrawki ówczesnego powiatu międzyrzeckiego, natomiast sam Międzyrzecz pozostał w Republice Weimarskiej, a później w Trzeciej Rzeszy. Do Polski powrócił 30 stycznia 1945 r. po zajęciu przez Armię Czerwoną.
 
– Datę powrotu Międzyrzecza do Macierzy upamiętnia nazwa jednej z najważniejszych ulic – dodaje samorządowiec.
31-01-2024

Program PFRON „Aktywny Samorząd”

Ilustracja do informacji: Program PFRON „Aktywny Samorząd”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje, że ruszyła kolejna edycja programu dla osób z niepełnosprawnościami „Aktywny samorząd”.
 
 
To program w ramach którego osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej mogą skorzystać ze środków PFRON np. na dofinansowanie kosztów czesnego, zakupu protezy, sprzętu elektronicznego, dostosowania auta, kursu nauki prawa jazdy czy opieki nad dzieckiem w żłobku lub przedszkolu.
 
Program realizują PCPR, a wnioski będzie można składać od 1 marca 2024 r. w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/
 
Szczegóły na stronach: 
 
 
 
30-01-2024

WOŚP w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: WOŚP w Międzyrzeczu
Mieszkańcy naszej gminy kolejny raz udowodnili, że mają wielkie serca i chętnie wspierają potrzebujących. Podczas 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazali blisko 170 tys. zł na zakup sprzętu do oddziałów pulmonologicznych, zajmujących się chorobami płuc. – Pieniędzy będzie więcej, gdyż trwają jeszcze licytacje internetowe – zaznacza szefowa lokalnego sztabu WOŚP  Alicja Jankowska.
 
Na ulicach miasta kwestowało 70 wolontariuszy z lokalnego sztabu, kierowanego przez Alicję Jankowską. O godz. 13.00 wolontariusze i mieszkańcy  spotkali się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury, gdzie rozpoczął się cykl występów artystycznych oraz licytacje przedmiotów i usług, przekazanych przez fundację Jurka Owsiaka oraz lokalne instytucje, przedsiębiorców, stowarzyszenia i mieszkańców naszej gminy. Aukcje prowadził w równie dowcipny, co profesjonalny sposób konferansjer i DJ Marcin Śliwa.

W ośrodku kultury mieszkańców i wolontariuszy przywitali burmistrz Remigiusz Lorenz, szefowa sztabu WOŚP Alicja Jankowska i dyrektor MOK Ewelina Izydorczyk-Lewy. Burmistrz  podziękował wolontariuszom i mieszkańcom za udział w największej z orkiestr świata. – Dziękuję darczyńcom i artystom. Moi drodzy, życzę Wam wszystkim artystycznych doznań – mówił R. Lorenz.
 
W holu mieszkańców i wolontariuszy witało m.in. stoisko Koła Gospodyń Wiejskich ze wsi Święty Wojciech, na których chętni mogli kupić pyszne wypieki. Czekały tam na nich także stoiska Komendy Powiatowej Policji, międzyrzeckiego sanepidu i dyrektorki MOK, a także Urzędu Miejskiego, na którym pracownice Wydziału Spraw Społecznych częstowały gości lemoniadami.
 
Za ośrodkiem kultury wystawili się  harcerze z Hufca ZHP Międzyrzecz. Przygotowali dla uczestników różne przysmaki i smażone kiełbaski, a także tor linowy. Obok ich namiotu stanęły transportery kołowe Rosomak i pojazdy ratowniczo-gaśnicze z jednostek OSP, a dzieci mogły się przejechać wojskowymi i strażackimi quadami. W budynku oprócz koncertów miejscowych zespołów odbyły się natomiast pokazy judo, karate i ratownictwa medycznego.
 
Podobnie jak w poprzednich latach, do kilkunastu miejscowości w naszej gminie dojechał specjalny WOŚPbus z puszką, do której  zainteresowani mogli wrzucać datki na sprzęt pulmonologiczny.
 
W MOK na wolontariuszy czekały pyszne zupy i pierogi przygotowane i serwowane przez Koło Gospodyń  Wiejskich z Nietoperka, na czele z sołtysem tej wsi Grzegorzem Górgurewiczem.
 
Bardzo zapracowane były panie z biblioteki, które do późnej nocy liczyły zebrane datki i pieniądze z licytacji.  Doliczyły się prawie 170 tysięcy złotych, ale kwota będzie wyższa, gdyż trwają jeszcze aukcje internetowe. Na jednej z nich np. wylicytowano za 730 zł gramofon, przekazany przez burmistrza Remigiusza Lorenza. Ostateczną kwotę poznamy pod koniec marca. Przypominamy, że przed rokiem podczas 31. Finału WOŚP w naszej gminie zebrano 158 tys. zł.
 
- Dziękuję wolontariuszom, darczyńcom i mieszkańcom. Jesteście wielcy – komentuje A. Jankowska.
1 2 3 4 5 6 ... 369