Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

23-12-2015

Nieodpłatna pomoc prawna

Ilustracja do informacji: Nieodpłatna pomoc prawna
Od dnia 1 stycznia 2016 r., Powiat Międzyrzecki będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2015r., o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015r., poz. 1255). W związku z art. 9 ust. 2 i 3 w/w ustawy Starosta Międzyrzecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, gdzie będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą. Pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, pomoc prawna będzie udzielana osobiście przez radcę prawnego lub adwokata a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową (tzn. 
w Skwierzynie), porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej). Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w lokalach stanowiących własność powiatu. Miejsca udzielania porad:  Międzyrzecz, budynek Starostwa Powiatowego ul. Przemysłowa 2 w godz.: 1000-1400 oraz Skwierzyna, siedziba Domu Pomocy Społecznej, ul. Przemysłowa 42 w godz.: 0800-1200.

Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
- osoby, które ukończyły 65 rok życia,
- osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny,
- kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i stanu wojennego,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 
Pomoc prawna będzie polegała na:
- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługującym jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postepowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub o ustanowieniu pełnomocnika 
z urzędu.
 
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
23-12-2015

Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi

Ilustracja do informacji: Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi
Pod takim tytułem w międzyrzeckim ratuszu odbyło się dwudniowe szkolenie dla pracowników samorządów z kilku powiatów woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego oraz osób związanych z ochroną środowiska, a odpowiedzialnych za ochronę i pielęgnację drzew. Szkolenie dotyczyło zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew i zrealizowane zostało w ramach ogólnopolskiego projektu LIFE+ „Drogi dla Natury”, w którym uczestniczy gmina Międzyrzecz. Wykładowcami byli naukowcy związani z Federacją Zielonych „GAJA” oraz praktycy z zakresu kształtowania krajobrazu i oceny stanu zdrowotnego drzew.
Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali z nowymi przepisami ustawy o ochronie przyrody. Pokazane zostały w formie slajdów dobre i złe praktyki przy realizacji inwestycji w sąsiedztwie dróg obsadzonych drzewami, czy budowie fabryk i osiedli mieszkaniowych. Człowiek w pędzie „do lepszego życia” betonuje coraz większe powierzchnie ziemi, zapominając o środowisku naturalnym. Wiele inwestycji prowadzonych jest z narażeniem na szkody w drzewostanie. Ekolodzy przytaczają takie proste zdanie – „Wszystko przed człowiekiem z istot żywych ucieknie, ale drzewa nie mają takiej możliwości”. Świat stoi przed problemem zmian klimatycznych, ale człowiek szkodzi sam sobie i innym żywym stworzeniom. Bardzo często słyszy się opinie jak kierowcy narzekają na rosnące wzdłuż dróg drzewa – podobno wypadków było by mniej. Niestety powstaje dylemat filozoficzny „co było pierwsze drzewo przy drodze czy auto z kierowcą bez wyobraźni”.
Drzewa spełniają kilka bardzo ważnych dla życia funkcji, z których nie zdajemy sobie na co dzień sprawy. Okazuje się, że jedno drzewo pochłania w rok dwutlenku węgla ( CO2) w takiej ilości, w jakiej wytwarzają dwa gospodarstwa domowe. W procesie fotosyntezy liście drzew produkują tlen, korzenie drzew oczyszczają wody opadowe. Aleje, czy szpalery drzew, chronią przed hałasem, obniżają temperaturę powietrza i powodują wzrost jego wilgotność. O zaletach drzew pisał w swojej fraszce „Na lipę” J. Kochanowski.
Drzewa to miejsce życia i rozmnażania ptaków, owadów, gryzoni i nietoperzy. Aleje przydrożne, czy śródpolne to dla nich ważne korytarze komunikacyjne. Zbyt łatwo wycinamy stare drzewa i nie prowadzimy nowych nasadzeń. Jest to sytuacja rozebranego mostu na rzece – prowadzi do niej droga, ale nie można jej pokonać. Dla naturalnego środowiska najcenniejsze są drzewa stare. Posiadające dziuple, spróchniałe konary, spękaną korę, z pękniętym pniem czy rosnącymi grzybami. Takie drzewa wtedy „żyją”. Stanowią idealne miejsce np. dla małej kolonii nietoperzy. Dla człowieka te ssaki to ważni sprzymierzeńcy. Jedna mała kolonia potrafi w ciągu nocy skonsumować prawie1 kgowadów.
Decyzja o wycince drzewa jest zawsze pytaniem czy trzeba to zrobić? Obecnie w diagnostyce oceny drzew, by odpowiedzieć na pytanie wyciąć, czy zostawić, wykorzystuje się już narzędzia nieinwazyjne. Szkolący się urzędnicy mieli okazję poznać metodę oceny i prześwietlanie pnia drzewa przy wykorzystaniu tomografii dźwiękowej. Program komputerowy daje tutaj kompletny obraz stanu zdrowotnego przekroju drzewa.
23-12-2015

20 – lecie Środowiskowego Domu Samopomocy

Ilustracja do informacji: 20 – lecie Środowiskowego Domu Samopomocy
W piątek 20.11.2015 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Międzyrzeczu obchodził swoje 20-lecie istnienia. W pięknie przyozdobionej sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego uczestnicy i pracownicy Środowiskowego Domu podejmowali zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza wraz z sekretarzem gminy Anną Sawką, w-ce starosty Rafała Mikuły, Marii Górnej - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Elżbiety Górnej - dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przybył przedstawiciel Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych, Włodzimierz Szopiński oraz prezes Międzyrzeckiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej Artystycznie SZANSA Sylwia Guzicka. Dopisała również duża grupa byłych uczestników wraz z rodzinami,  jak również przyjaciele Domu, z którymi przez ostanie 20 lat współpracowaliśmy. O oprawę kulinarną i obsługę zadbał Ludwik Reinfus  z  restauracji Duet Jacka i Beaty Bełz, co bardzo smacznie dopełniło część oficjalną i artystyczną obchodów. Imprezę rozpoczęła prezentacja wszystkich pracowników i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, którzy przy dźwiękach „Rydwanów Ognia”  Mike’a Oldfielda przedstawili  się zebranym. Następnie kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Katarzyna Nyczak-Walaszek opowiedziała krótko historię Domu, jego osiągnięcia i sukcesy, z których jako największy trzeba uznać ten, że stał się on ośrodkiem rzeczywistego wsparcia i  pomocy oraz ważną częścią życia jego uczestników. Wspominając minione lata przypomniała osoby Jerzego Krysiaka i Haliny Skrzydło, poprzednich kierowników ośrodka. Przedstawiła swoich współpracowników Annę Skotnicką, Ewę Dąbrowską, Irenę Perz, Barbarę Sobańską i Janusza Grządko, z którymi wspólnie realizują cele i zadania domu. Wśród celów nadrzędnym jest wsparcie w zaspokajaniu potrzeb życiowych, usamodzielnienie oraz przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, poprzez treningi: funkcjonowania w codziennym życiu, interpersonalny, ruchem, terapię zajęciową, gdzie dwudziestu trzech uczestników Domu może nabywać nowe umiejętności, rozwijać swoje uzdolnienia i  podnosić  sprawność fizyczną. Na zakończenie kierownik podziękowała swoim współpracownikom oraz przedstawicielom władz za dotychczasową współpracę z nadzieją na dalsze wspólne owocne działania. W części artystycznej uczestnicy zaprezentowali krótkie przedstawienie słowno-muzyczne o przemijaniu, wspólnie zaśpiewaliśmy cover znanego przeboju „40 lat minęło…” jako „20 lat minęło”. Występ uświetniła również laureatka wielu konkursów wokalnych  i uczestniczka Środowiskowego Domu Karolina Maria Szulga. Po zakończeniu części oficjalnej czas nam płynął na rozmowach, wspomnieniach, w międzyczasie zaprezentowaliśmy jeszcze  zdjęcia  z naszej historii przygotowane i opracowane przez Natalię Guzicką, które dowcipnie i z humorem komentowała Ewa Dąbrowska. I tak minął nam nasz jubileusz, w związku z czym składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, na których zawsze możemy liczyć  i zapraszamy do współpracy tych wszystkich, którym bliski jest los osób niepełnosprawnych i  mają serce i chęci do niesienia pomocy. Do zobaczenia na, mamy nadzieję, kolejnej okrągłej rocznicy.          
 
                                                                                             Środowiskowy Dom Samopomocy             

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: 20-lecie SOSW

23-12-2015

Lubuskie Wawrzyny 2015

Ilustracja do informacji: Lubuskie Wawrzyny 2015
23-12-2015

Agencja Rynku Rolnego informuje

Ilustracja do informacji: Agencja Rynku Rolnego informuje
Agencja Rynku Rolnego informuje, że Do magazynów organizacji partnerskich regionalnych trafiło już ponad 80% żywności w ramach programu FEAD. Dostawy artykułów spożywczych są realizowane do magazynów organizacji partnerskich regionalnych (OPR) wskazanych przez organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO). Magazyny są zlokalizowane we wszystkich województwach. Dostawy artykułów spożywczych w Podprogramie 2015  będą realizowane do grudnia 2015, natomiast dystrybucja artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących i działania towarzyszących będą realizowane przez OPR i OPL do kwietnia 2016 roku. Zwracam się prośbą o umieszczenie w/w komunikatu na Państwa stronie internetowej, a także na tablicy ogłoszeń celem dotarcia do jak najszerszego grona zainteresowanych odbiorców.
 
                                                                                                                                                                                                          Sekcja Informacji i Promocji
                                                                                                                                                                                                           OT ARR w Gorzowie Wlkp.
                                                                                                                                                                                                                   Tel. 95 720 87 84
23-12-2015

Promocja VIII tomu serii Origines Polonorum - Międzyrzecz. Gród i zamek w wiekach IX-XIV

23-12-2015

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIPIŁKI SIATKOWEJ "CZWÓREK" CHŁOPCÓW im. BOGUSŁAWA KOWALIKA

W dniu 28.11.2015 r. w hali widowiskowo-sportowej  MOSiW w Międzyrzeczu odbył się Ogólnopolski Turniej Minipiłki Siatkowej "Czwórek" Chłopców im. Bogusława Kowalika. Bogusław Kowalik - niedawno zmarły - nauczyciel, trener, wychowawca i działacz sportowy, który całe swoje życie poświęcił budowaniu i umacnianiu podstaw międzyrzeckiej i polskiej siatkówki, był wychowawcą licznej rzeszy siatkarzy. Bogusław Kowalik był pierwszym trenerem Dawida Murka - reprezentanta Polski w piłce siatkowej. W turnieju jego imienia wzięło udział 16 zespołów z Pyrzyc, z Murowanej Gośliny, z Sulechowa, z Gubina, z Gorzowa oraz zespoły z Międzyrzecza: UKS „Orliki” SP 2 Międzyrzecz i  UKS "Trójka" Międzyrzecz.
W uroczystym otwarciu turnieju wzięli udział zaproszeni goście, rodzice uczestników i sympatycy młodzieżowej piłki siatkowej. Zawodników, trenerów, kibiców oraz zaproszonych gości powitał pan Piotr Szanda - zastępca dyrektora szkoły, który w kilku słowach przedstawił cel i podkreślił szczególny charakter tego turnieju. Pani Anna Sawka -  Sekretarz Gminy życzyła wszystkim zawodnikom satysfakcji z udziału w turnieju i sportowej rywalizacji. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonała pani Mirosława Kowalik – żona pana Bogusława - która podziękowała za ideę turnieju i życzyła wszystkim zawodnikom radości z gry oraz udanych rozgrywek. Dla najlepszego zawodnika turnieju ufundowała okazały puchar oraz nagrodę rzeczową. Wszyscy uczestnicy turnieju oraz kibice mieli możliwość wpisania się do okolicznościowej księgi turniejowej poświęconej pamięci Bogusława Kowalika.
   Najlepsze zespoły i najlepsi zawodnicy turnieju zostali nagrodzeni pucharami, medalami, a wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz słodkie upominki.
Upominki sponsorowane były przez Burmistrza Międzyrzecza, Dowódcę 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wlkp. oraz Prezesa UKS „Trójka” SP 3 Międzyrzecz.
Reprezentacja UKS "Trójka" przy SP 3 w Międzyrzeczu: Remigiusz Musialski, Mateusz Sycz, Damian Kostelecki, Damian Matysik, Jan Szczurek, Jakub Skrzek, Maksym Wójcik, Kacper Wik, Adam Makarewicz, Sławomir Turos, Jacek Barański i Nikodem Bulicz.
Najlepsze zespoły turnieju:
KS "Żak Espadon" Pyrzyce 1SP 1 Sulechów 1SP 3 "Volley" Gubin 1UKS ”Trójka” Sulechów 1UKS "Trójka" Sulechów 2SP 3 "Volley" Gubin 3KS "Żak Espadon" Pyrzyce 2Reprezentacja Gorzowa 1UKS "Trójka" Międzyrzecz 1
 
Opiekunem zespołów UKS "Trójka" Międzyrzecz jest p. Piotr Szanda.
 
Turniej został dofinansowany z dotacji Gminy Międzyrzecz dotyczącej wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
23-12-2015

Apel do mieszkańców Międzyrzecza

Ilustracja do informacji: Apel do mieszkańców Międzyrzecza
Drodzy mieszkańcy Międzyrzecza!
 
Uprzejmie proszę, aby nie pozostawali Państwo obojętni na chuligańskie wybryki i reagowali na akty wandalizmu jakie obserwujemy na nowo zagospodarowanym skwerze przy Areszcie Śledczym. Niech sprawcy tych czynów nie czują się bezkarni!
 
Proszę, aby zadali sobie Państwo pytanie czy warto pozwalać na niszczenie zieleni, która ma upiększyć nasze miasto, wprowadzić w nim ład kompozycyjny, a może i nawet zostać jego wizytówką.
 
Drodzy Państwo, zagospodarowany skwer zostanie odtworzony, skradzione rośliny zostaną posadzone na nowo, rozjeżdżone, porozrzucane i skradzione kamienie ułożone na nowo. Pamiętajmy jednak, że pieniądze na jego naprawę zostaną ponownie wydane, a pochodzą one m.in. z Państwa podatków. Nasuwa się więc pytanie czy warto po raz kolejny wykładać pieniądze w już zagospodarowany teren czy nie lepiej przeznaczyć je na kolejne realizacje?
 
Ufam, że nie zostaną Państwo obojętni na nasz apel i wspólnie uda nam się ukrócić akty wandalizmu na terenie miasta, a nowo zagospodarowane zieleńce będą cieszyły Państwa oko.
 
Z wyrazami szacunku,
 
 
Zastępca Burmistrza Międzyrzecza
Agnieszka Śnieg
23-12-2015

O zdrowym życiu i budowaniu w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: O zdrowym życiu i budowaniu w Międzyrzeczu
2 grudnia w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbyła się pierwsza konferencja, która poruszyła tematykę zdrowego stylu życia, organizowania przestrzeni i budowania. Pod egidą hasła „Zdrowo żyj - zdrowo buduj” udało się zgromadzić wiele podmiotów z naszej gminy i nie tylko zajmujących się tą tematyką. Konferencję otworzył gospodarz wydarzenia burmistrz Remigiusz Lorenz serdecznie dziękując wszystkim za przybycie i zainteresowanie tą tematyką. Życzył wszystkim uczestnikom owocnej debaty i wyraził nadzieję, iż wydarzenie to przyczyni się do zwiększenia świadomości tego jakie konsekwencje niosą za sobą złe nawyki żywieniowe, niezdrowy tryb życia, jak bardzo zmienia się świat współczesny i technologie oraz jak efektywnie możemy je wykorzystać. Konferencja podzielona był na dwa panele tematyczne, które łączyła prezentacja zdrowej żywności, produktów regionalnych oraz rękodzielnictwa i wykorzystania surowców naturalnych i wtórnych, a także prezentacja pasywnych, efektywnych energetycznie technologii stosowanych w budownictwie.
 
W pierwszej części dotyczącej zdrowego stylu życia wystąpiła Teresa Mukomiłow z Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiej wraz z Zofią Plewą ze Starostwa Powiatowego, które wspólnie przybliżyły tematykę oraz wyzwania przed którymi stoją osoby, które chcą zdrowo żywić swoje rodziny. Poszczególne przedstawicielki z kół gospodyń wiejskich prezentowały w kilku słowach zdrowe potrawy bez konserwantów, które przygotowały dla uczestników konferencji. Kolejni prelegenci czyli Dariusz Górny z firmy Anta Architekci oraz Roman Strzelczyk przybliżyli tematykę funkcjonalności i ładu przestrzennego oraz tego jakie budynki pasywne energetycznie powstają na terenie powiatu międzyrzeckiego i w jaki sposób zdrowa technologia przekłada się na efektywność ekonomiczną.
 
Druga część konferencji przybliżała tematykę nowych technologii i efektywnych energetycznie rozwiązań. Piotr Strzelczyk w swoim wystąpieniu prezentował jak przy zastosowaniu nowych technologii można obniżyć opłaty związane z użytkowaniem mieszkań. Rekomendował on zastosowane takich technologii jak, rozwiązanie dla jednostek samorządu terytorialnego w szczególności przy budowaniu mieszkań socjalnych, które generują wysokie koszty utrzymania, co powoduje zaległości w opłatach w wybranych grupach społecznych. Dariusz Mukomiłow w swojej prezentacji opowiadał o ukrytych magazynach energii. Wśród prelegentów znaleźli się także przedstawiciele firm zajmujących się budownictwem efektywnym energetycznie. Michał Itkowiak z firmy Ariston przedstawiał możliwości wykorzystania pomp ciepła powietrze-woda. Stefan Reszewski z firmy Heat Quality  przedstawił uczestnikom koncepcje działania transformatorów ciepła, które wykorzystują parę wodną występującą w powietrzu.
 
Na zakończenie konferencji, Daniel Sobolewski z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich oraz Janusz Szymczyk z firmy Newagat przedstawili możliwości pozyskiwania środków europejskich na cele termomodernizacji budynków.
 
Pomiędzy blokami tematycznymi, miała miejsce degustacja regionalnych produktów zdrowej żywności przygotowanej przez panie z kół gospodyń wiejskich z Kęszycy Leśnej, Piesek, Kalska, Nietoperka, Pniewa, Gorzycy, Kurska, Kaławy i Wysokiej. Ponadto, prezentację rękodzieła artystycznego przygotowały Halina Iwanowska i Edyta Dubojska z Międzyrzecza, Elżbieta Kiesiak z Lutowa Suchego oraz Wiesław Korejwo z produktem regionalnym z Pszczewa, miodem magdaleńskim i  wyrobami z wosku. Wśród stanowisk zaprezentowano także wykorzystanie surowców naturalnych i wtórnych przygotowanych przez Domy Pomocy Społecznej w Rokitnie 38, Skwierzynie, Międzyrzeczu i Jasieńcu, Powiatowy Ośrodek Wsparcia Razem Raźniej w Skwierzynie oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Międzyrzeczu. Stoisko „Kasze w żywieniu człowieka” przygotował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzeczu. Swoje stanowiska zaprezentowały także podmioty prywatne, które przedstawiały możliwości nowoczesnych technik budowlanych, wśród nich znalazły się m.in. firma Devi Polska z podłogowymi systemami grzewczymi, Thesla z pompami ciepła powietrze-woda, Fakro z pasywnymi oknami dachowymi, Porta Polska z pasywnymi drzwiami zewnętrznymi, a także Rober i Gazuno z absorpcyjnymi pompami ciepła.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

23-12-2015

List Rzecznika Praw Dziecka do Wolontariuszy

Ilustracja do informacji: List Rzecznika Praw Dziecka do Wolontariuszy
Szanowni Państwo,

5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Jest to święto wszystkich szlachetnych ludzi o wielkich sercach, którzy angażują się w działalność na rzecz drugiego człowieka.
Pod linkiem dostępny jest list Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka do wolontariuszy z okazji ich święta: http://brpd.gov.pl/listy-rpd/list-rzecznika-praw-dziecka-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-wolontariusza
 
List do Wolontariuszy
 
Szanowni Państwo,
z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy każdego dnia poświęcają swój czas, siły i zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebujących.
Cieszę, że wśród nas jest tak wielu ludzi, którzy chcą nieść pomoc innym. Wasza praca i zaangażowanie są nieocenione, są przejawem szlachetnej wrażliwości, empatii i troski o dobro innych. Działalność wolontariuszy to także wyraz współtworzenia odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.
Wolontariusze oferują nam to wszystko, czego nie można kupić za największe nawet  pieniądze. Osoby dobrej woli służą rozmową, dobrym słowem, wspierają pracowników szpitali, hospicjów, ośrodków pomocy, angażują się w działalność organizacji pozarządowych.
Ideę wolontariatu warto więc wspierać i propagować wszelkimi sposobami, a ludzi oddanych służbie potrzebującym powinniśmy doceniać. Tym bardziej, że wiele z tych osób działa zupełnie bezinteresownie, bez szukania poklasku czy uznania.
Wolontariat jest doskonałą szkołą charakteru. Wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy, ale także tego kto udziela wsparcia. Uczy życia w zespole, wśród ludzi i dla ludzi.
Drodzy Wolontariusze, życzę, by nie zabrakło Wam wytrwałości, siły i wiary w to co robicie. Mam nadzieję, że swoją postawą będziecie zarażać innych – rodzinę, przyjaciół, znajomych, a dzięki Wam i Waszej pracy, otaczający nas świat będzie stawał się lepszy.
Życzę Wam jak najwięcej pozytywnej energii, którą przekazujecie innym oraz satysfakcji z pracy, a także sukcesów w realizacji własnych planów i zamierzeń. A nam wszystkim – abyśmy jak najczęściej potrafili bezinteresownie pomagać innym.
 
                                                                                                                                            z wyrazami szacunku
                                                                                                                                                Marek Michalak