Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

23-04-2020

Będą komputery dla uczniów podstawówek!

Ilustracja do informacji: Będą komputery dla uczniów podstawówek!
Aż 16 ofert wpłynęło na ogłoszony przez gminę konkurs ofert na dostawę 32 laptopów z oprogramowaniem. Komputery przekazane zostaną uczniom szkół podstawowych. Mają im umożliwić tzw. zdalną naukę. Przypominamy, że Ministerstwo Cyfryzacji przyznało gminie 80 tys. zł na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna Szkoła”, o czym informowaliśmy już na naszej stronie internetowej.

Burmistrz podkreśla, że 80 tys. zł to maksymalna dotacja, jaką mogła otrzymać gmina wielkości Międzyrzecza. - Oferty są bardzo zróżnicowane. Najniższa opiewa na 68 tys. zł, najwyższa zaś na 120 tys. – Weryfikujemy je pod względem formalnym – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Konkurs przeprowadzony został zgodnie z wytycznymi ministerstwa, które określiło parametry techniczne komputerów, system operacyjny i programy, jakie mają być na nich zainstalowane. Na tej podstawie urzędnicy wstępnie oszacowali koszt jednego laptopa na 2,5 tys. zł. 
 
– Jeśli wygra najniższa oferta, kupimy o kilka komputerów więcej, niż planowaliśmy – zapowiada burmistrz.
06-04-2020

Gmina wystąpiła o dotację na komputery dla uczniów

Ilustracja do informacji: Gmina wystąpiła o dotację na komputery dla uczniów
Władze gminy złożyły wniosek o 80 tys. zł na komputery z oprogramowaniem. – Przekażemy je uczniom naszych szkół – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
 
Szansą na nowe komputery dla uczniów jest rządowy program „Zdalna Szkoła”, ogłoszony właśnie przez Ministerstwo Cyfryzacji.   – W związku z epidemią koronawirusa nauka odbywa się domach. Problem w tym, że nie wszyscy uczniowie mają komputery i dostęp do sieci. Dlatego natychmiast złożyliśmy wniosek o dotacje w wysokości 80 tysięcy złotych na zakup  komputerów z oprogramowaniem, które przekażemy najbardziej potrzebującym uczniom  – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.

Tutaj przeczytasz o budowie żłobka
Burmistrz podkreśla, że 80 tys. zł to maksymalna dotacja, jaką gmina może otrzymać z Ministerstwa Cyfryzacji. – Jeśli ją otrzymamy, będziemy mogli kupić 32 komputery z oprogramowaniem – dodaje samorządowiec.
11-02-2020

Ważna informacja dla rodziców: 25 lutego ruszy nabór do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Ilustracja do informacji: Ważna informacja dla rodziców: 25 lutego ruszy nabór do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz
 
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
 
 • Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona w dniach od 25.02.2020 r. do 10.03.2020 r. przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę.
 • Do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci 3, 4, 5 i 6 - letnie oraz do oddziału żłobkowego dzieci w wieku 15 miesięcy do 3 lat
 • Dzieci 6-letnie objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci 5-letnie, którym przysługuje dowóz do placówki organizowany przez gminę do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub oddziału w przedszkolu, winny mieć wskazaną I preferencję do oddziału przedszkolnego w szkole obwodowej lub przedszkola znajdującego się w miejscowości najbliższej miejsca zamieszkania dziecka. Powyższe, nie dotyczy rodziców dzieci, którzy sami będą dowozić dzieci do placówki.
 • Wnioski złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo (o przyjęciu
  nie decyduje kolejno
  ść zgłoszeń).
 • Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
 • W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
 • Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
  z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze gminy Międzyrzecz, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Międzyrzecz, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego Burmistrza Międzyrzecza. W tym przypadku Burmistrz Międzyrzecza obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa
  w art.17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy.
 
 
 
 
 1. ETAPY REKRUTACJI
Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów:
1)  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 
Kryteria podstawowe (ustawowe)
 
I etap postępowania rekrutacyjnego
1.
wielodzietność rodziny kandydata
100 pkt
2.
niepełnosprawność kandydata
100 pkt
3.
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
100 pkt
4.
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
100 pkt
5.
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
100 pkt
6.
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
100 pkt
7.
objęcie kandydata pieczą zastępczą
100 pkt
Kryteria dodatkowe (ustalone przez jst.)
II etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria gminne
1.
dziecko trzyletnie i czteroletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, dziecko pięcioletnie i sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
25 pkt
2.
dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek
5 pkt
3.
dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
10 pkt
4.
dziecko, którego rodzic opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w gminie Międzyrzecz i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu
5 pkt
5.
dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny
5 pkt
 
Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.
II.        Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce:
 
Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Druk „Deklaracji…” należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.
W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola, w terminie
do dnia 17 lutego 2020r. do godz. 15.00.
 
III.      Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oraz dzieci zmieniających przedszkole:
 
Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru" wypełnionego „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego”, zwanej dalej „Wnioskiem”.
„Wniosek” należy:
1. Wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla rodziców
wydrukować podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru".  Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana.
2. W sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla Rodziców i wydrukowania Wniosku, placówka stworzy możliwość dopełnienia ww. formalności w siedzibie placówki.
Wypełniając „Wniosek" należy wskazać przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru". Można dodatkowo wpisać dwa inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru". Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych znajduje się na Portalu dla Rodziców.
W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których „Wniosek" zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami,
w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola pierwszego wyboru", lub szkoły podstawowej obwodowej w terminie od 25 lutego 2020 r. (godz. 8.00) do 10 marca
2020 r. (godz. 15.00).
 
IV.      Sposób dokumentowania informacji zawartych we „Wniosku”
 1. Sposób dokumentowania informacji zawartych we Wniosku Rekrutacyjnym:
 • dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
  z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
  z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 
 1. Dla potwierdzenia spełniania kryteriów gminnych:
 • oświadczenie dot. kontynuowania edukacji przez rodzeństwo kandydata (zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r.)
 • oświadczenie dot. zatrudnienia oraz rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym  w Międzyrzeczu (zał. nr 2 do Uchwały Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r.).
 
 
Zgodnie z art. 150 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do  Burmistrza Międzyrzecza, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie KPA.
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Międzyrzecza korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje
te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Burmistrz Międzyrzecza może upoważnić dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Międzyrzeczu.
 
 1. Wyniki rekrutacji
  1. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki
   w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 27.03.2020 r. o godz. 15:00. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji
   w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą - logując się na stronie internetowej Portalu dla Rodziców.
  2. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 27.03.2020 r. od godz. 15:00 do 03.04.2020 r. do godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
  3. Dnia 06.04.2020 r. o godz. 12:00 w poszczególnych placówkach uczestniczących
   w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
   do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 
 1.  Rekrutacja uzupełniająca
W terminie od 03.06.2020 r. 10.06.2020 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające – szczegóły w harmonogramie rekrutacji.
 
UWAGI:
 
Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie
z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.
 
11-02-2020

Ruszył nabór do szkół

Ilustracja do informacji: Ruszył nabór do szkół
Trwa nabór do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz,
 
 
27-11-2019

Nietypowa lekcja w siedzibie władz miejskich

Ilustracja do informacji: Nietypowa lekcja w siedzibie władz miejskich
Ponad 40 uczniów „trójki” odwiedziło dziś ratusz i poznało podstawy działalności i zadania lokalnego samorządu. Ich przewodniczką była sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka. Jedna z grup ośmioklasistów spotkała się także z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem oraz jego zastępcami Agnieszka Śnieg i Tomaszem Markiewiczem.
 

Wizyta w siedzibie władz miejskich była dla młodzieży lekcją samorządności. Razem ze swoja nauczycielką Aliną Gajewską dowiedzieli kilka wydziałów i od ich kierowników dowiedzieli się, jakie sprawy można załatwić w ratuszu. Poznali też strukturę organizacyjną urzędu i jego zadania. Ich przewodniczką była sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka, która odpowiada za sprawy organizacyjne.

- Zapraszam was na kolejne, dłuższe spotkanie – mówiła.
 
Uczniowie odwiedzili ratusz w dwóch turach. Druga grupa spotkała się z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem, jego zastępcami Agnieszką Śnieg i Tomaszem Markiewiczem oraz radnymi Arkadiuszem Madzelanem i Andrzejem Chmielewskim.
 
- Mamy też radę młodzieżową, która jest organem doradczym miejskiego parlamentu – zaznaczał R. Lorenz.
27-11-2019

Uczniowie „czwórki” pojadą na Turnus Uśmiechu

Ilustracja do informacji: Uczniowie „czwórki” pojadą na Turnus Uśmiechu
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu są pierwszymi w województwie lubuskim beneficjentami Edukacyjnego Turnusu Uśmiechu.
 
Na początku listopada Fundacja ING Dzieciom, której misją jest wyrównywanie szans życiowych dzieci i młodzieży, ogłosiła wyniki konkursu na edukacyjne Turnusy Uśmiechu w 2020 roku. Okazuje się, że program  napisany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu uznano za jedną z  trzech najciekawszych propozycji w Polsce. Dzięki temu 50 uczniów naszej szkoły całkowicie bezpłatnie od 24 lutego do 6 marca 2020 roku spędzi czas w ośrodku ING Banku w Wiśle, realizując program pt. Znad Obry do Wisły- wylogowani do życia.
 
Dziesięć dni twórczych zajęć stworzy uczniom wiele okazji do zacieśniania więzi, integracji, aktywnego uczenia się, samodzielnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin oraz  świadomego wykorzystania narzędzi informatycznych. Uczestnicy turnusu będą pracować  metodą projektu, planując swoje działania i biorąc odpowiedzialność  za proces uczenia się. Zrealizują i rozszerzą podstawę programową z kilku przedmiotów poza tradycyjną ławką szkolną.
 
Zamierzamy poszukać źródeł Wisły, krążąc szlakami wokół  Baraniej Góry,  podążymy na skocznię i do muzeum śladami Adama Małysza, udamy się rycerską ścieżką wokół Czantorii, będziemy trenować drapieżne ptaki w sokolarni, zwiedzimy beskidzkie muzea, porozmawiamy z twórcą ludowym, zajrzymy do każdego zabytkowego obiektu  w Wiśle, Cieszynie i Istebnej.
 
W końcu przełożymy legendy beskidzkie na język dramy. Swoje spostrzeżenia zamieścimy
w prezentacjach, opiszemy na blogu czy wkleimy do lapbooka. Wszystko to przeplatane będzie śnieżnym szaleństwem - nauką jazdy na nartach, zjazdami na sankach, wizytami na basenie, ogniskami na świeżym powietrzu. Oczywiście przy dźwiękach góralskiej muzyki.

 
O takiej nauce jeszcze do niedawna nikomu się nie śniło! A od dziś, korzystając ze wsparcia Fundacji ING Dzieciom, odliczamy dni do wyjazdu! 
16-10-2019

Gratulacje i kwiaty dla nauczycieli

Ilustracja do informacji: Gratulacje i kwiaty dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz spotkał się z wyróżniającymi się nauczycielami i dyrektorami gminnych placówek oświatowych - szkół podstawowych i przedszkoli.
 
Podczas spotkania w ratuszu burmistrz podziękował dyrektorom i nauczycielom za ich ciężką pracę i osiągnięcia uczniów. Gratulacje złożyły im także sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka i dyrektorka Gminnego Zespołu Oświaty Izabela Korejwo. Zgodnie zaznaczali, że miejscowe szkoły wyróżniają się bardzo wysokim poziomem nauczania.
 
- Gmina wyróżnia się także inwestycjami oświatowymi – zaznaczał R. Lorenz.
 
Burmistrz wręczył gościom listy gratulacyjne i kwiaty oraz odebrał ślubowanie od czterech nauczycieli, którzy awansowali na wyższe stopnie zawodowe. Odebrał też podziękowania od szefów związków zawodowych – Elżbiety Śmiałek ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i Andrzeja Kaczmarka z nauczycielskiej Solidarności, którzy podkreślali zaangażowanie władz miasta w sprawy oświaty.  
28-06-2019

Siatkarze „Jedynki” Mistrzami Polski!

Ilustracja do informacji: Siatkarze „Jedynki” Mistrzami Polski!
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” z Międzyrzecza wywalczyli zloty medal na Mistrzostwach Polski w Mini Siatkówce Kinder Plus Sport, które rozegrane zostały w Zabrzu.
 
W eliminacjach do mistrzostw wystartowało 47 tys. młodych siatkarzy z całego kraju. Do finału zakwalifikowano 32 najlepsze zespoły w trzech kategoriach wiekowy: dwójki (klasy czwarte), trójki (klasy piąte) i czwórki (klasy szóste).
 
W finale wystartowały dwa zespoły z UKS „Jedynka” ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu. Drużyna „dwójek”  - w składzie Piotr Grobelny, Alan Stachowiak, Tymon Humeniuk – pokazała przysłowiowy pazur i wywalczyła złoty medal. W finale po zaciętej walce międzyrzeczanie pokonali rywali z PSP nr 11 Kędzierzyn Koźle i PSP Domecko 2:1 (24:22, 15:17, 11:9).
 
 
W nagrodę za zwycięstwo siatkarze otrzymali voucher na wyjazd na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, który odbędzie się na początku sierpnia w Krakowie, a także piłki i limitowaną wersję plakatu reprezentacji Polski z autografami zawodników.
 
Naszej "trójce” w składzie: Szymon Matuszewski, Adam Jankowski, Wojciech Adamirowicz i Konrad Pacholak - udało się poprawić wynik z ubiegłego roku, zajmują 15 miejsce w Polsce.
 
Trenerami młodych mistrzów są Anna i Alojzy Grobelni.
 
Gratulacje dla zawodników i szkoleniowców!
 
20-06-2019

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

Ilustracja do informacji: Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!
Uczniowie z Międzyrzecza, Bukowca i Kaławy zakończyli rok szkolny. Podczas wczorajszych uroczystości były kwiaty, nagrody, dyplomy oraz gratulacje i życzenia udanych wakacji. Fruwały też birety, a młodzi artyści mieli okazję popisać się wokalnymi i tanecznymi uzdolnieniami.
 
Na placu apelowym Szkoły Podstawowej nr 1 zameldowali się uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele z dyrektorką szkoły Moniką Szypszak na czele. Nie zabrakło też burmistrza Remigiusza Lorenza, który gratulował uczniom sukcesów w nauce i sporcie oraz osiągnięć artystycznych. Życzył im także udanych i bezpiecznych wakacji.
 
Burmistrz był także gościem podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2. Wręczył najlepszym uczniom nagrody, a dyrektorce Katarzynie Dymel bukiet kwiatów i list gratulacyjny. Oklaskiwał też występ młodych wokalistek oraz taneczne popisy przedszkolaków, które zatańczyły dla żegnających się z „dwójką” uczniów klas ósmych.
 
 
Podobne uroczystości odbyły się w pozostałych szkołach w gminie; w „trójce”, „czwórce” i „szóstce” oraz w Kaławie i Bukowcu. Były łzy wzruszenia, dyplomy i nagrody dla najlepszych, kwiaty dla nauczycieli oraz artystyczne występy. Urząd Miejski i burmistrza reprezentowali na nich jego zastępcy Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz, szefowa Gminnego Zespołu Oświaty Izabela Korejwo oraz kierownik Wydziału Spraw Społecznych w ratuszu Łukasz Ruta. Najważniejszymi bohaterami byli jednak uczniowie, którzy rozpoczęli właśnie wakacje. Oraz ich nauczyciele i wychowawcy, których młodzi międzyrzecznie obsypali kwiatami.
 
Życzymy uczniom udanych i bezpiecznych wakacji. Widzimy się we wrześniu!
 
18-06-2019

Pierwsze takie pożegnanie od 20 lat

Ilustracja do informacji: Pierwsze takie pożegnanie od 20 lat
Kwiaty, łzy wzruszenia i szkolne Oscary dla ulubionych nauczycieli – tak wyglądało pożegnanie uczniów klas ósmych ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu.
 
Uroczystości odbyła się w sali kinowo-widowiskowej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Jej pierwszym akordem był występ zespołu muzyki dawnej Antiquo More, który jest artystyczną wizytówką nie tylko szkoły, ale także gminy i powiatu.

Odchodzących ze szkoły uczniów klas VIII żegnała m.in. dyrektor szkoły Katarzyna Dymel. Zaznaczała, że są pierwszymi od 20 lat ósmoklasistami, którzy żegnają się ze szkołą. Udanych i bezpiecznych wakacji życzył im natomiast burmistrz Remigiusz Lorenz, który wręczył najlepszym sportowcom okolicznościowe statuetki.

Najlepsi uczniowie otrzymali dyplomy. Dyrekcja szkoły doceniła ich osiągnięcia w nauce, a także sukcesy sportowe i artystyczne.
Niespodzianką była przygotowana przez absolwentów Gala Oskarowa. Nagrodzili swoich ulubionych nauczycieli statuetkami, bardzo dowcipnie uzasadniając ich przyznanie. W imieniu rodziców, nauczycielom podziękowała Justyna Adamirowicz.
 
Rok szkolny 2018-2019 w międzyrzeckiej „dwójce” kończy ponad 500 dziewcząt i chłopców, w tym 53 ósmoklasistów.
1 2 3