Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

04-05-2020

Przedszkola w Międzyrzeczu zostaną otwarte najwcześniej w przyszłym tygodniu

Ilustracja do informacji: Przedszkola w Międzyrzeczu zostaną otwarte najwcześniej w przyszłym tygodniu
Rząd zezwolił na otwarcie przedszkoli  już od najbliższej środy, ale ostateczne decyzje należą od organów prowadzących. W przypadku Międzyrzecza muszą o tym zdecydować władze miejskie. Burmistrz Remigiusz Lorenz zaznacza, że przepisy dotyczące wznowienia działalności przez te placówki są bardzo rygorystyczne. Uzależniają m.in. liczbę dzieci od metrażu i liczby opiekunów.
 
 
- Analizujemy sytuację i zbieramy informacje od rodziców, czy ich dzieci wrócą do gminnych przedszkoli. Na razie deklaruje to od 20 do 30 procent rodziców.  Czekamy na ich ostateczne deklaracje. Rodzice mają na to czas do jutra. W środę, będziemy wiedzieć, ile dzieci ma wrócić do tych placówek. Wtedy też podejmiemy decyzję na temat terminu ich ewentualnego otwarcia. Nastąpi to jednak nie wcześniej niż w przyszłym tygodniu – zapowiada R. Lorenz.  
 
O konkretnym terminie wznowienia działalności przedszkoli rodzice zostaną poinformowani telefonicznie przez wychowawców ich pociech. Informacje te opublikujemy także na stronie internetowej gminy (www.miedzyrzecz) i w mediach społecznościowych.
23-04-2020

Będą komputery dla uczniów podstawówek!

Ilustracja do informacji: Będą komputery dla uczniów podstawówek!
Aż 16 ofert wpłynęło na ogłoszony przez gminę konkurs ofert na dostawę 32 laptopów z oprogramowaniem. Komputery przekazane zostaną uczniom szkół podstawowych. Mają im umożliwić tzw. zdalną naukę. Przypominamy, że Ministerstwo Cyfryzacji przyznało gminie 80 tys. zł na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna Szkoła”, o czym informowaliśmy już na naszej stronie internetowej.

Burmistrz podkreśla, że 80 tys. zł to maksymalna dotacja, jaką mogła otrzymać gmina wielkości Międzyrzecza. - Oferty są bardzo zróżnicowane. Najniższa opiewa na 68 tys. zł, najwyższa zaś na 120 tys. – Weryfikujemy je pod względem formalnym – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
Konkurs przeprowadzony został zgodnie z wytycznymi ministerstwa, które określiło parametry techniczne komputerów, system operacyjny i programy, jakie mają być na nich zainstalowane. Na tej podstawie urzędnicy wstępnie oszacowali koszt jednego laptopa na 2,5 tys. zł. 
 
– Jeśli wygra najniższa oferta, kupimy o kilka komputerów więcej, niż planowaliśmy – zapowiada burmistrz.
06-04-2020

Gmina wystąpiła o dotację na komputery dla uczniów

Ilustracja do informacji: Gmina wystąpiła o dotację na komputery dla uczniów
Władze gminy złożyły wniosek o 80 tys. zł na komputery z oprogramowaniem. – Przekażemy je uczniom naszych szkół – zapowiada burmistrz Remigiusz Lorenz.
 
 
Szansą na nowe komputery dla uczniów jest rządowy program „Zdalna Szkoła”, ogłoszony właśnie przez Ministerstwo Cyfryzacji.   – W związku z epidemią koronawirusa nauka odbywa się domach. Problem w tym, że nie wszyscy uczniowie mają komputery i dostęp do sieci. Dlatego natychmiast złożyliśmy wniosek o dotacje w wysokości 80 tysięcy złotych na zakup  komputerów z oprogramowaniem, które przekażemy najbardziej potrzebującym uczniom  – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.

Tutaj przeczytasz o budowie żłobka
Burmistrz podkreśla, że 80 tys. zł to maksymalna dotacja, jaką gmina może otrzymać z Ministerstwa Cyfryzacji. – Jeśli ją otrzymamy, będziemy mogli kupić 32 komputery z oprogramowaniem – dodaje samorządowiec.
11-02-2020

Ważna informacja dla rodziców: 25 lutego ruszy nabór do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Ilustracja do informacji: Ważna informacja dla rodziców: 25 lutego ruszy nabór do gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Zasady rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz
 
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
 
 • Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona w dniach od 25.02.2020 r. do 10.03.2020 r. przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez gminę.
 • Do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane będą dzieci 3, 4, 5 i 6 - letnie oraz do oddziału żłobkowego dzieci w wieku 15 miesięcy do 3 lat
 • Dzieci 6-letnie objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci 5-letnie, którym przysługuje dowóz do placówki organizowany przez gminę do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub oddziału w przedszkolu, winny mieć wskazaną I preferencję do oddziału przedszkolnego w szkole obwodowej lub przedszkola znajdującego się w miejscowości najbliższej miejsca zamieszkania dziecka. Powyższe, nie dotyczy rodziców dzieci, którzy sami będą dowozić dzieci do placówki.
 • Wnioski złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo (o przyjęciu
  nie decyduje kolejno
  ść zgłoszeń).
 • Rodzice, dokonując zgłoszenia dziecka, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
 • W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
 • Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
  z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze gminy Międzyrzecz, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonej przez gminę Międzyrzecz, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego Burmistrza Międzyrzecza. W tym przypadku Burmistrz Międzyrzecza obowiązany jest pisemnie wskazać rodzicom inne przedszkole publiczne, oddział przedszkolny w szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa
  w art.17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy.
 
 
 
 
 1. ETAPY REKRUTACJI
Rekrutacja elektroniczna składa się z dwóch etapów:
1)  W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 
Kryteria podstawowe (ustawowe)
 
I etap postępowania rekrutacyjnego
1.
wielodzietność rodziny kandydata
100 pkt
2.
niepełnosprawność kandydata
100 pkt
3.
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
100 pkt
4.
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
100 pkt
5.
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
100 pkt
6.
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
100 pkt
7.
objęcie kandydata pieczą zastępczą
100 pkt
Kryteria dodatkowe (ustalone przez jst.)
II etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria gminne
1.
dziecko trzyletnie i czteroletnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, dziecko pięcioletnie i sześcioletnie ubiegające się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
25 pkt
2.
dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek
5 pkt
3.
dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
10 pkt
4.
dziecko, którego rodzic opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w gminie Międzyrzecz i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu
5 pkt
5.
dziecko z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny
5 pkt
 
Spełnienie przez kandydatów kryteriów, o których mowa w pkt 1 i 2, podlega weryfikacji przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej
z oddziałami przedszkolnymi.
II.        Rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w dotychczasowej placówce:
 
Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie w nim wypełnionej „Deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
Druk „Deklaracji…” należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza.
W procesie przyjęcia dzieci kontynuujących edukację przedszkolną zakwalifikowane zostaną tylko te dzieci, których „Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w formie papierowej z podpisem rodziców zostaną dostarczone do przedszkola, w terminie
do dnia 17 lutego 2020r. do godz. 15.00.
 
III.      Nabór i rekrutacja dzieci zapisywanych po raz pierwszy do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, oraz dzieci zmieniających przedszkole:
 
Podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru" wypełnionego „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego”, zwanej dalej „Wnioskiem”.
„Wniosek” należy:
1. Wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla rodziców
wydrukować podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru".  Próba wprowadzenia kolejnego wniosku zostanie automatycznie zablokowana.
2. W sytuacji braku możliwości dostępu do Portalu dla Rodziców i wydrukowania Wniosku, placówka stworzy możliwość dopełnienia ww. formalności w siedzibie placówki.
Wypełniając „Wniosek" należy wskazać przedszkole, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole pierwszego wyboru". Można dodatkowo wpisać dwa inne, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko nie zostało przyjęte do „przedszkola pierwszego wyboru". Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych znajduje się na Portalu dla Rodziców.
W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których „Wniosek" zostanie wypełniony w wersji elektronicznej, wydrukowany oraz dostarczony wraz z załącznikami,
w formie papierowej z podpisem rodziców do „przedszkola pierwszego wyboru", lub szkoły podstawowej obwodowej w terminie od 25 lutego 2020 r. (godz. 8.00) do 10 marca
2020 r. (godz. 15.00).
 
IV.      Sposób dokumentowania informacji zawartych we „Wniosku”
 1. Sposób dokumentowania informacji zawartych we Wniosku Rekrutacyjnym:
 • dla potwierdzenia, że kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej należy złożyć oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności kandydata należy złożyć orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności jednego/obojga rodziców kandydata należy złożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg
  z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia niepełnosprawności rodzeństwa kandydata należy złożyć orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia, że kandydat jest dzieckiem samotnej matki lub ojca należy złożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,
 • dla potwierdzenia, że kandydat objęty jest pieczą zastępczą należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r.
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) - oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie
  z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 
 1. Dla potwierdzenia spełniania kryteriów gminnych:
 • oświadczenie dot. kontynuowania edukacji przez rodzeństwo kandydata (zał. nr 1 do Uchwały Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r.)
 • oświadczenie dot. zatrudnienia oraz rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym  w Międzyrzeczu (zał. nr 2 do Uchwały Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 marca 2017 r.).
 
 
Zgodnie z art. 150 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.), oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, o których mowa powyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do  Burmistrza Międzyrzecza, o potwierdzenie tych okoliczności w trybie KPA.
W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Burmistrz Międzyrzecza korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje
te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Do prowadzenia spraw, o których mowa powyżej Burmistrz Międzyrzecza może upoważnić dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Międzyrzeczu.
 
 1. Wyniki rekrutacji
  1. Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej placówki
   w systemie elektronicznym nastąpi w dniu 27.03.2020 r. o godz. 15:00. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole – uzyskują informację o wynikach rekrutacji
   w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą - logując się na stronie internetowej Portalu dla Rodziców.
  2. W przypadku, gdy dziecko zostanie zakwalifikowane do danego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, rodzice zobowiązani są do potwierdzenia woli korzystania z usług tej placówki w terminie od 27.03.2020 r. od godz. 15:00 do 03.04.2020 r. do godz. 15:00. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
  3. Dnia 06.04.2020 r. o godz. 12:00 w poszczególnych placówkach uczestniczących
   w rekrutacji zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
   do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
 
 1.  Rekrutacja uzupełniająca
W terminie od 03.06.2020 r. 10.06.2020 r. odbędzie się postępowanie uzupełniające – szczegóły w harmonogramie rekrutacji.
 
UWAGI:
 
Dane osobowe zawarte w przedkładanej dokumentacji podlegają ochronie zgodnie
z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.
 
11-02-2020

Ruszył nabór do szkół

Ilustracja do informacji: Ruszył nabór do szkół
Trwa nabór do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz,
 
 
27-11-2019

Nietypowa lekcja w siedzibie władz miejskich

Ilustracja do informacji: Nietypowa lekcja w siedzibie władz miejskich
Ponad 40 uczniów „trójki” odwiedziło dziś ratusz i poznało podstawy działalności i zadania lokalnego samorządu. Ich przewodniczką była sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka. Jedna z grup ośmioklasistów spotkała się także z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem oraz jego zastępcami Agnieszka Śnieg i Tomaszem Markiewiczem.
 

Wizyta w siedzibie władz miejskich była dla młodzieży lekcją samorządności. Razem ze swoja nauczycielką Aliną Gajewską dowiedzieli kilka wydziałów i od ich kierowników dowiedzieli się, jakie sprawy można załatwić w ratuszu. Poznali też strukturę organizacyjną urzędu i jego zadania. Ich przewodniczką była sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka, która odpowiada za sprawy organizacyjne.

- Zapraszam was na kolejne, dłuższe spotkanie – mówiła.
 
Uczniowie odwiedzili ratusz w dwóch turach. Druga grupa spotkała się z burmistrzem Remigiuszem Lorenzem, jego zastępcami Agnieszką Śnieg i Tomaszem Markiewiczem oraz radnymi Arkadiuszem Madzelanem i Andrzejem Chmielewskim.
 
- Mamy też radę młodzieżową, która jest organem doradczym miejskiego parlamentu – zaznaczał R. Lorenz.
27-11-2019

Uczniowie „czwórki” pojadą na Turnus Uśmiechu

Ilustracja do informacji: Uczniowie „czwórki” pojadą na Turnus Uśmiechu
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu są pierwszymi w województwie lubuskim beneficjentami Edukacyjnego Turnusu Uśmiechu.
 
Na początku listopada Fundacja ING Dzieciom, której misją jest wyrównywanie szans życiowych dzieci i młodzieży, ogłosiła wyniki konkursu na edukacyjne Turnusy Uśmiechu w 2020 roku. Okazuje się, że program  napisany przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 4 w Międzyrzeczu uznano za jedną z  trzech najciekawszych propozycji w Polsce. Dzięki temu 50 uczniów naszej szkoły całkowicie bezpłatnie od 24 lutego do 6 marca 2020 roku spędzi czas w ośrodku ING Banku w Wiśle, realizując program pt. Znad Obry do Wisły- wylogowani do życia.
 
Dziesięć dni twórczych zajęć stworzy uczniom wiele okazji do zacieśniania więzi, integracji, aktywnego uczenia się, samodzielnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin oraz  świadomego wykorzystania narzędzi informatycznych. Uczestnicy turnusu będą pracować  metodą projektu, planując swoje działania i biorąc odpowiedzialność  za proces uczenia się. Zrealizują i rozszerzą podstawę programową z kilku przedmiotów poza tradycyjną ławką szkolną.
 
Zamierzamy poszukać źródeł Wisły, krążąc szlakami wokół  Baraniej Góry,  podążymy na skocznię i do muzeum śladami Adama Małysza, udamy się rycerską ścieżką wokół Czantorii, będziemy trenować drapieżne ptaki w sokolarni, zwiedzimy beskidzkie muzea, porozmawiamy z twórcą ludowym, zajrzymy do każdego zabytkowego obiektu  w Wiśle, Cieszynie i Istebnej.
 
W końcu przełożymy legendy beskidzkie na język dramy. Swoje spostrzeżenia zamieścimy
w prezentacjach, opiszemy na blogu czy wkleimy do lapbooka. Wszystko to przeplatane będzie śnieżnym szaleństwem - nauką jazdy na nartach, zjazdami na sankach, wizytami na basenie, ogniskami na świeżym powietrzu. Oczywiście przy dźwiękach góralskiej muzyki.

 
O takiej nauce jeszcze do niedawna nikomu się nie śniło! A od dziś, korzystając ze wsparcia Fundacji ING Dzieciom, odliczamy dni do wyjazdu! 
16-10-2019

Gratulacje i kwiaty dla nauczycieli

Ilustracja do informacji: Gratulacje i kwiaty dla nauczycieli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz spotkał się z wyróżniającymi się nauczycielami i dyrektorami gminnych placówek oświatowych - szkół podstawowych i przedszkoli.
 
Podczas spotkania w ratuszu burmistrz podziękował dyrektorom i nauczycielom za ich ciężką pracę i osiągnięcia uczniów. Gratulacje złożyły im także sekretarz Urzędu Miejskiego Anna Sawka i dyrektorka Gminnego Zespołu Oświaty Izabela Korejwo. Zgodnie zaznaczali, że miejscowe szkoły wyróżniają się bardzo wysokim poziomem nauczania.
 
- Gmina wyróżnia się także inwestycjami oświatowymi – zaznaczał R. Lorenz.
 
Burmistrz wręczył gościom listy gratulacyjne i kwiaty oraz odebrał ślubowanie od czterech nauczycieli, którzy awansowali na wyższe stopnie zawodowe. Odebrał też podziękowania od szefów związków zawodowych – Elżbiety Śmiałek ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i Andrzeja Kaczmarka z nauczycielskiej Solidarności, którzy podkreślali zaangażowanie władz miasta w sprawy oświaty.  
28-06-2019

Siatkarze „Jedynki” Mistrzami Polski!

Ilustracja do informacji: Siatkarze „Jedynki” Mistrzami Polski!
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” z Międzyrzecza wywalczyli zloty medal na Mistrzostwach Polski w Mini Siatkówce Kinder Plus Sport, które rozegrane zostały w Zabrzu.
 
W eliminacjach do mistrzostw wystartowało 47 tys. młodych siatkarzy z całego kraju. Do finału zakwalifikowano 32 najlepsze zespoły w trzech kategoriach wiekowy: dwójki (klasy czwarte), trójki (klasy piąte) i czwórki (klasy szóste).
 
W finale wystartowały dwa zespoły z UKS „Jedynka” ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu. Drużyna „dwójek”  - w składzie Piotr Grobelny, Alan Stachowiak, Tymon Humeniuk – pokazała przysłowiowy pazur i wywalczyła złoty medal. W finale po zaciętej walce międzyrzeczanie pokonali rywali z PSP nr 11 Kędzierzyn Koźle i PSP Domecko 2:1 (24:22, 15:17, 11:9).
 
 
W nagrodę za zwycięstwo siatkarze otrzymali voucher na wyjazd na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, który odbędzie się na początku sierpnia w Krakowie, a także piłki i limitowaną wersję plakatu reprezentacji Polski z autografami zawodników.
 
Naszej "trójce” w składzie: Szymon Matuszewski, Adam Jankowski, Wojciech Adamirowicz i Konrad Pacholak - udało się poprawić wynik z ubiegłego roku, zajmują 15 miejsce w Polsce.
 
Trenerami młodych mistrzów są Anna i Alojzy Grobelni.
 
Gratulacje dla zawodników i szkoleniowców!
 
20-06-2019

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!

Ilustracja do informacji: Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!
Uczniowie z Międzyrzecza, Bukowca i Kaławy zakończyli rok szkolny. Podczas wczorajszych uroczystości były kwiaty, nagrody, dyplomy oraz gratulacje i życzenia udanych wakacji. Fruwały też birety, a młodzi artyści mieli okazję popisać się wokalnymi i tanecznymi uzdolnieniami.
 
Na placu apelowym Szkoły Podstawowej nr 1 zameldowali się uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele z dyrektorką szkoły Moniką Szypszak na czele. Nie zabrakło też burmistrza Remigiusza Lorenza, który gratulował uczniom sukcesów w nauce i sporcie oraz osiągnięć artystycznych. Życzył im także udanych i bezpiecznych wakacji.
 
Burmistrz był także gościem podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2. Wręczył najlepszym uczniom nagrody, a dyrektorce Katarzynie Dymel bukiet kwiatów i list gratulacyjny. Oklaskiwał też występ młodych wokalistek oraz taneczne popisy przedszkolaków, które zatańczyły dla żegnających się z „dwójką” uczniów klas ósmych.
 
 
Podobne uroczystości odbyły się w pozostałych szkołach w gminie; w „trójce”, „czwórce” i „szóstce” oraz w Kaławie i Bukowcu. Były łzy wzruszenia, dyplomy i nagrody dla najlepszych, kwiaty dla nauczycieli oraz artystyczne występy. Urząd Miejski i burmistrza reprezentowali na nich jego zastępcy Agnieszka Śnieg i Tomasz Markiewicz, szefowa Gminnego Zespołu Oświaty Izabela Korejwo oraz kierownik Wydziału Spraw Społecznych w ratuszu Łukasz Ruta. Najważniejszymi bohaterami byli jednak uczniowie, którzy rozpoczęli właśnie wakacje. Oraz ich nauczyciele i wychowawcy, których młodzi międzyrzecznie obsypali kwiatami.
 
Życzymy uczniom udanych i bezpiecznych wakacji. Widzimy się we wrześniu!
 
1 2 3