Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Sesje Rady Miejskiej

25-05-2020

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że 26 maja 2020 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek za 2019 rok: Gminnego Zespołu Oświaty, Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku, Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, MRU Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz (projekt nr 1).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia  (projekt nr 2).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów Gminy Międzyrzecz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w m. Międzyrzecz, w trybie nieodpłatnym, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (projekt nr 3).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 4).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego (projekt nr 5).
 11. Podjęcie uchwały o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok (projekt nr 6).
      12.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady   Miejskiej.
      13. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
      14. Interpelacje i zapytania na piśm
      15. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
      16. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
 
               Katarzyna Budych
15-01-2020

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
We wtorek, 21 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Porządek obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat (projekt nr 1).
Podjęcie uchwały w sprawie diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla sołtysów (projekt nr 2).
Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty rocznej oraz jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz (projekt nr 3).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 4).
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji (projekt nr 5).
Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję w latach 2020-2023 (projekt nr 6).
Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w 2019 roku.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania na piśmie.
Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Katarzyna Budych
09-12-2019

Sesja Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Sesja Rady Miejskiej
 
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że  17 grudnia 2019 r. o godz.9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 (projekt nr 3).
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (projekt nr 4).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030 (projekt nr 1).
 6. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
 7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 8. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej.
 9. Przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Gospodarki Finansowej i przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.
 10. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi autopoprawkami.
 11. Głosowanie wniesionych propozycji poprawek.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020 (projekt nr 2.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 (projekt nr 5).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Międzyrzecz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (projekt nr 6).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz odpłatną służebnością gruntową (projekt nr 7).
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 19. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Katarzyna Budych
21-10-2019

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
29 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza oraz osób, o których mowa w art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (projekt nr 1).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w rejonie południowego węzła drogi ekspresowej S3 na zachód od ulicy Mieszka I (projekt nr 2).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz pomiędzy drogą wojewódzką nr 137 a drogą ekspresową S3 (projekt nr 3).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 (projekt nr 4).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 – 2031 (projekt nr 5).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wnoszenie wkładów pieniężnych do spółki Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu (projekt nr 6).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości (projekt nr 7).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia pomników przyrody (projekt nr 8).
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody (projekt nr 9).
 14. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z kontroli wydatkowania funduszu sołeckiego w roku 2018 w Gminie Międzyrzecz.
 15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z kontroli ciągłości sprawowania audytu przez organ wykonawczy Gminy Międzyrzecz w okresie od 1 stycznia 2017 r. do obecnie.
 16. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 19. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
            Katarzyna Budych
09-09-2019

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
Informujemy, że 17 września 2019 r. o godz. 9:00, w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 
Szczegółowe informacje wraz z porządkiem obrad znaleźć można poniżej:
 
 
15-07-2019

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej.

Ilustracja do informacji: Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej.
 
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
23 lipca 2019 r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Informacja Prezesa Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o. o. o funkcjonowaniu placówki.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Międzyrzecz przy drodze powiatowej nr 1347F w miejscowości Kuźnik (projekt nr 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt nr 2).
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz (projekt nr 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 (projekt nr 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz oraz określenia granic obwodów tych szkół (projekt nr 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz (projekt nr 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 (projekt nr 7).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego (projekt nr 8) .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. informacji o kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. zgłoszonego na kadencję 2020 - 2023 (projekt nr 9).
 13. Apel do Rady Ministrów w sprawie zmiany stawki opłaty za odpady komunalne na 2020 r. i zaprzestania jej podnoszenia w latach następnych.
 14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 16. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 17. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Katarzyna Budych
 
13-06-2019

Imienne wyniki głosowań podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Imienne wyniki głosowań podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej
Podczas ostatniej sesji, 11 czerwca, radni podjęli kilka ważnych uchwał. M.in. udzielili burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, a także zdecydowali o zaciągnięciu przez gminę kredytu w wysokości 3 mln. zł, który ma być przeznaczony na inwestycje.
 
Jak głosowali poszczególni radni nad projektami tych uchwał?
 
18-02-2019

VI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: VI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
04-12-2018

II sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: II sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
11 grudnia 2018 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018 (projekt nr 3).
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018 – 2031 (projekt nr 4).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (projekt nr 5).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019-2031 (projekt nr 1).
 7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 9. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej.
 10. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.
 11. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi autopoprawkami.
 12. Głosowanie wniesionych propozycji poprawek.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 (projekt nr 2).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do reprezentowania Gminy Międzyrzecz w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie (projekt nr 6).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 7).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 8).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 9).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 10).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 11).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 12).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 13).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 14).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 15).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 16).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 17).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 18).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 19).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 20).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 21).
 30. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz (projekt nr 22).
 31. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 32. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 33. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 34. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
 
               Katarzyna Budych