Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

Sesje Rady Miejskiej

15-07-2019

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej.

Ilustracja do informacji: Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej.
 
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
23 lipca 2019 r. o godz. 9.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Informacja Prezesa Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o. o. o funkcjonowaniu placówki.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Międzyrzecz przy drodze powiatowej nr 1347F w miejscowości Kuźnik (projekt nr 1).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt nr 2).
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz (projekt nr 3).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 24 (projekt nr 4).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Międzyrzecz oraz określenia granic obwodów tych szkół (projekt nr 5).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów Szkół Podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz (projekt nr 6).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 (projekt nr 7).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego (projekt nr 8) .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. informacji o kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. zgłoszonego na kadencję 2020 - 2023 (projekt nr 9).
 13. Apel do Rady Ministrów w sprawie zmiany stawki opłaty za odpady komunalne na 2020 r. i zaprzestania jej podnoszenia w latach następnych.
 14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 16. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 17. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Katarzyna Budych
 
13-06-2019

Imienne wyniki głosowań podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Imienne wyniki głosowań podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej
Podczas ostatniej sesji, 11 czerwca, radni podjęli kilka ważnych uchwał. M.in. udzielili burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, a także zdecydowali o zaciągnięciu przez gminę kredytu w wysokości 3 mln. zł, który ma być przeznaczony na inwestycje.
 
Jak głosowali poszczególni radni nad projektami tych uchwał?
 
11-06-2019

Radni udzielili burmistrzowi absolutorium i wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu

Ilustracja do informacji: Radni udzielili burmistrzowi absolutorium i wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu
Podczas wtorkowej sesji Rada Miejska udzieliła absolutorium i wotum zaufania burmistrzowi Remigiuszowi Lorenzowi. Zgodziła się także na zaciągnięcie przez gminę kredytu w wysokości 3 mln. zł.

W sesji wzięło udział 20 z 21 radnych. Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu głosowało 19 osób, jedna wstrzymała się od głosu. Nowością było wotum zaufania dla burmistrza. Uchwałę w tej sprawie poparło 18 radnych, dwoje wstrzymało się od głosu.
 
 
Kolejnym ważnym punktem sesji było głosowanie w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu w wysokości 3 mln. zł. Uchwała zapadła jednogłośnie: za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowali wszyscy radni. 
 
Burmistrz zaznacza, że przyjęcie uchwały w sprawie kredytu umożliwi realizację wielu inwestycji w mieście i gminie.
18-02-2019

VI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: VI sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
04-12-2018

II sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: II sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
11 grudnia 2018 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018 (projekt nr 3).
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018 – 2031 (projekt nr 4).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2018, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (projekt nr 5).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019-2031 (projekt nr 1).
 7. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
 8. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 9. Przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej.
 10. Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały.
 11. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i ewentualnie zgłoszonymi autopoprawkami.
 12. Głosowanie wniesionych propozycji poprawek.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 (projekt nr 2).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do reprezentowania Gminy Międzyrzecz w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie (projekt nr 6).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 7).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 8).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 9).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 10).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 11).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 12).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 13).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 14).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 15).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 16).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 17).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 18).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 19).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 20).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej (projekt nr 21).
 30. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz (projekt nr 22).
 31. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 32. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 33. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 34. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
 
               Katarzyna Budych