Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
 
27.10.2015 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
 
Porządek obrad:
 
1. Sprawy regulaminowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      porządek obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnego.
3. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
5. Wybór ławników na kadencję 2016 – 2019 - podjęcie uchwały (projekt nr 1).
6. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia.
7. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku.
8. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015.
11. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2015 -2024.
12. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie „Osiedla nad Obrą”.
13. Sprawozdanie z kontroli pozyskiwania przez Gminę środków finansowych z zewnątrz na lata 2014 – 2015 - podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie akceptacji wyników kontroli i zaleceń Komisji Rewizyjnej w zakresie pozyskiwania przez Gminę środków finansowych z zewnątrz na lata 2014 – 2015.
14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
15. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
16. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad sesji.
 
                                                                                                                                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                w Międzyrzeczu
                                                                                                                                                                                      Maria Kijak

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją