Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

19-11-2018

Oferta Pomocy Towarzystwa Głuchoniewidomym-Lubuskiej Jednostki Wojewódzkiej TPG z Międzyrzecza

16-11-2018

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO dla uczestników sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO dla uczestników sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Uprzejmie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obrady Rady Miejskiej są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miedzyrzecz.pl i na stronie Urzędu Miejskiego www.miedzyrzecz.pl
Uczestnicząc w sesji Rady Miejskiej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzaniei upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu  (66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, tel. 95 742 69 30, e-mail ) jest Burmistrz Międzyrzecza. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się  skontaktować  pod adresem ido~@~miedzyrzecz~.~pl.
 
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art.11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 instrukcji kancelaryjnej, w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz w instrukcji archiwalnej.
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 Administrator Danych Osobowych
       Burmistrz Międzyrzecza
16-11-2018

Placówki pomocy dla osób bezdomnych

15-11-2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego

15-11-2018

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14-11-2018

100. rocznica Odzyskania Niepodległości w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: 100. rocznica Odzyskania Niepodległości w Międzyrzeczu
W naszym mieście 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości międzyrzeczanie świętowali dwa dni. 10 listopada, w wigilię Święta Niepodległości, burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak i wiceprzewodniczącym Grzegorzem Skrzekiem, dokonali uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Tablica powstała z inicjatywy radnego Grzegorza Skrzeka. Następnie na placu przy Pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego odbył się capstrzyk wojskowy, w którym licznie uczestniczyły poczty sztandarowe, delegacje zakładów pracy, szkół, instytucji oraz mieszkańcy całej gminy. Przybyłych gości przywitał burmistrz, który wraz z delegacją Młodzieżowej Rady Miejskiej odczytał okolicznościowe przemówienie. Po apelu pamięci i salwie honorowej delegacje złożyły kwiaty. Obchody przy pomniku zakończyła uroczysta defilada kompanii honorowej i pocztów sztandarowych, która poprowadziła przed pomnik gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, gdzie złożone zostały kwiaty.
W drugim dniu obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, burmistrz uczestniczył w uroczystej mszy świętej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Tuż po mszy św., ulicami naszego miasta przeszedł barwny, biało-czerwony korowód, który na czele z orkiestrą dętą poprowadził międzyrzeczan na plac przy dworcu PKP. Kulminacyjnym momentem obchodów rocznicowych była  Inscenizacji Batalistyczno-Historyczna pn. ,,Powstanie Wielkopolskie", podczas której każdy z widzów mógł przenieść się w dawne czasy, poczuć historię i osobiście przeżyć wzruszające chwile zwycięstwa. Piękne pieśni patriotyczne w wykonaniu międzyrzeckiej młodzieży dopełniły historycznego klimatu imprezy, a ciepła grochówka rozgrzała uczestników oraz przybyłych widzów.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13-11-2018

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Ilustracja do informacji: Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii
09-11-2018

Informacja dla mieszkańców

Ilustracja do informacji: Informacja dla mieszkańców
07-11-2018

Zapraszamy na uroczyste obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na uroczyste obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości
Drodzy mieszkańcy, już w ten weekend serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości. Tę wspaniałą rocznicę w Międzyrzeczu świętujemy aż dwa dni.
10 listopada (sobota) o godz.17:30 zapraszamy do ratusza na odsłonięcie tablicy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. O godz. 18:00 zapraszamy wszystkich na plac przy Pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego, gdzie odbędzie się uroczysty capstrzyk - apel wojskowy połączony ze złożeniem kwiatów.
11 listopada (niedziela) o godz. 14:00 odbędzie się msza św. w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Po mszy o godz. 15:00 ustawiamy się wszyscy w kolorowym, biało-czerwonym korowodzie, który poprowadzi nas na plac przy PKP, gdzie odbędzie się niezwykle ciekawa Inscenizacja Batalistyczno-Historyczna "Powstanie Wielkopolskie". Tuż po inscenizacji zapraszamy do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych oraz na pyszną, wojskową grochówkę. 
Przed kościołem harcerze będą wręczali kotyliony, biało-czerwone chorągiewki i wiatraczki. Zabierzcie ze sobą rodziny, sąsiadów i przyjaciół, abyśmy wspólnie mogli uczcić tę wspaniałą rocznicę!
 
08-11-2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki
Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
Zadania realizowane w ramach konkursu
  1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
  2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
  3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";
  4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich  (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.   
Zasady przyznawania dotacji:
O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.
Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości odpowiednio dla poszczególnych zadań:
a) nie mniejszej niż 20% całości kosztów zadań (realizowanych przez uprawnione podmioty inne niż fundacje)
b) nie mniejszej niż 30% całości kosztów zadania (realizowanego przez fundacje)
Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 14 grudnia 2018 roku.
Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie: