Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

06-02-2017

Kwalifikacja wojskowa w 2017 r.

Ilustracja do informacji: Kwalifikacja wojskowa w 2017 r.
        Na podstawie art.32 ust.1 i 3 oraz 8 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016r, poz. 1534) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r.w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2009r.Nr 202, poz. 1566, Nr 226, poz. 1834 oraz z 2012 r., poz. 68) informuję, że kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu międzyrzeckiego zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 20 lutego do 10 marca 2017 roku, przy ul. Rokitniańskiej 1, 66-300 Międzyrzecz (Komenda Powiatowa  Straży Pożarnej).
                                
                                 
 1. Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej podlegają
    mężczyźni urodzeni w 1998roku oraz mężczyźni urodzeni w latach
    1993-1997, którzy dotąd nie stawili się na kwalifikację
    wojskową.
 
 2. Do poboru wzywa się także kobiety urodzone w latach 1993-1998,
    które kończą lub ukończyły średnie, wyższe szkoły medyczne,
    weterynaryjne i kierunkach psychologicznych.
 
 3. Wyjaśnienia o kwalifikacji wojskowej.
 
 
    Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia burmistrzowi dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu-dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym badań specjalistycznych przeprowadzanych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku, fotografie o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy, oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobierania nauki.
 
     Burmistrz wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta, z ważnych przyczyn, nie może stawić się  w określonym terminie i zawiadomi o tym burmistrza, do dnia w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz  przedstawi dokument potwierdzający przyczyny  niestawienia się.
 
     Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożoną grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust.10 ustawy  z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej- Dz. U. z 2016r. poz. 1534).
 
     Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed burmistrzem, właściwą komisją lekarska lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawione zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy).
 
03-02-2017

Zapraszamy do kina w lutym

02-02-2017

Informacja dla mieszkańców!

Ilustracja do informacji: Informacja dla mieszkańców!
W związku z otrzymywanymi od mieszkańców gminy Międzyrzecz zgłoszeniami dotyczącymi mieszania ze sobą różnych frakcji odpadów komunalnych, w trakcie ich odbioru przez firmę odbierającą odpady komunalne tj. PPHU NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski, wyjaśniamy:
Odpady różnych frakcji odbierane są przez specjalistyczny pojazd posiadający zabudowę dwukomorową, umożliwiającą zbieranie dwóch frakcji jednocześnie. Urządzenie zasypowe wyposażone jest w jeden odwłok dzielony przegrodą, eliminując mieszanie się odbieranych frakcji odpadów. Zasyp uniwersalny obsługuje pojemniki dowolnej wielkości od 80 do 1100 l i jest przystosowany do zbierania worków.
01-02-2017

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje

Ilustracja do informacji: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje
13-01-2017

Oferta na wynajem pawilonu handlowego

Ilustracja do informacji: Oferta na wynajem pawilonu handlowego
 
 
 
 
 
 
 
26-01-2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje

25-01-2017

Nagrody w konkursie na najładniej przystrojony dom i balkon wręczone

Ilustracja do informacji: Nagrody w konkursie na najładniej przystrojony dom i balkon wręczone
23 stycznia br. burmistrz Remigiusz Lorenz wręczył nagrody przyznane uczestnikom konkursu na najładniej przystrojony świątecznie dom/ogród i balkon. Przypomnijmy, że I miejsce w kategorii na najładniej przystrojony dom otrzymała Jolanta Budna, II miejsce przypadło Agnieszce i Marcinowi Wróbel a z III  miejsca mogła się cieszyć Elżbieta Danielczak. W kategorii na najładniej przystrojony balkon główną nagrodę otrzymał Krzysztof Chamoń. Szczególne wyróżnienie przyznane zostało 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej. Zwycięzcą jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

24-01-2017

Informacja o organizacji XXX sesji Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Informacja o organizacji XXX sesji Rady Miejskiej
 
          Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.- zgodnie
z zapisem § 49 ust. 7 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że
 
25.01.2017 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej.
 
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. porządek obrad.
 1. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz.
 2. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany programu gospodarczego pod nazwą: Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011 – 2020.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyboru sposobu i form prowadzenia gospodarki komunalnej.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2017 – 2031.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego pod nazwa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzeczu.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
 11. Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na część pawilonu handlowego w udziale 53/100 położonego przy ul. Piastowskiej 24 w Międzyrzeczu, na okres do 10 lat.
 12. Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
              w Międzyrzeczu
                   Maria Kijak
24-01-2017

Oznakuj swojego psa

Ilustracja do informacji: Oznakuj swojego psa
23-01-2017

Informacja nt. projektu OPS pn. "Aktywność szansą na zmianę"