Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

16-05-2018

Oferta organizacji pozarządowej

Ilustracja do informacji: Oferta organizacji pozarządowej
Oferta organizacji pozarządowej.
 
 
15-05-2018

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Międzyrzecz w 2018 r.

Ilustracja do informacji: Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Międzyrzecz w 2018 r.
14-05-2018

Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Ilustracja do informacji: Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej
Zgodnie z § 8 pkt 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu zwołuję VI sesję Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbędzie się 17 maja 2018 r. o godz. 1600 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Sprawy organizacyjne Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 3. Sprawozdanie z działalności prezydium w okresie między sesjami.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
 
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej
Oliwia Matuszewska
 
 
14-05-2018

LUBUSKIE BONY SZKOLENIOWE

Ilustracja do informacji: LUBUSKIE BONY SZKOLENIOWE
Lubuskie Bony Szkoleniowe – to oferta dofinansowania do usług rozwojowych
(tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych), skierowana do Przedsiębiorców i pracowników lubuskich MŚP
 
Operatorem – tj. podmiotem odpowiedzialnym za wdrożenie projektu wsparcia dla Przedsiębiorców – jest Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.
 
CO TO SĄ USŁUGI ROZWOJOWE?
     To usługi edukacyjne, mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych. Pełna ich oferta, obejmująca, m.in. szkolenia, kursy zawodowe, studia podyplomowe, jest dostępna w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
     Baza Usług Rozwojowych to oferta obejmująca m.in. szkolenia językowe, kursy specjalistyczne kończące się nabyciem kwalifikacji zawodowych, szkolenia branżowe czy też studia MBA.
 
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH?
Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP), prowadzące działalność gospodarczą i mające jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego – subregion gorzowski (powiaty: gorzowski, m. Gorzów Wlkp., strzelecko – drezdenecki, międzyrzecki, sulęciński i słubicki). W projekcie mogą wziąć udział pracownicy tych firm (w tym właściciele, osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną).
 
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Kwota dofinansowania usług rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa może wynieść maksymalnie 35.000 zł, przy czym intensywność wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju pomocy, i może wynieść:
 • mikro- i małe przedsiębiorstwa: do 80% wartości usługi rozwojowej,
 • średnie przedsiębiorstwa: do 70% wartości usługi rozwojowej.
Limit wsparcia przypadający na jednego pracownika wynosi 8.500 zł.
 
KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
     Nabór jest prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego PSF,  dostępnego na stronie www.lubuskiebony.pl, w terminie od września 2017 r. do listopada 2019 r. (pod warunkiem dostępności środków).
 
JAK WYGLĄDA DZIŚ REALIZACJA PROJEKTU?
- zawarliśmy umowy wsparcia  z ok. 140 firmami
- dotychczas firmy zgłosiły do udziału w szkoleniach ok. 250 swoich pracowników
- do dyspozycji przedsiębiorców mamy jeszcze ok. 9 mln zł
 
GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?
 
Zapraszamy na stronę www.lubuskiebony.pl
 
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy konsultantów. Konsultanci udzielą niezbędnego wsparcia na etapie ubiegania się o dofinansowanie.
 
Operator – Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Wielkiego 1, Gorzów Wlkp.
INFOLINIA:732-732-650
e-mail: e-mail
 
11-05-2018

Burmistrz podpisał umowę na dofinansowanie budowy placu zabaw i siłowni plenerowej

Ilustracja do informacji: Burmistrz podpisał umowę na dofinansowanie budowy placu zabaw i siłowni plenerowej
11 maja w Urzędzie Marszałkowskim burmistrz Remigiusz Lorenz wraz ze skarbnikiem gminy Kamilą Anioł-Szymańską i wicemarszałkiem Stanisławem Tomczyszynem, podpisał umowę na dofinansowanie kwotą 132.418,00 zł budowy placu zabaw i siłowni plenerowej w Kęszycy Leśnej.
Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Wartość zadania: 208 107,40 zł, wnioskowane dofinansowanie do wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11-05-2018

UWAGA MIESZKAŃCY! Zmiana harmonogramu Budżetu Obywatelskiego 2019.

Ilustracja do informacji: UWAGA MIESZKAŃCY! Zmiana harmonogramu Budżetu Obywatelskiego 2019.
09-05-2018

INFORMACJA nt. Programu Mieszkanie Plus

Ilustracja do informacji: INFORMACJA nt. Programu Mieszkanie Plus
W związku z podpisaniem przez gminę Międzyrzecz Listu Intencyjnego w dniu 29 września 2017 r., w sprawie możliwości przystąpienia gminy do Programu Mieszkanie Plus, przeprowadzona została ankietyzacja wśród społeczności gminnej, której celem było określenie rzeczywistej skali zainteresowania Programem Mieszkanie Plus wśród jej mieszkańców. Zebrane opinie i informacje będą przydatne przy wdrażaniu Programu i planowaniu kolejnych jego etapów. Ankiety  dostępne były w formie papierowej oraz elektronicznej w terminie od 29.01.2018 r. do 31.03.2018 r. Ankiet w formie elektronicznej oddano 92, a w formie papierowej 87, ogółem oddano 179 ankiet. W związku z tym zebrany materiał, przekazany został do BGK Nieruchomości S.A. w Warszawie, celem jego analizy i weryfikacji przy kwalifikowaniu gminy Międzyrzecz do kolejnego etapu Programu Mieszkanie Plus. Poniżej przedstawione zostały wyniki przeprowadzonej ankiety.
 
09-05-2018

Narodowy Dzień Zwycięstwa

Ilustracja do informacji: Narodowy Dzień Zwycięstwa
8 maja z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Kijak, radnymi oraz przedstawicielami Starosta Powiatowego,17. WBZ, Związku Sybiraków, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i harcerzami złożyli kwiaty przed pomnikiem Pamięci Weteranów II. wojny światowej.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

09-05-2018

Budka z książkami przy ratuszu

Ilustracja do informacji: Budka z książkami przy ratuszu
7 maja przy międzyrzeckim ratuszu stanął tzw. biblioboxx czyli budka z książkami, która przyjechała do nas z miasta partnerskiego – dzielnicy Berlina Charlottenburg-Wilmersdorf, w ramach współpracy Młodzieżowych Rad Miejskich z Międzyrzecza i Berlina. Z ,,ulicznej czytelni” będzie można korzystać do końca wakacji. Mamy nadzieję, że budka swoją obecnością uatrakcyjni życie międzyrzeczan oraz turystów w okresie letnim. Każdy może przynieść i zostawić lub zabrać i przeczytać dowolną książkę. Zapraszamy, zachęcamy i polecamy. Wspólnie zrealizujmy ideę kulturalnego oraz życzliwego projektu ulicznej biblioteki.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

09-05-2018

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Ilustracja do informacji: Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca ważne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Burmistrza Międzyrzecza obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.
 
Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne  za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości   o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Natomiast art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, stanowi, że wysokość opłaty za powyższą usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dot. m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej, do Burmistrza Międzyrzecza dostarczając wypełnione oświadczenie.
Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą: 
 1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok; 
 2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności: 
  1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok, 
  2. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem– 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 mna 1 rok. 
Wpływy z tytułu ww. opłaty stanowią w 90% przychód Wód Polskich,  w 10% dochód budżetu właściwej gminy.
Burmistrz, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość oraz sposób obliczenia przedmiotowej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Gminy, wskazany w informacji. Opłaty należy uiszczać kwartalnie na podstawie otrzymanej informacji. Ze względów organizacyjnych, termin przekazania informacji może ulec zmianie.  
 
Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu oraz w BIP Gminy Międzyrzecz,  w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego  – Wydział Gospodarki Mieniem pokój 206, ul. Rynek 7, 66-300 Międzyrzecz, tel.: 95 742 69 85.