Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

28-12-2016

Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach PROW 2014-2020

Ilustracja do informacji: Warunki i zasady udzielania pomocy w ramach PROW 2014-2020
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA planuje przeprowadzenie pierwszych naborów wniosków o przyznanie pomocy z EFRROW na rzecz PROW 2014-2020 w pierwszym kwartale 2017 r. Stowarzyszenie czeka już tylko na decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zatwierdzającą zaplanowany termin.
W związku ze zbliżającym się terminem naborów WOPP informujemy, że w wyniku zmiany regulacji prawnych (opublikowanie znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r.  – Dz. U. z 2016 r., poz. 1390 – oraz ukazanie się nowych „Wytycznych nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020") STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA zaktualizowało „Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” oraz "Procedurę oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia" i załączniki do tejże procedury. Z powodu coraz dłuższego opóźnienia w terminie rozpoczęcia pierwszych naborów, dodano również nowe kryterium wyboru operacji – kryterium mówiące o terminie realizacji operacji liczonym od dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną – im szybciej operacja będzie zrealizowana, tym więcej punktów uzyska Wnioskodawca.
STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA prezentuje w zaktualizowanym brzmieniu tabelę z informacjami na temat dofinansowań dla przedsiębiorców obecnych i przyszłych oraz tabelę z informacjami na temat dofinansowań dla JST i grantobiorców, a także dokument określony jako „Zakres pomocy skierowany do przedsiębiorców obecnych i przyszłych”. Ostatni z dokumentów zawiera szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad udzielania pomocy – w wersji zaktualizowanej – dlatego warto się z nim zapoznać.
 
27-12-2016

Repertuar kina MOK na styczeń 2017

Ilustracja do informacji: Repertuar kina MOK na styczeń 2017
27-12-2016

XXIX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: XXIX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
28 grudnia 2016 r. o godz. 1100
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 
 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. porządek obrad.
 2. Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2016, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2017-2031.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2017.
 1. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 3. przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Finansowej,
 4. przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinii Komisji Gospodarki Finansowej,
 5. dyskusja nad wniesionym projektem i ewentualnie zgłoszonymi poprawkami,
 6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie przejęcia przez Gminę Międzyrzecz, obowiązku utrzymania, eksploatacji i obsługi zsynchronizowanej sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Międzyrzecz w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi.
 2. Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2017 – 2020 w Gminie Międzyrzecz”.
 3. Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz w rejonie ulic Marcinkowskiego, Kwiatowej i Rolnej.
 4. Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie wyposażenia Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyrzeczu w mienie ruchome Gminy Międzyrzecz, przez nieodpłatne przekazanie go Spółce.
 5. Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów do spółki.
 6. Podjęcie uchwały (projekt nr 10) zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 7. Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie statutu Sołectwa Bobowicko w Gminie Międzyrzecz.
 8. Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie statutu Sołectwa Bukowiec w Gminie Międzyrzecz.
 9. Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie statutu Sołectwa Kuźnik w Gminie Międzyrzecz.
 10. Podjęcie uchwały (projekt nr 14) w sprawie statutu Sołectwa Wyszanowo w Gminie Międzyrzecz.
 11. Apel Rady Miejskiej w Międzyrzeczu dotyczący utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz.
 12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 14. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
             w Międzyrzeczu
                  Maria Kijak
23-12-2016

Nowe wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu dla gospodarstw utrzymujących drób

23-12-2016

Świąteczny dyżur Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

22-12-2016

Wesołych Świąt!

Ilustracja do informacji: Wesołych Świąt!
21-12-2016

Dofinansowanie unijne dla mieszkańców obszaru LGD Brama Lubuska

Ilustracja do informacji: Dofinansowanie unijne dla mieszkańców obszaru LGD Brama Lubuska

 
21-12-2016

Mikołaj z wizytą w międzyrzeckim szpitalu

Ilustracja do informacji: Mikołaj z wizytą w międzyrzeckim szpitalu
Tuż przed świętami burmistrz Remigiusz Lorenz wraz z Mikołajem odwiedzili dzieci przebywające w szpitalu. Mikołaj gorąco przywitał maluchy i życzył im szybkiego powrotu do zdrowia i do swoich domów, a następnie wręczył każdemu kolorowe paczki.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21-12-2016

Przerwa świąteczno-noworoczna na Pływalni Miejskiej "Kasztelanka"

Ilustracja do informacji: Przerwa świąteczno-noworoczna na Pływalni Miejskiej "Kasztelanka"
21-12-2016

Turnieje siatkarskie organizowane przez UKS „Kasztelan” Międzyrzecz

Ilustracja do informacji: Turnieje siatkarskie organizowane przez UKS „Kasztelan” Międzyrzecz
Dbając o promocję i popularyzację siatkówki  w Międzyrzeczu oraz  wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży Uczniowski Klub Sportowy „Kasztelan” zorganizował cykl turniejów siatkarskich.
Pierwsze dwa odbyły  się w listopadzie i były to turnieje dla uczniów naszego Gimnazjum oraz szkół podstawowych. W turnieju Gimnazjalnym udział wzięło 5 drużyn. Każda drużyna musiała składać się z dziewczyny i chłopca z klasy I, z dziewczyny i chłopca z klasy II i dziewczyny i chłopca z klasy III  oraz posiadać stroje w jednym kolorze. Mecze rozgrywane były systemem pucharowym. Turniejowe zmagania zakończyły się wręczeniem pamiątkowych medali dla 3 najlepszych drużyn.
Kolejny turniej miał na celu integrację uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, rywalizacja przebiegała  w mieszanych zespołach (gimnazjum ze szkołą podstawową). Świetna zabawa i sportowe zmagania zostały nagrodzone medalami, a ponadto każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę.
Ostatnim turniej odbył się w czwartek 08.12.2016 r. był to Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej zespołów mieszanych. W turnieju wzięło udział 5 zespołów z międzyrzeckich szkół : Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 im. A. Mickiewicza, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego ( 2 zespoły) i Liceum Ogólnokształcące.
Klasyfikacja końcowa:
  Szkoły gimnazjalne
I miejsce – Gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza
II miejsce - : Gimnazjum nr 1
 Szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce – I zespół z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego
II miejsce - Liceum Ogólnokształcące
III miejsce - II zespół z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego
 Wyróżnienia otrzymały:
Karolina Obrębska - z Liceum Ogólnokształcącego,
Karolina Nowak z Gimnazjum nr 2 Adama Mickiewicza,
Iza Antys z I zespołu Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego
Patrycja Zachwieja -  II  zespół z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego
Weronika Zapała -  Gimnazjum nr 1
 
Turnieje mogły się odbyć dzięki pomocy gminy Międzyrzecz oraz środkom pozyskanym z MSiT w ramach programu „Klub”. Puchary, medale, pamiątkowe koszulki, catering oraz nagrody indywidualne (statuetki dla wyróżniających się zawodników)  zostały zakupione ze środków pochodzących z dotacji  gminy Międzyrzecz.
Dziękujemy bardzo wszystkim uczestnikom za udział, sportową walkę oraz świetną zabawę.
 
                                                                                                                         Zarząd UKS „Kasztelan” Międzyrzecz

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

51Galeria zdjęć: Turnieje siatkarskie organizowane przez UKS „Kasztelan” Międzyrzecz