Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz Logo: Odlotowy Miedzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiNajbliższe wydarzenia

19-01-2017

Zapraszamy na lodowisko

Ilustracja do informacji: Zapraszamy na lodowisko
Montaż lodowiska jest już prawie zakończony. Otwarcie obiektu nastąpi w sobotę o godzinie 11:00. Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z lodowiska będzie bezpłatne. W związku z faktem, iż jest to lodowisko syntetyczne, jeździć na nim będzie można wyłącznie na nieodpłatnie wypożyczonych łyżwach. Lodowisko będzie czynne przez 2 miesiące.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

3Galeria zdjęć: Zapraszamy na lodowisko

19-01-2017

Informacja na temat Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

Ilustracja do informacji: Informacja na temat Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)
19-01-2017

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie Międzyrzecz w 2017 r.

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie Międzyrzecz w 2017 r.
17-01-2017

KOMUNIKAT BURMISTRZA DOT. DZIAŁAŃ PODJĘTYCH NA OW GŁĘBOKIE.

Ilustracja do informacji: KOMUNIKAT BURMISTRZA DOT. DZIAŁAŃ PODJĘTYCH NA OW GŁĘBOKIE.
W związku z trwającymi pracami mającymi na celu uregulowanie kwestii związanych z administrowaniem i zarządzaniem na OW Głębokie, poniżej przedstawiamy Państwu opis dotyczący wprowadzonych działań.
Przez wiele lat na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Głębokie powstawała plątanina różnego rodzaju instalacji, najczęściej bez należytego nadzoru specjalistycznego, tak, że w chwili obecnej nie znamy ich dokładnego przebiegu. W trakcie użytkowania Ośrodka napotyka się na instalacje elektryczne, które zagłębione są na głębokości zaledwie 30 cm (bez zabezpieczenia). Stan ten powoduje tzw. przebicia prądu i realnie zagrażał i nadal zagraża utracie zdrowia bądź życia dzierżawcom, wykonującym nawet podstawowe prace ogrodnicze. A zatem jednym z głównych celów wdrażanych przez gminę zmian, jest położenie nowej instalacji elektro-energetycznej oraz jej wyposażenie w liczniki dla poszczególnych domków letniskowych i innych obiektów znajdujących się na terenie OW Głębokie.
Rada Miejska w budżecie gminy na 2017 r. zabezpieczyła środki w wysokości 50 tys. zł, na budowę skrzynek dla liczników energetycznych, w celu umożliwienia wykonania spółce Enea sieci kablowej. Spowoduje to, że umowy zawierane będą bezpośrednio pomiędzy odbiorcami a dostawcą energii elektrycznej, co w konsekwencji ułatwi bieżącą obsługę rozliczenia zużycia energii, w tym możliwość e-fakturowania.
Kolejnym problemem jest kwestia uregulowania stanu instalacji wodnej. W celu polepszenia jakości fizykochemicznej wody oraz jej ciśnienia  w sieci, zakładamy przejęcie tego zadania przez MPWiK, które do tego zostało powołane i które obsługuje całą gminę. Przede wszystkim należy ustalić przebieg instalacji wodnej, którego aktualnie nikt dokładnie nie zna. Spółka będzie administrowała tymi sieciami, a w ramach bieżących zadań będzie dokonywała ich naprawy i modernizacji. Ponadto, MPWiK konsekwentnie i kompleksowo wymieniać będzie liczniki na nowoczesne, z możliwością odczytu radiowego. Rozwiązanie to umożliwi również stosowanie fakturowania e-usług (odczyty mailowe), co zdecydowanie zwiększy komfort użytkowania. Zaznaczamy, iż aktualnie, aby odczytać liczniki, konieczne jest zawiadomienie pisemne o dacie odczytu i jednocześnie stawiennictwo osobiste dzierżawców, a warto zaznaczyć, iż ponad 100 z nich jest spoza terenu naszej gminy.
W celu realizacji powyższych działań należało najpierw uregulować stan formalno-prawny, po to właśnie w 2016 roku uchwalony został przez Radę Miejską plan zagospodarowania przestrzennego dla OW Głębokie. Przyjęcie tego planu umożliwiło rozpoczęcie prac geodezyjnych mających na celu wydzielenie z całego obszaru poszczególnych działek. Aktualnie jesteśmy w trakcie zgłaszania w Starostwie Powiatowym zakończenia zadania do przyjęcia do zasobu geodezyjnego. W czasie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wskazano tereny zabudowy letniskowej, usługowej, sportu i rekreacji oraz tereny infrastruktury, które w żaden sposób nie ograniczają bieżącego działania dzierżawców. Gmina nie ma zamiaru ograniczyć swobody funkcjonowania aktualnie działających przedsiębiorców. Dlatego też w piśmie o wygaszaniu trwałego zarządu nie żądaliśmy wydania obiektów, a wręcz przeciwnie poinformowaliśmy o powodach naszych działań tj. dążeniu do  podniesienia komfortu użytkowania ośrodka.
Już w trakcie pracy nad planem przestrzennym założyliśmy wydzielenie dróg, które do chwili obecnej nie miały uregulowanego przebiegu geodezyjnego. Obecnie uzgadniamy miejsca, gdzie wykonywane będą punkty poboru wody dla służb ratownictwa pożarniczego. W chwili obecnej, w momencie pożaru, wobec braku wyznaczonego miejsca poboru wody, były by przeszkody przeprowadzenia akcji pożarniczej.
Podczas styczniowej sesji przedstawione zostaną Radzie Miejskiej dokumenty zmierzające do stworzenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Międzyrzeczu. Informacja jest o tyle ważna dla dzierżawców, że będzie to podmiot który będzie administrował domkami letniskowymi tj. będzie on regulował kwestie wywozu śmieci, wywozu nieczystości płynnych oraz utrzymania czystości i porządku, utrzymania zieleni, parkingów. Również przygotowanie umów dzierżawy będzie leżało po stronie tego przedsiębiorstwa. Z tych powodów obecnie nie dysponujemy takową umową, gdyż aby ją zawrzeć najpierw muszą zostać uregulowane wszystkie wyżej wymienione kwestie. Podkreślić należy raz jeszcze - rozwiązanie istniejących umów następuje automatycznie z upływem 3 miesięcy od wygaszania trwałego zarządu (art. 46 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Nowy administrator ma przygotować nowe umowy, które co do zasady utrzymywać będą dotychczasowe stawki dzierżawne za grunt. Jednocześnie, bez względu na zakres dokonywanych zmian - właścicielem gruntu pozostanie gmina Międzyrzecz.
W praktyce wdrażane zmiany spowodują, że pracownicy MOSiW będą wykonywać zadania zgodnie ze swoim statutem, tj. organizacją rekreacji i wypoczynku, a nie administrowaniem infrastrukturą techniczną, którą zajmą się specjalistyczne podmioty.
Szanowni Państwo,
jak z powyższego widać -  celem nadrzędnym podjętych przez gminę działań jest zwiększenie stanu bezpieczeństwa i komfortu, nie tylko dzierżawców ale i mieszkańców gminy oraz turystów spędzających tutaj wolny czas.
17-01-2017

Ferie zimowe z MOSiW. Zapraszamy!

Ilustracja do informacji: Ferie zimowe z MOSiW. Zapraszamy!

 
16-01-2017

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r.

Ilustracja do informacji: Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań sprzyjających rozwojowi sportu w 2017 r.
16-01-2017

UWAGA!BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Ilustracja do informacji: UWAGA!BEZPŁATNA POMOC PRAWNA
Od dnia 1 stycznia 2016 r. Powiat Międzyrzecki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 ze zm.).
 
W związku z art. 9 ust. 2 i 3 w/w ustawy Starosta Międzyrzecki ustalił dwa punkty pomocy prawnej, gdzie będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.
 
Pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, pomoc prawna będzie udzielana osobiście przez radcę prawnego lub adwokata, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.
 
W punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową (tzn. w Skwierzynie), porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi - w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie
w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).
 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w lokalach stanowiących własność powiatu i gminy Skwierzyna:
 
Punkt 1 - powierzony do prowadzenia na mocy porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Okręgową Izbą Adwokacką w Zielonej Górze
 • Międzyrzecz, budynek Starostwa Powiatowego, ul. Przemysłowa 2
   (parter, pok. nr 13)  wg następującego harmonogramu:
Poniedziałek w godz. 1200-1600
Wtorek w godz. 1000-1400
Środa w godz. 800-1200
Czwartek w godz. 800-1200
Piątek w godz. 1200-1600
 
telefon kontaktowy 95 742-84-67 (czynny w godzinach pracy prawnika)
Punkt 2 - powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego wyłonionej w drodze konkursu ofert
 • Skwierzyna, siedziba Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o.,
  ul. Chrobrego 5 od poniedziałku do piątku w godzinach 1500-1900, telefon kontaktowy 95 714-21-31 (czynny w godzinach pracy prawnika)
Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej osobą uprawnioną:
 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty,
 8. która jest w ciąży poprzez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę, w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
 • pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 • pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
 • pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość
 • pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługującym jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych
  w postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postepowaniu sądowo-administracyjnym
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 • prawa cywilnego
 • spraw karnych
 • spraw administracyjnych
 • ubezpieczenia społecznego
 • spraw rodzinnych
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
 
 
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W SKWIERZYNIE został powierzony do prowadzenia w 2017 r.  Fundacji HONESTE VIVERE ul. Amałowicza-Tatara 7 04-474 Warszawa.
Nieodpłatnych porad prawnych udziela adw. Mariusz Być od poniedziałku do piątku w godzinach od 1500-1900.
16-01-2017

Zarządzenie w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy Międzyrzecz w 2017 r.

13-01-2017

Wyniki konkursu na oświetlenie świąteczne

Ilustracja do informacji: Wyniki konkursu na oświetlenie świąteczne
Miło jest nam poinformować, iż zwycięzcami w konkursie na najładniej przystrojony i oświetlony dom, ogród i balkon w gminie Międzyrzecz są:
 
- w kategorii na najładniej przystrojony i oświetlony dom/ogród
 
1 miejsce Pani  Jolanta Budna 
2 miejsce  Państwo  Agnieszka i Marcin Wróbel
3 miejsce Pani Elżbieta Danielczak
 
- w kategorii na najładniej przystrojony i oświetlony balkon
1 miejsce zajął Pan  Krzysztof Chamoń
 
Specjalne wyróżnienie zostało przyznane  17 Wielkopolskiej  Brygadzie Zmechanizowanej. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, o terminie uroczystego  wręczenia  nagród zwycięzcy będą poinformowani telefonicznie. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
13-01-2017

"ORZEŁ CUP" Turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży.

W sobotę 14 stycznia br. na Hali Widowiskowo - Sportowej w Międzyrzeczu odbędzie się kolejny turniej halowej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z cyklu "ORZEŁ CUP", którego organizatorem jest  Międzyrzecki Klub Sportowy "ORZEŁ". W turnieju udział weźmie 8 drużyn z grupy wiekowej "Trampkarz", a do  udziału w turnieju zgłosiły się takie zespoły jak Warta Międzychód, Polonia Słubice, Progres Gorzów, Zryw Rzeczyca, Pogoń Krzeszyce, Stal Sulęcin i Meteor Jordanowo. To juz czwarty turniej, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko wśród klubów sportowych. W trzech już rozegranych turniejach w kategorii wiekowej Żak, Orlik i Młodzik uczestniczyło 290 młodych piłkarzy, którzy reprezentowali 30 klubów sportowych z województwa lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Kolejne turnieje odbędą się lutym 2017 roku, na które serdecznie zapraszamy.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 55