Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Aktualności

21-04-2020

Lubuski Bazarek zaprasza

Ilustracja do informacji: Lubuski Bazarek zaprasza
W obecnej sytuacji nadal nie brakuje chętnych do zakupów sprawdzonych, dobrej jakości produktów lokalnych z naszego województwa. Niestety ograniczeniem jest konieczność pozostania w domu. Rozwiązaniem jest Lubuski Bazarek.
 
 
 
Chcąc ułatwić dostępu kupującym do bezpiecznego zakupu produktów regionalnych Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego
<https://www.facebook.com/Lubuskie-Centrum-Produktu-Regionalnego-w-Zielonej-
Górze-107867477546858/>  utworzyło
BAZAREK LUBUSKI <https://www.facebook.com/groups/926567227801859/> , za
pomocą którego producent może ogłaszać co ma do sprzedaży, a klient może
napisać co chciałby kupić.
 
Platforma jest wymianą informacji i skróceniem łańcucha między producentem, a klientem. Ma wspierać i promować lubuskich producentów oraz ułatwić, możliwość nabycia produktu.

Na Bazarku Lubuskim mogą się ogłaszać producenci z województwa lubuskiego. Zainteresowani znajdą tam oferty od producentów produktów spożywczych począwszy od produktów mięsnych, ryb, produktów pszczelich po wyroby
piekarnicze i cukiernicze, nabiał, oleje, soki, produkty ekologiczne, warzywa i owoce, a także gotowe dania i potrawy. Rękodzielnicy również mogą oferować swoje wyroby.
 
Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze
<https://www.facebook.com/Lubuskie-Centrum-Produktu-Regionalnego-w-Zielonej-
Górze-107867477546858/>  nie pośredniczy w transakcjach, nie będzie
pobierało od nich prowizji, nie odpowiada za ewentualne roszczenia.
Jednostka udostępnia tylko miejsce do komunikacji pomiędzy zainteresowanymi
osobami.
 
Link do Bazarku Lubuskiego
<https://www.facebook.com/groups/926567227801859/> :
 
https://www.facebook.com/groups/926567227801859/
15-04-2020

Od jutra chodzimy w maseczkach

Ilustracja do informacji: Od jutra chodzimy w maseczkach
Od czwartku, 16 kwietnia, w tzw. przestrzeni publicznej – np. idąc lub wracając z pracy, lub z zakupów – obowiązkowo musimy mieć zakryte usta i nos.
 
Polecamy maseczki, ale można je zastąpić np. szalem, albo chustą.  
10-04-2020

Służba zdrowia pod gminnym parasolem

Ilustracja do informacji: Służba zdrowia pod gminnym parasolem
Władze gminy użyczyły dwa domki letniskowe dla pracowników Szpitala Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, którzy ze względów bezpieczeństwa po pracy nie chcą, lub nawet nie mogą wracać do domów. Wcześniej pomogły tej placówce w doposażeniu jednego z oddziałów w materiały niezbędne do przyjęcia nowych pacjentów.
 
 
Gmina Międzyrzecz ma domki letniskowe na ośrodku wczasowym nad jez. Głębokie.  Latem wynajmują je turyści, którzy wypoczywają nad tym akwenem. W najbliższych tygodniach z dwóch z nich korzystać będą pracownicy obrzyckiego szpitala.
 
- Wielu z nich pracuje poza Międzyrzeczem. Po pracy nie chcą wracać do domów, żeby nie narażać bliskich na ewentualne zakażenie koronawirusem. Dlatego przekazaliśmy dwa domki do ich dyspozycji. Będą mogli w nich nocować i odpoczywać po ciężkiej pracy. Oczywiście koszt ich pobytu wzięliśmy na swoje barki. Nie będę musieli też płacić za wodę i energię elektryczną – mówi burmistrz Remigiusz Lorenz.  
 
Miasto pomaga też szpitalowi finansowo. W ramach tzw. zarządzania kryzysowego przekazało placówce różne materiały o łącznej wartości ponad 4,8 tys. zł. 
 
Wcześniej władze gminy użyczyły Dom Seniora dla pracowników szpitala powiatowego oraz przekazały 75 tys. zł na środki ochronne dla personelu tej placówki.
 
10-04-2020

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ilustracja do informacji: Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.
 
 
 
 
Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?
 
Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przed­siębiorców działających przed 1 lute-go 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wy­nagrodzenia), którzy opłacają skład­ki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społecz­ne, ubezpieczenie zdrowotne, Fun­dusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zarówno przedsię­biorca, jak i pracujące dla niego oso­by zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecz­nych w okresie zwolnienia ze składek.
Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macie­rzyństwa, jeżeli byli objęci dobrowol­nym ubezpieczeniem chorobowym na 1 lutego 2020 r.
Ze zwolnienia ze składek nie sko­rzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wy­nika to z regulacji UE.
Przykład 1
Spółka komandytowa zajmująca się doradztwem ubezpieczeniowym za­trudnia na 29 lutego 2020 r. 3 pracow­ników oraz 2 osoby na umowę zlece­nia. Prowadzi działalność od listopa­da 2007 r. Złożyła 6 kwietnia 2020 r. e-wniosek o zwolnienie z opłaca­nia składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Spółka nie znajdowała się w trudnej sytuacji 31 grudnia 2019 r. Musi składać dokumenty rozliczenio­we  do 15 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły i robi to zawsze w terminie.
Spółka ma prawo do zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwie­cień i maj 2020 r., ponieważ zgłoszona była jako płatnik składek przed 1 lu­tego 2020 r. oraz na dzień 29 lute-go 2020 r. do ubezpieczeń zgłaszała 5 osób (mniej niż 10 ubezpieczonych). Zwolnienie z opłacania składek nastą­pi dopiero po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.
Przykład 2
Pan Michał prowadzi działalność, w ramach której zajmuje się coachin­giem i mentoringiem dla prezesów firm, szczególnie w zakresie wystąpień publicznych. Prowadzi jednoosobo­wo działalność gospodarczą od marca 2013 r. i opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia. Składki opła­ca od najniższej podstawy. W marcu 2020 r. osiągnął przychód w wysoko­ści 20 tys. zł, w kwietniu 2020 r. przy­chody wyniosły 10 tys. zł. Pan Mi­chał nie znajdował się w trudnej sy­tuacji 31 grudnia 2019 r. Pan Michał 20 czerwca 2020 r. złoży e-wniosek
o zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r.
Pan Michał ma prawo do zwolnie­nia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r., ponieważ:
zgłoszony był jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.,
jego przychody w kwietniu (pierwszy miesiąc, za jaki wnioskuje o zwolnie­nie z opłacania składek) były niższe niż 15 681 zł.
Nie musi składać dokumentów roz­liczeniowych, bo jest zwolniony z obo­wiązku ich składania – ZUS sporządza dokumenty za płatnika.
Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne(umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagro­dzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku osób wykonujących umowy cywilnopraw­ne, których suma przychodów z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadcze­nie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługu­je w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Aby uzyskać świadcze­nie, przychód w miesiącu poprzedza­jącym miesiąc złożenia wniosku nie nie może przekraczać 300% przecięt­nego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszone­go przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień zło­żenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r.
 
Przykład 1
Pan Maciej jest kelnerem w kawiar­ni. Pracuje na podstawie umowy zle­cenia zawartej od 10 stycznia 2020 r. na czas nieokreślony. Z umowy zlece­nia wynika, że otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1500 zł. Właścicielka kawiarni potwierdziła, że od 1 do 13 marca w jej kawiarni było znacznie mniej klientów, a od 14 mar­ca 2020 r. kawiarnia jest zamknięta z powodu COVID-19. W marcu 2020 r. przychód pana Macieja z umowy zle­cenia wyniósł 600 zł. Na wniosek pana Macieja właścicielka kawiarni złożyła 9 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świad­czenie postojowe.
Pan Maciej otrzyma świadczenie postojowe za kwiecień 2020 r. w wy­sokości 2080 zł, bo spełnia następują­ce warunki:
{C}     {C}podlegał ubezpieczeniom społecz­nym tylko jako zleceniobiorca (nie ma innych tytułów do ubezpieczeń społecznych, np. umowy o pracę),
{C}     {C}umowa zlecenia została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,
{C}     {C}właścicielka kawiarni potwierdziła przestój spowodowany wystąpie­niem COVID-19,
{C}     {C}w marcu wynagrodzenie pana Ma­cieja było niższe od 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).
 
Przykład 2
Pan Olaf jest reżyserem. Nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Zawarł 28 stycznia 2020 r. umowę o dzieło na film dokumentalny. Zgodnie z umo­wą, po odbiorze filmu otrzyma wyna­grodzenie w wysokości 14 000 zł. Ze względu na zagrożenie epidemiczne za­mawiający odstąpił od umowy 15 mar­ca 2020 r. Pan Olaf wystąpił do zama­wiającego i ten złożył 6 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
Pan Olaf otrzyma świadczenie po­stojowe za kwiecień 2020 r. w wyso­kości 2080 zł, bo:
{C}     {C}umowa o dzieło została zawarta przed 1 lutego 2020 r.,
{C}     {C}określone w umowie wynagrodze­nie jest wyższe od 1300 zł i niższe od 15 595,74 zł. (300% przecięt­nego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień zło­żenia wniosku).
 
Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagro­dzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Żeby uzyskać to świadczenie, przychód w miesiącu po­przedzającym miesiąc złożenia wnio­sku nie może przekraczać 300% prze­ciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (ogłoszone­go przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień zło­żenia wniosku). Poza tym rozpoczę­cie działalności musi nastąpić przed 1 lutego 2020 r. Przychód w miesią­cu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także sa­mozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia 2020 r., jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego mie­sięcznego wynagrodzenia z poprzednie­go kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emery­turach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy ko­rzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wy­sokości 1300 zł.
Przykład 1
Pan Adam prowadzi zakład szewski od kwietnia 2015 r. Podatek rozlicza we-dług karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Ze wzglę­du na zagrożenie epidemiczne w mar­cu miał mniej klientów. Złożył 1 kwiet­nia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
Pan Adam otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.
Pan Adam spełnia warunki:
{C}     {C}podlegał ubezpieczeniom społecz­nym tylko jako przedsiębiorca,
{C}     {C}rozlicza podatek według karty po­datkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT,
więc przysługuje mu świadczenie po­stojowe w wysokości 1300 zł.
Przykład 2
Pani Krystyna prowadzi wyłącznie za­kład fryzjerski. Prowadzi go od listopa­da 2019 r. Ze względu na zagrożenie epidemiczne już w lutym 2020 r. wi­zyty odwołało 25% klientek, a w mar­cu ponad 50%. Złożyła 20 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie po­stojowe.
W lutym 2020 r. jej przychody wy­niosły 5000 zł a w marcu tylko 2000 zł, były więc niższe o 60%.
Pani Krystyna otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł.
Pani Krystyna spełnia warunki:
{C}     {C}podlega ubezpieczeniom społecz­nym tylko jako przedsiębiorca,
{C}     {C}rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
{C}     {C}jej przychód w marcu spadł więcej niż 15% w stosunku do lutego i nie przekroczył 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wyna­grodzenia z IV kwartału 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku).
Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek
Z ulgi może skorzystać każdy płatnik składek. Dotyczy składek za przed­siębiorcę i pracujące dla niego oso­by. Nie ma znaczenia od kiedy płat­nik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrud­nieni.
Ulga dotyczy składek od stycz­nia 2020 r. Dzięki uldze można opła­cić składki do ZUS w dłuższym cza­sie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie po­niesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po termi­nie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.
Przykład 1
Pani Grażyna prowadzi duży zakład kosmetyczny. Ze względu na zagro­żenie epidemiczne już w lutym wizy­ty odwołało 35% klientek, a w mar­cu ponad 50%. Pani Grażyna nie mia­ła środków na opłacenie składek za styczeń, luty i marzec 2020 r. Złoży­ła e-wniosek 8 kwietnia 2020 r. o roz­łożenie na raty należności z tytułu składek za okres od stycznia 2020 r. (łącznie ze składką za marzec 2020 r.). We wniosku wskazała, że spłatę na­leżności może rozpocząć od czerwca 2020 r. i spłacić zadłużenie w 12 ra­tach.
Pani Grażyna może uzyskać zgo­dę na układ ratalny obejmujący skład­ki za styczeń i luty wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień złoże­nia wniosku (8 kwietnia 2020 r.) oraz za marzec (wniosek złożony przed ter­minem płatności, więc bez odsetek za zwłokę). Do układu ratalnego nie bę­dzie naliczona opłata prolongacyjna.
Przykład 2
Pan Michał złożył 19 marca 2020 r. e-wniosek o odroczenie terminu płat­ności składek za luty, marzec i kwie­cień 2020 r. w trybie uproszczonym. Zakład pozytywnie rozpatrzył wnio­sek i odroczył składki odpowiednio
o 3 miesiące. ZUS powiadomił płatni­ka o przygotowanym aneksie, w któ­rym zniesiona została opłata prolon­gacyjna. Płatnik składek zwrócił się z e-wnioskiem o dodatkową zmianę warunków odroczenia terminu płat­ności, wydłużając spłatę składek
o dodatkowy miesiąc.
 
Pan Michał ma możliwość anek­sowania umowy o odroczeniu termi­nu płatności składek za luty, marzec i kwiecień poprzez wydłużenie terminu zapłaty każdej składki odpowied­nio do 4 miesięcy, bez opłaty prolon­gacyjnej.
Przykład 3
Sieć hoteli zatrudniająca 256 pracow­ników w związku z wprowadzony­mi ograniczeniami w przemieszczaniu osób ze względu na zagrożenie epi­demiczne odnotowała straty w marcu i kwietniu 2020 r.
Na 31 grudnia 2019 r. sieć miała niewielkie zadłużenie za okres 4 mie­sięcy i negocjuje warunki spłaty zadłu­żenia.
W jaki sposób można ubiegać się
o wsparcie w ZUS?
Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykry­zysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:
{C}                    {C}RDZ – wniosek o zwolnienie z opła­cania składek,
{C}                    {C}RSP-C – wniosek o świadczenie po­stojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zama­wiający),
{C}                    {C}RSP-D – wniosek o świadczenie posto­jowe dla prowadzących działalność,
{C}                    {C}RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatno­ści lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolon­gacyjnej.
 
Wszystkie te wnioski są dostęp­ne online – na Platformie Usług Elek­tronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl.
Wnioski można złożyć:
{C}·                    {C}przez internet na PUE ZUS,
{C}·                    {C}za pośrednictwem poczty,
 
• osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty z napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kon­taktu z pracownikiem ZUS).
W przypadku problemów z wypeł­nieniem wniosku, można liczyć na po­moc pracowników ZUS. Można kon­taktować się z nimi telefonicznie.
Do dyspozycji klientów są:
{C}§  {C}specjalne nr telefonu dostępne w dni robocze (pn.–pt.) w godzinach 7–15:
{C}·             {C}nr telefonu 22 290 87 01
– obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwaran­tannie lub izolacji,
– obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z za­mknięciem żłobka, klubu dzie­cięcego, przedszkola, szkoły,
{C}·        {C}nr telefonu 22 290 87 02; nr tele­fonu 22 290 87 03 – obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców,
{C}§  {C}ogólnopolska infolinia pod nume­rem telefonu 22 560 16 00 dostęp­na w dni robocze (pn.–pt.) w godzi­nach 7–18.
Po wybraniu „0” (połączenie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej), należy wybrać odpo­wiedni temat rozmowy:
1 − Pomoc techniczna i obsługa e-ZLA,
2 – Renty i emerytury,
3 – Zasiłki,
4 – Informacje dla ubezpieczonych,
5 – Informacje dla płatników,
7 – Wsparcie dla przedsiębiorców,
9 – Zasiłek opiekuńczy i świadczenia z powodu poddania się kwaran­tannie lub izolacji.
10-04-2020

Komunikat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

Ilustracja do informacji: Komunikat Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie §17 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 31.03.2020 (Dz. U. z 2020, nr 566) do dnia 11 kwietnia 2020 wprowadzony jest zakaz korzystania z terenów zieleni. 
 
 
Terenami objętymi tym zakazem są również szlaki udostępnione dla ruchu pieszego, rowerowego i jazdy konnej wierzchem w rezerwatach przyrody województwa lubuskiego.
 
Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do wprowadzonych ograniczeń.
10-04-2020

Premier: Przedłużamy ograniczenia związane z koronawirusem

Ilustracja do informacji: Premier: Przedłużamy ograniczenia związane z koronawirusem
Wydłużamy wszystkie obostrzenia przeciwko koronawirusowi, ponieważ działają one dobrze – powiedział szef rządu podczas wspólnej konferencji z szefami resortów zdrowia i edukacji.
 
 
09-04-2020

Uwaga! Ważny komunikat

Ilustracja do informacji: Uwaga! Ważny komunikat
W związku z epidemią koronawirusa, prosimy o nieodwiedzanie grobów zmarłych. Pochówki zmarłych odbywają się bez zmian, z zachowaniem obowiązujących obecnie ograniczeń sanitarnych.
 
Burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorenz zaznacza, że to tylko prośba, a nie zakaz odwiedzania grobów zmarłych. – W niektórych miastach wprowadzono takie zakazy. My tylko prosimy mieszkańców o nieodwiedzanie grobów bliskich zmarłych  – mówi samorządowiec.
07-04-2020

Wszystkiego najlepszego - życzy burmistrz pracownikom służby zdrowia

Ilustracja do informacji: Wszystkiego najlepszego - życzy burmistrz pracownikom służby zdrowia
Życzenia burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza dla pracowników Służby Zdrowia z okazji Światowego Dnia Służby Zdrowia. 
 
 
Szanowni Państwo!
W tym ciężkim czasie warto pamiętać, że dzisiaj jest Dzień Pracowników Służby Zdrowia. Święto osób, które są na pierwszej linii walki z koronawirusem. W tym momencie chciałbym w imieniu własnym, ale także pracowników Urzędu Miejskiego i mieszkańców gminy, podziękować Wam za Wasz ciężki trud, codzienna pracę, determinację. Dziękujemy Wam i życzymy samego zdrowia. Niech Wam się najlepiej dzieje, wszystkiego najlepszego w dniu codziennym
 
07-04-2020

Mundurowi w walce z pandemią

Ilustracja do informacji: Mundurowi w walce z pandemią
Policjanci sprawdzają, czy mieszkańcy powiatu międzyrzeckiego stosują się do ograniczeń wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wspierają ich żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ze Skwierzyny. Reakcja mundurowych jest stanowcza a osobom, które lekceważą obowiązujące prawo, grozi wysoka kara.
 
 
Od kilku tygodni życie każdego z nas zmieniło się diametralnie. Wprowadzono zasady, do których musimy się stosować wszyscy bez wyjątku. Ma to na celu zastopowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Od 1 kwietnia każda osoba do 18 roku życia z domu może wyjść wyłącznie pod opieką dorosłego opiekuna. Zamknięte  są parki, bulwary i plaże. Wychodzić z domu powinniśmy tylko po to by dojechać do pracy czy załatwić niezbędne sprawy do życia codziennego. Jedną z najważniejszych zasad jest stosowanie się do kwarantanny przez wszystkie osoby, które zostały wytypowane do tego przez wyspecjalizowane służby. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tysięcy złotych.
 
 
Na ulicach całego powiatu międzyrzeckiego jest znacznie więcej patroli policji, wspieranych przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 151 Batalionu Lekkiej Piechoty w Skwierzynie. Mundurowi patrolują pieszo tereny parków i skwerów, miejskie plaże oraz place zabaw i sprawdzają, czy znajdują się tam osoby lekceważące przepisy. Policjanci do sprawdzania, wykorzystują również monitoring miejski. Dzięki kamerom usytuowanym w najważniejszych punktach Międzyrzecza, mogą reagować niemal natychmiast, gdy tylko zauważą niestosowanie się do wydanych zaleceń.
 
Pamiętajmy, że to nie jest czas na spotkania towarzyskie w parkach, na ławkach czy grille na plaży. Stan epidemii powoduje, że musimy zmienić swoje codzienne nawyki i przyzwyczajenia. W mocy pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób, co jest przez funkcjonariuszy sprawdzane. Wychodzić z domu powinniśmy tylko po to by dojechać do pracy czy załatwić spraw niezbędne do życia codziennego.
 
Przypominamy osobom lekceważącym przepisy, za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tysięcy złotych.
 
Szczegółowe informacje o obostrzeniach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki
 
Policjanci apelują do wszystkich o zdyscyplinowanie i dokładne przestrzeganie wyznaczonych  zasad! To w znacznej mierze od nas samych zależy czy chorych będzie jeszcze więcej. Wszyscy musimy zachowywać się odpowiedzialnie - „ZOSTAŃCIE W DOMU” i ułatwcie pracę policjantom oraz żołnierzom, którzy z narażeniem zdrowia służą dla was.
07-04-2020

Życzenia dla pracowników Służby Zdrowia

Ilustracja do informacji: Życzenia dla pracowników Służby Zdrowia
Życzenia od przewodniczącej Rady Miejskiej Katarzyny Budych z radnymi i burmistrza Remigiusza Lorenza z pracownikami Urzędu Miejskiego.
 
 
 
W Dniu  Pracowników Służby Zdrowia
prosimy, by przyjęli Państwo wyrazy naszej wdzięczności za wszystko,
co dla nas robicie. Za rozdawanie serca i uśmiechu, za pocieszanie w trudnych chwilach oraz za dawanie nadziei - dziękujemy .
Życzymy, aby Wasza praca była godnie wynagradzana, abyście się czuli spełnionymi w swojej pracy, byli zdrowi i bezpieczni.
W roku koronawirusa, kiedy wiosna jest inna niż dotychczasowe życzymy,
 by otulały Was promienia słońca, w sercach był spokój,
a w życiu mnóstwo ciepła, radości i miłości.
Dziękujemy za wszystko.
 
 Przewodnicząca Rady Miejskiej          Burmistrz Międzyrzecza
         Katarzyna Budych                           Remigiusz Lorenz
     razem z Radnymi Rady Miejskiej      razem z pracownikami UM    
1 ... 4 5 6 7 8 ... 14