Logo: Powiat Średzki Gmina Międzyrzecz

Logo: MigamMigam Logo: BIPBIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Aktualności

03-06-2020

Kolejny etap „odmrażania” naszego kraju

Ilustracja do informacji: Kolejny etap „odmrażania” naszego kraju
 
Złagodzono przepisy dotyczące m.in. zgromadzeń publicznych. 
 

 
26-05-2020

Informacja o pracy Urzędu Miejskiego

Ilustracja do informacji: Informacja o pracy Urzędu Miejskiego
Komunikat w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Międzyrzeczu
 
Na podstawie § 12 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020, poz. 878), ogłaszam co następuje:
 
      W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do odwołania ograniczony zostaje dostęp interesantów do pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, z wyłączeniem Biura Obsługi Funduszu Alimentacyjnego przy ulicy Reymonta 5 (budynek PUBR) i punktu podawczego w holu budynku ratusza, przy ulicy Rynek 1 oraz sali ślubów, w przypadkach wymagających dokonania czynności z udziałem interesantów, a w szczególności z udziałem świadków i biegłych.
 
      Ograniczony zostaje czas, w którym pracownicy Urzędu mogą przyjmować interesantów do godzin od 9.00 do 14.00 w każdy dzień pracy Urzędu z wyjątkiem biura podawczego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Staniu Cywilnego, w których obsługa interesantów realizowana jest w godzinach pracy Urzędu.
 
      Bezpośrednia obsługa interesantów odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu spotkania w Urzędzie, z uwzględnieniem terminarza dostępności sali ślubów.
     
      Pisma kierowane do urzędu będą przyjmowane na adres podany w Biuletynie Informacji Publicznej drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub złożenie do wyznaczonego pojemnika w holu Urzędu.
 
 
 
 
                                                                                               Burmistrz Międzyrzecz
                                                                                              
                                                                                                   Remigiusz Lorenz
18-05-2020

Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn dziękuje burmistrzowi

Ilustracja do informacji: Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn dziękuje burmistrzowi
Podziękowania wicemarszałka województwa lubuskiego Stanisława Tomczyszyna dla burmistrza Międzyrzecza Remigiusza Lorenza. 
 
 
18-05-2020

Szukasz mieszkania? Gmina wystawiła dwa lokale na przetarg

Ilustracja do informacji: Szukasz mieszkania? Gmina wystawiła dwa lokale na przetarg
Burmistrz Międzyrzecza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych.
 
  1. lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w budynku przy ul. Mieszka I 7, obręb 0001 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 9/100 części działki oznaczonej ewid. nr 290/23 o pow. 0,0204 ha, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00022175/7.
 
Przetargiem objęto LOKAL MIESZKALNY nr 3 o pow. 35,95 m², składający się z: jednego (1) pokoju, kuchni, oraz wc – wejście z klatki schodowej położonych na poddaszu budynku przy ul. Mieszka I 7. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 1,83 m².
 
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.) ustaloną cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%, a zatem Nabywcy przysługuje 50% bonifikata od ceny nabytego lokalu.
Cena wywoławcza……………………………………………..75.000,00 zł
w tym:
Cena gruntu w udziale 9/100……………..………….…………1.464,50 zł
Wysokość wadium……………………………….…………….,00 zł
 
Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt.
Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego odbył się 11 lutego 2020 r. o godz. 10:45 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1.
 
  1. lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku przy ul. Mieszka I 7, obręb 0001 Międzyrzecz wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w udziale 17/100 części działki oznaczonej ewid. nr 290/23 o pow. 0,0204 ha, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzyrzeczu prowadzi księgę wieczystą nr GW1M/00022175/7.
 
Przetargiem objęto LOKAL MIESZKALNY nr 4 o pow. 65,08 m², składający się z: dwóch (2) pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, korytarza i skrytki położonych na poddaszu budynku przy ul. Mieszka I 7. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,65 m².
 
Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.) ustaloną cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50%, a zatem Nabywcy przysługuje 50% bonifikata od ceny nabytego lokalu.
Cena wywoławcza………………………………………………. 125.000,00 zł
w tym:
Cena gruntu w udziale 17/100……………..………….……..…..2.669,60 zł
Wysokość wadium……………………………….……………...12.500,00 zł
 
Lokal wymaga remontu. Nabywca wykona go we własnym zakresie i na własny koszt.
Wysokość ceny wzrośnie proporcjonalnie do wylicytowanej kwoty.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego odbył się 11 lutego 2020 r. o godz. 11:15 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1.
Opis nieruchomości:
Działka oznaczona ewid. nr 290/23 o pow. 204 m² zlokalizowana jest w obrębie 0001 Międzyrzecz przy ul. Mieszka I 7. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym z lokalami użytkowymi na parterze budynku. Działka posiada kształt dość regularny, foremnego wieloboku. Najbliższe sąsiedztwo stanowi śródmiejska zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowo-gospodarcza, punkty handlowe, usługowe, bankowe oraz skwery zieleni. Posiada dostęp do drogi publicznej. Uzbrojenie pełne – sieć elektroenergetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, deszczowa oraz telekomunikacyjna.
 
Przeznaczenie w mpzp:
Dla działki nr ewid. 290/23, położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym stracił ważność z dniem 31.12.2002 r. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz zatwierdzonym uchwałą Nr XLIII/380/14 rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r. wnioskowana działka znajduje się w strefie zabudowy mieszanej usługowej z mieszkaniową wielorodzinną. Działka położona jest w granicach zabytku jakim jest zespół urbanistyczno-krajobrazowy m. Międzyrzecz, wpisany do rejestru zabytków pod nr KOK-I-72 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 03.11.1957 r., decyzją nr 2171 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 31.01.1975 r. oraz KOK-I-6, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 21.10.1975 r. Skutkiem ww. decyzji obszar ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
Nieruchomość budynkowa nr 7 położona na tej działce znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków jak również wpisana jest do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. nr KOK-I-77/76 z dnia 02.11.1976 r.
 
Działka nie podlega ochronie prawnej przewidzianej ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dla działki nie został sporządzony gminny program rewitalizacji, jak również nie została ustanowiona specjalna strefa rewitalizacji. Nie została również wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
 
Sposób zagospodarowania:
Utrzymanie istniejącego zagospodarowania jako lokal mieszkalny.
 
Obciążenia nieruchomości:
Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami, hipotekami ani prawami na rzecz osób trzecich oraz brak jest innych zobowiązań, których przedmiotem jest powyższa nieruchomość.
 
Gmina Międzyrzecz nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 213) dla ww. budynku mieszkalnego.
Zgodnie z art. 3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 737 ze zm.): „W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.”
 
Ze względu na wpis na rejestru zabytków budynku przy ul. Mieszka I 7 lokale mieszkalne nr 3, 4 podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Z uwagi na powyższe podejmowane przez Nabywcę działania określone w art. 36 ust. 1 ww. ustawy, wymagają pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanego w trybie decyzji administracyjnej.
 
Ad 1 Przetarg na lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku przy ul. Mieszka I 7 odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój 202).
Ad.2 Przetarg na lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Mieszka I 7 odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 10:30 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 (budynek Ratusza, I piętro, pokój 202).
Wadium w podanej wysokości na każdy z lokali objętych niniejszym ogłoszeniem należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz w Banku BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. nr 06 2030 0045 1110 0000 0131 3280 do dnia 12 czerwca 2020 r. – liczy się data wpływu na rachunek bankowy (dowody i daty wpłaty sprawdzane będą przed rozpoczęciem przetargu).
Aby uczestniczyć w przetargu na dany lokal należy uiścić określoną kwotę wadium.
Aby uczestniczyć w sprzedaży wybranego lub wszystkich lokali należy wpłacić osobno wadium na każdy z tych lokali.
Na dowodzie wpłaty wadium, należy dokładnie wskazać nieruchomość, której przetarg dotyczy.
Wpłacone wadium będzie przekazane niezwłocznie na wskazany przez Wpłacającego rachunek bankowy, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cenę pomniejszoną o wpłacone wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Międzyrzecz nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z uchyleniem się od zawarcia umowy i powoduje przepadek wadium a przetarg czyni niebyłym.
 
Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby CAVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 przetarg odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Niezbędne będzie zachowanie dwumetrowych odstępów między osobami oraz ich obecność w maskach i rękawiczkach.
 
Informacje na temat przetargu udziela pracownik Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu tel.95 742 6942.
 
Osoby reprezentujące na przetargu osoby prawne, bądź jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, zobowiązane są do przedłożenia dokumentów określających status prawny reprezentowanego podmiotu oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
 
18-05-2020

Regionalny Ośrodek Konsumencki zaprasza

Ilustracja do informacji: Regionalny Ośrodek Konsumencki zaprasza
 
W Zielonej Górze działa Regionalny Ośrodek Konsumencki, który udziela mieszkańcom regionu porad konsumenckich.
 
 
Po wprowadzeniu stanu epidemii mieszkańcy spotykają się z nowymi problemami konsumenckimi. Rodzice muszą płacić za żłobki i przedszkola,  choć dzieci nie mogą być w tych placówkach. Niektórzy mają problemy w bankach, ponieważ stracili pracę i chcą mieć rozłożone kredyty, a banki się nie zgadzają. W hotelach nie otrzymują zwrotu przedpłat, jedynie proponowana jest im możliwość przesunięcia terminu pobytu, podobnie jest w biurach podróży. Utrudniona lub niemożliwa jest w stanie epidemii reklamacja towarów, ponieważ sklepy i firmy są pozamykane. Nie działają serwisy – ich pracownicy nie przyjeżdżają, gdyż nie mogą pracować.
 
W Zielonej Górze przy ulicy Ptasiej 16, bezpłatnych porad konsumenckich
udziela Regionalny Ośrodek Konsumencki.
Ośrodek jest czynny w godzinach:
poniedziałek 15.00 - 19.00
wtorek 15.00 - 19.00
środa 8.00 - 12.00
czwartek 15.00 - 19.00
piątek 8.00 - 14.30
 
Można otrzymać porady telefonicznie pod numerem +48 22 299 60 90, a po zgłoszeniu centrali wybrać numer 9 - to jest ośrodek w Zielonej Górze. Można skontaktować się mailowo pisząc na adres:
zielonagora~@~dlakonsumenta~.~pl
 
Przychodząc osobiście do Regionalnego Ośrodka Konsumenckiego konsument może mieć napisane i wydrukowane pismo np. reklamacyjne. Obecnie w stanie epidemii możliwy jest tylko kontakt telefoniczny i mailowy.
 
Informacje o działalności Regionalnego Ośrodka Konsumenckiego są na stronie www.dlakonsumenta.pl
 
Ośrodek realizuje zadanie upowszechniania i ochrony praw konsumentów dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
13-05-2020

Oferta sieci laboratoriów Diagnostyka

Ilustracja do informacji: Oferta sieci laboratoriów Diagnostyka
W związku z panującą epidemią w teorii każdy pacjent podejrzany o infekcję SARS-CoV-2 powinien zostać przebadany metodą RT-PCR, aby zakwalifikować go do grupy pacjentów zdrowych lub chorych, co stanowiłoby sytuację idealną. Takie rozwiązanie jest obecnie nie możliwe z powodu braku odpowiedniej ilości testów i ogromnych wyzwań logistycznych z tym związanych.
 
 
Sieć Laboratoriów Diagnostyka proponuje wykonywanie dla wszystkich chętnych do podjęcia współpracy instytucji i osób następujące badania:
 
-Koronawirus SARS-Co-V-2, przeciwciała IgG i IgM, test immunochromatograficzny (test kasetkowy) służący do jakościowego wykrywania przeciwciał w surowicy ludzkiej.
-Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM/IgA, półilościowo (Vircell).
-Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG półilościowo (Vircell).
-Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM/IgA SARS-CoV-2, półilościowo (Vircell).
-Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgA SARS-CoV-2, półilościowo (Euroimmun).
 
Badania te umożliwiają półilościową ocenę ludzkich przeciwciał w surowicy w celu wsparcia diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 i stanowi uzupełnienie bezpośredniego wykrywania antygenu. Oznaczenie przeciwciał umożliwia potwierdzenie zakażenia SARS-Co-V-2 u pacjentów z typowymi objawami oraz przy podejrzeniu przypadków bezobjawowych.
Powinny być wykonywane u osób, u których objawy infekcji pojawiły się lub kontakt z osobą podejrzaną o COVID-19 miał miejsce w okresie nie krótszym niż 7 – 10 dni. Wyniki zawsze powinny być interpretowane razem z objawami klinicznymi.
 
W swojej ofercie posiadamy również badanie 4868 SARS – CoV-2 (Covid-19)       badanie w kierunku koronawirusa SARS-Co-2 wykonywane jest metodą RT-PCR (wymaz), która pozwala na identyfikację sekwencji genów charakterystycznych dla wirusów z grupy betakoronawirusów (gen E) oraz genów specyficznych dla SARS CoV-2 (np. geny N, RdRp, ORF1ac). Badanie pozwala bezpośrednio potwierdzić zakażenie koronawirusem SARS CoV-2. Badanie nie jest wykonywane w punktach pobrań DIAGNOSTYKA ze względów logistycznych, natomiast dostępne dla instytucji po wcześniejszym ustaleniu miejsca i czasu pobrania.
 
 
Powyżej opisane badania są bardzo istotne ze względów epidemiologicznych, a również jakże ważnego w obecnej sytuacji poczucia bezpieczeństwa pracowników instytucji, firm oraz mieszkańców w rozumieniu indywidualnej jednostki.
 
W związku z powyższym zapraszamy wszystkie firmy, instytucje do kontaktu w celu zaproponowania indywidualnych ofert na wykonanie powyżej wymienionych badań. Istnieje możliwość zorganizowania akcji pobrań dla większych grup jednocześnie w wyznaczonym i dogodnym dla obu stron dniu i miejscu lub w formie indywidualnych pobrań w dostępnych punktach Diagnostyki. W przypadku zainteresowania wykonywaniem powyższych badań prosimy o kontakt. W razie pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.
 
 
          Zachęcam do współpracy.
 
                                                                                                                              Z poważaniem
 
Anna Mendowska
 
Przedstawiciel Medyczny
 
Region Zachodni Laboratorium Gorzów Wlkp.
Tel: 881 250 210
 
 

 
08-05-2020

Jak prawidłowo pozbyć się odpadów medycznych?

Ilustracja do informacji: Jak prawidłowo pozbyć się odpadów medycznych?
W dobie koronawirusa wiele osób całkowicie zrezygnowało z wychodzenia z domu, inne zmuszone zostały do tego w ramach kwarantanny. Często musimy samodzielnie przeprowadzać proste zabiegi medyczne, czy zastrzyki, niejednokrotnie związane z kontaktem z krwią. W związku z powyższym w ostatnich dniach w sortowniach odpadów doszło do wypadków polegających na zakłuciu się igłami znajdującymi się w odpadach.
 
 
Zdarzenia takie są niezwykle niebezpieczne dla zdrowia i życia pracowników komunalnych, ale nie tylko. Źle zabezpieczone odpady z resztami krwi czy igła, to także niebezpieczeństwo dla mieszkańców, którzy w altanach śmietnikowych mogą mieć z nimi kontakt. Jak w takim razie przygotować takie odpady do wyrzucenia?
 
Zanim wyrzucimy zużytą strzykawkę, należy zdjąć igłę i zamknąć ją osłonką, która jest w komplecie. Strzykawkę i igłę należy włożyć do pudełka, najlepiej przezroczystego z plastiku lub zawinąć szczelnie w papier, zabezpieczając przed otwarciem i wrzucić do pojemnika. Z kolei wszelkie materiały zanieczyszczone krwią, waciki, dreny, opakowania po kroplówkach, należy zapakować w podwójną torebkę, zabezpieczającej kontakt z odpadem w przypadku rozdarcia i wrzucić do odpadów zmieszanych, czyli do czarnego pojemnika.
27-04-2020

Koronawierus: Decyzja Wojewody Lubuskiego

Ilustracja do informacji: Koronawierus: Decyzja Wojewody Lubuskiego
Decyzja Wojewody Władysława Dajczaka o przedłużenie czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa lubuskiego, w terminie od 27 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r. w placówkach wsparcia dziennego; dziennych domach i klubach seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+ , środowiskowych domach samopomocy i   warsztatach  terapii zajęciowej.
 
 
Decyzja
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) w celu  zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2   
polecam:
Starostom, Prezydentom Miast, Burmistrzom Wójtom
z terenu województwa lubuskiego
 
przedłużenie czasowego zawieszenia działalności, na terenie województwa lubuskiego, w terminie od 27 kwietnia 2020 r. do 10 maja 2020 r. w:
  1. placówkach wsparcia dziennego;
  2. dziennych domach i klubach seniora, w tym placówek działających w ramach Programu Senior+ ;
  3. środowiskowych domach samopomocy;
  4. warsztatach  terapii zajęciowej.
 
Z uwagi na szczególny charakter podejmowanych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych odstępuję od uzasadnienia.  Decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni
od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
           
WOJEWODA LUBUSKI
              
                                                                                      Władysław Dajczak 
27-04-2020

Pomoc Przedsiębiorcom: ankieta

Ilustracja do informacji: Pomoc Przedsiębiorcom: ankieta
Polscy przedsiębiorcy mierzą się dziś z poważnymi wyzwaniami. Aby choć trochę pomóc tysiącom małych firm, prowadzimy badanie #pomocprzedsiebiorcom. Badamy ich sytuację w czasie pandemii - analizujemy, z czym muszą się mierzyć oraz jakiej pomocy potrzebują. Wynikami badania podzielimy się już w maju z władzami lokalnymi.
 
Zdajemy sobie sprawę, samorządy mają teraz bardzo ważną rolę do odegrania. Są najbliżej lokalnego rynku pracy, widzą co się dzieje i szukają najlepszych rozwiązań, by pomóc mieszkańcom i ich firmom. 
 
Gorąco zachęcamy do jak najszerszego udostępniania ankiety.Wystarczy przesłać link do ankiety: <span arial="" "="">https://pomocprzedsiebiorcom.webankieta.pl/ 
 
Prowadzimy to badanie non profit. To wkład Ośrodka Ewaluacji (www.ewaluacja.eu) i Webankiety (www.webankieta.pl) w walkę ze skutkami pandemii.  
23-04-2020

Wsparcie dla szpitala

Ilustracja do informacji: Wsparcie dla szpitala
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wraz z Fundacją PARK oraz firmą informatyczną Clorce, rozpoczął oddolną inicjatywę Wsparcie dla Szpitala (www.wsparciedlaszpitala.pl), która ma celu koordynację pomocy rzeczowej dla szpitali w całej Polsce.
 
 
Na przestrzeni ostatniego miesiąca 30 osobowy zespół stworzył platformę internetową umożliwiająca szpitalom i DPS-om zgłaszanie swoich potrzeb. Obecnie system objął 424 szpitali 32 domy pomocy społecznej z całej Polski. Jest to system, który pomaga pomagać. Zarówno indywidualni jak i biznesowi darczyńcy mogą odnaleźć lokalny szpital, który aktualnie najbardziej potrzebuje wsparcia i właśnie tam skierować swoją pomoc. Efektywne zarządzanie procesem pomocy w skali kraju jest koniecznym krokiem w walce z COVID-19.
 
Na stronie  www.wsparciedlaszpitala.pl  osoby zainteresowane błyskawicznie mogą odnaleźć pobliski szpital i poznać jego pilne potrzeby, a następnie kilkoma kliknięciami zadeklarować pomoc (co, w jakiej ilości i na kiedy chce się przekazać). Wsparciem w przekazywaniu produktów jest grupa aż 201 zaufanych, lokalnych koordynatorów zbiórek, którzy są łącznikiem między darczyńcami a szpitalami. Tak jest łatwiej i bezpieczniej.
 
 
Wsparcie dla Szpitala (  www.wsparciedlaszpitala.pl) to oddolna inicjatywa koordynująca pomoc dla szpitali w całej Polsce. Każdego dnia przyłączają się do niej nowe szpitale, kolejni wolontariusze i darczyńcy. Szpitale i DPS-y zgłaszają swoje potrzeby, darczyńcy deklarują pomoc, a my pomagamy pomagać łącząc ich pośrednio i bezpośrednio.
 
Jeśli organizują Państwo oddolną formę pomocy w dzisiejszym kryzysie zgłaszamy się z narzędziem, które może ułatwić ostateczne przekazanie pomocy rzeczowej szpitalom. Również tym w bezpośrednim sąsiedztwie, ponieważ na chwilę obecną system obejmuje już 424 szpitale oraz 32 domy pomocy społecznej z całej Polski (stan na 22.04.2020). Zapotrzebowanie szpitali jest duże i różnorodne – od maseczek ochronnych i płynów odkażających, przez fartuchy i pościele, po kremy czy artykuły spożywcze.
 
Jednakże nie jest to lista zamknięta lista. Na platformie w trzech prostych krokach mogą Państwo sprawdzić czego potrzebują szpitale, jak pokrywa się to Waszymi możliwościami i zadeklarować pomoc. Cały proces jest niezwykle prosty, a pomoc dla szpitali i personelu medycznego niezastąpiona!
 
Każda pomoc się liczy!
 
Platformę wsparciedlaszpitala.pl przygotował Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wraz z Fundacją PARK oraz firmą informatyczną Clorce. Jest to w 100 proc. inicjatywa charytatywna.
1 ... 3 4 5 6 7 ... 14